VAN ARSASININ
SATIŞINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ
I- SATIŞ İHALESİNİN KONUSU VE BAŞVURUYA İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 1 – Tanımlar ve İdare'ye İlişkin Bilgiler
1.1. Bu şartnamede satıcı “İDARE” alıcı ise “İSTEKLİ” olarak anılacaktır.
1.2. İdarenin :
1.2.1. Adı
: İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Genel Müdürlüğü
1.2.2. Adresi
: Demirkapı Sokak No:24 Demirlibahçe - Mamak / ANKARA
1.2.3. Telefon numarası : 0312 362 16 32
1.2.4. Faks numarası : 0312 319 28 00
1.2.5. Elektronik posta adresi: [email protected]
1.2.6. İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı: Bülent KALE - Personel ve İdari İşler Müdürü
1.3. Satış ihalesine ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat
kurmak suretiyle temin edebilirler.
Madde 2- Taşınmaza İlişkin Bilgiler
2.1. Mülkiyeti Sandığımıza ait olan Van İli, Edremit İlçesi, Eskicami Mahallesi,
Mevkiinde bulunan aşağıda tapu bilgileri bulunan 2 adet taşınmaz.
Kadembas
PAFTA NO ADA NO PARSEL NO
NİTELİĞİ
YÜZÖLÇÜMÜ
1.50A10C
156
295
Kargir Ev ve Bahçe
6.955,01 m²
1.50A10C
156
297
Kargir Ev ve Bahçe
7.619,83 m²
2.2. Arsalar, Van İl Milli Eğitim Müdürlüğüne kamp alanı olarak kullanılmak üzere kiralanmış
olup, sözleşme 01.08.2014 tarihine sona erecektir.
Madde 3- İhale Konusu Gayrimenkulün Satış Bedeli, Şekli ve Tapu Devri :
3.1. Satışa konu gayrimenkulün muhammen satış bedeli her türlü vergi, resim ve harçlar hariç net
3.028.419,08.-TL(ÜçmilyonyirmisekizbindörtyüzondokuzTLsekizKr)’dur.
3.2. Teklifler vergi hariç olarak düzenlenecektir. Muhammen satış bedelinin altında verilecek
teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
3.3. Sözleşme düzenlenmeyecek olup, ihale bedeli ile satışa ilişkin vergilerin ödenmesinden sonra
tapu devrinin yapılmasını müteakip işlem tamamlanacaktır.
3.4. Yer tesliminin yapılmasını müteakip İDARE tarafından ihale bedeli üzerinden, İSTEKLİ'ye
fatura kesilecek ve bu işlem sonucu 3065 sayılı yasa kapsamında gayrimenkulün teslim tarihinde
doğacak KDV tutarı İSTEKLİ tarafından İDARE'ye peşin ödenecektir.
Madde 4- İhaleye İlişkin Bilgiler
4.1. İhaleye ilişkin bilgiler
4.1.1. İhale usulü
4.1.2. İhalenin yapılacağı adres
: Kapalı Teklif Açık Artırma Satış Usulü
: Demirkapı Sokak No:24 Demirlibahçe – Mamak
ANKARA
4.1.3. İhale dokümanının görülebileceği
ve satın alınabileceği yer
: Demirkapı Sokak No:24 Demirlibahçe – Mamak
ANKARA adresi Muhasebe ve Mali İşler Müdürlüğü
4.1.4. İhale dokümanı satış bedeli
: 100 (Yüz) TL. (Vergi dahil)
4.2. İhale dokümanı belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek
olanların İDARE'ce onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.
1
4.3. İSTEKLİ ihale dokümanını satın almakla, ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan koşul
ve kuralları, kabul etmiş sayılır.
4.4. İhale Tarihi ve Saati
: 11/ 04 / 2014 günü saat : 14:00’ de yapılacaktır
Madde 5- İhale Dokümanının Kapsamı
5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır.
5.1.1. Satış şartnamesi,
5.1.2. Tapu fotokopileri,
5.1.3. Teklif mektubu örneği,
5.1.4. Geçici teminat mektubu örneği,
5.2. İSTEKLİ'nin, yukarıda belirtilen dokümanların tümünün içeriğini dikkatli bir şekilde
incelemesi gerekir. İSTEKLİ'nin teklifin verilmesine ilişkin şartları yerine getirememesi halinde
ortaya çıkacak sorumluluk İSTEKLİ'ye ait olacaktır.
II- İHALEYE KATILIMA İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 6- İhaleye Katılamayacak Olanlar
6.1. İhaleyi yapan İDARE'nin Yönetim ve Denetim kurullarında görevli kişiler ile ihale
komisyonunda görevli kişiler ile bu şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci
dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.
