VODAFONE AKILLI TELEFON DEĞİŞİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ
Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.’ye,
Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. (kısaca “Vodafone”) tarafından yürütülen “Vodafone Akıllı
Telefon Değişim Kampanyası”ndan (“Kampanya”) yararlanmak istemem sebebiyle ......./......./........
tarihli, [
] numaralı adıma kayıtlı ve faturalı GSM hattı için imzaladığım Vodafone Tip
Abonelik Sözleşmesi ile işbu 5 (beş) sayfadan ibaret olan Taahhütname’nin ön ve arka yüzünde
yer alan hükümleri, bilgileri inceleyerek kendi koşullarıma uygun bularak imzaladım. İşbu
Taahhütname ile;
1. Kampanya kapsamında, Vodafone Satış Kanal(lar)ınca tarafıma Kampanya duyurularında ve
Ek-.1’de
belirtilen
Vodafone
Faturalı
...............................................tarifesini,
..........................................(YeniGibi/Kullanılmış-1/Kullanılmış-2/Hasarlı)
durumundaki...................................................model telefonumu teslim ederek, bu telefonun karşılğı
indirim tutarına denk gelen cihaz taksit bedelli seçenek ile tarafıma önerilen ............ ...............
................ ...............................................model cihazı (“Cihaz”) kendi seçimim doğrultusunda
belirlediğimi ve yukarıda belirtilen hattımı işbu Taahhütname’yi imzaladığım tarihten itibaren en az
24 (yirmi dört) ay süresince (“Taahhüt Süresi”) kullanacağımı, İşbu Taahhütname’yi imzaladığım
tarih itibariyle Kampanya’ya katıldığım hattımı Taahhüt Süresi boyunca Madde 10’daki düzenleme
saklı kalmak kaydıyla Kampanya kapsamında kullanmayı taahhüt ettiğim yukarıda belirtilen
tarifeye tabi olarak kullanacağımı ve faturalarımı düzenli olarak ödeyeceğimi,
2. Cihaz bedelinin yetkili Vodafone Satış Kanal(lar)ınca tarafıma fatura edileceğini, ancak bu
bedeli Vodafone Satış Kanal(lar)ına ödemeyeceğimi; Cihaz bedelini yetkili Vodafone Satış
Kanal(lar)ına peşin olarak ödemem halinde Vodafone’un sorumlu olmayacağını ve Vodafone’dan
ödemiş olduğum bedelin iadesi ve benzeri herhangi bir talepte bulunmayacağımı,
3. İşbu Kampanya kapsamında seçmiş olduğum Kampanya seçeneği doğrultusunda tarafıma
tahsis edilen Cihaz’a ilişkin bedelin yetkili Vodafone satış kanalınca ve/veya Vodafone Teknoloji
Hizmetleri A.Ş. tarafından Vodafone’a temlik edildiğini/temlik edileceğini, Vodafone satış kanalı
veya Vodafone Teknoloji Hizmetleri A.Ş. tarafından işbu bedelin Tahsilatına Aracılık Edilen
Hizmetler (“Cihaz Taksit Bedeli”) adı altında tarafıma kesilecek faturalara yansıtılacağını bildiğimi
ve bu tutarları ödeyeceğimi,
4. Taahhütname’yi imzaladığım tarih itibari ile işbu Kampanya’ya anlık dahil olacağımı ve
seçmiş olduğum Kampanya seçeneği tutarının hesaplanmasında ilk ay için, Taahhütname’yi
imzaladığım tarihi takiben ilk fatura dönemime kadar olan sürenin göz önünde
bulundurulacağını ve aylık tarife ücretinin bu süreye oranlanarak hesaplanacağını ve fatura
edileceğini, ancak seçmiş olduğum Kampanya seçeneği kapsamında aylık Cihaz Taksit
Bedeli’nin tamamının ilk fatura dönemime toplam tutar olarak yansıtılacağını bu süreyi takip
