Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. Abonelik Sözleşmesi Eki
“Akıllı Faks&İşin Cebinde Çalsın”
Şartnamesi
Ana Sözleşme Seri No:
…………………………………….…….’ bundan sonra kısaca “ABONE” olarak anılacaktır.),
Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin (bundan sonra kısaca “Turkcell Superonline” olarak anılacaktır)
verdiği Akıllı Faks ve İşin Cebinde Çalsın hizmetlerinden aşağıdaki şartlar dahilinde yararlanabilecektir.
Akıllı Faks Şartları
1. Hizmetten sabit telefon numarasının Turkcell Superonline’a taşıma ya da Turkcell Superonline
tarafından sabit numara tahsis edilmesi halinde yararlanabilinir
2. Hizmetten aktif Turkcell Superonline numaraları ile yararlanılır.
3. Akıllı Faks hizmetini alarak 23.maddede seçmiş olduğumuz numaralar için bu hizmetten
yararlanılacaktır.
4. Hizmetten yararlanırken kullanmakta olduğumuz numara/numaralara gelen ses çağrıları
alınamayacaktır.
5. ABONE, Turkcell Superonline’a trafik teslim ederken bu trafiği üreten kendi sistemlerinin
güvenliğinden sorumlu olup TURKCELL SUPERONLINE tarafından tutulan CDR kayıtları (alınan
ve gönderilen numaralar, zaman bilgileri vb) taraflar arasındaki ihtilaflarda esas teşkil edecektir.
6. Gönderilen veya alınan tüm faksların içeriği konusunda sorumluluk ABONE’ye aittir. Turkcell
Superonline’ın herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
7. Gelen ve gönderilen fakslar için sayfa başına ( faks adedi başına değil) ücretlendirilme yapılır.
8. Hizmet aktivasyon bedelinin 20 TL (%18 KDV, %15 ÖİV dahil) olup sözleşmenin sona ermesi
halinde ücret iadesi yapılmayacaktır.
9. Hizmet paket aşım ücretinin sayfa başına 0.25 TL (%18 KDV, %15 ÖİV dahil)’dir.
10.İşbu şartname konusu hizmetten yararlanırken aynı zamanda Turkcell Superonline ADSL / Fiber
İnternet hizmeti ve/veya diğer hizmetlerinden de yararlanılmak istenmesi halinde, dahil
olunmak istenen , kampanya için ayrıca sözleşme imzalanacaktır.
11. Aşağıda belirtilen personel (Firma yetkilisi) tarafından Online İşlem Merkezi kullanıcı adı ve şifre
ile Akıllı Faks portaline (www.turkcellakillifaks.com) giriş yapıp firma yetkilisinin, kendisine email ile iletilen hizmet ayarlarını Akıllı Faks Portali üzerinden yapmasını takiben hizmeti
kullanmaya ( faks alıp göndermeye) başlanabilecektir.
Firma yetkilisi:
12.Firma içerisinde hizmete ilişkin alt kullanıcı tanımlama ve yetkilendirmeleri ABONE
sorumluluğundadır.
13.Hizmet kapsamında yapılan tüm işlemler ABONE sorumluluğunda gerçekleşmekte olup, Turkcell
Superonline’ınherhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
14.Hizmete erişimine ilişkin güvenlik sorumluluğu ABONE’ya ait olup , bu hususta gerekli tedbirleri
almaması nedeniyle gerçekleşecek bir manipülasyona ilişkin tutarı ödemekle yükümlüdür.
15. ABONE’nin, hizmetten sabit ses hizmeti aboneliği alarak ve internet hizmeti almadan
yararlanmayı seçmesi durumunda;
15.1. Hizmetten yararlanılan sürece, hizmete konu olan sabit telefon numarasından, çağrı
başlatma ve çağrı sonlandırma işlemi gerçekleştiremeyecek,
15.2. Acil yardım aramaları da dahil olmak üzere; telefon araması yapmak için sabit telefon
numarasıkullanamayacaktır.
16. ABONE’nin, hizmetten Turkcell Superonline ADSL / Fiber İnternet ve sabit ses hizmeti de alarak
yararlanmayı seçmesi durumunda;
16.1. İşbu şartname konusu hizmet kapsamında sabit telefon numarasına gelen çağrılar akıllı
faks sisteminde sonlanacak,
16.2. İnternet hizmeti almak için kullanılan modem cihazı üzerinde bulunan sabit ses portu
sayısı kadar sabit telefon numarası için işbu taahhütname konusu hizmetten
yararlanabilecek,
16.3. İnternet veya sabit ses hizmetini iptal edilmesi durumunda, Akıllı Faks hizmeti otomatik
olarak iptal olacak,
16.4. Hizmetten faydalanırken faks numarası üzerinden arama yapılması veya faks
gönderilmesi
durumunda
tabi
olunacak
Turkcell
Superonline
tarifesiwww.superonline.net adresinde yer alan Konuştukça Öde tarifesi olacak ve bu
fakslar portal üzerinde saklanmayacaktır.