6.2. İDARE'nin bağlı ortakları ile iştiraki olduğu şirketleri.
6.3. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan İSTEKLİ'ler, ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir
kaydedilecektir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi
nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.
Madde 7- Yasak Fiil veya Davranışlar
Aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunan İSTEKLİ'ler ihale dışı bırakılarak teminatları irat
kaydedilir.
7.1. Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikâp, rüşvet suretiyle veya başka
yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.
7.2. İSTEKLİ'leri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, İSTEKLİ'lere anlaşma teklifinde
bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.
7.3. Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.
7.4. İhalelerde, bir İSTEKLİ tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak,
asaleten yada vekaleten birden fazla teklif vermek.
7.5. Bu şartnamede ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.
III- İHALEYE İLİŞKİN HAZIRLANMASI GEREKEN BELGELER
Madde 8- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler
8.1. İSTEKLİ'lerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir:
8.1.1.Tebligat için adres beyanı, irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa elektronik posta
adresi.
8.1.2. a) Gerçek kişi olması halinde onaylı nüfus cüzdan sureti.
b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret
ve/veya Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna
dair belge.
8.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile
tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu
hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
8.1.4. Vekâleten ihaleye katılma halinde, İSTEKLİ adına teklifte bulunacak kişinin noterden onaylı
vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
2
8.1.5. Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirtilen teklif mektubu.
8.1.6. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
8.1.7. Geçici Teminat.
8.1.8. Her sayfası imzalanmış “ Satış Şartnamesi”
8.2. Belgelerin sunuluş şekli:
8.2.1. İSTEKLİ'ler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış
örneklerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu
maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete İDARE'since veya Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak İSTEKLİ'lere verilen Ticaret Sicili
Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri kabul edilecektir.
8.2.2. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti
veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek
bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.
8.2.3. İSTEKLİ'ler, istenen belgelerin aslı yerine ihaleden önce İDARE'nin yetkili personeli
tarafından “aslı İDARE'ce görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine
iade edilen belgelerin suretlerini de tekliflerine ekleyebilirler.
Madde 9- Teklif Hazırlama Giderleri
Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar İSTEKLİ'lere aittir. İDARE,
ihalenin seyrine ve sonucuna bakılmaksızın, İSTEKLİ'nin üstlendiği bu masraflardan dolayı hiçbir
şekilde sorumlu tutulamaz.
Madde 10- Satışa Sunulan Taşınmazın Görülmesi
10.1. Satışa sunulan taşınmazı ve çevresini gezmek; inceleme yapmak, teklifini hazırlamak ve
taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek İSTEKLİ'nin sorumluluğundadır.
Satışa sunulan yer ile çevresinin görülmesi ile ilgili tüm masraflar İSTEKLİ'lere aittir.
10.2. Tekliflerin değerlendirilmesinde, İSTEKLİ'nin satışa sunulan taşınmazı ve müştemilatını
incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir.
Madde 11- İhale Saatinden Önce İhalenin İptalinde İDARE'nin Serbestliği
11.1. İDARE'nin gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına
engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların tespiti halinde, ihale saatinden önce
ihale iptal edilebilir.
11.2. İDARE 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, satışı yapıp, yapmamakta serbesttir.
11.3. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle İSTEKLİ'lerce İDARE'den herhangi bir hak talebinde
bulunulamaz.
IV- TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 12-Teklif
İSTEKLİ'ler tekliflerini peşin ödenecek şekilde vereceklerdir. Kısmi teklifler kabul edilmeyecektir.
Madde 13-Teklif ve Ödemelerde Geçerli Para Birimi
Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi Tedavüldeki Türk Parasıdır.
Madde 14-Teklif Mektubunun Hazırlanması Şekli ve İçeriği
İSTEKLİ'ler şartname ekinde bulunan örnek teklif mektubunu kapalı iç zarf içerisinde; bu zarf ve
diğer belgeleri ikinci bir dış zarfın içerisinde belirtilen adrese teslim edeceklerdir.
14.1. İç Zarf : İSTEKLİ'ler; satınalmak istedikleri taşınmaza ait yazılı ve imzalı olarak
düzenleyecekleri teklif mektubuna; İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin
belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,
üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ile ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle
yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.
3
Düzenlenen teklif zarfa konulacak, zarfın üzerine TEKLİFTİR yazılarak kapatılacak ve
zarfın yapıştırılan yeri teklif sahibince imzalanacaktır.
