KATI ATIK KOMPAKTÖRÜ ALIMI İŞİ
İZAYDAŞ İZMİT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDİRME A.Ş.
Katı Atık Kompaktörü Alımı İşi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) bendine göre istisna kapsamında ihale
edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası
: 2014/78807
1 - İdarenin
Alikahya Atatürk Mahallesi Çarşıbaşı Caddesi No: 350 P.K. 41310a) adresi
:
İzmit/KOCAELİ
b) telefon ve faks numarası
: 262 316 60 00-262 316 60 50
c) elektronik posta adresi (varsa)
: -2 - İhale konusu malın
a) niteliği, türü ve miktarı
: 1 Adet Katı Atık Kompaktörü Alımı İşi
b) teslim edileceği yer
: İZAYDAŞ, Alikahya Atatürk Mahallesi Çarşıbaşı Caddesi No: 350 P.K.
41310-İzmit/KOCAELİ
c) işin süresi
: Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 3 (üç) takvim günü içinde işe
başlama tutanağı tanzim edilerek işe başlanacaktır. İşin süresi, işe
başlanmasına müteakip 14 (on dört) haftadır.
3- İhalenin / Yeterlik Değerlendirmesinin:
a) Yapılacağı yer
b) Tarihi ve saati
İZAYDAŞ İdari Bina Toplantı Salonu, Alikahya Atatürk Mahallesi
Çarşıbaşı Caddesi No: 350 P.K. 41310-İzmit/KOCAELİ
: 24.07.2014 Perşembe günü – saat 14:00
:
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1-İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
4.1.1.1.Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya
ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale
tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza Beyannamesi,
4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki
görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde
bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler
ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.5.Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile
vekilin noter tasdikli İmza Beyannamesi,
4.1.6.İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,
4.1.7.İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,
4.1.8. Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı
düşündüğü işlerin listesi,
4.1.9.Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip
ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli
malı müşavir ya da serbest muhasebeci malı müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.1.10 İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;
İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması
zorunludur.
4.2.Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İş deneyimine ilişkin belgeler:
İsteklinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla
ilgili yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale
konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak deneyimini gösteren belge sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen
bedelin %80’inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren
belgelerin sunulması gerekir.
4.2.2. İhale konusu makineye ilişkin CE Belgesi teklifinde sunulacaktır.
4.2.3.İstekliler ISO 9001:2008 standartlarına göre alınmış kalite yönetim sistem belgesini ibraz etmek zorundadır.
Bu belgenin/Belgelerin Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası
Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş
belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon
Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu
olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak
bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. Teyit yazısı ihale veya son başvuru tarihinde geçerli olması koşuluyla düzenlendiği tarihten
itibaren bir yıl süreyle geçerlidir. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme
kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon
Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir.
4.3. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:
Benzer iş olarak “Her Türlü İş Makinesi Satışı İşi” kabul edilecektir.
5-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7-İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.
7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.
8-Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İZAYDAŞ İhale ve Sözleşmeler Şefliği - İZAYDAŞ Alikahya Atatürk Mahallesi
Çarşıbaşı Caddesi No: 350 P.K. 41310-İzmit/KOCAELİ adresine elden teslim edilecektir.
9- İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel
üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12-Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13-İhale konusu hizmetin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz. Yüklenici işin tamamını kendisi yaptıracaktır.
Download

KATI ATIK KOMPAKTÖRÜ ALIMI İŞİ İZAYDAŞ İZMİT ATIK VE