17. ABONE, işbu şartname konusu hizmet ile, kademe 4 ve üstünde yer alan ülkelere faks
gönderemeyecek olup ancak her kademeden gelen faksları alabilecektir.
18. İşbu şartname konusu hizmeti sadece faks gönderim amaçlı kullanmayacak olup, sadece faks
gönderim ihtiyacının olması durumunda toplu faks gönderim tarifesinden ücretlendirilmek üzere
toplu faks gönderime ilişkin hizmeti alınması gerekmektedir., Toplam aylık faks sayfasının
>%50’inin faks gönderim amaçlı kullanlması durumunda bulunulan ay sonunda TURKCELL
SUPERONLINE’ın ABONE’ye ek ücret yansıtma ( gönderilen her sayfanın 0.25 TL’den
ücretlendirilmesi) hakkına sahiptir.ABONE belirtilen tutarı ödemekle yükümlüdür.
19. İşbu şartname konusu hizmete ilişkin sabit telefon numarasının başka bir İşletmeciye taşınması
durumunda, işbu şartname konusu hizmetin otomatik olarak iptal olacaktır.
20. Numara taşımak suretiyle yararlanmakta olunan Turkcell Superonline ses hizmetinin iptal olması
durumunda, Turkcell Superonline’a taşınmış olan sabit telefon numaramızın verici operatöre iade
edilecektir.
21. İşbu şartname konusu hizmet Turkcell Superonline tarafından tahsis edien sabit telefon numarası
üzerinden alınması ve ses hizmetinin iptal olması durumunda numara da iptal olacaktır.
22. Turkcell Superonline’dan alınan diğer hizmetlere ilişkin faturaları son ödeme tarihine kadar
ödenmemesi durumunda, Turkcell Superonline tarafından Akıllı Faks hizmetinin faks alma ve
sonlandırmaya kapatılacaktır.
23. ABONE Akıllı Faks hizmetinden aşağıda belirtilen tercihler ile faydalanmayı kabul, beyan ve taahhüt
eder.
24. Akıllı Faks Tercihleri
a. Numara Tahsis ise:
1
Coğrafi Numara
(0212 999 XX XX gibi)
Non Coğrafi -0850
Hizmet alnacak Faks Numarası
ve adedi
b. Numara Taşıma: taşınacak numarayı yazınız.
c. Mevcut Superonline Numarası:
2
İsim Soyisim
Tc Kimlik No
Email
GSM
Yetkili Personel Bilgileri
İşin Cebinde Çalsın Şartları
25. İşin Cebinde Çalsın hizmetini alarak ABONE aşağıda seçmiş olduğu numaralar için bu hizmetten
yararlanabilecektir,
26. ABONE, hizmetten aktif Turkcell Superonline numaraları ile yararlanabilecek ve hizmet
kapsamında Turkcell Kurumsal hat (Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından usulüne uygun
olarak imzalanmış kurumsal abonelik sözleşmesi kapsamında tahsis edilen) ekteki numaralara
yönlendirme ile yararlanabilir.
27. Hizmet bedeli 15 TL (%18 KDV, %15 ÖİV dahil) ’dir.
28. Hizmetten sabit telefon numarasınınTurkcell Superonline’a taşınması ya da Turkcell
Superonline tarafından sabit numara tahsis edilmesi halinde yararlanabilir.
29. ABONE’ye,Turkcell Superonline şebekesindeki sabit telefon numarasının 40. maddede yer alan
tabloda belirtilen Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Turkcell) numarasına yönlendirilmesi
suretiyle ses hizmetinin verildiğini, 40. maddede yer alan tabloda belirtilen sabit telefon
numaralarının söz konusu bu numaraya yönlendirilmesi hizmeti için sadece servisin aylık
hizmet bedelini ödenir.
30. ABONE’nin hizmetten faydalanırken tabi olacağı Turkcell Superonline tarifesi
www.
superonline.net adresinde yer alan Konuştukça Öde tarifesidir
31. Hizmeti kullanırken 40. maddede yer alan tabloda belirtilen sabit telefon numarasının yalnızca
Turkcell yönüne doğru olan yönlendirmeleri için hizmetten yararlanılacak olup, diğer sabit veya
mobil operatörlere doğru yönlendirme yapılması durumunda işbu şartname konusu hizmet
geçerli olmayacak; diğer operatörlere doğru sabit telefon numarası yönlendirilmesidurumunda
Konuştukça Öde tarifesindeki ilgili yönün ücreti ile ücretlendirilecektir.
32. ABONE, hizmetten sabit ses hizmeti aboneliği alarak ve internet hizmeti almadan yararlanmayı
tercih ederse;
 Hizmete konu olan sabit telefon numarasına gelen tüm çağrılar belirtilen Turkcell
numarasında sonlanacak,.
