TAŞIT KREDİSİ TALEP ve BİLGİ FORMU
ÜRÜNE AİT BİLGİLER:
Ürünün Adı
Süresi (Vadesi)
Kredinin Tutarı
TAŞIT KREDİSİ
…. ay
…… TL
TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET ve MASRAF TUTARLARI (*):
FAİZİN/MASRAFIN/ÜCRETİN ADI
FAİZ
ORANI
Akdi Faiz Oranı (Aylık)
%....
İndirimli Akdi Faiz Oranı (Aylık)
%....
MASRAF TUTARI AÇIKLAMA
Müşteri Tarafından Üstlenilen Faiz
%....
Oranı
Müşteri Tarafından Ödenen Peşin
Faiz Tutarı
Kredi Tahsis Ücreti
Hayat Sigortası Ücreti
Ferdi Kaza Sigortası Ücreti
KASKO Sigortası Ücreti
Zorunlu Trafik Sigortası Ücreti
Temerrüt Faiz Oranı (Aylık)(**)
…………TL
Faiz üzerinden % 15 KKDF
ve % 5 BSMV de tahsil
edilmektedir.
Faiz üzerinden % 15 KKDF
ve % 5 BSMV de tahsil
edilmektedir.
Faiz üzerinden % 15 KKDF
ve % 5 BSMV de tahsil
edilmektedir.
Faiz üzerinden % 15 KKDF
ve % 5 BSMV de tahsil
edilmektedir.
%5 BSMV dahil tutardır.
…………TL
%......
Faiz üzerinden % 15 KKDF
ve % 5 BSMV de tahsil
edilmektedir.
(*) İşbu formda belirtilen ücretler Tüketici Kredisi Sözleşmesi kapsamında alınacaktır.
(**)Kredi indirimli akdi faiz ile kullandırılmışsa, temerrüt faizi hesaplamasında aylık indirimli
akdi faiz oranı değil, aylık akdi faiz oranının % 30 (yüzde otuz) fazlası dikkate alınarak temerrüt
faizi hesaplanacaktır.
SİGORTA YAPTIRILMASI:
Kredi kullanımı aşamasında müşterinin Bankamızdan, hayat, kasko, trafik, ferdi kaza sigorta
yaptırmak istemesi halinde, bu sigortalara ilişkin poliçeler ayrıca düzenlenerek prim tahsil
edilecektir. Müşterinin mevcut sigorta poliçelerinin bu krediyle ilişkilendirilebilmesi için,
sigorta poliçelerinin krediyle uyumlu olması gerekir.
Kredinin tamamının vadesinden önce kapatılması halinde, Bankamızın acentesi olduğu sigorta
şirketinden krediye bağlı olarak yapılan sigortalar, müşterinin talebi halinde kredi ile eş
zamanlı iptal edilir.
Farklı bir sigorta şirketinden yapılan sigortaların iptali için ise müşterinin ilgili sigorta şirketine
talepte bulunması gerekir.
Yaptırılacak tüm sigortaların; kredinin konusu, meblağ sigortalarında kalan borcun tutarıyla ve
vadesiyle uyumlu olması gerekmektedir.
DEVLETE ÖDENEN VERGİ VE FONLAR:
Masraf ve ücret tutarları üzerinden % 5 BSMV tahsil edilmektedir.
ÜCRETLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ VE DEĞİŞİKLİK BİLDİRİMLERİ:
Bir takvim yılı içerisinde ücretlerde, Türkiye İstatistik Kurumunca bir önceki yıl sonu itibarıyla
açıklanan yıllık tüketici fiyatları endeks artışının 1.2 katı altındaki ücret artışları için, ücret
artışının yürürlüğe gireceği tarihten en az 30 gün önce yazılı olarak, kalıcı veri saklayıcısı yolu
ile veya kaydı tutulan telefon vasıtasıyla Müşteri'ye bilgilendirme yapılacaktır. Bu bildirim
üzerine Müşteri , kendisine bildirim yapıldığıı tarihten itibaren 15 gün sonrasına kadar ürünün
veya hizmetin kullanımından vazgeçme hakkı bulunmaktadır. Bu hakkın kullanılması halinde
Müşteriden, ücret artışının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ilave ücret tahsil edilmeyecektir.
