T.C. SAGUK
BAKANllGI
_ SAGLIK HİZMEuERİ
GENEL MÜDÜRLÜÖÜ - SOSYAL OÜ\fEr'.,'LiK.
UYGULAMALARI DAiRE BAŞKANLIGI
T.C.
SAGLlK BAKANLlGI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Sayı
Konu
l'fılllill1lllllliirmlfiıılırmlllllllll
00002926617
23642684/010.99
Suriyeli Hastalar Hk.
......•..•..............•....
VALİLİGİNE
(İl Sağlık Müdürlüğü)
Ülkemizde mülteci ya da sığınmacı olarak bulunan Suriyeli kişilerin ihtiyaç duydukları
sağlık hizmetlerinin takibi ve planlaması amacı ile bu kişilere verilen sağlık hizmetlerinin aylık
bazlı takip edilmesi Bakanlığımızca uygun görülmüştür.
Bu itibarla, ekte yer alan Bilgi Formları üniversite hastaneleri (afiliye hastaneler hariç)
ve özel sağlık hizmet sunucuları için İl Sağlık Müdürlüklerince il sınırları içerisinde toplanan
verilere göre doldurulacak ve her il için toplanan veriler il düzeyinde formlara işlenerek toplam
değerler belirlenen süreler içerisinde e-mail ve yazılı olarak Bakanlığımıza iletilecektir. Sağlık
hizmet sunucularınca Bakanlığımıza doğrudan herhangi bir veri gönderilmeyecektir.
Bilgi formları ve düzenlenmesinde dikkat edilecek hususlar ekte yer almakta olup; konu
hakkında üniversite hastaneleri (afiliye hastaneler hariç) ve özel sağlık hizmet
sunucularının bilgilendirilmesi ve vurgulanan esaslara uygun olarak işlemlerin yürütülmesi
gerektiğinin bu kuruluşlara tebliğini önemle rica ederim.
Uzm. Dr. Zafer ÇUKUROVA
Bakan a.
Müsteşar Yardımcısı
EK: 1 sayfa
¥ Sosyal Güvenlik Uygulaınaları Daire Başkanlığı
Ayrıntılı bilgi için irtibat: M.A YABAKAN
Doğanhey Cad. Plevne Sokak No:7 Ulus Altındağ/Ankara
Tel: O(312) 324 6389/136
Faks: O(312) 324 5515
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronık ımza ile ımzalanmıstır.
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr
adresinden IOaI30ad-9daf-417c-bbal-20e144ce5eac
kodu ile erişebilirsiniz.
Download

Üst yazıya ulaşmak için tıklayınız