eden kalan her bir fatura dönemlerimde ise faturalarıma aylık tarife ücretimin ve Cihaz
Taksit Bedeli’nin tamamının aynen yansıtılacağını; bununla beraber Taahhütname’yi
imzalayarak Kampanya’ya dahil olduğum tarihte Kampanya kapsamındaki hattıma hali
hazırda tanımlı tarife dışında Kampanya kapsamındaki tarife paketlerinden birine anlık geçiş
yapmayı talep etmem durumunda, geçiş yapılan tarifenin oranlanarak hesaplanacak aylık
tarife ücretine ek olarak mevcut tanımlı tarife paketinin ücretini de ödemem gerektiğini,
5. Kampanya duyurularında belirtilen koşulları sağlamam halinde Kampanya seçeneği karşılığı
aylık tutarı (Cihaz Taksit Bedeli ve seçmiş olduğum tarife kullanım ücreti) aylık ve peşin olarak
Vodafone tarafından gönderilecek faturalar uyarınca ödeyebileceğimi veya Vodafone tarafından
belirlenen ve Kampanya duyurularında yer alan tutarı kredi kartı ile ödeyebileceğimi;
6. Kredi kartı yolu ile ödemem halinde seçmiş olduğum Kampanya seçeneği karşılığı gelen kredi
kartı için belirlenen bedelin Kampanya duyuruları kapsamında Vodafone tarafından internet vb
mecralarda duyurulan anlaşmalı banka(lar)ın tarafıma ya da benimle aynı soy ismine sahip
yakınıma ait kredi kartıyla ödemeyi,
7. Kredi kartı yolu ile yapmış olduğum işbu Kampanya seçeneğime ilişkin aylık kredi kartı
ödemelerinin Vodafone tarafından gönderilecek olan ilgili aylık faturalarımda vergi vb masraflar
dahil olarak avans tutarı şeklinde belirtilmesini, seçmiş olduğum ve 24 (yirmi dört) ay boyunca
kullanmayı taahhüt ettiğim faturalı tarife kullanım ücretinin Vodafone tarafından ayrıca aylık fatura
tutarıma yansıtılacağını,
GSM No:
Abone Adı Soyadı:
□□□ □□□ □□ □□
Abone İmza:
Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.
VODAFONE AKILLI TELEFON DEĞİŞİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ
8. Duyurulan Kampanya koşulları kapsamında peşin ödeme seçeneğini seçmişsem yine ilgili
Kampanya seçeneği ücretimin Vodafone tarafından aylık faturalarıma Aylık Toplu Süre ve
Tahsilatına Aracılık Edilen Hizmetler (Cihaz Taksit Bedeli) adı altında yansıtılacağını,
9. Sadece Kampanya’da kaldığım süre boyunca, Kampanya kapsamında seçtiğim tarife bedeline
Ek-1’de belirtilen tutarlarda aylık indirim yansıtılacağını ancak taahhüt süremin sonunda ya da
herhangi bir sebeple Kampanya kapsamı dışına çıkmam durumunda bu indirimin
sonlandırılacağını bildiğimi,
10. İşbu Taahhütname süresince, Vodafone tarafından internet sitesi vb yollarla aksi
belirtilmedikçe, Kampanya kapsamında olan tarifelerden sadece üst bedelli tarifelere geçiş
yapabileceğimi (Red Small tarifesindeki aboneler Red Medium tarifesine; Red Large tarifesindeki
aboneler Red Elite tarifesine geçiş yapabilirler.) daha sonra bu paketten daha az aylık ödemeli bir
pakete geçemeyeceğimi, üst bedelli pakete geçiş yapmam durumunda Kampanya’ya girişte
seçtiğim tarife üzerinden verilen indirim miktarının değişmeyeceğini ve bu üst bedelli pakete geçiş
işleminin tarafıma başka bir cihaz tahsis edilmesini sağlamayacağını bildiğimi,
11. Kampanya kapsamında belirtilen tarifelere giriş koşulları tarifelere bağlı olup kullanım koşulları
