31, 32 Ve 33 Seri Nolu Ötv Genel Tebliğleri İle Yapılan Düzenlemeler
1. KONU:
18.03.2014 tarih ve 28945 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 31, 32 ve 33 seri no.lu ÖTV
Genel Tebliğleri ile ÖTV uygulamasında bazı değişiklikler ve ilave yeni düzenlemeler
yapılmıştır.
31 seri no.lu Tebliğle; Türk Uluslararası Gemi Siciline ve Milli Gemi Siciline kayıtlı,
kabotaj hattında münhasıran yük ve yolcu taşıyan gemilere, ticari yatlara, hizmet ve balıkçı
gemilerine miktarı her geminin teknik özelliklerine göre tespit edilmek ve bu akaryakıtı
kullanacak geminin jurnaline işlenmek kaydıyla ÖTV uygulanmaksızın verilecek akaryakıt
uygulaması konusunda açıklamalar; 32 seri no.lu Tebliğle, aerosol üretiminde kullanılmak
üzere ÖTV uygulanmaksızın teslim edilecek "Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (L.P.G.)
Diğerleri"nin, teslimine ilişkin açıklamalar; 33 seri no.lu Tebliğle ise, ÖTV Kanununa ekli (I)
sayılı listenin (B) cetvelindeki malların imalatçılar tarafından kullanılması halinde yapılacak
ÖTV iadesi konusunda açıklamalar yapılmıştır.
Bu çalışmamızda, söz konusu Tebliğlerle yapılan değişiklik ve düzenlemeler ele alınmakta
ve değerlendirilmektedir.
2. ÖTV ÖDEMEDEN DENİZ YAKITI ALABİLECEK DENİZ ARAÇLARI İLE
İLGİLİ OLARAK YAPILAN DÜZENLEMELER:
Bilindiği üzere, 01.07.2003 tarih ve 2003/5868 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 1
inci maddesinde; Türk Uluslararası Gemi Siciline ve Milli Gemi Siciline kayıtlı, kabotaj
hattında münhasıran yük ve yolcu taşıyan gemilere, ticari yatlara, hizmet ve balıkçı
gemilerine miktarı her geminin teknik özelliklerine göre tespit edilmek ve bu akaryakıtı
kullanacak geminin jurnaline işlenmek kaydıyla verilecek akaryakıtın özel tüketim vergisi
tutarı sıfıra indirilmiştir. Anılan Kararname eki Kararın uygulama usul ve esasları ise 6 seri
no.lu ÖTV Genel Tebliği’nde açıklanmıştır.
Bu kere, 31 seri no.lu ÖTV Genel Tebliği ile anılan 6 no.lu Tebliğ’de bazı değişiklikler
yapılmış olup, yapılan değişikliklere ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.
 6 no.lu Tebliğ uyarınca, BKK kapsamında ÖTV ödemeden deniz yakıtı alınabilmesi
için ilgili vergi dairesine verilmesi gereken ve Tebliğin ekinde bir örneği yer alan (EK:3)
"Yakıt Dağıtım Taahhütnamesi"nin verileceği yer ilgili Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlığı
olarak değiştirilmiştir. Yani söz konusu taahhütname, mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine
değil, vergi dairesinin bağlı olduğu ilgili Vergi Dairesi Başkanlığı veya Defterdarlığa
verilecektir.
 6 no.lu Tebliğ’de, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na, ÖTV'si sıfıra
indirilmiş deniz yakıtı teslimlerinin kontrolü ve takibi amacıyla gerekli görülen hallerde bazı
tedbirler alma yetkisi verilmiştir. 31 no.lu Tebliğde ise bu yetkilerle ilgili olarak anılan
Bakanlığa; “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, çalışma usul ve
1
esaslarını kendisinin belirleyeceği ve ÖTVBS’nin bir alt bileşeni, tamamlayıcısı niteliğinde
olan ve GPS, GSM tabanlı çalışacak tekne takip (ÖTVBSTTM) modülü kurar ve işletir. Modül
kapsamında Kararname uyarınca deniz yakıtı alan araçlar tekne takip cihazı ile donatılır.
Modülden alınacak veriler jurnal, bildirim ve benzeri kayıtlarla eşdeğer hükmü haiz olup,
hukuki uyuşmazlıklarda destekleyici unsur olarak kabul edilir. Ayrıca modül yoluyla elde
edilen veriler; kontrol ve denetim, yakıt alım defterinin bloke edilmesi veya blokenin
kaldırılması, yakıt alım defterinin düzenlenmesi, yakıt limitlerinin değerlendirilmesi ve
benzeri amaçlarla ÖTVBS ile de kullanılır” şeklinde ilave bir yetki verilmiştir.
