BİNA YIKIM İLANI
İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
İhaleyi Yapacak Kurum ve İhale Yeri
İdarenin Telefon ve Faks No
İhale Tarih ve Saati
İhalenin Şekli
Tahmini (Muhammen) Bedeli
Geçici Teminat
Karabük Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Hürriyet
Mah. İnönü Cad. No:53 Kat:2 ve 3 KARABÜK
Tel: 0 370 412 38 29 Faks: 0 370 415 30 67
02.04.2015 Perşembe saat – 14:00 de
2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 50. ve 51. maddesi
gereğince Pazarlık Usulü.
1.000,00 TL. (Bin TL.)
300.00 Tl. (Üçyüz TL.)
1-Mülkiyeti Karabük Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’ne ait İlimiz Bayır Mahalle Hürriyet
Caddesi No:22 adresinde (25 ada 50 parsel)de bulunan toplam alanı 292 m2 olan tek katlı kargir
işyeri ve altında dört dükkanı olan 3 katlı kargir apartman 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun
50.ve 51. maddeleri gereğince ( enkazdan çıkacak malzeme karşılığında) Pazarlık Usulü ile
yıkımı yapılacaktır.
2-İsteklilerin İhaleye katılabilmesi için;
A- Gerçek Kişilerin;
a-Kanuni ikametgâhı olması (Nüfus Müdürlüğünden alınacak) ve varsa telefonunu bildirmesi,
b-İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin
vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi,
c-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi veya Onaylı Nüfus cüzdanı sureti
d-Teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka teminat mektubu,
e-İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
B- Tüzel Kişilerin;
a- İdare merkezinin bulunduğu yerin mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret
Odasından veya diğer resmi makamlardan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair
ihale yılı içinde alınmış belge,
b- Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirket adına girişimde bulunacak (ihaleye girecek) kimse
veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekaletname ve vekile ait imza
sirküleri,
c- Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve telefon bildirmesi (yazılı olarak),
d- Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya teminat mektubu (devlet
tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir),
e-İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
3-İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Karabük Çalışma ve İş Kurumu İl
Müdürlüğü Destek Hizmetleri Servisinde bedelsiz olarak görülebilir.
4-İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
5- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 50.ve 51/a maddesine uygun olarak hazırlanan tekliflerin (ihale
saatinden 1 saat öncesi) 02.04.2015 tarihi saat 13:00’a kadar Karabük Çalışma ve İş Kurumu İl
Müdürlüğü Destek Hizmetleri Servisine ulaşması şarttır.
6-İhale ile ilgili her türlü vergi ve masraflar alıcıya aittir.
7-İhale bedeli ihale üzerinde kalan istekli tarafından peşin olarak ödenecektir.
8-İhaleye ilişkin ilan www.iskur.gov.tr adresinde yayınlanmaktadır.
Download

İndir