Bu sürenin sonuna kadar vazgeçme hakkının kullanılmaması durumunda ise ücret artışı
uygulanacaktır. Bankamızın vazgeçme hakkını kullanan Müşteriye uyuşmazlık konusu ürün
veya hizmeti durdurma hakkı mevcuttur. Bir takvim yılı içerisinde Türkiye İstatistik Kurumunca
bir önceki yıl sonu itibarıyla açıklanan yıllık tüketici fiyatları endeks artışının 1.2 katı ve
üzerinde yapılacak ücret artışlarında Kredili Müşteriden ayrıca onay alınacaktır.
CAYMA HAKKI:
a.Tüketici Kredisi Sözleşmesinden Cayma:
Müşteri sözleşmenin kurulduğu tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içinde herhangi bir
gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin kredi sözleşmesinden cayma hakkına
sahiptir.
Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin, cayma hakkı süresi içinde Bankamıza yazılı
olarak (Akbank Şubeleri) veya kalıcı veri saklayıcısı (Akbank Çağrı Merkezi 444 25 25) ile
yönlendirilmiş olması yeterlidir. Cayma hakkını kullanan Kredili Müşterinin krediden
yararlandığı hallerde Müşteri; anaparayı ve kredinin kullanıldığı tarihten ana paranın geri
ödendiği tarihe kadar olan sürede sözleşmede belirtilen ve işlemiş olan akdi faizi en geç
cayma bildirimini Bankamıza iletmesinden sonra 30 (otuz) gün içinde geri öder. Müşteri bu
süre içinde ödemeyi yapmaz ise, krediden caymamış sayılır ve bu halde, Müşterinin sözleşme
kapsamındaki her türlü yükümlülüğü devam eder. Cayma hakkının kullanıldığı durumlarda
Müşteriden, hesaplanan akdi faiz ve bir kamu kurum veya kuruluşuna veya üçüncü kişilere
ödenmiş olan masraflar dışında herhangi bir bedel talep edilmeyecektir.
b.Bağlı krediyle Alınan Mal veya Hizmetin Tedarikine İlişkin Sözleşmeden Cayma ve Bunun
Kredi Sözleşmesine Etkisi :
Müşteri tarafından mal veya hizmetin tedarikine ilişkin sözleşmeden cayılması halinde, buna
ilişkin bildirimin cayma süresi içinde ayrıca Bankamıza da yazılı olarak (Akbank Şubeleri) veya
kalıcı veri saklayıcısı (Akbank Çağrı Merkezi 444 25 25) ile bildirilmesi halinde bağlı kredi
sözleşmesi de herhangi bir tazminat veya cezai şart ödeme yükümlülüğü olmaksızın sona
erecektir. Bildirimin hiç yapılmaması veya geç yapılması hallerinde Bankamızın herhangi bir
sorumluluğu doğmayacaktır.
BAĞLI KREDİLERDE AYIP DURUMUNDA SORUMLULUK ESASLARI
Bağlı kredi ile alınan mal veya hizmetin, hiç ya da gereği gibi teslim veya ifa edilmediği
durumlarda (yani ayıplı teslim/ifada) satıcı, sağlayıcı ile birlikte Bankamız da, Müşterinin satış
sözleşmesinden dönme veya bedelden indirim hakkını kullanması hâlinde müteselsilen
sorumludur. Ancak bu sorumluluk; malın teslim veya hizmetin ifa edilmediği durumlarda satış
sözleşmesinde veya bağlı kredi sözleşmesinde belirtilen malın teslim veya hizmetin ifa edilme
tarihinden; malın teslim veya hizmetin ifa edildiği durumlarda ise, malın teslim veya hizmetin
ifa edildiği tarihten itibaren, kullanılan kredi miktarı ile sınırlı olmak üzere 1 (bir) yıldır.
ERKEN ÖDEME
Müşteri, vadesi gelmemiş bir veya birden çok taksit ödemesinde bulunabileceği gibi kredi
borcunun tamamını erken ödeyebilir. Bu hallerde, erken ödenen miktara göre gereken tüm faiz
ve maliyet unsurlarına ilişkin indirim yapılacaktır.
