2014-2015 öğretim yılı bahar yarıyılı akademik takviminde 02-06 Şubat 2015 tarihlerinde
yapılacağı belirtilen ders kayıtları Fakülte/ Yüksekokul/ Meslek Yüksekokulu bazında ekte belirtilen
tarih ve saatlerde öğrenci sayıları dikkate alınarak düzenlenmiş olup, mezuniyet değerlendirme
şablonuna uygun olarak yapılacaktır.
Yeni yapıda hen gün 3 kayıt dilimine ayrılmıştır.
1.Yarı: 08:30-13:00
2.Yarı: 13.00-17:30
3.Yarı: 17:30-23:00 (gün içinde ilave kayıt zamanı)
Gün içindeki 1.ve 2. yarı farklı birimlere atanmıştır. 3.yarı ise o gün içinde kayıt yapan tüm
birimlere atanmıştır.
Öğretim elemanları kayıt danışmanlık onay saatleri, ilgili günde 08:30-23:00’tür. Ayrıca
6 Şubat 2015 tarihinde kayıtlar tüm birimlere açılacaktır. Son gün kayıtlar 17:30’da kapanmaktadır.
Ekle-Sil günlerinde internet kaydı olmadığından gün ve zaman dilimlemesine ayrılmamış .
Ders Kayıtlarında;
1- Öğrencilerin her dönem, Akademik Takvimde ilan edilen kayıt döneminde ders kayıtlarını
kendilerinin yapmak ve yenilemekle yükümlü oldukları,
2- Kayıt yenilemenin aşağıdaki işlemlerden oluştuğu,
Öğrenim ücreti ve katkı payı ödemesi
Normal Öğretim Süresini aşan Birinci Öğretim Öğrencileri ile tüm İkinci Öğretim
öğrencilerinin dönemlik katkı payı/öğrenim ücretlerini 02-13 Şubat.2015 tarihleri arasında
ödemeleri gerekmektedir. Önceki dönemlerde de uygulandığı gibi dönemlik katkı payı/öğrenim
ücretini ödemeyen öğrencinin ders kaydı Danışmanı tarafından kesinlikle onaylanmayacaktır.
Alınacak her ders için kredi başına ödenmesi gereken ders ücretlerinin ise ekle-sil sonrasında en geç
17.Mart.2015 tarihine kadar öğrenci numarasın belirtilerek İş Bankasının herhangi bir şubesinden
ödenmesi gerekmektedir. Bu tarihten sonra hiçbir şekilde ücret yatırma işlemi yapılmayacaktır. En
geç 17.Mart.2015 tarihine kadar kredi başına ilave ders ücretini ödemeyen öğrencilerin dönem ders
kayıtları silinecek ve kesinlikle ara sınavlara alınmayacaklardır.
Öğrencilerin alacakları dersler kesinleşmeden ekle sil öncesi kredi başına ders ücreti yatırmamaları
gerekmektedir.Aksi takdirde fazla yatırılan ücretlerin öğrenciye geri iadesi sorun teşkil edecektir.
Öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti hesaplanması kanun maddesi gereğince aşağıdaki şekilde
yapılacaktır.
Üniversite Yönetim Kurulu Kararı: 6569 sayılı kanunun 29. Maddesi gereği 2547 sayılı kanunun
46. Maddesinin c ve ç fıkralarına göre, kredi başına ödenecek katkı payı ve öğrenim ücretleri
tutarları öğrencinin bir yarıyılda alması gereken toplam 30 ECTS kredisi olduğundan; dersin
alınacağı dönem için belirlenen kredi başına katkı payı veya öğrenim ücretinin 30 ECTS kredisine
bölünerek hesaplanmasına karar verilmiştir.
Katkı Payı (Dönemlik) + Aldığı Deslerin ECTS Kredi Toplamı x 1 ECTS KrediTutarı x (1,5)
3. Çift ana dal programında kayıtlı olan öğrencilerden ise diploma programının öğrenim süresi ve
ilave bir yıl sonunda bu madde hükümlerine göre katkı payı veya öğrenim ücreti alınır.
Banka Şubesi, ATM’lerden kartlı ödeme ve İnternet bankacılığında Üniversite Harç Ödeme
Menüsü ile yapılabilir. EFT veya Banka havalesi ile ödeme kabul edilmez.
Kredi başına katkı payı ödemeleri 16 mart 2015 tarihine kadar yapılabilir.

