"İzmir İli Menemen İlçesi Emiralem, Değirmendere Sınırları İçerisinde
Kazantepe(I), Kazantepe (II) ve Kokarpınar Kaynak Sularının Kiraya
Verilmesi" işinin, İZSU İhale Yönetmeliği 21.1.b maddesine göre Açık Teklif
usulü ile ihalesi yapılacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
1- İdarenin
a) Adresi : Cumhuriyet Bulvarı No: 16 35250-Konak/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 232-2932000 / 232-2932398
c) Elektronik Posta Adresi : [email protected]
2- İhale konusu işin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Toplam 1.2 lt/sn debili kaynak sularının kiraya
verilmesi.
: İzmir İli, Menemen İlçesi Emiralem,
Değirmendere sınırları içerisinde bulunan 0,50 lt/sn
debili, Y 517926; X 4268273
b) Yapılacağı yer
: koordinatlı Kazantepe(I), 0,20 lt/sn debili,
Y 517923; X 4268273 koordinatlı Kazantepe(II) ve
0,50 lt/sn debili, Y 516917; X 4268044 koordinatlı
(3° ED 50 koordinat sistemi) Kokarpınar Kaynak
Suyu.
c) Süresi
: Kira süresi kiracı ile yapılacak sözleşme
tarihinden itibaren 5 yıldır.
d) Tahmin Edilen Bedeli
: 265.000,00.-TL/Yıl.(KDV hariç)
e) Geçici Teminat
: 7.950.00.-TL.
3- İhalenin
: İZSU Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Bulvarı
No: 16 Konak / İZMİR adresi Toplantı Salonu
Tarih ve saati
: 22/04/2014 Salı günü saat 14:00'dür.
c) İhalenin Usulü
: Açık Teklif Usulü (İZSU İhale Yönetmeliği/21.1.b)
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik
değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. 2014 yılında alınmış, Kanuni ikametgah belgesi verilmesi ve Türkiye'de
Tebligat için adres gösterilmesi,
4.2. 2014 yılı içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi verilmesi,
4.2.1. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına
kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.2.2. Tüzel kişi olması halinde Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınmış tüzel
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı
tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğuna veya Türkiye Dışişleri
Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
4.2.3. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel
kişilerin herbirinin (4.2.1) veya (4.2.2) deki esaslara göre temin edecekleri belge.
4.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza
sirküleri,
4.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir
ticaret sicil gazetesi bu bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde
bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil
gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza
sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin sirkülerini bu tüzel
kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri
Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
4.3.3 Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel
kişilerin herbirinin (4.3.1) veya (4.3.2) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri
belge.
4.4 İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte
bulunacak kimselerin noter tasdikli vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin
noter tasdikli imza beyannamesi (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel
kişiliğin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya
Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
4.5. İdari şartnamede belirtilen ve örneği bulunan, geçici teminat mektubu veya
geçici teminat mektupları dışındaki teminatların saymanlık ya da muhasebe
müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuz.
4.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi
ile noter tasdikli ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi. (Pilot firmanın en çok
hisseye sahip olması zorunludur. Ortakların hisse oranları Ortaklık Sözleşmesinde
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
T.C. BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN
ÜNİVERSİTEMİZE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR
FAKÜLTE/ENSTİTÜ
Diş Hekimliği Fakültesi
BÖLÜM
Klinik Bilimler Bölümü
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik
Bölümü
Hemşirelik
ANABİLİM DALI/BİLİM DALI
Ortodonti
Pedodonti
Protetik Diş Tedavisi
Odyoloji
Cerrahi Tıp
Bilimleri
Bölümü
Tıp Fakültesi
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU)
Dahili
Tıp Bilimleri
Bölümü
Temel Tıp Bilimleri
Bölümü
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Göz Hastalıkları
Ortopedi ve Travmatoloji
Çocuk Ergen ve Ruh Sağlığı
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları /
Yoğun Bakım Bilim Dalı
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları /
Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı
Deri ve Zührevi Hastalıkları
Halk Sağlığı
İç Hastalıkları / Nefroloji Bilim Dalı
İç Hastalıkları / Nefroloji Bilim Dalı
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Anatomi
Histoloji ve Embriyoloji
UZMANLIK ALANI / ARANILAN ŞARTLAR
Beslenme ve Diyetetik uzmanı olmak.
Beslenme ve Diyetetik uzmanı olmak.
Mikrobiyoloji alanında doktora yapmış olmak.
Şaşılık konusunda deneyimli olmak.
