Form versiyon no : 12/2014-1
TAŞIT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU
REQUEST AND INFORMATION FORM FOR MOTOR VEHICLE
CREDIT
ÜRÜNE AİT BİLGİLER:
INFORMATION ON PRODUCT:
Name of the Product
MOTOR VEHICLE CREDIT
Term (Maturity)
Süresi (Vadesi)
Credit Amount
Kredinin Tutarı
AMOUNTS OF INTERESTS, FEES AND CHARGES TO BE
COLLECTED *:
NAME OF
INTERESTS/COSTS/
FEES
*
*
Ürünün Adı
INTERES
T RATE
Contractual Interest
Rate (Monthly /
Periodical)
......%
Discounted
Contractual Interest
Rate (Monthly /
......%
EXPENSE
AMOUNT
DESCRIPTIO
N
15% RUSF and
5% BITT are
also collected
over the
amount of
interests.
15% RUSF and
5% BITT are
also collected
TAŞIT KREDİSİ
TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET VE MASRAF TUTARLARI *:
FAİZİN/MASRAF FAİZ
IN/ÜCRETİN ADI ORANI
MASRAF
TUTARI
AÇIKLAMA
%..
Faiz üzerinden % 15
KKDF ve % 5 BSMV
de tahsil
edilmektedir.
İndirimli Akdi
Faiz Oranı (Aylık / %..
Dönemlik)
Faiz üzerinden % 15
KKDF ve % 5 BSMV
de tahsil
Akdi Faiz Oranı
(Aylık / Dönemlik)
The fees, charges and commissions mentioned in this form will be collected pursuant to the Consumer Credit Agreement.
İşbu formda belirtilen ücret ve komisyonlar Tüketici Kredisi Sözleşmesi kapsamında alınacaktır.
Customer Signature / Müşteri İmzası
1
Form versiyon no : 12/2014-1
Periodical)
Rate of Interest
Assumed by
Customer:
......%
Amount of Interest
Paid by Customer:
TL………
Credit Allocation Fee
TL………
Life Insurance Charge
TL………
Individual Accident
Insurance Charge
Automobile Insurance
Charge
TL .……
Compulsory Traffic
Insurance Charge
TL ………
TL ………
over the
amount of
interests.
15% RUSF and
5% BITT are
also collected
over the
amount of
interests.
15% RUSF and
5% BITT are
also collected
over the
amount of
interests.
Amount
including 5%
BITT.
edilmektedir.
Müşteri
tarafından
üstlenilen faiz
oranı :
Müşteri
tarafından ödenen
Peşin Faiz Tutarı:
Kredi Tahsis
Ücreti
Hayat Sigortası
Ücreti
Ferdi Kaza
Sigortası Ücreti
KASKO Sigortası
Ücreti
Zorunlu Trafik
Sigortası Ücreti
Faiz üzerinden % 15
KKDF ve % 5 BSMV
de tahsil
edilmektedir.
%...
………TL
………TL
Faiz üzerinden % 15
KKDF ve % 5 BSMV
de tahsil
edilmektedir.
%5 BSMV dahil
tutardır.
………TL
………TL
………TL
………TL
Customer Signature / Müşteri İmzası
2
Form versiyon no : 12/2014-1
Default Interest Rate
(Monthly /
Periodical)**
…..%
15% RUSF and
5% BITT are
also collected
over the
amount of
interests.
Temerrüt Faiz
Oranı (Aylık /
Dönemlik)**
%..
Faiz üzerinden % 15
KKDF ve % 5 BSMV
de tahsil
edilmektedir.
INSURANCE:
If, at the credit drawdown stage, the customer wishes to take out life
insurance, automotive Insurance,
Compulsory Traffic Insurance
individual accident insurance from the Bank, the policies relating to such
insurances will be separately issued, and insurance premiums will be
collected. The customer’s existing insurance policies may also be
associated to this credit facility, only if the insurance policies are
compliant with the crediting terms and conditions.
SİGORTA YAPTIRILMASI:
Kredi kullanımı aşamasında Müşterinin Bankamızdan, hayat, kasko,
trafik, ferdi kaza sigorta yaptırmak istemesi halinde, bu sigortalara
ilişkin poliçeler ayrıca düzenlenerek primleri tahsil edilecektir.
Müşterinin mevcut sigorta poliçelerinin bu krediyle ilişkilendirilebilmesi
için, sigorta poliçelerinin krediyle uyumlu olması gerekir.