TEKLİFTİR
14.2. Dış Zarf :
Bu zarfın içerisine; teklif mektubunun olduğu kapalı iç zarf ve geçici teminat da dahil olmak üzere
ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler konulur. Zarfın üzerine İSTEKLİ'nin adı,
soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan
İDARE'nin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri İSTEKLİ tarafından imzalanacaktır. Bu dış
zarfın üzerine;
İSTEKLİ;
Adı, Soyadı veya Ticaret ünvanı
Adresi :
VAN İLİ EDREMİT İLÇESİNDE BULUNAN
İKİ ADET TAŞINMAZIN SATIŞINA AİT TEKLİFTİR
Demirkapı Sokak No:24 Demirlibahçe 06640
MAMAK / ANKARA
Yazılarak zarfın yapıştırılan yeri teklif sahibi tarafından imzalanacaktır.
Madde 15-Tekliflerin Geçerlilik Süresi
Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.
Belirtilen bu süreden daha kısa süreli olan teklif mektupları değerlendirmeye alınmaz.
Madde 16- Geçici Teminat
16.1. İSTEKLİ'ler, teklif ettikleri bedelin %3 (Yüzdeüç)’ünden az olmamak üzere kendi
belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Belirtilen tutardan daha az oranda geçici
teminat veren İSTEKLİ'lerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
16.2. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarının geçerlilik süresi ihale tarihinden geçerli
olmak üzere en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.
16.3. Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler İDARE tarafından, istenilen
katılma şartlarını sağlamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılacaktır.
Madde 17- Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler ve Geçici Teminatın Teslim Yeri
17.1. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır;
17.1.1. Tedavüldeki Türk Parası.
17.1.2. Hazine Müsteşarlığınca belirlenen bankaların verecekleri teminat mektupları,
17.1.3. Devlet tahvilleri ve Hazine kefaletine haiz tahviller,
17.2. Devlet tahvilleri ve Hazine kefaletine haiz tahviller, İDARE'nin Muhasebe ve Mali İşler
Müdürlüğüne makbuz karşılığında yatırılması mecburidir.
17.3. Teminatın nakit olarak verilmesi halinde, İDARE'nin Akbank Cebeci Şubeni nezdinde
bulunan TR 050004600017888000043432 no’lu hesabına yatırılacak ve yatırıldığına dair makbuz
alınacaktır.
17.4. Teminatlar, bu şartnamede belirtilen diğer teminatlarla değiştirilebilir. Her ne suretle olursa
olsun, İDARE'ce alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.
17.5. Teminatlara ilişkin alınan makbuz veya dekontlar dış zarfın içinde ihale komisyonuna sunulur.
Madde 18- Geçici Teminatın İadesi
18.1. İhale üzerinde kalan İSTEKLİ ile ikinci teklif sahibi İSTEKLİ haricindeki teminatlar, ihaleden
sonra Muhasebe ve Mali İşler Müdürlüğü tarafından iade edilir.
4
18.2. İhale üzerinde kalan İSTEKLİ'nin; satış bedelini İDARE'nin hesabına ödemesinden sonra,
İSTEKLİ'nin geçici teminatı iade edilir.
18.3. İhale üzerinde kalan İSTEKLİ'nin şartname hükümlerini yerine getirmesinden sonra ikinci en
iyi İSTEKLİ'nin geçici teminatı iade edilecektir.
V- İHALE KOMİSYONU ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 19- Tekliflerin Açılması ve Değerlendirilmesi :
19.1.1. Teklifler, ihale tarih ve saati olan 11/04/2014 tarihi saat 14:00’e kadar sıra numaralı alındı
belgeleri karşılığında İDARE'nin Demirkapı Sokak No:24 Demirlibahçe – Mamak ANKARA
adresine verilir. İhale tarih ve saatinden sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade
edilir.
Teklifler iadeli taahhütlü posta olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale
dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İDARE'ye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle
işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Verilen teklifler,
herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.
19.1.2. İhale komisyonu ihale tarih ve saatine kadar kaç teklif verilmiş olduğunu bir tutanakla tespit
ederek, hazır bulunanlara duyurur ve hemen ihaleye başlar.
19.1.3. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde
İSTEKLİ'nin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu,
ihaleyi yapan İDARE'nin açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin İSTEKLİ tarafından imzalanması
hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye
alınmaz.
19.1.4. Zarflar İSTEKLİ'lerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.
İSTEKLİ'lerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne
uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne
uygun olmayan İSTEKLİ'ler tutanakla tespit edilir. İhaleye girmeye hak kazanan İSTEKLİ'ler ile
teklif fiyatları açıklanarak tutanağa bağlanır.