 Hizmetten yararlanılan sürece, hizmete konu olan sabit telefon numaradan, çağrı
başlatma ve çağrı sonlandırma işlemi gerçekleştirilemeyecek,
 Acil yardım aramaları da dahil olmak üzere; telefon araması yapmak için sabit telefon
numarası kullanılamayacak,
 İşbu şartname konusu hizmetten en çok 20 adet sabit telefon numarası için
yararlanabilecek ve her bir numara ayrı bir hizmet olarak tanımlanacak ve ayrı ayrı
ücretlendirilecektir.
33. ABONE, hizmetten Turkcell Superonline ADSL / Fiber İnternet ve sabit ses hizmeti de alarak
yararlanmayı tercih ederse;
 İşbu şartname konusu hizmet kapsamında sabit telefon numarasınaa gelen çağrıların
24. maddede yer alan tabloda belirtilen Turkcell tarafından ABONE’ye tahsis edilen
numarada belirtilen şekilde sonlanacak,
 İnternet hizmeti almak için kullanılacak modem cihazı üzerinde bulunan sabit ses portu
sayısı kadar sabit telefon numarası için işbu Protokol konusu hizmetten
yararlanılabilecek,.
 İnternet veya sabit ses hizmetinin iptal edilmesidurumunda, İşin Cebinde Çalsın
hizmeti otomatik olarak iptal olacak,.
 Hizmetten yararlanırken Turkcell Superonline’dan alınan modem cihazından sabit ses
port’larına bağlı olarak hizmet alabilecek olup aksi durumda hizmet alınamayacaktır.
34. Hizmetin tanımlanması sürecinde, 40.maddede yer alan tabloda belirtilen Turkcell hattının
iptali/ya da başka bir operatöre taşınması söz konusu olursa, hizmetin tanımlama işlemleri
tamamlanamaz.
35. ABONE’nin, hizmetten yararlandığıTurkcell numarasının iptali /ya da başka bir operatöre
taşınması durumunda İşin Cebinde Çalsın hizmetini sonlandırmak istendiğini Turkcell
Superonline’a bildirilmediği takdirde Turkcell Superonline tarafından İşin Cebinde Çalsın
hizmetine ilişkin hizmet bedeli ABONE’ye faturalandırılmaya devam eder.
36. Hizmete konu olan sabit telefon numarasınınbaşka bir İşletmeciye taşınması durumunda, işbu
şartname konusu hizmet otomatik olarak iptal olur.
37. ABONE’nin İşin Cebinde Çalsın hizmetinden numara taşımak suretiyle yararlanmakta olduğu
Turkcell Superonline ses hizmetinin iptal olması durumunda, Turkcell Superonline’a taşınmış
olan sabit telefon numarası verici operatöre iade edilir
38. İşin Cebinde Çalsın hizmetini Turkcell Superonline tarafından ABONE’ye tahsis edilmiş sabit
telefon numarası üzerinden alınmas ve ses hizmetinin iptal olması durumunda numarasıda
iptal olur
39. Turkcell Superonline’dan alınan diğer hizmetlere ilişkin faturaların son ödeme tarihine kadar
ödenmemesi durumunda, Turkcell Superonline tarafından İşin Cebinde Çalsın hizmeti çağrı
başlatma ve sonlandırmaya kapatılır.
40. ABONE, İşin Cebinde Çalsın hizmetinden aşağıda belirttiği tercihler ile faydalanmayı kabul,
beyan ve taahhüt eder.
İşin Cebinde Çalsın Tercihleri
Turkcell Superonline Numarası
Turkcell Numarası
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Genel Hükümler
41. İşbu şartnamenin imzasından doğan binde 9,48’lik damga vergisiilk faturaya yansıtılır..
42. Nakil talep edilmesi durumunda www.superonline.net web sitesinde yer alan yeniden kurulum
(nakil) ücreti Turkcell Superonline tarafından ABONE’ye faturalandırılır.r.,
43. ABONE, hizmeti sonlandırma talebini Turkcell Superonline’a veya ilgili hizmetin aboneliğini
başlatmaya yetkili bayisine yazılı olarak bildirmek kaydıyla şartnameyi her zaman sona
erdirebilecektir.İptal talebininTurkcell Superonline Müşteri Hizmetleri’ne bildirilmesi halinde,
10 (on) gün içerisinde Turkcell Superonline’ın iletişim adresine veya www.superonline.net
sitesinde yazılı olan aboneliği başlatmaya yetkili bayisine yazılı bildirimde bulunulması
gerekmektedir. Bu süre içinde yazılı bildirimde bulunulmadığı takdirde şartnameTurkcell
Superonline tarafından feshedilmeyecek ve hizmet haberleşmeye açılarak abonelik devam
ettirilir.