KADRO SAYISI
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Nöro-psikiyatri alanında deneyimli olmak.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER VE BİLGİLER
- Başvuru formu ve dilekçesi.
- Başvurular ilan tarihini takip eden 15 gün içinde Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Direktörlüğü'ne şahsen / posta yolu ile yapılabilir.
www.bezmialem.edu.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
1
1
1
1
1
1
1
1
açıkça belirtilecektir.)
4.7. Teklif iadeli taahhütlü mektupla yazılı olarak gönderilecek ise İdari
Şartnamenin 16. Maddesinin (a) bendi hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş
teklif mektubunu da içeren teklif zarfı; teklif açık verilecek ise İdari Şartnamenin 16.
Maddesinin (b) bendi hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş yeterlik belgelerini
içeren teklif zarfı,
4.8. İhale dosyası satın alındığına dair makbuz veya dekont,
4.9. İhale tarihi itibariyle, idari şartnamenin 8. maddesinin il fıkrasının (veya 4734
sayılı Kamu İhale Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının) (a), (b), (c),
(d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığına ilişkin (idari
şartname ekindeki örneğine uygun) taahhütname.
5. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
5.1. İhale dokümanı. İZSU Genel Müdürlüğü İhaleler Şube Müdürlüğü Cumhuriyet
Bulvarı No:16 Kat:6 Konak/İZMİR adresinde ücretsiz olarak görülebilir ve
100,00-TL (Yüz Türk Lirası) karşılığı İZSU Genel Müdürlüğü Muhasebe Şube
Müdürlüğü Cumhuriyet Bulvarı No: 16 Kat:2 Konak/İZMİR adresinden satın
alınabilir.
5.2. İhaleye katılmak isteyenler, teklif zarflarını ve yeterlik belgelerini en geç ihale
tarihi ve saatine kadar İZSU Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Bulvarı No: 16
Konak / İZMİR adresinde İZSU Genel Evrak Şube Müdürlüğüne elden teslim
edebileceği gibi, aynı adrese teklif mektubu dahil iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla
da tekliflerini gönderebilirler.
6. Teklif şartlarının ve yeterlik belgelerinin, İZSU Genel Müdürlüğü Genel Evrak
Şube Miidürlüğü'ne ihale saatinden önce ulaştırılması şarttır. Her ne sebeple
olursa olsun Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. Verilen tekli İler herhangi bir
sebeple geri alınamaz.
7. Saat ayarında, Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) kurumuna bağlı TRT-1
televizyonu saat ayarı esas alınacaktır.
8. İdaremiz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıpyapmamakta, herhangi bir aşamada iptal etmekte serbesttir.
9. İzsu İhale Yönetmeliği’ne www.izsu.aov.tr adresinden ulaşılabilir.
İlan olunur.
B.: 23568 www.bik.gov.tr
KADRO UNVANI
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Doç. Dr.
Doç. Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Prof. Dr.
Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Doç. Dr.
Prof. Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Doç. Dr.
Doç. Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Doç.Dr.
Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Prof. Dr.
Yrd.Doç.Dr.
B.: 23653 www.bik.gov.tr
T.C.
ALİAĞA
1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Esas No : 2013/136
Davacı TEİAŞ vekili tarafından davalılar
ZEYNEP TÜRKMEN vs aleyhine açılan
Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescili) davası
gereğince;
Davalılar ZEYNEP TÜRKMEN,
HÜSEYİN TÜRKMEN, İBRAHİM ÇEPİÇ, ALİ
ÇEPİÇ, MUSTAFA TÜRKMEN, ŞENCAN
TÜRKMEN, MÜNEVVR KARPUZCU, SÜLEYMAN
TÜRKMEN ve HATİCE ÇEPİÇ adlarına davetiye
çıkartılmış ise de davetiye tebliğ olunamamış ve
dava dilekçeleri ilanen tebliğ olduğundan, ön
inceleme duruşma günü olan 29/05/2014 günü
saat 10:00' da " HMK. 139. maddesi uyarınca,
sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, ön inceleme
duruşmasına gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda
yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve karşı
tarafın sizin muvafakatiniz olmadan iddia ve
savunmasını genişletebileceği yahut
değiştirebileceği " hususunun kendilerine ilanen
tebliğine karar verilmiş olup, davalıların davaya
cevap vermesi ya da kendilerini bir vekille temsil
ettirmesi aksi takdirde duruşmanın yokluklarında
yapılıp karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.
B.: 23520 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
Download

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU)