24.12.2014
Ortaklık Türleri Hakkında Önemli Duyuru
Bilindiği üzere,sandığımızın kuruluşundan 2010 yılına kadar tek tip ortaklık yapısı
mevcutken, ortaklarımızdan gelen talep doğrultusunda 2011 yılında yapılan Genel
Kurul’da;“faizsiz getiri sistemine dayalı katılımcı tip ortaklık yapısı” oluşturularak hayata
geçirilmiştir. Bazı ortaklarımız, doğrudan katılımcı tip ortaklığa başvurarak ortaklıklarını
başlatmışlardır.2011 yılından itibaren de eski tip (standart) ortaklarımızdan katılımcı tip
ortaklığa geçişlere başlanmıştır. Geçen süre içerisinde, her iki tip ortaklık yapısı arasında
geçişlere imkân tanınmış ve yine her iki tip ortaklıktan da emeklilik, istifa, diğer tipe geçiş
gibi haller yaşanmış, vefat ve maluliyet yardımları yapılmıştır.
Bununla birlikte, katılımcı tip ortaklarımızın emeklilik, temettü, vefat ve maluliyet
yardımları ile sandığın gelir ve giderlerinden ne şekilde faydalanacağı konusu belirsiz kalmış,
kendilerinden alınan “ortaklık giriş taahhütnamesinde” yer alan:
“Katılımcı Ortaklık Fonu faizsiz kazanç esaslarına dayalı olarak oluşturulmuş olup, bu fon
başta Katılım Bankaları olmak üzere faizsiz kazanç sistemi baz alınarak değerlendirilir.
Katılımcı Ortaklık Fonu’nu tercih eden Ortaklar, yalnızca adı geçen Fona özel düzenlenecek
Ortaklık haklarından yararlanır. Katılımcı Tip Ortaklar için fonun yönetim alanlarındaki
farklılıklar nedeniyle, yıllık kâr payları ve Emeklilik Yardımları, Standart Tip Ortaklıktan
farklılık arz edebilecektir.”
ibaresine dayanılarak, bu ortaklarımızın birikimleri esas olarak katılım bankalarında
değerlendirilmiş ve sadece emekliliğe yönelik olarak 02.05.2011tarihli Ortaklık Sosyal
Yardımlar ve Borç Verme Yönetmeliği’nin 9. Maddesi d fıkrasında yer alan “Birikimlerinin
Yönetim Kurulunca oluşturulacak farklı fonlarda değerlendirilmesini talep eden ortaklara
emeklilik yardımı olarak birikmiş aidatı ile birlikte tercih ettiği fonunYönetim Kurulunca
belirlenecek gider kesintisi yapıldıktan sonraki geliri ödenir,”hükmüöngörülmüştür. Yine
aynı yönetmeliğin 6. Maddesine dayanılarak çıkartılan 28.03.2013 tarihli Kar Payı Dağıtım
Esasları Yönergesi’nde katılımcı ortaklara dağıtılacak kar payı gelir ve giderlerinin net olarak
belirlenmediği görülmüş, bu konuda yetkinin önceki yönetim kurullarınca şifahen kullanıldığı
öğrenilmiştir.