ve ücretlendirilmeleri cihaz kampanyası kapsamında değişiklik göstermeyeceğini, ve bireysel
tarifelerle ilgili esaslar ile detayların www.vodafone.com.tr adresinde belirtildiğini,
12. Vodafone tarafından kendi seçimim doğrultusunda tarafıma tahsis edilen ...... (..........) adet
Cihaz’ın kutusu hiç açılmamış, yırtılmamış olarak tarafıma teslim edildiğini,
13. İşbu Kampanya taahhüt süresinin son ayında, en geç hesap kesim döneminde, taahhüt
süremin bitmesinin ardından hattıma tanımlı tarife paketimi değiştirmeyi talep etmemem
durumunda, Kampanya kapsamında hattıma tanımlı tarife üzerinden ücretlendirilmeye devam
edeceğimi ancak taahhüt süresi bitişini takip eden fatura dönemim itibariyle Cihaz Taksit Bedeli’nin
faturama yansıtılmayacağını ve tarifem üzerinden yansıtılan indirimin ortadan kalkacağını bildiğimi,
14. Vodafone’un, tarife ve Kampanya özelliklerinde ve ücretlendirmesinde Bilgi Teknolojileri ve
İletişim Kurumu tarafından belirlenen usullere uygun olarak değişiklik yapma hakkına sahip
olduğunu bildiğimi,
15. İşbu Taahhütname’yi imzalamakla, tarafıma tahsis edilen söz konusu Cihaz’la ilgili teknik
sorunlarda Vodafone sorumluluğu yanında Tüketici Hakları Mevzuatı kapsamında üretici, ithalatçı,
distribütör firmanın garanti şartlarının da geçerli olduğunu, garanti kapsamındaki hizmetleri
üretici/ithalatçı firma yetkili servislerinden alacağımızı bildiğimi, cihaz’ın kaybolması ve/veya
çalınması hallerinin Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi’ni ve/veya Taahhütname’yi sona erdirmek
ve/veya GSM hattını iptal etmek için haklı sebep teşkil etmeyeceğini ve Taahhütname
hükümlerinin aynen devam edeceğini,
16. İşbu Taahhütname’ye tabi hattım ile, bu Taahhütname’yi imzaladığım tarih itibariyle işbu
Taahhütname süresince başka bir Vodafone kampanyasına katılamayacağımı ve tarafıma ait en
fazla 2 farklı GSM numarası ile aynı anda 2 kampanyadan yararlanabileceğimi bildiğimi,
17. İşbu Taahütname geçerlilik süresi bitiminden önce; Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi
ile tesis edilen aboneliğimin tarafımdan tek taraflı olarak veya işbu Taahhütname’deki
yükümlülüklerimi yerine getirmemem nedeniyle Vodafone tarafından feshedilmesi ve/veya
hattımın iptal edilmesi, dondurulması, kapatılması, kısıtlanması ve/veya hattımı iptal etmem,
dondurmam, kısıtlamam, kapatmam, devretmem, ön ödemeli hatta çevirmem ve/veya
numara taşınabilirliği kapsamında başka bir operatöre geçmem, tabi olduğum Kampanya
paketimi Kampanya kapsamında yer almayan bir tarife ile değiştirmem durumunda hiçbir
zaman, fesih ya da sona erme tarihinden Taahhütname süresi sonuna kadar olan dönem
için tarafımca işbu Taahhütname’nin 1. Maddesi uyarınca taahhüt edilmiş olması nedeniyle
ödenmesi gereken toplam tutarı aşmaması koşuluyla cezai şartın, Cihaz’ın taahhütname
imza edildiği tarihte Vodafone tarafından belirlenen ve internet vb mecralarda da duyurulan
Kampanya’ya özel Vodafone maliyetten öncelikle teslim edilen telefonun Ek 1’de belirtilen
kampanya değerinin düşülmesiyle, işbu yukarıda belirtilen hallerin meydana geldiği tarihe
