TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. (“TÜRK TELEKOM”) METRO ETHERNET
İNTERNET İNDİRİMLİ LOKAL ERİŞİM YEDEKLEME KAMPANYASI’NA İLİŞKİN
TAAHHÜTNAME
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu’na yapılan bilgilendirme sonucunda yürürlüğe
sokulan, işbu Taahhütname’nin ayrılmaz bir parçası olan ve Ek’de yer alan Metro
Ethernet İnternet Hizmeti’nde İndirimli Lokal Erişim Yedekleme Kampanyası’na İlişkin
Uygulama Esasları’nı (“Esaslar”) okuduğumu, Esaslar’daki tüm hükümleri kabul
ettiğimi, Esaslar’da belirtilen hükümlere uygun hareket edeceğimi, bu kapsamda,
lokasyonuna
hızında yeni bir Lokal Erişim Yedekleme
devresinin tesis edilmesini, söz konusu Yedek Devre’nin Kampanya’dan
yararlandırılmasını, Devre için 18 ay taahhütte bulunduğumu, yanına (x) işareti
koyduğum Lokal Erişim Yedekleme Hizmeti’nden faydalanmak istediğimi,

Aynı Santralden Lokal Erişim Yedekleme
Farklı Santralden Lokal
Erişim Yedekleme
söz konusu Devre açısından Taahhüt Süresi’nin Lokal Erişim Yedekleme Devresi’nin
tesis edildiği tarih itibariyle başlayacağını, işbu Taahhütname’nin uygulanmasından/
imzalanmasından doğan başta damga vergisi olmak üzere her türlü vergi, resim, harç
ve buna benzer diğer mali yükümlülüklerin tamamının tarafımca karşılanacağını,
Esaslar’ın herhangi bir hükmünü ihlal etmem/uymamam veya Taahhüt Süresi
tamamlanmadan önce taahhüdümden vazgeçmem durumunda, Kampanya
kapsamındaki Devre açısından, Kampanya kapsamında alınmamış olan aylık
kullanım ücretlerinin tamamını (ve bu ücretin süresinde ödenmemesi durumunda
T.C. Merkez Bankası’nın kısa vadeli avanslar için uyguladığı değişen oranlardaki
avans faizi dahil tüm fer’ilerini) TÜRK TELEKOM’un talebi üzerine, defaten, TÜRK
TELEKOM’un belirteceği süre içerisinde TÜRK TELEKOM’a ödemeyi, aksi taktirde
söz konusu ücretlerin TÜRK TELEKOM tarafından hükmen tahsil edileceğini, işbu
Taahhütname’nin ve Ek’inin aslı TÜRK TELEKOM’da kalacak; “aslı gibidir” şerhi
imzalanmış bir sureti tarafımıza verilecek şekilde düzenlenmesini kabul, beyan ve
taahhüt ederim.
Tarih:
Ek: Metro Ethernet İnternet Hizmeti’nde İndirimli Lokal Erişim Yedekleme
Kampanyası’na İlişkin Uygulama Esasları
İşletmeci’nin Unvanı:
Yetkili Kişi Adı Soyadı:
İmza
*Bu kısım Türk Telekom tarafından doldurulacaktır.
Metro Ethernet İnternet Devre Numarası:
Lokal Erişim Yedekleme Devre Numarası:
EK-1 METRO ETHERNET İNTERNET ÜCRETSİZ LOKAL ERİŞİM
YEDEKLEME KAMPANYASI UYGULAMA ESASLARI
1. Kampanya başvuru süresi içerisinde kampanya kapsamında Lokal Erişim
Yedeklemesi başvurusunda bulunan İşletmeciler, yedek devre tesis tarihinden
itibaren 18 ay boyunca Lokal Erişim Yedekleme devreleri için taahhüt altında
olacaklardır.
2. Kampanya 26.08.2014 tarihi itibariyle başlayacak olup, 31.12.2014 tarihinde
sona erecektir.
3. Kampanya kapsamında müşteri Aynı Santralden ya da Farklı Santralden Lokal
Erişim Yedeklemesi talep edebilecektir. Tesis edilen Lokal Erişim Yedekleme
devrelerinin aylık ücreti’nin %50 si Lokal Erişim Yedekleme devre tesisinden
itibaren taahhüt süresi boyunca İşletmeciden alınmayacaktır.
4. Kampanyadan, Şirketimizden Toptan düzeyde Metro Ethernet İnternet hizmeti
alan/alacak bütün müşterilerimiz yararlanabilecektir.
5. Kampanya kapsamında taahhüt verilen devrenin herhangi bir nedenle iptal
edilmesi durumunda kampanya kapsamında alınmayan ücretlerin tamamı
müşteriden tahsil edilecektir.
6. Kampanya kapsamında taahhüt verilen devrenin devri ve nakli istenmesi
durumunda, kampanya kapsamında alınmayan ücretlerin tamamı müşteriden
tahsil edilecektir.
7. Kampanyadan kampanya başlangıç dönemi öncesinde tesis edilmiş Lokal
Erişim Yedekleme devreleri yararlanamayacak, sadece kampanya başvuru
döneminde yeni tesis için başvurulan Lokal Erişim Yedekleme devreleri
yararlanabilecektir.
8. Türk Telekom, Kampanya’ya Başvuru Süresi ve Taahhüt Süresi (18 ay)
boyunca tarifelerinde her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.
9. İşletmeci’nin Türk Telekom ile imzalamış olduğu Lokal Erişim Yedeklemesi
Sözleşmesi’nin bütün hükümleri, işbu Katılım Koşulları ve Taahhütnamesi
kapsamındaki abonelik ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda öncelikle
uygulanır.
10. Türk Telekom, resmi ve adli makamların müdahalesi veya teknik şartlardan
ötürü işbu Kampanya şartlarında yapılan değişikliklerden veya Kampanya’nın
süresinden önce kaldırılmasından dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
Söz konusu değişiklikler, Türk Telekom tarafından www.turktelekom.com.tr
resmi internet sitesi üzerinden ve benzeri yollarla değişiklik yürürlüğe
girmeden önce mevzuata uygun olarak İşletmeci’lere duyurulur. Bu durumda,
İşletmeci, Türk Telekom tarafından bu yolla yapılan duyurulardan bilgisi
olmadığı yönünde bir itirazda bulunamaz.
Download

metro ethernet internet indirimli lokal erişim