If the debts arising out of the credit are prepaid before the end of
maturity thereof, the insurance covers taken out with respect to the credit
facility from the insurance firm, for whom the Bank acts as an agency,
are cancelled simultaneously with the credit upon demand of the Credit
Customer. For cancellation of insurance covers taken out from a different
insurance firm, the Credit Customer must file a request to the relevant
insurance firm.
Kredinin tamamının vadesinden önce kapatılması halinde, Bankamızın
acentesi olduğu sigorta şirketinden krediye bağlı olarak yapılan
sigortalar, Müşterinin talebi halinde kredi ile eş zamanlı iptal edilir.
Farklı bir sigorta şirketinden yapılan sigortaların iptali için ise
Müşterinin ilgili sigorta şirketine talepte bulunması gerekir.
All insurance covers to be taken out should be consistent with the subject Yaptırılacak tüm sigortaların; kredinin konusu, meblağ sigortalarında
**
If the credit facility has been made available with a discounted contractual interest rate, in the calculation of default interests, not the discounted
contractual interest rate per month, but the contractual interest rate per month specified in SECTION XII plus 30% (thirty percent) thereof will be
applied.
**
Kredi indirimli akdi faiz ile kullandırılmışsa, temerrüt faizi hesaplamasında aylık indirimli akdi faiz oranı değil, aylık akdi faiz oranının % 30
(yüzde otuz) fazlası dikkate alınarak temerrüt faizi hesaplanacaktır.
Customer Signature / Müşteri İmzası
3
Form versiyon no : 12/2014-1
of credit facility, and in fixed sum insurances, they should be consistent kalan borcun tutarıyla ve vadesiyle uyumlu olması gerekmektedir.
with the amount and maturity of remaining debts.
TAXES AND FUNDS PAID TO THE GOVERNMENT:
DEVLETE ÖDENEN VERGİ VE FONLAR:
5% BITT is collected over the amount of charges and fees collected.
Masraf ve ücret tutarları üzerinden % 5 BSMV tahsil edilmektedir.
VALIDITY TIME AND CHANGE NOTIFICATIONS FOR FEES AND ÜCRETLERİN
GEÇERLİLİK
CHARGES:
BİLDİRİMLERİ:
SÜRESİ
VE
DEĞİŞİKLİK
For fee increases made during a calendar year at a rate below 1.2 times
the yearly consumer prices index increase rate declared by the Turkish
Statistics Organization as of the end of the year before, at least 30 days
prior to the effective date of fee increases, the Customer will be informed
thereabout via permanent data register or by registered telephone. Upon
this notice, the Customer will have the right to cease using the subject
product or service within 15 days following receipt of the notice. If this
right is used, an additional fee will not be collected from the Customer as
from the effective date of the fee increase. If, however, this right of
withdrawal is not used by the end of this period, the new fees will be
applied. Our Bank will be entitled to suspend the provision of the product
or service in dispute to the Customer who uses this right of withdrawal. In
the case of fee increases made during a calendar year at a rate equal to or
above 1.2 times the yearly consumer prices index increase rate declared
by the Turkish Statistics Organization as of the end of the year before, the
Customer’s approval will be received separately.
Bir takvim yılı içerisinde ücretlerde, Türkiye İstatistik Kurumunca bir
önceki yıl sonu itibarıyla açıklanan yıllık tüketici fiyatları endeks artışının
1.2 katı altındaki ücret artışları için, ücret artışının yürürlüğe gireceği
tarihten en az 30 gün önce yazılı olarak, kalıcı veri saklayıcısı yolu ile veya
kaydı tutulan telefon vasıtasıyla Müşteri’ye bilgilendirme yapılacaktır. Bu
bildirim üzerine Müşteri, kendisine bildirim yapıldığı tarihten itibaren 15
gün sonrasına kadar ürünün veya hizmetin kullanımından vazgeçme
hakkı bulunmaktadır. Bu hakkın kullanılması halinde Müşteriden, ücret
artışının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ilave ücret tahsil
edilmeyecektir. Bu sürenin sonuna kadar vazgeçme hakkının
kullanılmaması durumunda ise ücret artışı uygulanacaktır. Bankamızın
vazgeçme hakkını kullanan Müşteriye uyuşmazlık konusu ürün veya
hizmeti durdurma hakkı mevcuttur. Bir takvim yılı içerisinde Türkiye
İstatistik Kurumunca bir önceki yıl sonu itibarıyla açıklanan yıllık
tüketici fiyatları endeks artışının 1.2 katı ve üzerinde yapılacak ücret
artışlarında Müşteriden ayrıca onay alınacaktır.
