T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.
TÜKETİCİ KREDİLERİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU
1- Giriş
İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında
Kanun’un 23. maddesi uyarınca tüketiciye tüketici kredisi koşulları ile faiz, vade, ücret,
masraf vb. kalemlere ilişkin Bankanın güncel tarifesi hakkında genel bilgi verilmesi
amacıyla hazırlanmıştır.
Bu Form’da yer alan bilgiler ve kredi koşulları, Form’un tüketiciye verildiği tarihten
itibaren 1 gün süreyle geçerlidir. Bu sürenin sonunda Banka, söz konusu kredi
koşullarına ilişkin değişiklik yapma hakkını ve her halükarda işbu formda belirtilmeyen
hususlarda Yasa ve cari mevzuat esasları dahilinde işlemde bulunma hakkını saklı tutar.
2- Kredi Kurumu
Ziraat Bankası A.Ş.
Doğanbey Mahallesi, Atatürk Bulvarı No:8 06107 Altındağ -ANKARA
Telefon : 0312 5842000
Internet Adresi: www.ziraatbank.com.tr
Banka Çağrı Merkezi Numarası:444 00 00
Ticaret Sicil Numarası: 1148
3- Sigorta
Tüketicinin açık talebi olmaksızın krediyle ilgili sigorta yaptırılamaz. Tüketici; kredi
kullandırım aşamasında veya ileride sigorta yaptırılması yönünde talepte bulunması
halinde, kredisinin tamamen tahsil ve tasfiye edileceği tarihe kadar sigorta yaptırılması
konusunda Banka ile mutabakata vardığını, söz konusu sigortaların her yıl
yenileneceğini kabul eder. Sigorta, tüketicinin istediği bir sigorta şirketinden
yaptırılabilir ve sigortanın; kredi konusuyla, meblağ sigortalarında kalan borç tutarıyla
ve vadesiyle uyumlu olması gerekir.
4- Tüketici Kredilerinin Tüketiciye Muhtemel Etkileri
Belirli süreli tüketici kredisi sözleşmelerinde sözleşme şartları tüketici aleyhine
değiştirilemez. Kredi, sözleşme başlangıcında belirlenen ve her iki tarafın ortak rızası
dışında değiştirilemeyen faiz oranı ile kullandırılır ve vade boyunca sabit faiz oranı
üzerinden taksitler halinde geri ödenir.
Belirsiz süreli tüketici kredisi sözleşmelerinde faiz oranında değişiklik yapılabilir.
Değişiklik, yürürlüğe girmesinden 30 gün önce tüketiciye bildirilir. Faiz oranının
artırılması halinde yeni faiz oranı geriye dönük olarak uygulanmaz. Tüketici, bildirim
tarihinden itibaren 60 gün içinde borcun tamamını ödeyerek krediyi kullanmaya son
verdiği takdirde faiz artışından etkilenmez.
5- Yıllık Faiz Oranı, Toplam Maliyet
……………………… Kredisi, işbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu’nun eki ve ayrılmaz
parçası olan “FAİZ, MASRAF VE ÜCRETLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME
FORMU”nda belirtilen faiz oranı ve toplam maliyet ile kullandırılmaktadır. Temerrüt
faiz oranı akdi faiz oranının %30 fazlası olup, yıllık %....’dır.
6-Kredi Tutarı, Kredinin Vadesi
Kullandırılabilecek kredi tutarı, taksitli krediler için kredinin vadesi, geri ödeme
tutarı, kredi vadesi boyunca toplam kaç taksit ödeneceği hususları işbu Sözleşme
Öncesi Bilgi Formu’nun eki ve ayrılmaz parçası olan masraf ve ücretlere ilişkin
taahhütnamede,
Taksitli kredilerde toplam borç tutarının anapara, faiz ve diğer giderler itibarıyla
dağılımı ise ekli Geri Ödeme Tablosu’nda belirtilmiştir.
7-Masraf ve Diğer Giderler
Kullandırılan krediye ilişkin olarak tahsil edilecek ücretler, işbu Sözleşme Öncesi Bilgi
Formu’nun eki ve ayrılmaz parçası olan masraf ve ücretlere ilişkin taahhütnamede
gösterilmiştir. (Ek:3) İhtarname ve muhtelif bildirim masrafları, maliyeti kadar
ücretlendirilebilir.
8- İstenecek Teminatlar
Bankaca, krediye ilişkin muhtelif teminatlar (kefalet, gayrimenkul ipoteği, nakit veya
nakit benzeri değer veya taşıt rehni) talep edilebilecektir.
Özellikleri Bankaca belirtilen gayrimenkul üzerine Banka lehine, Banka’nın
belirleyeceği tutar ile derece üzerinden, anapara ya da üst sınır ipoteği tesis edilecektir.
Sözleşmede belirtilen durumlarda Banka ilave teminat istemeye yetkilidir.
9-Ödemelerde Temerrüde Düşülmesi ve Hukuki Sonuçları
Tüketici, geri ödemelerini zamanında / taksitli kredilerde sözleşmenin eki ve ayrılmaz
parçası olan geri ödeme planı (Ek:1) çerçevesinde yapacaktır. Banka; geri ödemelerin
zamanında / ödeme planında belirtilen tarihlerde yapılamaması halinde kalan borcun
tamamının ifasının talep etme hakkını saklı tutmuştur.