3.
ÖTV ÖDENMEDEN SATIN ALINABİLECEK SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL
GAZI İLE İLGİLİ OLARAK YAPILAN DÜZENLEMELER:
5/02/2010 tarih ve 2010/135 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1 inci maddesi ile 4760
sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan
2711.19.00.00.11 G.T.İ.P. numaralı "Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (L.P.G.) Diğerleri"nin,
aerosol üretiminde kullanılmak üzere tesliminde özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarı sıfır olarak
belirlenmiş ve anılan Kararnamenin uygulaması ile ilgili hususlar, 18 seri no.lu ÖTV Genel
Tebliğinde açıklanmıştır.
32 seri no.lu ÖTV Genel Tebliği ile söz konusu 18 no.lu Tebliğde yapılan açıklamalara
ilave açıklama ve düzenlemeler yapılmış olup, bu açıklamalar aşağıdadır.
 18 seri no.lu Tebliğ ile tebliğin ekinde EK:3 olarak yer alan "Yakıt Dağıtım
Taahhütnamesi"nin bir örneğinin Gelir İdaresi Başkanlığına verilme şartı getirilmiş iken, 32
seri no.lu Tebliğle yapılan değişiklikle anılan taahhütnamenin Gelir İdaresi başkanlığı yerine,
ilgili Vergi Dairesi Başkanlığı veya Defterdarlığa verilmesi gerektiği belirtilmiştir.
 Dağıtıcılar tarafından İthalde verilen teminatların çözümü ile ilgili olarak 18 seri
no.lu Tebliğde yer alan; “Dağıtıcılar tarafından ithal edilen L.P.G.'nin bu kararname
kapsamında teslim edilmesi ve bu tebliğde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde beyan
edilmesi üzerine vergi dairesince "Tecil Edilen/Ödenen ÖTV Tutarı" ve "Vergi Dairesi
Alındısı Tarih No." sütunları doldurulmadan 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin ekinde yer
alan EK:12 bilgi formu düzenlenerek ilgili gümrük idaresine gönderilecektir. Gümrük
idaresince, bu formdaki beyana konu teslim miktarına isabet eden ÖTV tutarı kadar teminatın
çözümü işlemi gerçekleştirilecektir” şeklindeki düzenleme, 32 seri no.lu Tebliğle; “Dağıtıcılar
tarafından ithal edilen L.P.G.’nin bu kararname kapsamında teslim edilmesi ve bu Tebliğde
belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde beyan edilmesi üzerine, vergi dairesince 1 Seri
No.lu ÖTV Genel Tebliğinin ekinde yer alan EK:12 bilgi formu elektronik ortamda
oluşturularak ilgili gümrük idaresine gönderilecek ve gümrük idaresince bu form uyarınca
teminatın çözümü işlemi gerçekleştirilecektir” şeklinde değiştirilmiştir. Yapılan değişiklikle
işlemlerin basitleştirilmesi amaçlanmıştır.
 Üreticiler tarafından ithal edilen anılan ürünle ilgili olarak verilen teminatların çözümü
ile ilgili olarak 18 seri no.lu Tebliğde yer alan; “Üreticiler tarafından kararname kapsamında
ithal edilen L.P.G.'nin, gerek vergiye tabi olmayan aerosol üretiminde gerekse vergiye tabi
2
olan aerosol üretiminde kullanıldığının, bu tebliğin 6 ncı bölümünde açıklandığı şekilde
düzenlenen aerosol üretim tasdik raporu ile tevsik edilmesi ve ÖTV'ye ilişkin yükümlülüklerin
yerine getirilmesi üzerine vergi dairesince 1 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği
ekindeki EK:12 bilgi formu düzenlenerek gümrük idaresine gönderilecektir. Gümrük
idaresine gönderilecek EK:12 bilgi formunda "Satılan Miktar" sütununa, ithal edilen maldan
aerosol üretiminde kullanılan miktar yazılacak, "Tecil Edilen/Ödenen ÖTV Tutarı" ve "Vergi
Dairesi Alındısı Tarih No." sütunları doldurulmayacaktır. Gümrük idaresince, formda
gösterilen bu miktara isabet eden ÖTV tutarı kadar teminatın çözümü işlemi
gerçekleştirilecektir” şeklindeki düzenleme de 32 no.lu Tebliğle; “Üreticiler tarafından
kararname kapsamında ithal edilen L.P.G.’nin, vergiye tabi olan veya olmayan aerosol
üretiminde kullanıldığının, bu Tebliğin 6 ncı bölümünde açıklandığı şekilde düzenlenen
aerosol üretim tasdik raporu ile tevsik edilmesi ve ÖTV’ye ilişkin yükümlülüklerin yerine
getirilmesi üzerine, vergi dairesince 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği ekindeki EK:12 bilgi
formu elektronik ortamda oluşturularak gümrük idaresine gönderilecektir. Bu formda
çözülecek teminat tutarı olarak ithal edilen maldan aerosol üretiminde kullanılan miktara
isabet eden tutar yazılacak ve gümrük idaresince bu form uyarınca teminatın çözümü işlemi
gerçekleştirilecektir” şeklinde değiştirilmiştir.