RIGHT OF WITHDRAWAL:
CAYMA HAKKI:
a. Withdrawal from Consumer Credit Agreement:
 The Customer will have the right to withdraw and renounce from
this Agreement without showing any reasons thereinfor and
without paying any penalty within 14 (fourteen) days following
a. Tüketici Kredisi Sözleşmesinden Cayma:

Müşteri sözleşmenin kurulduğu tarihinden itibaren 14 (on dört)
gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart
Customer Signature / Müşteri İmzası
4
Form versiyon no : 12/2014-1

the date of execution of this Agreement.
It is adequate for the Customer to send to the Bank within the
term of the right of withdrawal his notice as to use of his right of
withdrawal in writing (Akbank branches) or via permanent data
register (Akbank Call Center 444 25 25). If the Customer using
his right of withdrawal has already disbursed and utilized loans
hereunder, the Customer will, within no later than 30 (thirty)
days following delivery of the notice of withdrawal to our Bank,
repay to our Bank both the principal sum thereof and the
contractual interests accrued as set forth in this Agreement for
the period from the date of drawdown to the date of repayment of
principal sum. If the Customer does not make the payment within
this period of time, he is deemed not to have renounced and
withdrawn from the credit, and thereupon, all kinds of obligations
of the Customer arising out of this Agreement remain valid and in
force. In the case of use of the right of withdrawal, the Customer
will not be claimed to make any payment, other than the
contractual interests calculated as above, and fees paid to public
administrations or entities or to third parties.
ödemeksizin kredi sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir.

Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin, cayma hakkı
süresi içinde Bankamıza yazılı olarak (Akbank Şubeleri) veya
kalıcı veri saklayıcısı (Akbank Çağrı Merkezi 444 25 25) ile
yönlendirilmiş olması yeterlidir. Cayma hakkını kullanan
Müşterinin krediden yararlandığı hallerde Müşteri; anaparayı ve
kredinin kullanıldığı tarihten anaparanın geri ödendiği tarihe
kadar olan sürede sözleşmede belirtilen ve işlemiş olan akdi faizi
en geç cayma bildirimini Bankamıza iletmesinden sonra 30 (otuz)
gün içinde geri öder. Müşteri bu süre içinde ödemeyi yapmaz ise,
krediden caymamış sayılır ve bu halde, Müşterinin sözleşme
kapsamındaki her türlü yükümlülüğü devam eder. Cayma
hakkının kullanıldığı durumlarda Müşteriden, hesaplanan akdi
faiz ve bir kamu kurum veya kuruluşuna veya üçüncü kişilere
ödenmiş olan masraflar dışında herhangi bir bedel talep
edilmeyecektir.
b. Withdrawal From Contract for Supply of Goods or Services Funded
by a Tied Loan, and its Effects on Credit Agreements:
b. Bağlı krediyle Alınan Mal veya Hizmetin Tedarikine İlişkin
Sözleşmeden Cayma ve Bunun Kredi Sözleşmesine Etkisi :
If the Customer renounces or withdraws from the contract for supply
of goods or services, and if the notice thereof is separately sent to our
Bank in writing (Akbank branches) or via permanent data register
accessible by the Bank (Akbank Call Center 444 25 25) within the
period of withdrawal, then and in this case, the tied loan contract will
also terminate without any liability to pay indemnity or penalty. If
this notice is not sent or is delayed, our Bank can in no case be held
liable in relation therewith.
Müşteri tarafından mal veya hizmetin tedarikine ilişkin sözleşmeden
cayılması halinde, buna ilişkin bildirimin cayma süresi içinde ayrıca
Bankamıza da yazılı olarak (Akbank Şubeleri) veya kalıcı veri saklayıcısı
(Akbank Çağrı Merkezi 444 25 25) ile bildirilmesi halinde bağlı kredi
sözleşmesi de herhangi bir tazminat veya cezai şart ödeme yükümlülüğü
olmaksızın sona erecektir. Bildirimin hiç yapılmaması veya geç yapılması
hallerinde Bankamızın herhangi bir sorumluluğu doğmayacaktır.
Customer Signature / Müşteri İmzası
5
Form versiyon no : 12/2014-1
PRINCIPLES OF LIABILITY IN CASE OF DEFECTS IN TIED BAĞLI KREDİLERDE
LOANS:
ESASLARI
AYIP
DURUMUNDA
SORUMLULUK
If and when the goods or services funded by a tied loan are not delivered
or performed at all or as specified and required (i.e. defective
delivery/performance), then and in this case, jointly with the
seller/supplier, our Bank will also be held liable if the Customer uses his
right of withdrawal from sales contract or his right of discount from price
thereof. However, this liability will be valid for only 1 (one) year,
depending upon the amount of credits drawn down, starting from the
scheduled date of delivery of goods or of performance of services as
specified in the sales contract or tied loan agreement, in the case of nondelivery of goods or non-performance of services, or starting from the
date of actual delivery of goods or of performance of services, in the case
of delivery of good or of performance of services.