Söz konusu eksikliklerin giderilmesi ve her iki ortaklık yapısının, kuruluş gayeleri
doğrultusunda işlemesi ve ilgili yönetmelik maddesine yürürlük kazandırılması amacıyla
yapılan inceleme ve diğer çalışmalar ışığında 19.12.2014 tarihli yönetim kurulumuzda özetle;
(… katılımcı tip ortaklarımıza yapılacak emeklilik yardımı ile ilgili olarak “Ortaklık Sosyal
Yardımlar ve Borç Verme Yönetmeliğinin” 9. Madde d fıkrası uyarınca; Ortaklık türüne göre
faizli – faizsiz esaslı getiri ve giderler kapsam dışı olmak üzere tahakkuk edecekkatılımcı
ortaklık toplam yıllık net karından ortakların birikimleri oranında paylaştırılacaktutardan;
vefat ve maluliyet yardımları için %10 oranında ihtiyat fonu ayrılması, %40’ının temettü
halinde ortak hesabına aktarılması, kalan %50 oranındaki miktarın yatırım fonu hesabına
ayrılarak yine faizsiz getiri sisteminde değerlendirilmesine, emeklilik halinde birikmiş
aidatlar ve temettülere ilaveten %50’lik yatırım fon payları ile bunların işletilmesinden elde
edilecek getirilerin emeklilik yardımı olarak katılımcı tip ortaklığı ödenmesine, istifa, ihraç
gibi hallerde sadece birikmiş aidat ve temettülerin ödenmesine, ortağa verilmeyen %50’lik
yatırım fonu ve getirisinin katılımcı hesap ihtiyat fonuna aktarılmasına, vefat ve maluliyet
yardımlarının standart tip ortaklarda olduğu gibi ödenmeye devam edilmesine, bağlı ortaklık
ve iştiraklerin faizsiz sisteme imkan tanımaması nedeniyle bu kuruluşlarla ilgili işlemlerin
sadece standart tip ortaklıkla bağımlı kılınmasına, geçmişe yönelik gerekli tutar aktarımları
yapılarak, tüm iş ve işlemlerin ayrı hesaplar üzerinden yapılmasına, katılımcı tip emeklilik
yardımı ile ilgili yeni hesaplamaların 01.01.2015 tarihinden itibaren uygulanmasına, ortaklık
türleri arasında yapılacak geçişlere son verilmesine, ortaklarımızın mağdur olmamaları için
son defaya mahsus olmak üzere bulundukları ortaklıktan diğer ortaklık türüne geçmek üzere
31.12.2014 tarihine kadar yapılacak yazılı başvurularına istinaden geçiş hakkı tanınmasına,
sandığımız yeni yazılım sisteminin (Polsis) hayata geçmesinden itibaren dileyen katılımcı
ortaklarımızın da standart ortak şartlarıyla kredi kullanmalarına,) kararı alınmıştır.
Söz konusu karar doğrultusunda; daha öce standart ortak olup katılımcı ortaklığa geçiş
yapan ortaklarımızın standart ortaklıkta kalan temettü miktarları katılımcı ortaklık
hesaplarına, katılımcı tip ortaklıktan istifa eden veya sosyal yardım alan ortaklarımıza
mevduat bankalarından yapılan ödemelerde katılımcı ortaklık hesaplarından mevduat
bankalarına aktarılarak hesaplar arası denge sağlanacak ve ortaklık türleri saf olarak
ayrıştırılacaktır.
31.12.2014 tarihine kadar, her iki ortaklık yapısında geçiş yapmış olan ortaklarımızın
hak ettiği emeklilik yardımları muhafaza edilecektir.01.01.2015 tarihinden itibaren sadece
katılımcı tip ortaklarımızın emeklilik yardımlarının hesaplanmasında yönetmelik gereği
değişiklik olacaktır. Ayrıca her iki tip ortağımızın sandığın gelir ve giderlerindeki payları,
01.01.2014 tarihinden geçerli olmak üzere, katılımcı tip ortaklığın faizsiz sisteme dayalı
kuruluş amacına uygun hale getirilecektir. Vefat ve maluliyet yardımları tüm ortaklar için
aynı şekilde yapılmaya devam edilecektir. Katılımcı ortaklarımızın yıllık kar payı getirisinden
tıpkı standart tip ortaklarımız gelirlerinde olduğu gibi %10 oranında ihtiyat fonu %50
oranında yatırım fonu ayrılarak geriye kalan %40 oranındaki tutar temettü olarak
birikimlerine eklenmeye devam edilecektir.
Mevzuat gereği yapılan bu düzenlemeler ışığı altında;
Katılımcı ortak emeklilik yardımı;Varsa standart ortak sisteminde geçirilen süre için
standart ortak gibi hesaplama yapılacak, katılımcı ortaklıkta geçen süre için standart ortaklık
sisteminden farklı olarak 01.01.2015 tarihinden itibaren emeklilik yardımı “Ortaklık Sosyal
Yardımlar ve Borç Verme Yönetmeliği’nin 9. Maddesi d fıkrası” uyarınca:
=(Varsa Standart Ortaklık süresi için hesaplanan emeklilik yardımı tutarı) + Ortağın
birikmiş aidatı + temettüleri + katılımcı net kârından ayrılan %50 oranındaki yatırım
fonu tutarları ve bu tutarlardan emekliliğe kadar sağlanan kâr payları,
formülüyle hesaplanacaktır.(Madde 9-Birikimlerinin Yönetim Kurulunca oluşturulacak farklı
fonlarda değerlendirilmesini talep eden ortaklara emeklilik yardımı olarak birikmiş aidatı ile
birlikte tercih ettiği fonun Yönetim Kurulunca belirlenecek gider kesintisi yapıldıktan sonraki
geliri ödenir.)