4.
(I) SAYILI LİSTENİN (B) CETVELİNDEKİ MALLARIN İMALATÇILAR
TARAFINDAN KULLANILMASI HALİNDE YAPILACAK ÖTV İADESİ
KONUSUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER:
Bilindiği üzere Özel Tüketim Vergisi, Kanuna ekli 4 adet listede belirtilen mallar
üzerinden alınmakta olup, (I) sayılı Listenin (A) Cetvelinde akaryakıt ürünleri, (B) Cetvelinde
ise türevleri yer almaktadır. (B) Cetvelinde bulunan özellikle solvent ve diğer türevler
sanayide hammadde olarak kullanılmaktadır. Bu ürünler, boya, vernik, tiner, boru, lastik,
mürekkep, ayakkabı vs. sektörlerde önemli girdi özelliği taşımaktadır.
Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun geçmiş uygulamasında yayımlanan Kararlar ve
Tebliğler ile sanayicilerin bu girdileri, düşük oranlı vergi ödeyerek temin etmelerine imkân
sağlanmakta iken bu kere çıkarılan 8.10.2012 tarihli ve 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ve buna dayanılarak yayımlanan 25 seri No.lu ÖTV Genel Tebliği1 ile sistem tamamen
değiştirilmiş; eski uygulamanın yerine tam oranlı vergi ödenmek suretiyle hammadde temini
ve bu suretle imal edilen düşük vergili malların tesliminden doğan vergi iade sistemi
getirilmiştir.
2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1, 2 ve 3 üncü maddeleri ile 4760 sayılı Özel
Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki vergi tutarları uygulanarak
teslim edilen malların, imalatçılar tarafından imalatta kullanılmaları halinde vergi tutarlarının
indirimli olarak uygulanmasına yönelik düzenlemeler yapılmıştır. Düzenlenen indirimli oran
uygulaması dolayısıyla ortaya çıkan vergi farklılaştırmalarının alıcılara iade yöntemi ile geri
verilmesi uygulaması, Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12’nci maddesinin (4) numaralı
fıkrası ile Maliye Bakanlığına verilen yetkiye istinaden uygun görülmüş ve bu düzenlemelerin
1
11.10 2012 gün ve 28438 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
3
uygulama usul ve esasları 25 No.lu Tebliğde belirlenmiştir. Bu defa yukarıda bahsedilen 33
seri no.lu ÖTV Genel Tebliği ile anılan 25 seri no.lu Tebliğde bazı değişiklikler yapılmış
olup, yapılan bu değişiklikler aşağıda açıklanmıştır.
 25 seri no.lu Tebliğin (1.1.), (2.1.) ve (3.1.) numaralı bölümlerinde yapılan
değişikliklerde; 30 seri no.lu Tebliğle 1 seri no.lu tebliğde yapılan değişikliklere paralel
olarak, 25 seri no.lu Tebliğde 1 seri no.lu Tebliğe yapılan atıflarla ilgili bölüm numaraları
değiştirilmiş olup, bu konudaki değişiklikler sadece şekli unsurlara yöneliktir.
 25 seri no.lu Tebliğin “4.1.1. Mahsup Dilekçesi” alt başlıklı bölümü “İade talebi,
internet vergi dairesi üzerinden KDV (KDV mükellefiyetinin bulunmaması halinde Gelir veya
Kurumlar Vergisi) yönünden bağlı olunan vergi dairesine verilecek bir dilekçe ile elektronik
ortamda yapılır” şekilde değiştirilmiştir. Bu şekilde kağıt ortamında mahsup dilekçesi verme
imkanı ortadan kalkmıştır.