Bağlı kredi ile alınan mal veya hizmetin, hiç ya da gereği gibi teslim veya
ifa edilmediği durumlarda (yani ayıplı teslim/ifada) satıcı, sağlayıcı ile
birlikte Bankamız da, Müşterinin satış sözleşmesinden dönme veya
bedelden indirim hakkını kullanması hâlinde müteselsilen sorumludur.
Ancak bu sorumluluk; malın teslim veya hizmetin ifa edilmediği
durumlarda satış sözleşmesinde veya bağlı kredi sözleşmesinde belirtilen
malın teslim veya hizmetin ifa edilme tarihinden; malın teslim veya
hizmetin ifa edildiği durumlarda ise, malın teslim veya hizmetin ifa
edildiği tarihten itibaren, kullanılan kredi miktarı ile sınırlı olmak üzere 1
(bir) yıldır.
PREPAYMENT:
ERKEN ÖDEME:
The Customer is entitled to prepay the total amount of loan or one or
more undue installments prior to their maturity. In this case, deductions
will be made in all interests and other cost items depending on the
prepaid amount pursuant to the pertinent applicable laws and
regulations.
Müşteri, vadesi gelmemiş bir veya birden çok taksit ödemesinde
bulunabileceği gibi kredi borcunun tamamını erken ödeyebilir. Bu
hallerde, erken ödenen miktara göre gereken tüm faiz ve maliyet
unsurlarına ilişkin indirim yapılacaktır.
TYPE OF COLLECTION:
TAHSİLAT ŞEKLİ:
The fees and charges listed above are, depending on the type of product
or service, collected in cash or in account, or if demanded so by the Yukarıda sıralanan ücretler, ürün ve hizmet tipine göre, nakden veya
customer and accepted by our Bank, out of credit card or out of the limits maaşının yattığı hesaplar da dahil hesaben veya müşterinin talebine ve
Bankamızın kabulüne bağlı olarak kredi kartından tahsil etmek veya
of an overdraft deposit account.
kredili mevduat hesabının limitinden tahsil edilmek suretiyle yapılır.
Installments will be collected from the account specified in the payment
schedule annexed to the credit agreement to be signed for the credit Taksit tahsilatları, kullandırımda imzalanacak kredi sözleşmesinin ekinde
facility to be made available. The Customer hereby declares, agrees and yer alan ödeme planında belirtilen hesaptan yapılır. Müşteri, işbu form ile
Customer Signature / Müşteri İmzası
6
Form versiyon no : 12/2014-1
accepts that if the Customer utilizes the consumer credit detailed in this
form, all kinds of his debts arising out of the relevant credit agreement
will, first of all, be automatically collected and recovered from his deposit
account referred to in the repayment schedule attached to the agreement
(even if that account is used for depositing of wages). However, the
Customer further declares, agrees and accepts that if this account does
not have an adequate balance, such debts will be collected by our Bank ex
officio from all and any of his other accounts held with our Bank (account
used for depositing of wages and/or other types of accounts) in the same
day or after a particular time, without any limitation on amount thereof,
and without any separate instruction of the Customer.
kendisine bilgisi verilen tüketici kredisini kullanması halinde, ilgili kredi
sözleşmesinden kaynaklı doğacak her türlü borçlarının tamamını,
öncelikle sözleşme ekinde verilen ödeme planında belirtilen mevduat
hesabından (bu hesap maaşın yattığı hesap olsa dahi) otomatik olarak
tahsil edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Ancak, bu hesapta yeterli
tutarın olmaması halinde, Bankamızın aynı gün veya belli bir süre sonra
Bankamız nezdindeki diğer tüm hesaplarından ( maaşın yattığı hesaplar
ve/veya her nevi hesaptan) herhangi bir tutar sınırlamasına tabi
olmaksızın, ayrıca müşterinin talimatının alınmasına gerek kalmaksızın
resen tahsil edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
Other than the issues summarized hereinabove, all kinds of detailed
information are given in the Consumer Credit Agreement, and a copy of
this form is delivered to you, together with the Consumer Credit
Agreement, in order to ensure that you examine the same carefully and
request more detailed explanations from our Bank on matters not
understood well.
Yukarıda özetlenen konular dışında her türlü detaylı bilgi Tüketici
Kredisi Sözleşmesi’nde yer almakta olup, dikkatle inceleyebilmeniz ve
anlaşılmayan konularda Bankamızdan detaylı açıklama talep edebilmeniz
amacıyla Tüketici Kredisi Sözleşmesi’ne ek olarak, bu formun bir nüshası
tarafınıza teslim edilmiştir.