44. ABONE, Turkcell Superonline ile paylaşmış olduğu ve / veya Turkcell Superonline nezdinde
bulunan satış ve pazarlamaya esas olacak her turlu bilgisiniin Turkcell Superonline tarafından
kaydedilmesine, saklanmasına ve bu doğrultuda bu bilgilerin, Turkcell, Turkcell grup şirketleri
ve Turkcell tarafından yetkilendirilmiş Turkcell Kurumsal Cozum Merkezleri ile paylaşılmasına
izin vermektedir.
□ Evet □ Hayır
45. Turkcell Superonline, resmi ve adli makamların müdahalesinden ötürü veya kendi isteğiyle işbu
kampanya şartlarında değişiklik yapabilir. Söz konusu değişiklikler, Turkcell Superonline’ın
www.superonline.net internet sitesi üzerinden ve / veya benzeri yollarla abonelerine
duyurulabilir.
46. Bu durumda Turkcell Superonline tarafından bu yolla yapılan duyurulardan bilgim olmadığı
yönünde bir itirazda bulunamayacaktır.
47. İşbu taahhütname’nin uygulanmasından doğacak ihtilaflar bakımından Abonelik Sözleşmes’nde
yer alan usule ilişkin maddelerin uygulama alanı bulacaktır.
48. İşbu şartname 1 (bir) orijinal nüsha olarak imzalanmış olup orijinal nüshanın Turkcell
Superonline’da kalacaktır. İşbu şartnamenin bir kopyasını ABONE saklayabilir.
49. İşbu şartname Turkcell Superonline Abonelik Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçası olup işbu
şartnamede düzenlenmeyen hususlar bakımından niteliğine ve uygun düştüğü ölçüde ilgili
sözleşme uygulanacaktır.
50. ABONE, işbu (….) sayfa (…..) maddeden ibaret Şartname’de yer alan şartları okuduğunu,
anladığını, müzakere edildiğini ve hizmet şartlarının uygunluğu nedeniyle işbu şartnameyi imza
altına aldığını kabul beyan ve taahhüt eder.
ABONE:
Firma Adı: ………………………………………………………………………………………..…
Müşteri Hizmet Numarası: …………………………………………………………………
Vergi Numarası: ……..…………………………………………………………………………..
E-Posta Adresi: ….……………………………………………………………………………….
İletişim Numarası: …..………………………………………………………………………….
Tarih: ……………………………….
İmza:
Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. Abonelik Sözleşmesi Eki
“Network Set-Başlangıç Paketi”
Taahhütnamesi
Ana Sözleşme Seri No:
Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin (bundan sonra kısaca “Turkcell Superonline” olarak
anılacaktır) düzenlemiş olduğu Network Set-Başlangıç Paketi’nden (bundan sonra “Paket”
olarak anılacaktır) yararlanmak istememiz sebebiyle;
1. Turkcell Superonline’ın aşağıda bilgileri verilen 25 Mbps Limitsiz 100GB Hız Alanlı Fiber
Internet paketini, “Ofisten Her Yöne 200 Dakika Paketi”ni, “İşin Cebinde Çalsın Hizmeti” ve
aylık 10 sayfalık “Akıllı Faks” hizmetini, 24 ay taahhüt ile aldığımızı, taahhüt süresi boyunca
aşağıdaki tabloda belirtilen tutardan, 24 aylık taahhüt süresinden sonra ise aksini
bildirmediğimiz müddetçe her ay yararlanmakta olduğumuz paketin taahhütsüz olarak
tanımlanacağını ve paket kapsamında yararlanmakta olduğumuz her bir hizmete ilişkin
olarak www.superonline.net sitesinde yer alan yürürlükteki standart tarifesinden
ücretlendirileceğimizi, iptal etmediğimiz sürece anılan paketin her ay yenileneceğini,
2. 2 adet VOIP hat girişi olan bir cihazın (Bundan böyle “Modem” olarak anılacaktır) işbu
taahhütname kapsamında TURKCELL SUPERONLINE mülkiyetinde olmak üzere aboneliğimiz
süresince ücretsiz olarak kullanabilmemiz için tarafımıza teslim edileceğini;
3. İşbu taahhütname süresi boyunca gerçekleşen dakika paketi aşımı, Akıllı Faks sayfa aşımı ve
varsa kullanacağımız katma değerli servisler ve Turkcell Superonline tarafından sunulan
erişim hizmetine ilişkin kullanım ücretlerinin www.superonline.net sitesinde yer alan fiyatlar
doğrultusunda tarafımıza ayrıca faturalandırılacağını,
4. İşbu taahhütnamenin imzasından doğacak olan tutarın binde 9,48’inin Damga Vergisi olarak
bir defaya mahsus olmak üzere ilk faturamıza yansıtılacağını bildiğimizi,
5. Turkcell Superonline internet sitesinde (www.superonline.net) duyurulan Hız Alanına tabi
tarifelerden birini kullandığımızdan, yararlanmakta olduğumuz internet hızının, veri indirme
(download) ve/veya veri yükleme (upload) Hız Alanı sınırlarını aşmamızı takiben içinde
bulunulan ay sonuna kadar indirme (download) hızının 3 Mbps, yükleme (upload) hızının ise
1 Mbps olacağını bildiğimizi,
6. Kampanya kapsamında, tüm vergiler dahil(%18 KDV, %5 ÖİV) 29 (yirmi dokuz) TL aktivasyon
bedelinin ve tüm vergiler dahil (KDV %18) 150TL kurulum bedelinin Turkcell Superonline
tarafından tarafımıza ücretsiz sağlandığını bildiğimizi,
Ofisten Her Yöne VoIP Dakika Paketi
Hizmetten sabit telefon numaramızı Turkcell Superonline’a taşımamız ya da Turkcell
Superonline tarafından sabit numara tahsis edilmesi halinde yararlanabileceğimizi,
7. Ofisten Her Yöne Dakika Paketi kapsamında 2(iki) ses hattı tahsis edilebileceğini veya 2 (iki)
ses hattı taşınabileceğini ve sadece Tablo 1’de belirtilen hat için “Ofisten Her Yöne Dakika
Paketi” alınabildiğini,
8. “Ofisten Her Yöne Dakika Paketi”nde belirtilen fiyatların şehir içi, şehirlerarası, uluslararası 1.