Web üzerinden Öğrenci Bilgi Sistemi ile ön kayıt yapılması.

Web üzerinden Danışman onayının alınması

Bölüm
kayıt terminalinden alınacak ders kayıt formunun öğrenci ve danışman
tarafından imzalanarak bölüme teslimi.( En geç ekle silil işleminin son gününe kadar
yapılma)
3- Bu işlemlerden birini eksik yapan öğrencinin kaydının tamamlanmamış olacağı,
4- Öğrencinin ödemesi gereken katkı payı miktarının kayıt modülünden izlenebileceği, kredi
başına katkı payı miktarlarının ise kayıt modülünden 09.02.2015 tarihinden itibaren gözükecek.
5- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 6. maddesine
göre katkı payını veya öğrenim ücretlerini ödeyemeyen öğrencinin kesinlikle ders kaydının
onaylanmayacaktır,
6- Daha önce alınıp başarısız olunan dersin yerine, ders kaydı yapılırken bu dersin hangi dersin
yerine alındığının belirtilmesi (aynı kodlu ve zorunlu dersler dahil),
7- Kontenjana bağlı olarak açılan derslere kontenjan dolduğu taktirde kayıt yapılamayacağı,
8- Seçmeli derslerden kayıt silme işleminin ancak ilgili Bölüm/Program Başkanının uygun görmesi
halinde yapılabileceği,
9- Öğrencilerin web üzerinden yaptıkları ön kayıt işleminin akademik takvimde belirtilen normal
ders kayıt süresi içersinde öğrenci bilgi sisteminden danışmanca onaylanması gerektiği (bakınız:
ESOGÜ Önlisans-Lisans, Ders Kayıt, Kayıt Yenileme ve Öğrenci Danışmanlığı Yönergesi),
10- Ekle-Sil işleminin sadece ders kaydı yapmış olan öğrencilere tanınan bir hak olduğu, akademik
takvimde belirtilen ders kayıt süresi içersinde ders kaydı yapmamış öğrencilerin ekle sil
günlerinde ders kaydının yapılabilmesi için ilgili Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu’nun
kararı ve öğrencinin her dönem için Üniversite kurulunca belirtilen “Geç Kayıt” ücretini
yatırması gerektiği, 50 TL
11- Öğrencinin bölüm kayıt terminalinden alacağı ders kayıt formunu en geç ekle-sil süresi sonuna
kadar danışmanına imzalatarak bölüme teslim etmesi gerektiği, aksi halde kayıt işleminin
tamamlanmamış sayılacağı,
12- Birinci sınıf öğrencilerinin ders kayıtlarının da yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda bizzat
öğrenci tarafından yapılması gerektiği,
6569 Sayılı Kanunun,
29.madde
2547 sayılı kanun’un 46.maddesinin (c) fıkrasında yer alan (ç), (d) ve (e) fıkralarında ibaresi (ç)
fıkrasında şeklinde değiştirilmiş ve (ç) fıkrası da” Diploma programlarının hazırlık sınıfı eğitimi
hariç olmak üzere, iki yıllık önlisans ve dört, beş ve altı yıllık lisans programlarından
(açıköğretimprogramları hariç) bu süreler sonunda mezun olamayan öğrencilerden, ilgili dönem
için öngörülen katkı payı ya da öğrenim ücretinin yanı sıra bu maddenin (c) fıkrasına göre
hesaplanan kredi başına ödenecek katkı payı veya öğrenim ücreti; dersin alınacağı dönem için
belirlenen kredi başına katkı payı veya öğrenim ücretinin yüzde elli fazlası ile hesaplanarak
alınır. Çift ana dal programında kayıtlıolan öğrencilerden ise diploma programının öğrenim
süresi ve ilave bir yıl sonunda bu madde hükümlerine göre katkı payı veya öğrenim ücreti
alınır.” Şeklinde düzenlenmiştir.
Download

Kayıt Yenileme Hakkında Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız