İLAN
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
1- Mülkiyeti Belediyemize ait Şehrimizin muhtelif yerlerinde bulunan aşağıda cinsi, adresi, muhammen bedeli ve geçici teminatı yazılı toplam 6 adet işyerleri
2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile 1. 2 ve 3. Sıradakiler 1 (bir) yıl süreyle, 4. 5. 6 ve 7. Sıradakiler 3 (üç) yıl
süreyle kiraya verilecektir.
2- İhale 18/06/2014 Çarşamba günü saat 14:00 de Adana Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda 1 sıra nolu yüzme havuzundan başlayarak yapılacaktır.
KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZIN ADRESİ
1
2
3
4
5
6
7
Seyhan İlçesi Fatih Mahallesi (73182 Sokak) Yüzme Havuzu
Seyhan İlçesi Mithatpaşa Mah. (Mihtatpaşa Cad.) Yüzme Havuzu
Seyhan İlçesi Yeşilyurt Mahallesi (71229 Sokak) Yüzme Havuzu
Çukurova İlçesi Belediyeevleri Mah. (Zahit Akdağ Bulvarı) Kapalı
Yüzme Havuzu
Merkez Otogar İçi 5 Nolu Bağımsız Bölüm
V.Dalokay Hal İçi 5.Peron 14 Nolu Bağ.Bölüm Bila Nolu Tuvalet
V.Dalokay Hal İçi 5.Peron 21 Nolu Bağ.Bölüm Bila Nolu Tuvalet
CİNSİ
BİR YILLIK MUHAMMEN GEÇİCİ TEMİNAT
BEDELİ (KDV HARİÇ)
Yüzme Havuzu ve Müştemilatı
Yüzme Havuzu ve Müştemilatı
Yüzme Havuzu ve Müştemilatı
5.750,00 TL
5.750,00 TL
5.750,00 TL
172,50 TL
172,50 TL
172,50 TL
Kapalı Yüzme Havuzu
22.000,00 TL
660,00 TL
PTT Binası
Tuvalet
Tuvalet
12.000,00 TL
650,00 TL
650,00 TL
360,00 TL
19,50 TL
19,50 TL
İhale kararı karar tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde İta Amirince onaylanacak veya iptal edilecektir.
Şartnamede yazılı olmayan hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale yasası hükümleri uygulanır.
İhaleye giren herkes ihale şartnamesini okuyup anladığını peşinen kabul etmiş sayılır.
İsteklilerden İhaleye katılım için istenecek belgeler:
a) Kanuni İkametgah Belgesi
b) Nüfus Cüzdan Sureti
c) Geçici Teminat Mektubu veya Geçici Teminat Makbuzu
d) Şartname bedeli yatırdığına dair makbuz
e) İstekliler adına vekaleten iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin Noter tasdikli imza
sirküleri
f) İstekli ortak girişim ise ortaklık beyannamesi ve ortaklık sözleşmesinin ibrazı şarttır.
g) Yetki belgesi (Tüzel kişiliklerde)
7- İhaleye katılmak isteyenler ihale saatinde Belediyemiz Ana Hizmet Binasının 2 nci katında bulunan Belediye Encümen salonu önünde hazır
bulunacaklardır. Ancak; istekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 sayılı D.İ.K. 37 nci maddesi
hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı
takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.
8- İhale ile ilgili şartnameler Kira ve Tahsis Şube Müdürlüğünde 100,00 TL karşılığında temin edilebilir veya görülebilir.
3456-
Download

muammen bedel tespit tutanağı - Adana Büyükşehir Belediyesi