TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
ZİRAİ İLAÇ ALIM İHALESİ İLANI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1-İdaremizin ihtiyacı olan ve etkili madde isimleri ile miktarları aşağıya çıkarılan zirai ilaçlar kapalı zarf
teklif usulüyle satın alınacaktır.
2-İhale 06.04.2015 günü saat 14.00’de Alım – Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. Birinci
ihaleye iştirak eden olmaması veya fiyatların uygun görülmemesi halinde 13.04.2015 tarihinde aynı yer
ve saatte ikinci ihale yapılacaktır.
3-Alınacak ilaçların etkili maddeleri ve miktarları aşağıya çıkarılmıştır.
PARTİ
NO
1
2
3
4
5
İLACIN ETKİLİ MADDE ADI
Narenciyede Unlu Bit, Kabuklu Bit ve Yaprak Biti ile
Mücadele Amaçlı Olarak
Spiratetramat 100 g/lt.
Narenciyede Unlu Bit, Kırmızı Örümcekler, Yaprak
Biti ve Koşniller ile Mücadele Amaçlı Olarak
Mineral Yağ 700 g/lt.
Narenciyede Unlu Bit, Kırmızı Örümcekler, Yaprak
Biti ve Koşniller ile Mücadele Amaçlı Olarak
Parafanik Yazlık Yağ 800 g/lt.
Narenciyede Kırmızı Örümcekler ile Mücadele
Amaçlı Olarak
Abamectin 18 gr/lt.
Narenciyede Kabuklu Bitler ile Mücadele
Amaçlı Olarak
Pyriproxyfen 100 gr/lt.
ALINACAK
MİKTAR
800 lt.
BİRİMİ
Litre
30.000 lt.
Litre
10.000 lt
Litre
300 lt
Litre
350 lt.
Litre
4-İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri
4.1 İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları
gerekir:
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;
1-Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, Ticaret
ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2-Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya
Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile
kayıtlı olduğuna dair belge.
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
1-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2-Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel
kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları
tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
c) İhale tarihine göre son iki ay içerisinde alınmış olma şartı ile bağlı bulunduğu Vergi Dairesi ve Sosyal
Güvenlik Kurumuna borcunun olmadığına veya borcu var ise ertelendiğine dair belgeler,
d) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen Teklif Mektubu.
e) İdari Şartnamede belirlenen Geçici Teminat.
f) Teklif edilen her bir zirai mücadele ilacı için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan alınmış
“Zirai Mücadele İlaçları Ruhsatnamesi’nin ibraz edilmesi..
g) Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan alınmış “Zirai Mücadele İlaçları İştigal İzin
Belgesi’nin” ibraz edilmesi.
h) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli
vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
ı) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı
beyannamesi
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, (a),(b) ve (c) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak
tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
4.2.Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler
4.2.1. Üretim, imalat kapasitesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik belgeler:
İsteklinin;
a) İmalatçı ise imalatçılık belgesi ve/veya kapasite raporunu,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya
belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteren imalatçı veya yetkili satıcı ise yukarıdaki belgelerin
yanı sıra serbest bölge faaliyet belgesini, İhale Komisyonuna ibraz etmesi zorunludur.
5- Konuya ilişkin şartname Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sokak No:62
Bakanlıklar/ANKARA) ile işletmemizde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek
olanların idarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur. “İhale dokümanı satış bedeli (KDV
dahil): 50,00 TL (Elli TL)”
6- Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, İhale
TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılacaktır.
İlan Olunur.
Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü
Enver Özdemir Cad. No:30
Dalaman/MUĞLA
Tel: 02526923720
Fax: 02526923721
DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Bülent ÖZTÜRK
Ticaret Şefi
Bülent ÖZTÜRK
İşletme Müdürü
Download

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DALAMAN