kadar Cihaz Taksit Bedeli altında tarafımca yapılmış ödemelerin düşülmesi suretiyle
hesaplanacağı ve ayrıca bu tutara; işbu Taahhütname kapsamında Kampanya’da kaldığım
süre boyunca aylık tarife paket ücreti üzerinden Vodafone tarafından yapılan Kampanya’ya
özel indirimlerin de ekleneceğini ve bu bedeli ödeyeceğimi, kredi kartı yolu ile ödeme
yapmış olduğum ilk 12 fatura dönemi içinde isem; Vodafone tarafından tarafıma
gönderilecek ilk faturada ilk 12 fatura dönemi için hesaplanan ceza tutarı faturasına kalan
avans tutarının da yansıtılarak ceza faturamdan düşüleceğini ve ve hesaplamaya dahil olan
kalan Kampanya taahhüt sürem için peşin ödenmesi gerekli tutarın ise ayrıca toplam olarak
yukarıda belirtilen aykırılık hallerini takip eden ilk faturama cezai şart olarak yansıtılacağını
ve işbu tutarı tam ve eksiksiz olarak peşinen ödeyeceğimi, peşin olarak ödeme yapmakta
olduğum kalan Taahhütname sürem içinde isem; kalan taahhüt ettiğim toplam aylık taahhüt
tutarları toplamının Vodafone tarafından tarafıma gönderilecek ilk faturada cezai şart olarak
aylık faturama yansıtılacağını ve işbu tutarı tam ve eksiksiz olarak peşinen ödeyeceğimi
Abone Adı Soyadı:
Abone İmza:
Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.
VODAFONE AKILLI TELEFON DEĞİŞİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ
ödeyeceğimi ancak bu cezai şart tutarlarının hiçbir zaman, fesih ya da sona erme tarihinden
Taahhütname süresi sonuna kadar olan dönem için tarafımca işbu Taahhütname’nin 1.
Maddesi uyarınca taahhüt edilmiş olması nedeniyle ödenmesi gereken toplam tutarı
aşmayacağını,
18. Yukarıda belirtildiği üzere işbu Taahhütname’yi ihlal etmem halinde, tarafıma gönderilecek
ceza bedelini içerir faturaya ilaveten, aykırılık/iptal/fesih hallerinin gerçekleştiği ilgili fatura
dönemine ait Kampanya paketinin aylık toplam taahhüt tutarı ücretinin tamamını içerir faturanın da
Vodafone tarafından ceza faturasını takiben tarafıma ayrıca gönderileceğini ve bu bedeli
ödeyeceğimi,
19. Ayrıca, 17. maddede belirtildiği şekilde işbu Taahhütname’yi ihlal etmem veya faturamı
ödememem halinde; kampanyadan yararlanmak amacıyla Vodafone Satış kanalı ile daha önce
paylaşmış olduğum Vodafone satış kanalı arşivinde kayıtlı her türlü bilginin Vodafone tarafından
incelenmesine izin verdiğimi,
20. Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi ile tesis edilen aboneliğimin tarafımdan tek taraflı olarak
veya işbu Taahhütname’deki yükümlülüklerimi yerine getirmemem nedeniyle Taahhütname’nin
Vodafone tarafından feshedilmesi ve/veya hattımın iptal edilmesi, dondurulması, kapatılması,
kısıtlanması ve/veya hattımı iptal etmem, dondurmam, kısıtlamam, kapatmam, devretmem, ön
ödemeli hatta çevirmem ve/veya numara taşınabilirliği kapsamında başka bir operatöre geçmem,
tabi olduğum Kampanya paketimi Kampanya kapsamında yer almayan bir tarife ile değiştirmem ve
böylelikle çıkış yaptığım kampanyanın cezasını ödememiş olmam durumunda, ilgili kampanyadan
çıkış tarihimi müteakip 2 ay içerisinde yeni bir cihaz kampanyasına giriş yapamayacağımı bildiğimi,