 25 seri no.lu Tebliğin “4.1.2. Mahsup Dilekçesine Eklenecek Belgeler” alt başlıklı
bölümüne “Ancak 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanununun 5 inci
maddesinin 7 numaralı fıkrasında yapılan sanayici tanımı gereği sanayi odasına kaydolma
zorunluluğu bulunmayan 10 işçiye kadar işçi çalıştıran imalatçılarca söz konusu raporların
sanayi ve ticaret odalarının ayrı ayrı bulunduğu illerde ticaret odalarından alınması mümkün
bulunmaktadır” şeklinde bir ibare eklenmiştir. Yapılan değişiklikle, mahsup talep
dilekçelerine eklenmesi gerekli olan ve sanayi odası bulunan illerde sanayi odalarından,
sanayi odası bulunmayan illerde sanayi ve ticaret odalarından alınması gereken imal edilen
mallarda ne kadar iadeye konu ÖTV'ye tabi mal kullanılması gerektiğine ve zayi miktarına
ilişkin ilgili kuruluşlardan alınan ekspertiz raporlarının, sanayi odasına kaydolma zorunluluğu
bulunmayan 10 işçiye kadar işçi çalıştıran imalatçılarca sanayi ve ticaret odalarının
ayrı ayrı bulunduğu illerde ticaret odalarından da alınması mümkün hale gelmiştir.
 25 seri no.lu Tebliğin “4.2.1. Nakden İade Dilekçesi” alt başlıklı bölümü, “İade talebi,
internet vergi dairesi üzerinden KDV (KDV mükellefiyetinin bulunmaması halinde Gelir veya
Kurumlar Vergisi) yönünden bağlı olunan vergi dairesine verilecek bir dilekçe ile elektronik
ortamda yapılır” şeklinde değiştirilerek, kağıt ortamında nakit iade talep dilekçesi verilmesi
uygulamasına da son verilmiştir.
 25 seri no.lu Tebliğin “4.2.2. Nakden İade Talebinin Yerine Getirilmesi” alt başlıklı
bölümünün 3 üncü paragrafından sonra gelmek üzere “Öte yandan 1 Seri No.lu ÖTV Genel
Tebliğinin (16.3.1.) bölümü uyarınca verilen teminatlardan nakden iade talepleri için de
kullanılabileceği belirtilmiş olanların, imalatçının talebi üzerine bu bölüm uyarınca
alınması gereken teminat yerine kullanılması da mümkün bulunmaktadır.”şeklinde ibare
eklenmiştir.
Yapılan bu düzenleme ile de 30 seri no.lu Tebliğle 1 seri no.lu Tebliğde yapılan bazı
düzenlemeler arasında uyum sağlanıştır. Şöyle ki;
4
1 seri no.lu Tebliğin “ithalatta gümrük işlemleri” başlıklı bölümünde yapılan
değişikliklerle, (I) sayılı Listenin (B) Cetvelinde yer alan malların ithalatı sırasında gümrük
idaresine verilmesi gereken teminat mektubu örneği yeniden dizayn edilerek EK:24 olarak
anılan Tebliğe eklenmiştir. Mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesine hitaben yazılması
gereken teminat mektubu, mükellefin nakden ÖTV iadesi taleplerinde de kullanılabilecek
şekilde dizayn edilmiştir. Gümrük idaresi tarafından teslim alınacak söz konusu teminat
mektubunun, bu idare tarafından bir yazı ekinde mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesine
gönderilmesi gerekmektedir. Bu şekilde imalinde kullandığı girdileri bizzat ithal eden
mükellefin, nakden ÖTV iadesi aşamasında ayrıca bir teminat mektubu vermesine gerek
bulunmamaktadır. Böylece ithalatçı- imalatçı mükellefler açısından hem ithalattan doğan
sorumluluk ve hem de nakit iade talebinden kaynaklanan sorumluluk, vergi dairesi tarafından
tek bir teminat mektubu ile teminat altına alınmış olmaktadır.
İmalatta kullandıkları malları doğrudan ithal etmek yerine iç piyasadan satın alan
imalatçıların, böyle bir imkandan faydalanmalarının mümkün olmayacağı da açıktır.
5
Download

31, 32 Ve 33 Seri Nolu Ötv Genel Tebliğleri İle