Görüldüğü üzere standart tip ortaklarımızın sosyal yardım hesaplamalarında her hangi
bir değişiklik söz konusu değildir. Sadece katılımcı ortaklarımız için gider ve gelir kalemleri
faizsiz sisteme uygun hale getirilmiş, emeklilik yardımları da mevzuat hükümlerine göre
düzenlenmiştir. Ayrıca vefat ve maluliyet yardımları için gelirleri üzerinden kaynak
ayrılmıştır. Katılımcı ortaklarımızın birikimleri ve bunlardan elde edilecek kâr payları ve
yatırım fonu asıl tutar ve getirileri dahil tüm hakedişleri, emeklilik halinde kendilerine
ödenecektir. Bunun yanı sıra katılımcı tip net kârın ihtiyat olarak ayrılan %10’luk kısmı vefat
ve maluliyet gibi istenmeyen hallerde ortaklarımıza veya geride kalanlarına destek sağlamak
amacıyla kullanılacaktır. Katılımcı ortaklarımızın birikimlerini şahsi olarak da katılım
hesaplarında değerlendirebilecekleri düşünülerek sandığın sağladığı faydanın ne olduğu
konusundakitereddütleri, geçmiş yıllardaki yüksek kâr paylarının gidereceği aşikârdır. Yüksek
kâr payları; katılımcı bankaların, belirli büyüklükteki tutarları daha yüksek getiri dilimlerinde
yer alan yatırım alanlarında değerlendirmelerinden kaynaklanmaktadır. Bireysel müşterilerin
birikimleri daha düşük getirili yatırım alanlarında değerlendirildiği için kâr payları da düşük
kalmaktadır. Katılımcı tip ortaklarımızın sandığımızda 40 milyon TL civarında birikimleri
bulunmaktadır ve bu miktar katılımcı bankaların sandığımıza yüksek getirili yatırım alanlarını
sunmaları için yeterli bir miktardır. (Ek bilgi: halen standart tip ortağımız olan Yönetim
Kurulu Üyemiz Emniyet Genel Müdür Yardımcımız Sn.Mustafa GÜLCÜ katılımcı tip
ortaklığa geçiş başvurusunda bulunmuştur.)
Bununla birlikte, hem ortağımızca ve hem de sandığımızca hesapların daha kolay
izlenebilmesi, hak ve yükümlülüklerin daha bilinir olması, ortaklık yapılarının net
olarak birbirinden ayrıştırılması ve özellikle faizsiz getiri sistemine faiz karıştırılmaması
amacıyla sandığımız ortaklık türleri arasında geçişlere son verilmiş, ancak tüm
ortaklarımıza mağduriyete uğradıklarını düşünmemeleri için son bir defaya mahsus
olmak üzere diğer ortaklık türüne geçiş yapma imkânı tanınmıştır. Dileyen ortağımız,
31.12.2014 tarihine kadar yazılı başvuruda bulunmak kaydıyla mevcut haklarıyla
birlikte diğer ortaklık türüne geçiş yapabilecektir.
Bundan sonra ortaklarımız, bulundukları ortaklık türünden sadece istifa ederek
ayrılabilecek ve diğer ortaklığa yeni başlıyormuş gibi kabul edileceklerdir. Bu nedenle
ortaklarımızın, ortaklık türleri hakkında iyice düşünüp kararlarını vermeleri
gerekmektedir. Tekrar hatırlatmak gerekirse, mevcut haklar ile diğer ortaklık türüne
geçiş için son başvuru tarihi 31 Aralık 2014 Çarşamba günü mesai bitimidir.