By utilizing and drawing down a credit from our Bank by signing the
Consumer Credit Agreement, a copy of which is attached hereto, the
borrower will be deemed to have assumed all obligations and liabilities
hereunder, subject to the laws and regulations pertaining to Protection of
Consumers.
Ekte bir örneği yer alan Tüketici Kredisi Sözleşmesi’nin imzalanması
suretiyle, Bankamızdan yapılacak kredi kullanımları, krediyi kullanan
bakımından taahhüt altına sokan ve Tüketicinin Korunması Hakkındaki
Mevzuata tabi olan işlemlerdir.
The Consumer Credit Agreement contains provisions which may be to
detriment of you. Both such adverse provisions and the outcomes and
results thereof are explained to you directly by our Branch’s officers, and
the text of agreement is published in our Bank’s Website, thereby
enabling you to become aware of such adverse provisions in advance, and
you are hereby kindly requested to read carefully all provisions of the
Consumer Credit Agreement prior to signature, and to inform our Bank
Tüketici Kredisi Sözleşmesi menfaatinize aykırı olabilecek hükümler
içermektedir. Bu hükümler ve bu hükümlerin sonuçları hakkında
tarafınıza Şubemiz yetkililerince bizzat bilgi verilerek ve Bankamızın
Web sitesinde sözleşmeye yer verilerek söz konusu menfaate aykırı
hükümleri önceden öğrenme imkanı sağlanmış olup, Tüketici Kredisi
Sözleşmesi tüm hükümlerinin imzalanmadan önce dikkatlice okunmasını,
kabul edilmeyen, anlaşılamayan ve tereddüt duyulan hükümler var ise
Customer Signature / Müşteri İmzası
7
Form versiyon no : 12/2014-1
about any non-understood and hesitated provisions thereof, if any.
Bankamıza bilgi verilmesini rica ederiz.
The delivery of this Pre-contract Request and Information Form to the İşbu Talep ve Bilgi Formunun verilmesi, Bankamızca kredi verileceğine
consumer shall not be construed as an undertaking on the part of our ilişkin taahhüt sayılmayıp, yapılacak değerlendirme sonucunda Müşteri
bank that a loan shall be made available, and the loan shall be made talebinin uygun bulunması halinde kredi kullandırılabilecektir.
available if it is found eligible as a result of evaluation to be carried out.
The Branch officers have duly informed me/us in details about the
Consumer Credit Agreement attached to the Request and Information
Form, and a copy of this Form, issued in two copies, as well as a copy of
the said Agreement have been delivered by the BANK to me/us for
information about all articles and contents thereof, also including the
provisions that may be to detriment of me/us.
Talep ve Bilgi Formunun ekindeki Tüketici Kredisi Sözleşmesi hakkında
bizzat Şube yetkilileri tarafından, tarafıma/tarafımıza detaylı bilgi
verilmiş olup, iki nüsha olarak hazırlanmış olan iş bu Formun bir nüshası
ve söz konusu sözleşme, menfaatime/mize aykırı olabilecek maddeler de
dahil olmak üzere tüm maddeler hakkında bilgi edinebilmemiz için
imzalamadan önce Bankamız tarafından teslim edilmiştir.
Customer Signature / Müşteri İmzası
8
I am hereby demanding the Motor Vehicle Credit on which I am informed by the Information Form of … pages in total.
Toplam … sayfadan ibaret Bilgi Formu ile tarafıma bilgisi verilen Taşıt Kredisini talep ediyorum.
Client’s Name-Surname /Müşteri Adı Soyadı :
Customer Number / Müşteri Numarası :
Date / Tarih: .…/ …./ ...…..
Signature / İmza:
This Request And Information Form is drawn up in English and Turkish. In case of any discrepancy between the English and Turkish versions,
Turkish version will prevail.
İşbu Bilgi ve Talep Formu İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanmıştır. İngilizce ve Türkçe metinler arasında çelişki olması halinde Türkçe metin
geçerli olacaktır.
Akbank TAŞ; Sabancı Center 4.Levent 34330 İstanbul; Trade Registry Office: İstanbul; Registration Number: 90418; www.akbank.com /
Akbank TAŞ; Sabancı Center 4.Levent 34330 İstanbul; Ticaret Sicil Memurluğu: İstanbul; Sicil Numarası: 90418; www.akbank.com
9
Download

Taşıt Kredisi Bilgi ve Talep Formu (Türkçe – İngilizce)