Taksitli kredilerde geri ödeme planında belirtilen, birbirini izleyen iki taksitin
vadesinde ödenmesinde temerrüde düşülmesi halinde, Banka borcun tamamını
muaccel kılmaya ve 30 gün içinde borcun ödenmesini talep etmeye yetkilidir. Banka
tarafından 30 gün süre verilerek muacceliyet uyarısında bulunulmasına karşın tüketici
tarafından borcun ödenmemesi durumunda, Banka tarafından tüketici aleyhinde yasal
takip süreci başlatılacak ve tüm kredi bakiyesi ile bakiyeye muacceliyet tarihinden
itibaren işleyecek temerrüt faizini borçlu derhal ve def’aten ödemekle yükümlü
olacaktır.
Belirsiz süreli kredi sözleşmelerinde borcun zamanında ödenmemesi nedeniyle
Bankaca gönderilecek ihtarnamede belirtilen süre içerisinde de ödeme yapılmaması
halinde, kredi takip hesaplarına intikal ettirilerek tüketici aleyhinde yasal takip süreci
başlatılacaktır.
Temerrüde düşülmesinin hukuki sonuçlarına ilişkin detaylar imzalanacak kredi
sözleşmesinde yer almaktadır.(Ek-2)
10-Erken Ödeme
Tüketici, vadesi gelmemiş bir ya da birden çok taksit ödemesinde bulunabilir veya
kredi borcunun tamamını erken ödeyebilir. Erken ödeme yapılması halinde, gerekli
faiz ve diğer maliyet unsurlarına ilişkin indirim yapılır.
11- Bağlı Kredilerde Sorumluluk
Tüketici kredisinin münhasıran belirli bir malın veya hizmetin tedarikine ilişkin bir
sözleşmenin finansmanı için verildiği ve bu iki sözleşmenin objektif açıdan ekonomik
birlik oluşturduğu sözleşmelerde, mal veya hizmet hiç ya da gereği gibi teslim veya ifa
edilmez ise kredi veren, satıcı ve sağlayıcı ile birlikte tüketicinin satış sözleşmesinden
dönme veya bedelden indirim hakkını kullanması hâlinde müteselsilen sorumludur.
Tüketicinin bedelden indirim hakkını kullanması hâlinde bağlı kredi de bu oranda
indirilir ve ödeme planı buna göre değiştirilir.
Tüketicinin sözleşmeden dönme hakkını kullanması hâlinde, o güne kadar yapmış
olduğu ödemenin iadesi hususunda satıcı, sağlayıcı ve kredi veren müteselsilen
sorumludur. Ancak, kredi verenin sorumluluğu; malın teslim veya hizmetin ifa
edilmediği durumlarda satış sözleşmesinde veya bağlı kredi sözleşmesinde belirtilen
malın teslim veya hizmetin ifa edilme tarihinden, malın teslim veya hizmetin ifa
edildiği durumlarda malın teslim veya hizmetin ifa edildiği tarihten itibaren,
kullanılan kredi miktarı ile sınırlı olmak üzere bir yıldır.
12-Cayma Hakkı
Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart
ödemeksizin tüketici kredisi sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının
kullanıldığına dair bildirimin, cayma hakkı süresi içinde kredi verene yöneltilmiş
olması yeterlidir.
Cayma hakkını kullanan tüketicinin krediden faydalandığı hâllerde, tüketici,
anaparayı ve kredinin kullanıldığı tarihten anaparanın geri ödendiği tarihe kadar olan
sürede tahakkuk eden faizi en geç cayma bildirimini kredi verene göndermesinden
sonra otuz gün içinde geri öder. Bu süre içinde ödeme yapılmaması hâlinde tüketici
kredisinden cayılmamış sayılır. Faiz, akdî faiz oranına göre hesaplanır. Tüketiciden,
hesaplanan akdî faiz ve bir kamu kurum veya kuruluşuna veya üçüncü kişilere
ödenmiş olan masraflar dışında herhangi bir bedel talep edilemez.
Tüketici kredisinin bağlı kredi olarak verilmesi ve tüketicinin mal veya hizmet
sözleşmesinden cayması halinde bağlı kredi sözleşmesi de sona erecektir. Cayma
bildiriminin, cayma süresi içerisinde ayrıca kredi verene de yöneltilmesi
gerekmektedir. Bu durumda tüketicinin herhangi bir tazminat veya cezai şart ödeme
yükümlülüğü bulunmamaktadır.
13-Şikayet Çözümleme
Kredi ile ilgili herhangi bir soru, sorun veya şikayet halinde kredinin alındığı Şubemize
başvurabilirsiniz.
EKLER 1-Kullandırılacak Krediye İlişkin Geri Ödeme Planı
2-Sözleşme
3-Faiz Masraf ve Ücretlere İlişkin Bilgi Formu
Kredi Talep Edilen Şube:
Ziraat Bankası A.Ş. ………………………………………Şubesi
Kredi Talep Edenin:
Adı :
Soyadı:
Telefon No:
İş bu form tarafıma ………………………..tarihinde verilmiştir.
İmza
:
EK:3
Talep ettiğim krediye ilişkin bilgileri içeren İşbu Bilgi Formu’nda yer alan hükümler ile
yukarıda belirtilen, krediye ilişkin masraf, komisyon, prim vb. tutarlar hakkında bilgi
edindiğimi beyan ederim.
Adı Soyadı:
Tarih:
İmza:
Download

Tüketici Kredileri Sözleşme Öncesi Bilgi Formu