A . 1.
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Gokhöyük Tarım İşletmesi Müdürlüğü
Sayı : 34755074/ f Y C T
Konu : Reforme koyun
satış ihalesi.
AMASYA
29.08.2014
İşletmemizde 12/09/2014 Cuma günü yapılacak olan koyun satış ihalesi
çıkarılmıştır.
i
Bilgilerinize rica ederiz.
. — !’
AbduîlMı İYİMAYA
Ticaret Şefi
işletme Müdürü
İ L A N
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
GÖKHOYUK TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜÖÜ’NDEN
1- işletmemiz yetiştirmesi aşağıda cinsi, ırkı, muhammen birim fiyatı ve geçici teminatı
belirtilen reforme Bafra ırkı koyunlar 12/09/2014 CUMA günü saat 14,00’de
İşletmemiz K oyunculuk Tesislerinde açık artırma suretiyle 4 parti halinde canlı
kilogram üzerinden satılacaktır. İhale bu tarihte gerçekleşmediği takdirde 19/09/2014
1 tarihinde aynı yer ve saatte tekrarlanacaktır.
2- tahmin edilen bedel ve geçici teminat aşağıdaki gibidir,
p.
N
ftEFORM E
KOYUNUN
CİNSİ
'
IRKI
1
Koyun
Bafra
2
Koç
Bafra
3
4
Erkek Kuzu
Bafra
Bafra
Dişi Kuzu
GENEL TOPLAM
TAII.
MUKÎAMMEN
CANI î
MİK.
I .
TUTAR
FİYATI
(Baş)
AĞIR (TL/KG)
(TL)
KG
46.875,00
125 Baş 6.250
7,50
70 Baş 4.550
10,00
45.500,00
480 Baş 20.160
10,00
5.250
10,00
150
825 Baş 36.210
GEÇİCİ
TEMİNAT
(TL)
7.000,00
6.900,00
201,600,00
52.500,00
30.250,00
346,475,00
52.150,00
8.000,00
Müşteriler teminatlarım yatırmak kaydıyla diledikleri partinin ihalesine katılabilirler.
3- İhaleye ait şartname Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nde, (Karanfil Sok.No.62Bakanlıklar/ANKARA) ve İşletmemizde görülebilir.
4- İhaleye katılacak istekliler, Kanuni ikametgah belgesini, Geçici teminat makbuzunu,
Ticaret Odası, Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduklarını ve halihazırda
faaliyette olduklarına dair 2014 yılında alınmış belgelerini, Müşterinin tüzel kişi olması
halinde gerekli yetki belgelerini ve imza sirkülerini komisyona ibraz etmek zorundadırlar.
Gerçek kişiler de imza sirkülerini ibraz edeceklerdir.
5-Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3-g maddesi gereğince istisna kapsamında
olup, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.
(İşletmemiz Amasya-Mecitözü
Karayolunun 25.Km.dedir.)
Tel ; 0358 273 52 97-98
T e l: 0505 670 48 43 0506 584 41 06
Fax: 0358 273 52 14
Download

tarım işletmeleri genel müdürlüğü