21. İşbu Taahhütname’de düzenlenmeyen konularda Vodafone Bireysel Tip Abonelik
Sözleşmesi’nin hükümlerinin uygulanacağını,
22. Kampanyaya giriş yapmam ile 3G servisinin otomatik olarak açılacağını,
23. İşbu Taahhütname’nin imza tarihi itibariyle yürürlüğe gireceğini, 24 (yirmi dört) ay süreyle
geçerli olacağını, aşağıdaki adresimin tebligat adresi olduğunu ve adres değişikliğini bildirmediğim
takdirde bu adrese yapılacak tebligatların bizzat tarafıma yapılmış sayılacağını ve geçerli bir
tebliğin tüm yasal sonuçlarını doğuracağını, aşağıda verdiğim abone tebligat adresi ile Vodafone
Tip Abonelik Sözleşmesi üzerinde yer alan fatura adresimin aynı olduğunu, gayri kabili rücu olarak
kabul, beyan ve taahhüt ederim.
Abone Adı Soyadı:
Abone İmza:
Faturalarımın posta ile değil, aşağıda belirttiğim e-mail adresime elektronik ortamda
gönderilmesini talep ediyorum.
...........................................@..............................................................................................................
Faturalarımın posta yolu ile değil, SMS yolu ile mobil cep telefonuma gönderilmesini talep
ediyorum.
Abone Adı Soyadı:
Abone İmza:
Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.
VODAFONE AKILLI TELEFON DEĞİŞİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ
EK-1 Kampanya kapsamında geçerli paketler ve ek ödemelerin detayları aşağıdaki tabloda yer
almaktadır.
Abone Adı Soyadı:
Abone İmza:
Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.
VODAFONE AKILLI TELEFON DEĞİŞİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

Aboneler teslim ettikleri telefonların model ve durumlarına göre belirlenmiş indirim tutarlarına denk
gelen fiyatlar ile kampanyalı iPhone 6 16GB/64GB, iPhone 6+16 GB,Sony Xperia Z3 veya
Samsung Galaxy Note 4 sahibi olabilirler. Teslim alınan telefonların model ve durumlarına göre
belirlenmiş tutarlar aşağıdaki tabloda yer almaktadır:
Abone Adı Soyadı:
Abone İmza:
Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.
VODAFONE AKILLI TELEFON DEĞİŞİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

Kampanya kapsamında kullanılacak kredi kartının 3. bir kişiye ait olması halinde, bu kısım
kredi kartı sahibi tarafından imzalanacaktır.
“Kampanya kapsamında şahsıma ait kredi kartının kullanılacağını, Taahhütnamede
düzenlenen Cihaz bedelinin, Taahhütname hükümleri kapsamında, işbu kredi kartıma
yansıtılacağını ve bu doğrultuda kredi kartı sahibi olarak işbu Taahhütname kapsamında
tanımlı kredi kartı ile ilgili her türlü yükümlülüğün tarafımdan yerine getirileceğini kabul, beyan
ve taahhüt ederim.”
Kredi kartı sahibinin
Adı, Soyadı :
Email Adresi :
Tebligat Adresi :

Kampanyaya katılan abonenin
Abone Adı, Soyadı :
Abone Email Adresi :
Abone Tebligat Adresi :
IMEI No
:
Seçilen cihazın toplam bedeli (TL):
Abone Yetkili İmza
:
İmza Tarihi
:........../............/.............
Abone Adı Soyadı:
Cep Merkezi/KSK Unvanı :
Cep Merkezi/KSK Kod No :
Cep Merkezi/KSK İmza ve Kaşe:
Abone İmza:
Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.
Download

GSM No: - Vodafone