İHALE İLANI
İZAYDAŞ
İZAYDAŞ İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme A.Ş. tarafından “Tehlikeli veya
Tehlikesiz Nitelikli Endüstriyel Atıkların İZAYDAŞ'a Taşınması Hizmeti Temini İşi” 4734 Sayılı Kamu
İhale Kanununun 3. Maddesi (g) bendi gereği istisna kapsamında pazarlık usulü ile ihale edilecektir.
İhale kayıt numarası
: 2015/39847
1.İdarenin
a) adresi
: İZAYDAŞ, Alikahya Atatürk Mahallesi, Çarşıbaşı Caddesi,
No: 350 41310-İzmit/KOCAELİ
b) telefon ve faks numarası : 0262 316 60 00
0262 316 60 50
c) elektronik posta adresi
: [email protected]
2.İhale konusu hizmetin
a) niteliği, türü ve miktarı
: Bertaraf edilmek üzere atık üreticisinden alınacak tehlikeli veya tehlikesiz
nitelikteki endüstriyel atıkların yıl içerisinde, detayları aşağıda belirtildiği
şekilde olan;
S.No Hizmet Konusu İş Kalemi
Miktar (Yıl/Km)
1
Şehir İçi Endüstriyel Atık Taşıma
50.000
2
Şehir Dışı Endüstriyel Atık Taşıma
200.000
b) yapılacağı yer
c) işin süresi
3.İhalenin
a) yapılacağı yer
şehir içi ve şehir dışı toplam 250.000 km mesafeden İZAYDAŞ Solaklar
Köyü Mevkiinde bulunan Yakma ve Düzenli Depolama Alanlarına sevk
edilmesi amacıyla nakliye hizmeti alımı işidir.
: Bertaraf edilmek üzere atık üreticisinden alınacak tehlikeli veya tehlikesiz
nitelikteki endüstriyel atıkların, İZAYDAŞ Solaklar Köyü Mevkiinde
bulunan Yakma ve Düzenli Depolama Alanlarına sevk edilmesi amacıyla
nakliye hizmeti alımı işidir.
: Sözleşmenin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 1 (bir) yıldır.
: İZAYDAŞ İdari Bina Toplantı Salonu- Alikahya Atatürk Mahallesi,
Çarşıbaşı Caddesi, No: 350 41310-İzmit/KOCAELİ
b) tarihi ve saati
: 15.04.2015 Çarşamba günü, saat 14:00
4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından,
ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk
ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden
belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
c) İdari şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
ç) İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya
geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını
gösteren makbuzlar,
d) 4.2. maddesinde belirtilen, şekli ve içeriği Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen
yeterlik belgeleri,
e)Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı
vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
f) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
1/2
g)Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya
da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve
düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart
forma uygun belge
ğ) İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin
(a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı
tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip
ortağına ait olması halinde, bu ortak (g) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.
h) İhale konusu iş kapsamında, kullanılacak araçlar Yükleniciye ait olacak ve teknik şartnamede bu hususta
istenecek belgeler iş başlangıcında İdareye sunulacaktır.
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İş deneyimine ilişkin belgeler :
İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu iş veya benzer
işlerle ilgili deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye
ilişkin iş deneyimini gösteren belgeyi, ibraz etmesi zorunludur.
4.3. Benzer iş: Bu ihalede “Taşıma ve/veya Nakliye Hizmeti Temini İşleri” benzer iş olarak kabul
edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı İZAYDAŞ İhale ve Sözleşmeler Şefliği- Alikahya Atatürk Mahallesi, Çarşıbaşı Caddesi,
No: 350 41310-İzmit/KOCAELİ adresinde görülebilir ve 20,00 TL (yirmi Türk Lirası) karşılığı aynı adresten
temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8.Teklifler, 15.04.2015 Çarşamba günü saat 14:00’e kadar ihalenin yapılacağı yere teslim edilecektir.
Teklifler istekli veya imza yetkili vekili tarafından bizzat elden teslim edilecektir. Posta yolu ile gönderilen
teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle
her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam
bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir
10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.
12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
2/2
Download

ihale ilanı