Osmanlı Tarihçi ve Din Bilginleri
Çelebi, C. M. (1937). Tabakatü'l-memalik ve Derecatü'l-mesalik. İstanbul:
İstanbul Askeri Matbaa.
Eşrefoğlu Rumi (). Müzekki'n-Nüfûs. İstanbul: .
Hoca Sadeddin Efendi (H. 1279-1280 M. 1862-1863). Tacü't-Tevarih. İstanbul: .
Mustafa Nuri Paşa (1961). Netayicü'l Vukuat. Ankara: TTK.
Hoca Sadeddin Efendi, & Hoca Sadeddin Efendi (1280). Tâcü't-Tevârih.
İstanbul: .
Mehmed Neşrî (1957). Kitab-ı Cihannüma (Neşri Tarihi). Ankara: Türk Tarih
Kurumu.
İbn-i Kemal (1970). Tevarih-i Al-i Osman. Ankara: T.T.K..
Bin Adil, O., & Edirneli Oruç Bey (1925). Tevarih-i al-i Osman. Hannover: .
Aşıkpaşazade (1334). Tevarih-i Al-i Osman. istanbul: .
Vahidi (1523). Menâkıb-ı Hoca-i Cihân. İstanbul: .
Çelebi, K. (1145/1732-33). Cihannüma. İstanbul: .
Lütfi Paşa (1341). Tevarih-i Al-i Osman. İstanbul: .
Müneccimbaşı Dede Derviş Ahmed (1285). Sahâifü'l-ahbâr. İstanbul: Matbaa-i
Âmire.
Elvan Çelebi (1995). Menakibü'l-Kudsiyye Fi Menasibi'l-Ünsiyye. Ankara: Türk
Tarih Kurumu.
Zekeriya Kazvini (1969). Asaru'l-Bilad. Beyrut: .
İdris-i Bitlîsî (1909). Heşt Behişt. İstanbul: Matbaa-i Amire.
Taşköprüzade, İ. A. (1953). Tercüme-i Şakaik-i Numaniye. Istanbul: Matbaa-i
Âmire.
İbn-i Kemal (1957). Tevarih-i Al-i Osman. Ankara: Türk Tarih Kurumu.
Mustafa Nuri Paşa (1992). Netâyic'ul-Vukûât Kurumları ve Örgütleriyle Osmanlı
Tarihi. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.
Rasim, A. (1328-1330). Resimli ve Haritalı Osmanlı Tarihi. İstanbul: Matbaa-i
Ebuzziya.
Kınalızâde Hasan Çelebi (1978). Tezkiretü'ş-Şuarâ. Ankara: .
Latifi (kastamonulu] (1314). Tezkire-i Latifi. Dersadet: .
Efendi, B. M. (1333). Osmanlı Müellifleri. İstanbul: Matbaa-i Amire.
Selisi, B. M. (1649). Ravza-i Evliyâ. İstanbul: .
Beliğ, İ. (1287). Güldeste-i Riyaz-i İrfan. Bursa: .
Yazıcızade Ali (1952). Tevarih-i Al-i Selçuk. Ankara: .
Ergin, O. N. (1922). Mecelle-i Umur-ı Belediyye. İstanbul: .
Esad Efendi (1293). Üss-i Zafer. İstanbul: .
Esad Efendi (1293). Üss-i Zafer. İstanbul: .
Hafız Hüseyin Ayvansarayi (1281-82). Hadikatü'l-cevami. İstanbul: Matbaa-i
Amire.
Mustafa Nuri Paşa (1327). Netayicü'l-vukû'at. İstanbul: .
Evliya Çelebi B. Derviş Muhammed Zıllî (1314). Seyahatname. İstanbul: .
Lâmiî Çelebi (1270/1521). Tercüme-i Nefehatü'l-üns. İstanbul: .
Eflaki, A. (1959). Menâkıb'ül-Ârifîn. Ankara: .
El-ayni (Tarihsiz). Ikdu'l-Cuman fi Tarih-i ehli'z-Zaman. İstanbul: .
Download

Dışa Aktar