kademe PSTN, Yerel Alternatif Telekom Operatörleri, Yurtiçi GSM, 444 ve 1XY formatındaki
özel servis numaraları yönlerine doğru aramalar için geçerli olduğunu, diğer yönlere doğru
aramaların ve paket aşımı durumundaki aramaların www.superonline.net adresinde yer alan
“Konuştukça Öde”tarifesine göre tarafıma faturalandırılacağını,
9. Ofisten Her Yöne Dakika Paketi’nin bir ay için geçerli olduğunu, kullanılmayan dakikaların bir
sonraki aya devredilemeyeceğini,
10. Ofisten Her Yöne Dakika Paketi’nde ücretlendirme periyodunun 20 saniye olduğunu,
İşin Cebinde Çalsın Hizmeti
11. İşbu pakette yer alan İşin Cebinde Çalsın Hizmeti’nden imzalamış olduğum “İşin Cebinde
Çalsın Protokolü’nde yer alan şartlar kapsamında yararlanacağımızı bildiğimizi,
12. İşbu Hizmetten sabit telefon numaramızı Turkcell Superonline’a taşımamız ya da Turkcell
Superonline tarafından sabit numara tahsis edilmesi halinde yararlanabileceğimizi,
13. İşin Cebinde Çalsın hizmetini alarak aşağıda seçmiş olduğumuz numaralar için bu hizmetten
yararlanmak istediğimizi,
14. Hizmetten aktif Turkcell Superonline numaraları ile yararlanabileceğimi ve hizmet
kapsamında Turkcell Kurumsal hat (Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından usulüne uygun
olarak imzalanmış kurumsal abonelik sözleşmesi kapsamında tahsis edilen) ekteki
numaralara yönlendirme ile yararlanabileceğimizi,
15. Hizmetten
faydalanırken
tabi
olacağımız
Turkcell
Superonline
tarifesinin
www.superonline.net adresinde yer alan Konuştukça Öde tarifesi olacağını,
16. İşbu taahhütname kapsamında İnternet hizmeti almak için kullanacağımız modem cihazı
üzerinde bulunan sabit ses hizmeti aldığımız 2 adet sabit telefon numarasından biri için işbu
taahhütname konusu hizmetten yararlanabileceğimizi bildiğimizi,
17. Hizmetten yararlanırken Turkcell Superonline’dan aldığım modem cihazından sabit ses
portuna bağlı olarak hizmet alabileceğimizi aksi durumda hizmet alamayacağımızı,
Akıllı Faks Hizmeti
Akıllı Faks Şartname’sinde yer alan şartlar kapsamında bu hizmetten yararlanacağımızı
bildiğimizi,
18. İşbu Hizmetten sabit telefon numaramızı Turkcell Superonline’a taşımamız ya da Turkcell
Superonline tarafından sabit numara tahsis edilmesi halinde yararlanabileceğimizi,
19. AKILLI FAKS hizmetine erişim ile ilgili güvenlik sorumluluğunun kendimize ait olduğunu, bu
hususta gerekli tedbirlerin alınmaması nedeniyle gerçekleşecek bir manipülasyona ilişkin
tutarı ödemekle yükümlü olduğumuzu kabul, beyan ve taahhüt ettiğimizi,
20. AKILLI FAKS aktivasyon ücreti olan tüm vergiler dahil(%18 KDV+%15 ÖİV) 20TL’nin Network
Set kapsamında alınmayacağını bildiğimizi; Faks cihazı ile göndermiş olduğumuz fakslar için
ücretlendirmenin, bu hizmet kapsamında değerlendirilmemekte olup, faks cihazı üzerinden
gönderilen fakslar için mevcut ses tarifemizin geçerli olacağını bildiğimizi,
21. Hem tarafımıza gelen hem de göndermiş olduğumuz fakslar için sayfa başına (faks adedi
başına değil) aşağıdaki ÜCRETLENDİRME TABLOSU’nda yer alan tutarlara göre
ücretlendirileceğimizi bildiğimizi,
22. ÜCRETLENDİRME TABLOSU kapsamında belirtilen sayfa sayısını doldurmamız durumunda
yine ÜCRETLENDİRME TABLOSU’n göre gönderdiğimiz ve aldığımız faks sayfası başına
ücretlendirileceğimizi bildiğimizi,
23. AKILLI FAKS PORTALI’na erişimine ilişkin güvenlik sorumluluğunun tarafımıza ait olduğunu
bildiğimizi,
Genel Hükümler
24. Gerek TURKCELL SUPERONLINE’a daha önce vermiş olduğumuz bilgilerin gerekse
