GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN
1-GİRESUN BELEDİYE SINIRLARI İÇİNDE FAAL OLAN 2 NOLU HAT S.S. 3 NOLU TAŞ.
KOOP. SEKA HATTI 2 ADET, 3 NOLU HAT S.S. 11 NOLU TAŞ. KOOP. GÜRE HATTI 2 ADET,
4 NOLU HAT S.S. 10 NOLU TAŞ. KOOP. ORGANİZE SANAYİ HATTI 2 ADET, 5 NOLU HAT
S.S. 16 NOLU TAŞ. KOOP. ÇITLAKKALE HATTI 2 ADET VE 7 NOLU HAT S.S. 138 NOLU
TAŞ. KOOP. KAVAKLAR OSMANİYE HATTI 2 ADET MİNİBÜSE DOLMUŞ HATTI RUHSATI
VERMEK SURETİYLE İHALE EDİLECEKTİR.
2- 2 Nolu Hat S.S. 3 Nolu TAŞ. KOOP. SEKA HATTI 1 Adet Muhammen Bedel 450.000,00 TL
Geçici Teminat 13.500,00 TL, 3 Nolu Hat S.S. 11 Nolu TAŞ. KOOP. GÜRE HATTI 1 Adet
Muhammen Bedel 450.000,00 TL Geçici Teminat 13.500,00 TL, 4 Nolu Hat S.S. 10 NOLU TAŞ.
KOOP. ORGANİZE SANAYİ HATTI 1 Adet Muhammen Bedel 500.000,00 TL Geçici Teminat
15.000,00 TL, 5 Nolu Hat S.S. 16 NOLU TAŞ. KOOP. ÇITLAKKALE HATTI 1 Adet Muhammen
Bedel 475.000,00 TL Geçici Teminat 14.250,00 TL ve 7 Nolu Hat S.S. 138 NOLU TAŞ. KOOP.
KAVAKLAR OSMANİYE HATTI 1 Adet Muhammen Bedel 250.000,00 TL Geçici Teminat
7.500,00 TL’dir.
3-İhale üzerinde kalan yüklenici bedelini 15 gün içinde yatırarak ruhsatını almak zorundadır. Aksi
takdirde geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.
4- İstekliler ihaleye girdikleri güzergâh için geçici teminatını şartname bedeli makbuzunu tebligat için
adres beyanı, kimlik bilgilerini ve verdikleri tekliflerini 2886 sayılı yasanın 37.maddesi doğrultusunda
bir zarf içine koyarak ihale günü 13.30’a kadar belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim
edeceklerdir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
5-İhaleyi alan yüklenici Belediye Meclisince her yıl belirlenen dolmuş ruhsat ücreti, hat ücreti ve diğer
tarifeleri çalıştığı süre içinde diğer dolmuş minibüsleri gibi aynısını ödeyeceklerdir.
6- İhale 27.10.2014 Pazartesi günü saat 13.30’da 2 Nolu Hat S.S. 3 Nolu TAŞ. KOOP. SEKA HATTI
, 14.00’de 3 Nolu Hat S.S. 11 Nolu TAŞ. KOOP. GÜRE HATTI, 14.30’da 4 Nolu Hat S.S. 10 Nolu
TAŞ. KOOP. ORGANİZE SANAYİ HATTI , 15.00’de 5 Nolu Hat S.S. 16 NOLU TAŞ. KOOP.
ÇITLAKKALE HATTI ve 15.30’da 7 Nolu Hat S.S. 138 NOLU TAŞ. KOOP. KAVAKLAR
OSMANİYE HATTI için Hacımiktat Mahallesi Alparslan Caddesi No:1 adresinde bulunan Giresun
Belediyesi Başkanlık Makam odasında ihale komisyonunca ( Belediye Encümeni) 2886 sayılı yasanın
35/a maddesi gereği kapalı teklif usulü ile yapılacaktır.
7- Şartname bedeli 200,00 TL olup Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir.
Download

DOLMÃœS HAT Ä°LANÄ° - Giresun Belediyesi