Diğer taraftan; söz konusu yönetim kurulu kararının getirdiği bir başka yenilik,
ortaklık türüne bakılmaksızın dileyen ortağımızın sandığımızdan kredi çekmesine imkân
tanınmasıdır. Katılımcı tip ortaklarımızda tıpkı standart tip ortaklarımız gibi dilerlerse
sandığımız mevduat bankası hesaplarından düşük faizli kredi kullanabileceklerdir. Bu husus
tamamen ortaklarımızın isteğine bağlı olup bu işlemler Standart tip ortaklarımızın mevduat
bankalarında değerlendirilen birikimleri üzerinden yapılacaktır. Bu kredilerden elde edilecek
faiz gelirleri Standart ortaklarımız hesaplarında muhasebeleştirilecektir. Sandığımızın yeni
yazılım sistemi (Polsis) aktif olarak kullanılmaya başlandığında bu tip kredi talepleri de
karşılanacak, uygulama tarihi ayrıca duyurulacaktır. Daha çok ortağımızın uygun koşullarla
kredi imkânından faydalanabilmesi için kredi faiz oranlarının aşağı çekilmesi, kredi
limitlerinin yeniden belirlenmesi ve kredi türlerinin azaltılarak sadeleştirilmesi için
çalışmalarımız devam etmekte olup, kısa sürede çalışma sonuçları hayata geçirilecektir.
Konunun önemine binaen siz değerli ortaklarımızın bilgi sahibi olması için birkaç kez
SMS mesajı gelebileceğini şimdiden hatırlatır, ortaklık geçişi için kısa bir süre olması
nedeniyle irtibatlı olduğunuz ortaklarımızla konuyu paylaşmanızı dileriz.
Ortaklık tip geçiş duyurusu ve ortaklık geçiş talimatları, duyurumuzun ekinde yer
almaktadır. Geçiş yapmak isteyen ortaklarımız, bu talimatların dökümünü alarak doldurup
imzaladıktan sonra faks, e-posta, posta gibi iletişim araçlarıyla sandığımıza ulaştırmalıdır.
Duyuruya göstereceğiniz hassasiyete şimdiden teşekkür eder, meslek ve özel yaşantınızda
başarı ve mutluluk dileriz.
POLİS BAKIM VE YARDIM SANDĞI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI
ORTAKLIK TİP GEÇİŞİ GENEL TALİMATI
Sandığımızdaki mevcut Ortaklık türünüzü, 2015 yılı başından itibaren “Standart” veya
“Katılımcı” olarak son kez değiştirme imkanı sunulmaktadır. Bu değişiklik için 31 Aralık
2014günü mesai bitimine kadar yazılı başvurular toplanacaktır.
Önemli Hususlar;
1. Katılımcı Ortaklık Modelinde, Sandığa ödenen aidatlar; yurtiçinde faaliyet gösteren
Katılım Bankalarında açılacak kar/zarar hesapları ve/veya geliştirilecek olan diğer faizsiz
bankacılık enstrümanlarına yatırımlar vasıtasıyla değerlendirilecek ve nemalandırılacaktır.
2. Katılımcı Ortaklık Modeli yapısı ve fonun işletim esasları gereğince, bu modele tabi olan
Ortaklarımızın tüm hak ve birikimlerinin nemalandırılmasında, faiz olarak tanımlanmış veya
kabul görmüş hiçbir bileşen bulundurulmayacaktır.
3. Katılımcı Ortaklık fonu havuzda oluşan yıllık kar miktarı, bu havuz dâhilindeki
Ortaklarımız için de yukarıda belirtilen mevzuat dâhilinde, birikimler havuz içerisinde rezerv
edilecektir. Her iki havuzun gelirlerinden, kendi giderleri ile ortak giderler ve diğer
yükümlülükler düşüldükten sonra, ortaya çıkan yıllık kar miktarları farklılık arz edebileceği
için, yıllık temettü oranları da farklılık gösterebilecektir.
4. 01.01.2015 tarihi itibariyle kazanılmış haklarda herhangi bir kayıp olmaksızın (geçmiş
dönem kar payları ve emeklilik yardımı) yeni tip ortaklık modeline aktarılacaktır. Bundan
sonraki dönemler için iş ve işlemler 24.12.2014 tarihli Yönetim Kurulu Başkanlığı duyurusu
kapsamında yapılacaktır.