taahhütnamede belirtilen bilgilerin doğruluğunu kabul, taahhüt ve beyan ettiğimizi,
aksi takdirde doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluğun tarafımıza ait olacağını
bildiğimizi,
25. Aboneliğimizin devri, Adres değişikliği, ulaşılabilecek telefon numarası – e-posta adresi
değişikliği, nakil talebi ve unvan değişikliğine ilişkin bildirimleri Turkcell Superonline’a yazılı
olarak iletmemiz gerektiğini, bu bildirimi yapmamamız nedeniyle doğacak her türlü
sorumluluğun tarafımıza ait olduğunu, nakil talebinde bulunmamız halinde aboneliğin
nakledileceği yerdeki altyapının yetersiz olması veya altyapının bulunmaması nedeniyle
hizmet alamamamızdan Turkcell Superonline’ı sorumlu tutmayacağımızı,
26. Fiber internet hizmeti aldığımız adresin değişmesi halinde
TURKCELL
SUPERONLINE’dan aboneliğimizin naklini talep etmemiz ve nakil talebinin TURKCELL
SUPERONLINE tarafından uygun bulunması halinde, yeniden kurulum nedeniyle
TURKCELL SUPERONLINE’a www.superonline.net adresinde miktarı bildirilen nakil
ücretini ödeyeceğimizi ve bu bedelin TURKCELL SUPERONLINE tarafından nakil
işleminin gerçekleşmesini takiben düzenlenecek ilk faturasına yansıtılacağını kabul
ettiğimizi,
27. Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. Abonelik Sözleşmesi ve Akıllı Faks&İşin Cebinde Çalsın
Şartnamesi ile tesis edilen aboneliğimizin tarafımızdan tek taraflı olarak ve/veya işbu
Taahhütname’deki ve/veya ve eki niteliğinde olan İşin Cebinde Çalsın Protokolü ve/veya
Akıllı Faks Şartnamesi’ndeki yükümlülüklerimizi yerine getirmememiz nedeniyle
Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından feshedilmesi ve/veya hizmetimizin iptal
edilmesi halinde, işbu abonelik taahhüdü süresince kullandığımız ücretsiz ve/veya indirimli
servislerin; tüm vergiler dahil (%18 KDV) 150TL Fiber İnternet kurulum ücreti, tüm vergiler
dahil (%18 KDV, %5 ÖİV) 29 TL Fiber İnternet aktivasyon ücreti ve tüm vergiler
dahil(%18KDV, %15 ÖİV) 20TL Akıllı Faks aktivasyon ücretine ek olarak; işbu kampanya
kapsamında yararlandığımız aşağıdaki tabloda belirtilen Fiber İnternet paketi, Ofisten Her
Yöne 200 VoIP Dakika paketi, İşin Cebinde Çalsın hizmeti ile 10 sayfalık Akıllı Faks
hizmetine istinaden alacağımız indirim miktarının yararlandığımız ay sayısı kadar bedeli ile
işbu kampanya taahhütnamesi kapsamında belirlenen aşağıdaki tabloda belirtilen Fiber
İnternet paketi, Ofisten Her Yöne 200 VoIP Dakika paketi, İşin Cebinde Çalsın hizmeti ile 10
sayfalık Akıllı Faks paketinin kampanyalı aylık paket fiyatının taahhüt süresi bitimine kalan
ay sayısı ile çarpılarak hesaplanacak faturalandırılmamış toplam tutar ile karşılaştırılıp
düşük olan bedelin tarafımıza kampanya iptal bedeli olarak faturalanacağını bildiğimizi;
28. Turkcell Superonline tarafından işbu taahhütname kapsamında işbu taahhütname konusu
Başlangıç paketi için özel belirlenmiş, farklı/hız ve kotadaki internet paketleri, farklı dakika
paketleri, farklı Akıllı Faks paketleri ve katma değerli servisler sunabileceğini; bu servislerin
“Ekstra” olarak adlandırılacağını bildiğimizi; taahhüt süremiz boyunca Network Set-Başlangıç
Paketi için verilen “Ekstra” hizmetlerin yer aldığı paketlerdeki ürünlere geçiş
yapılabileceğimizi; bu “Ekstra” hizmetler içinde yer almayan hız/kotadaki internet paketler,
farklı Dakika ve/veya Akıllı faks paketlerine geçmek istersek işbu kampanya kapsamında
yararlandığımız aşağıdaki tabloda belirtilen Network Set Başlangıç Paketi’ne istinaden