TAHSİLAT ŞEKLİ:
Yukarıda sıralanan ücretler, ürün ve hizmet tipine göre, nakden veya maaşının yattığı hesaplar
da dahil hesaben veya müşterinin talebine ve Bankamızın kabulüne bağlı olarak kredi
kartından tahsil etmek veya kredili mevduat hesabının limitinden tahsil edilmek suretiyle
yapılır.
Taksit tahsilatları, kullandırımda imzalanacak kredi sözleşmesinin ekinde yer alan ödeme
planında belirtilen hesaptan yapılır. Müşteri, işbu form ile kendisine bilgisi verilen tüketici
kredisini kullanması halinde, ilgili kredi sözleşmesinden kaynaklı doğacak her türlü
borçlarının tamamını, öncelikle sözleşme ekinde verilen ödeme planında belirtilen mevduat
hesabından (bu hesap maaşın yattığı hesap olsa dahi) otomatik olarak tahsil edileceğini kabul,
beyan ve taahhüt eder. Ancak, bu hesapta yeterli tutarın olmaması halinde, Bankamızın aynı
gün veya belli bir süre sonra Bankamız nezdindeki diğer tüm hesaplarından ( maaşın yattığı
hesaplar ve/veya her nevi hesaptan) herhangi bir tutar sınırlamasına tabi olmaksızın, ayrıca
müşterinin talimatının alınmasına gerek kalmaksızın resen tahsil edileceğini kabul, beyan ve
taahhüt eder.
Yukarıda özetlenen konular dışında her türlü detaylı bilgi Tüketici Kredisi Sözleşmesi'nde yer
almakta olup, dikkatle inceleyebilmeniz ve anlaşılmayan konularda Bankamızdan detaylı
açıklama talep edebilmeniz amacıyla Tüketici Kredisi Sözleşmesi'ne ek olarak, bu formun bir
nüshası tarafınıza teslim edilmiştir.
Ekte bir örneği yer alan Tüketici Kredisi Sözleşmesi'nin imzalanması suretiyle, Bankamızdan
yapılacak kredi kullanımları, krediyi kullanan bakımından taahhüt altına sokan ve Tüketicinin
Korunması Hakkındaki Mevzuata tabi olan işlemlerdir.
Tüketici Kredisi Sözleşmesi menfaatinize aykırı olabilecek hükümler içermektedir. Bu
hükümler ve bu hükümlerin sonuçları hakkında tarafınıza Şubemiz yetkililerince bizzat bilgi
verilerek ve Bankamızın Web sitesinde sözleşmeye yer verilerek söz konusu menfaate aykırı
hükümleri önceden öğrenme imkanı sağlanmış olup, Tüketici Kredisi Sözleşmesi tüm
hükümlerinin imzalanmadan önce dikkatlice okunmasını, kabul edilmeyen, anlaşılamayan ve
tereddüt duyulan hükümler var ise Bankamıza bilgi verilmesini rica ederiz.
İşbu Talep ve Bilgi Formunun verilmesi, Bankamızca kredi verileceğine ilişkin taahhüt
sayılmayıp, yapılacak değerlendirme sonucunda Müşteri talebinin uygun bulunması halinde
kredi kullandırılabilecektir.
Talep ve Bilgi Formunun ekindeki Tüketici Kredisi Sözleşmesi hakkında tarafıma/tarafımıza
detaylı bilgi verilmiş olup, iki nüsha olarak hazırlanmış olan iş bu Formun bir nüshası ve söz
konusu sözleşme, menfaatime/mize aykırı olabilecek maddeler de dahil olmak üzere tüm
maddeler hakkında bilgi edinebilmemiz için imzalamadan önce Bankamız tarafından teslim
edilmiştir.
Toplam 4 sayfadan ibaret Bilgi Formu ile tarafıma bilgisi verilen taşıt kredisini talep ediyorum.
Müşteri Adı Soyadı:
Akbank T.A.Ş.
Müşteri Numarası:
…………….
adına
Kaşe / İmza
Tarih:
İmza:
Akbank TAŞ, Sabancı Center 4.Levent, 34330 İstanbul,
Ticaret Sicil Memurluğu:İstanbul, Sicil Numarası:90418
www.akbank.com
Şubesi
Download

Taşıt Kredisi Sözleşme Öncesi Bilgi ve Talep Formu