İLAN
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
1- Mülkiyeti Belediyemize ait Şehrimizin muhtelif yerlerinde bulunan aşağıda cinsi, adresi, miktarı, muhammen bedeli ve geçici teminatı yazılı İş yerleri
2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile 3 (üç) yıl müddetle kiraya verilecektir.
2- İhale 05/02/2014 Çarşamba günü saat 14:00 de Adana Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda 1 sıra nolu işyerinden başlayarak yapılacaktır.
SIRA
NO
CİNSİ
ADRES
BİR YILLIK MUHAMMEN BEDELİ
(KDV HARİÇ)
GEÇİCİ TEMİNAT
1
Merkez Otogar İçi
Hamaliye Yeri
5.400,00 TL
162,00 TL
2
Merkez Otogar İçi
Taksi Durağı
87.000,00 TL
2.610,00 TL
3
Merkez Otogar İçi 5 nolu Bağımsız Bölüm
PTT Binası
12.000,00 TL
360,00 TL
4
Merkez Otogar İçi 1 nolu Bağımsız Bölüm
Market
22.500,00 TL
675,00 TL
5
Merkez Otogar İçi Emanet Eşya Deposu karşısı
Tuvalet
1.500,00 TL
45,00 TL
6
V.Dalokay Hal içi 1.Peron 17 ve 50 nolu bağımsız bölüm
2 adet Tuvalet
1.250,00 TL
37,50 TL
7
V.Dalokay Hal içi 2.Peron 17 ve 50 nolu bağımsız bölüm
2 adet Tuvalet
1.250,00 TL
37,50 TL
8
V.Dalokay Hal içi 3.Peron 17 ve 50 nolu bağımsız bölüm
2 adet Tuvalet
1.250,00 TL
37,50 TL
9
V.Dalokay Hal içi 4.Peron 17 ve 50 nolu bağımsız bölüm
2 adet Tuvalet
1.250,00 TL
37,50 TL
10
İstiklal İstasyonu 3. nolu dükkan
Dükkan
15.000,00 TL
450,00 TL
11
Metro Vilayet İstasyonu
Dükkan
6.000,00 TL
180,00 TL
12
Kayalıbağ Mah.26027 Sokak .No: 1
Taksi durağı ve Otopark
10.000,00 TL
300,00 TL
13
Tepebağ Mah. Küçük Saat Yeri
K.Saat Yeri
1.100,00 TL
33,00 TL
14
Atatürk Parkı İçinde bulunan Tuvelet
Tuvalet
6.000,00 TL
180,00 TL
15
Yüreğir Hal İçi C Blok 22 nolu bağımsız böl.bila nolu
Tuvalet
1.000,00 TL
30,00 TL
16
Yüreğir Hal İçi A Blok 21 nolu bağımsız böl.20 nolu İşyeri
Dükkan
4.200,00 TL
126,00 TL
17
Yüreğir Hal İçi A Blok 19 nolu bağımsız böl.18 nolu İşyeri
Dükkan
4.200,00 TL
126,00 TL
18
Yüreğir Hal İçi A Blok 22 nolu bağımsız böl.21 nolu İşyeri
Dükkan
4.200,00 TL
126,00 TL
19
Yüreğir Hal İçi A Blok 20 nolu bağımsız böl.19 nolu İşyeri
Dükkan
4.200,00 TL
126,00 TL
20
Yüreğir Hal İçi C Blok 2 nolu bağımsız böl.60 nolu İşyeri
Dükkan
4.200,00 TL
126,00 TL
21
Yüreğir Hal İçi B Blok 28 nolu bağımsız böl.38 nolu İşyeri
Dükkan
4.200,00 TL
126,00 TL
22
Yüreğir Hal İçi B Blok 24 nolu bağımsız böl.42 nolu İşyeri
Dükkan
4.200,00 TL
126,00 TL
23
Yüreğir Hal İçi C Blok 10 nolu bağımsız böl.53 nolu İşyeri
Dükkan
4.200,00 TL
126,00 TL
24
Yüreğir Hal İçi B Blok 4 nolu bağımsız böl.34 nolu İşyeri
Dükkan
4.200,00 TL
126,00 TL
25
Yüreğir Hal İçi C Blok 26 nolu bağımsız böl.64 nolu İşyeri
Dükkan
4.200,00 TL
126,00 TL
26
Yüreğir Hal İçi A Blok 23 nolu bağımsız böl.22 nolu İşyeri
Dükkan
4.200,00 TL
126,00 TL
İhale kararı karar tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde İta Amirince onaylanacak veya iptal edilecektir.
Şartnamede yazılı olmayan hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale yasası hükümleri uygulanır.
İhaleye giren herkes ihale şartnamesini okuyup anladığını peşinen kabul etmiş sayılır.
İsteklilerden İhaleye katılım için istenecek belgeler:
A)Gerçek kişilerden istenecek belgeler;
a) Kanuni İkametgah Belgesi
b) Nüfus Cüzdan Sureti
c) Noter Tasdikli İmza Sirküleri
d) Geçici Teminat Mektubu veya Geçici Teminat Makbuzu
e) Şartname bedeli yatırdığına dair makbuz
f) Türkiye’de gösterilmek üzere tebligat adresi
g) İstekliler adına vekaleten iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin Noter tasdikli imza
sirküleri
B) Tüzel kişilerden istenecek belgeler;
a)Yetki belgesi
b)Noter tasdikli imza sirküleri
c)Geçici Teminat Mektubu veya Geçici Teminat Makbuzu
d)Şartname bedeli yatırdığına dair makbuz
e) 2014 yılı Tasdikli Ticaret Odası veya esnaf ve Sanatkarlar Siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge verilmesi.
f) Türkiye’de gösterilmek üzere tebligat adresi
g) İstekliler adına vekaleten iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin Noter tasdikli imza
sirküleri
7- İhaleye katılmak isteyenler ihale saatinde Belediye Encümen salonu önünde hazır bulunacaklardır.
8- İhale ile ilgili şartnameler Kira ve Tahsis Şube Müdürlüğünde 75,00 TL karşılığında temin edilebilir veya görülebilir.
3456-
Download

muammen bedel tespit tutanağı - Adana Büyükşehir Belediyesi