alacağımız indirim miktarının yararlandığımız ay sayısı kadar bedeli ile işbu kampanya
taahhütnamesi kapsamında belirlenen aşağıdaki tablodaki Network Set Başlangıç
Paketi’nin kampanyalı aylık paket fiyatının taahhüt süresi bitimine kalan ay sayısı ile
çarpılarak hesaplanacak faturalandırılmamış toplam tutar ile karşılaştırılıp düşük olan
bedelin tarafımıza kampanya iptal bedeli olarak yansıtılacağını bildiğimizi;
29. Aldığımız paket içindeki ürünlerden birini iptal etmek istersek, sadece o ürünün iptal
olacağını ve iptal edilmeyen diğer ürünlerin aşağıda yer alan standart tarifeden iptal
edilmediği sürece faturalanacağını,
İnternet hizmeti iptal edilirse internet üzerinden verilen Akıllı Faks harici diğer hizmetlerin de
iptal edileceğini bildiğimizi;
Sadece sabit telefon hizmetini iptal etmemiz ya da sabit telefon numaramızı başka bir
İşletmeciye taşımamız durumunda İşin Cebinde Çalsın hizmetinin de otomatik olarak iptal
olacağını bildiğimizi,
30. 27. Madde hükmü saklı kalmak kaydıyla hizmeti sonlandırma talebimizi Turkcell
Superonline’a veya ilgili hizmetin aboneliğini başlatmaya yetkili bayisine yazılı olarak
bildirmek kaydıyla sözleşmeyi her zaman sona erdirebileceğimizi bildiğimizi,
31. Aboneliğimizin sonlandırılması halinde işbu taahhütname konusu hizmet kapsamında
Turkcell Superonline tarafından tedarik edilen Cihazı www.superonline.net adresinde
belirtilen Turkcell Superonline bayisine çalışır durumda ve tüm parçaları eksiksiz olarak
aboneliğimizin sona erdiği tarih itibariyle 10 (on) gün içerisinde teslim edeceğimizi, teslim
etmememiz veya geç teslim etmemiz ya da eksik / arızalı teslim etmemiz durumunda tüm
vergiler dahil (%18 KDV) 150 TL Turkcell Superonline Cihaz ücretinin tarafımıza
faturalandırılacağını,
32. TURKCELL SUPERONLINE ile paylaşmış olduğumuz ve/veya TURKCELL SUPERONLINE
nezdinde bulunan trafik ve lokasyon verileri de dahil olmak üzere her türlü verinin işbu
Sözleşme süresince TURKCELL SUPERONLINE tarafından daha verimli bir hizmet ve
avantajlı tekliflerin sunabilmesi için, Aboneliğimiz süresince işlenmesine ve üçüncü
kişilerle paylaşılmasına izin verdiğimizi; bu iznin işlem yetkilisi olarak tayin etmiş
olduğumuz kişilerce ilgili kanallar üzerinden ücretsiz olarak geri alınabilme imkanı
olduğunu; iznin geri alınması halinde bu durumun işbu taahhütnameye aykırılık teşkil
etmeyeceğini bildiğimizi kabul ve beyan ederiz.
□ Yukarıda yer alan (32. maddede düzenlenen) veri işleme iznine MÜŞTERİ tarafından
muvafakat verilmemesi halinde yandaki kutu işaretlenmelidir.
33. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. (TURKCELL)
ve/veya TURKCELL iştiraki olan
SUPERONLINE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. (TURKCELL SUPERONLINE) ile paylaşmış olduğumuz
ve/veya bu firmalar nezdinde bulunan satış, faturalama ve pazarlamaya esas olacak
bilgilerimizin, tarafımıza daha verimli ve bütünsel bir hizmet sunulabilmesi için,
34. TURKCELL ve TURKCELL SUPERONLINE'ın süresiz olarak birbirleriyle paylaşmasına izin
verdiğimizi kabul ve beyan ederiz.
EVET
HAYIR
35. Aboneliğimiz süresince Online İşlem Merkezi üzerinde gerçekleştirilecek işlemler de dahil
olmak üzere TURKCELL SUPERONLINE nezdinde gerçekleştirilecek olan işbu
taahhütnameden
kaynaklanan
her
türlü
işlemi
gerçekleştirmek
için
…................................................................’ yi yetkilendirdiğimiz kabul ve beyan ederiz.