19.1.5.Teklifleri geçerli olan İSTEKLİ'lerle ihaleye açık artırma usulüyle devam edilir. Açık
artırmada teklifler, önce sözlü, sonra yazılı alınır ve bir İSTEKLİ kalıncaya kadar devam edilir,
(açık artırmada teklifler 1.000,00 (Bin) TL ve katları olacak şekilde yapılır.) en yüksek teklifi veren
İSTEKLİ tespit edilerek komisyonca tutanak altına alınır.
19.2. Uygun bedel; yaklaşık satış fiyatından aşağı olmamak üzere teklif edilen satış fiyatının en
yükseğidir.
Madde 20- Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptalinde İDARE'nin Serbestliği
20.1. İDARE 2286 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, İhale komisyonu kararı üzerine
İDARE verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İDARE bütün
tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.
20.2. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün İSTEKLİ'lere derhal bildirilir. Ayrıca,
İSTEKLİ'lerden birinin talepte bulunması halinde İDARE, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep
eden İSTEKLİ'ye bildirecektir.
20.3. İhale için geçerli teklif alınamaması veya satış işleminin gerçekleşmemesi durumunda
ihalenin tekrar edilip, edilmemesi hususlarında İDARE serbesttir.
Madde 21- İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması
21.1. Bu Şartname hükümlerine göre yapılan değerlendirme sonucu İhale, uygun bedel üzerinden
sonuçlandırılır.
21.2. İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek İhale yetkilisinin onayına sunar.
21.3. İhale yetkilisi; ihale komisyon karar tarihini izleyen en geç 5 (beş) iş günü içinde ihale
kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder. İhale, kararın onaylanması
halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.
5
Madde 22- Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi
22.1. İhale yetkilisince onaylanan ihale kararı ile satışa ilişkin belirlenen ödeme tutarı ihalenin
onaylandığı tarihi izleyen 5 (Beş) iş günü içinde üzerine ihale yapılana veya vekiline imzası
alınmak suretiyle tebliğ edilir. (Tebliğ yazısının iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine
gönderilmesi halinde, mektubun İSTEKLİ tarafından tebliğ alındığı tarihi, tebligat alındısının
ulaşmaması halinde ise mektubun postaya verilmesini takip eden 7 (Yedi) ’inci gün kararın
İSTEKLİ'ye tebliğ tarihi sayılır.)
22.2. İhale kararının iptal edilmesi halinde bu durum İSTEKLİ'ye aynı şekilde bildirilir.
22.3. İDARE 22.1. maddesinde belirtilen tebligat sonrasında; ihale üzerinde bırakılan İSTEKLİ
tebliğ tarihini müteakip 10 (On) gün içinde ihale konusu işe ilişkin belirlenen bedeli İDARE'nin
hesabına ödeyecektir. Bildirimin belirtilen süre içerisinde yerine getirilmemesi halinde, protesto
çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan İSTEKLİ'nin geçici teminatı
gelir kaydedilir.
VI– DİĞER HUSUSLAR
Madde 23- İhaleye ait vergiler
23.1. Satışa ilişkin ihale karar pulu ihale üzerinde kalan İSTEKLİ'ye ait olacaktır. Belirtilen işlemler
KDV Hariç ihale bedeli üzerinden hesaplanarak İSTEKLİ tarafından ilgili vergi dairesine ödenecek
ve ödeme makbuzu İDARE'ye ibraz edilecektir.
23.2. Tapu devir işlemlerinde İDARE ve İSTEKLİ kendi üzerine düşen vergilerden sorumlu
olacaktır.
Madde 24- Ödeme Yeri ve Tapu Devri
24.1. İhaleye ilişkin ödeme İDARE'nin bildireceği banka hesabına yapılacaktır.
24.2. Peşin satış işleminde ödemenin banka hesabına yapıldığı tarihten itibaren 45 (Kırkbeş) gün
içinde tapu devri İSTEKLİ adına yapılacaktır.
Madde 25- Gecikme Cezası ve Kesintiler
25.1. Üzerinde ihale kaldığı halde gerekli şartları yerine getirmeyenlerin geçici teminatları irat
kaydedilir. İDARE bu tür teklif sahipleri hakkında talep ve dava etmeye yetkilidir.
Madde 26- Anlaşmazlıkların Çözüm Şekli
26.1. Satışa ilişkin uygulamada doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Ankara
mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
İş bu 26 (Yirmialtı) maddeden oluşan satış şartnamesi okunarak tarafımdan imzalanmıştır.
6
Download

VAN ARSASININ SATIŞINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