5. Polis Bakım ve Yardım Sandığı mevzuatında tanımlı sosyal yardımlardan vefat ve
maluliyet yardımı ödemeleri, tüm Ortaklarımız için aynı koşullarla geçerli olacaktır. Detaylı
bilgi vebaşvuru formlarına sayfamızın (mevzuat – evrak) bölümlerinden erişilebilir.
STANDART TİP ORTAKLIĞA GEÇİŞ TALİMATI
31.12.2014 tarihinden itibaren mevcut Katılımcı Ortaklık birikimlerimin tamamının,
‘Standart Ortaklık Fonu’ kapsamında değerlendirilmesini, bu tarihten itibaren yalnızca Standart
Ortaklık modeline özel haklardan yararlanacağımı, Polis Bakım ve Yardım Sandığı Tüzüğü ile bağlı
Yönetmelik hükümlerini ve aşağıda 3 madde halinde sıralanmış hususları kabul ve beyan ederek
mevcut Sandık Katılımcı Ortaklığımın Standart Ortaklık fonuna aktarılması talebimi bilgilerinize
sunarım. …./…./2014
1- Standart Ortaklık fonuna geçiş tarihi olan 31.12.2014 itibari ile geçmiş dönem kâr payları ve
emeklilik yardımı hesabına konu tüm birikimler herhangi bir hak kaybı oluşturmadan yeni tip ortaklık
modeline aktarılacaktır.
2- Standart Ortaklık modeli kapsamındaki Ortaklar için yıllık kâr payları ve Emeklilik Yardımları,
fonun faizli yatırım seçeneklerinde değerlendirilecek olması nedeni ile katılımcı ortaklık tipinden
farklılık arz edebilecektir. Konu hakkındaki detaylı bilgiyi içeren 24.12.2014 tarihli Yönetim Kurulu
Başkanlığı duyurusundaki hususlar kabul edilmiş sayılacaktır.
3- Standart Ortaklık modeli kapsamındaki ortaklık hak ve diğer yükümlülüklerinde, Polis Bakım ve
Yardım Sandığı Tüzüğü ile Ortaklık, Sosyal Yardımlar ve Borç Verme Yönetmeliği hükümleri
geçerlidir.
Adı - Soyadı
İmza
İş Adresi
:
İkamet Adresi
:
Sicil No
:
Tel No 1-)
:
2-)
:
TC No
:
KATILIMCI TİP ORTAKLIK GEÇİŞ TALİMATI
31.12.2014 tarihinden itibaren mevcut ortaklık birikimlerimin tamamının, ‘Katılımcı Ortaklık Fonu’
kapsamında değerlendirilmesini, bu tarihten itibaren yalnızca Katılımcı Ortaklık modeline özel
haklardan yararlanacağımı, Polis Bakım ve Yardım Sandığı Tüzüğü ile bağlı Yönetmelik hükümlerini
ve aşağıda 3 madde halinde sıralanmış hususları kabul ve beyan ederek mevcut Sandık ortaklığımın
Katılımcı Ortaklık fonuna aktarılması talebimi bilgilerinize sunarım. …./…./2014
1- Katılımcı ortaklık fonuna geçiş tarihi olan 31.12.2014 itibari ile geçmiş dönem kâr payları ve
emeklilik yardımı hesabına konu tüm birikimler herhangi bir hak kaybı oluşturmadan yeni tip ortaklık
modeline aktarılacaktır.
2- Katılımcı Ortaklık modeli kapsamındaki Ortaklar için yıllık kâr payları ve Emeklilik Yardımları,
fonun faizsiz yatırım seçeneklerinde değerlendirilecek olması nedeni ile standart ortaklık tipinden
farklılık arz edebilecektir. Konu hakkındaki detaylı bilgiyi içeren 24.12.2014 tarihli Yönetim Kurulu
Başkanlığı duyurusundaki hususlar kabul edilmiş sayılacaktır.
3- Katılımcı Ortaklık modeli kapsamındaki ortaklık hak ve diğer yükümlülüklerinde, Polis Bakım ve
Yardım Sandığı Tüzüğü ile Ortaklık, Sosyal Yardımlar ve Borç Verme Yönetmeliği hükümleri
geçerlidir.
Ad – Soyad
İmza
İş Adresi
:
İkamet Adresi
:
Sicil No
:
Tel No 1-)
:
2-)
:
TC No
:
Download

24.12.2014 tip geçiş hakkında duyuru