Tarafımızdan yetkilendirilen kişinin değiştirilmesi halinde, bu değişikliği derhal ve yazılı
olarak TURKCELL SUPERONLINE’ a bildirmekle yükümlü olduğumuzu, , tarafımızdan hiç
ve/veya gereği gibi bilgi verilmemesi halinde TURKCELL SUPERONLINE’ın hiçbir sorumluluğu
olmadığnı bildiğimizi,
36. İşbu taahhütname süresi bittikten sonra tarafımızca işbu taahhütnamenin aksi
bildirilmedikçe, işbu taahhütnamedeki paket hizmet bedelleri üzerinden otomatik olarak
24 ay daha yenileneceğini bildiğimizi. Taahhütname süresi bitiminden önce yapmış
olduğumuz bildirim üzerine TURKCELL SUPERONLINE’ın taahhütname süresi bitiminde
hizmeti sonlandıracağını bildiğimizi, taahhütname yenilendikten sonra hizmeti
sonlandırma talebimizi iletmemiz halinde ise kampanya 27. Maddeki hususlar saklı
kalmak suretiyle hizmetimizi sonlandırabileceğimizi,
37. İşbu taahhütname’nin uygulanmasından doğacak ihtilaflar bakımından Abonelik Sözleşmesi ve
Akıllı Faks&İşin Cebinde Çalsın Şartnamesi’nde yer alan usule ilişkin maddelerin uygulama
alanı bulacağını bildiğimizi kabul ve beyan ederiz.
38. İşbu taahhütname Turkcell Superonline Abonelik Sözleşmesi ve eki niteliğinde olan Akıllı
Faks&İşin Cebinde Çalsın Şartnamesi’nin ayrılmaz bir parçası olup işbu taahhütnamede
düzenlenmeyen hususlar bakımından niteliğine ve uygun düştüğü ölçüde ilgili
sözleşme/şartnamenin uygulanacağını bildiğimizi;
39. İşbu taahhütnameyi 1 (bir) orijinal nüsha olarak imzaladığımızı, orijinal nüshanın Turkcell
Superonline’da kalacağını ve işbu taahhütnamenin bir kopyasını saklayabileceğimizi bildiğimi
kabul ederiz.
40. Aşağıda belirtilen Network Set-Başlangıç Paketi’nden 24 ay süresince faydalanmayı kabul,
beyan ve taahhüt ederiz.
Network Set Başlangıç Paketi Ücretlendirme
Ürün
Fiber İnternet
Dakika Paketi
İşin Cebinde Çalsın
Akıllı Faks
TOPLAM
Özellikler
AKK
25 Mbps Limitsiz
200 Dakika VoIP
100 GB
10 sayfa
TARİFE KAMPANYA
79 TL
19,9 TL
15 TL
2,5 TL
43,5 TL
17,5 TL
6 TL
2 TL
69 TL
SAĞLANAN
İNDİRİM
35,5 TL
2,4 TL
9 TL
0,5 TL
Kampanya fiyatına aylık faturaya yansıtılacak bedeller tüm vergiler dahildir
Fiber için vergi oranları %18 KDV, %5 ÖİV; Dakika Paketi, İşin Cebinde Çalsın, Akıllı Faks için vergi oranları % 18
KDV, %15 ÖİV’dir.
Akıllı Faks Paket Aşım Ücreti: 0.25 TL / sayfa (%18 KDV, %15 ÖİV dahil)
Network setinin eksiksiz tanımlanabilmesi için aşağıdaki alanların doldurulması
zorunludur.
Kullanılacak hat numaraları belirtilmelidir.
Tablo 1: Sabit Numara Taşıma veya Tahsis ve Ofisten Her Yöne Dakika Paketleri
Kullanılabilecek Numaralar
0 (…………) ……………………………..
0 (…………) ……………………………..
Tablo 2: İşin Cebinde Çalsın
Kullanılan Ürün
iŞİN Cebinde Çalsın
Hat Numarası
0 (…………) ……………………………..
İşin Cebinde Çalsın için
yönlendirilecek Turkcell Kurumsal
Numarası
0(…………) ……………………………..
Tablo 3 : Akıllı Faks
a. Numara Tahsis ise:
1
Coğrafi Numara
(0212 999 XX XX gibi)
Non Coğrafi -0850
Hizmet alnacak Faks Numarası
ve adedi
b. Numara Taşıma: taşınacak numarayı yazınız.
c. Mevcut Superonline Numarası:
2
İsim Soyisim
Tc Kimlik No
Email
GSM
Yetkili Personel Bilgileri
Müşteri Adı Soyadı:
Firma Adı:
Müşteri Hizmet Numarası:
Vergi Numarası/T.C. Kimlik Numarası:
E-Posta Adresi:
İletişim Numarası:
GSM Numarası:
İmza ve Tarih:
Download

Network Set Başlangıç Paketi