ULAŞILABİLİRLİK
SORU 1
Semra AYDIN 29/04/2014 tarihinde, saat 08:12
Merhaba; engellilerin kamu ve özel sektöre ait binalara ulaşabilmeleri amacıyla; bina
sorumluları bu konuya duyarsız kalıyorlar ise binanın ulaşılabilir hale getirilebilmesi
amacıyla, şikayelerimizi hangi kuruma yapabiliriz? Teşekkürler …
CEVAP
29/04/2014 tarihinde, saat 14:28
Semra hanım ulaşılabilirlikle ilgili kamu kurumlarının 7 yıl içerisinde bazı
düzenlemeler yapmaları gerekiyordu. Malesef bu 7 yıllık süre uzatıldı 2015 yılına
kadar. Fakat uzatılması itiraz hakkınızı engellememektedir Aile ve Sosyal Politikalar
bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ERİŞİLEBİLİRLİK İZLEME
VE DENETLEME KOMİSYONUNA BAŞVURU FORUMLARI’nı doldurarak
başvurabilirsiniz. Bu forumları şu siteden
indirebilirsiniz.http://www.eyh.gov.tr/tr/26302/Erisilebilirlik-Izleme-ve-DenetlemeKomisyonlarina-Vatandaslar-Tarafindan-Yapilacak-Basvuruda-Kullanilacak-Formlar
SORU 2
Selim Turker 08/05/2014 tarihinde, saat 07:13
Ülkemizdeki engelli bireylerin Avrupa standartında ulaşım, eğitimi sağlık, istihdam
gibi ana konularda hizmet etmesini güdümleyen bir yasa var mı? Yani devlet veya
hükümetler bu konuda adım atmayabilirler. bu durumda onu zorlayan bir baskı
unsuru var mıdır?
CEVAP08/05/2014 tarihinde, saat 11:12
Selim bey ülkemiz gelişmiş medeniyetler seviyesinde engellilere yönelik önemli
anlaşmalara imza atmış bir ülkedir. Uluslararası düzeyde ülkelerin engellilik
politikalarını yönlendirecek hukuki bağlayıcılığı olan temel belge Birleşmiş Milletler
tarafından 13 Aralık 2006 tarihinde kabul edilerek 3 Mayıs 2007 tarihinde onaylayan
devletler açısından yürürlüğe girmiş olan Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme’dir.
Sözleşme, engellilerin tüm insan hak ve temel özgürlüklerinden tam ve eşit şekilde
yararlanmasını teşvik etmek, korumak, sağlamak ve doğuştan sahip oldukları onura
saygıyı güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Ülkemiz de Sözleşmeyi BM tarafından
imzaya açıldığı tarih olan 30 Mart 2007’de imzalamış ve 28.10.2009 tarihi itibariyle
onay sürecini tamamlayarak Sözleşmeye taraf olmuştur. Ülkemiz aynı zamanda
Sözleşmeye Ek İhtiyari Protokolü de imzalamış bulunmaktadır.Sözleşmenin ulusal
uygulama ve denetim başlıklı 33/1. Maddesi Sözleşmenin uygulanması,
uygulanmasının teşviki ve izlenmesi konularında çalışmalar yürütmek üzere bir odak
kurum belirlenmesi veya tesis edilmesini öngörmektedir. Bu kapsamda Sözleşmenin
ülkemizde ilgili taraflarca uygulanmasının teşvik ve temin edilmesi ve uygulamanın
izlenmesi konularında çalışmalar yapmakla sorumlu odak kurum Engelli ve Yaşlı
Hizmetleri Genel Müdürlüğü’dür.
Eğer engelli hakları hususunda yanlış resmi bir uygulama gördüğünüzde veya maruz
kaldığınızda sizleri hukuki olarak koruyacak uluslararası bir sözleşmede ülkemizin
imzası olduğunu bilmeniz önemlidir.
SORU 3
Ömer AKBAŞ 24/05/2014 tarihinde, saat 09:23
Merhaba bu SGK ile ilgili bir danışma hattı var mı 112- 155 gibi özellikle engellerin
maduriyeti konusunda yardım edebilecekleri bir telefon numarasıda olabilir. yazabilir
misiniz?
CEVAP
24/05/2014 tarihinde, saat 09:36
Ömer bey Bilindiği üzere SGK milyonlarca kişiyi bağlayan çok önemli bir kurumdur.
SGK ile ilgili çıkan yaslar, kanunlar kararnameler yönetmeliklerin sayısı da çok fazla
olduğu için bilgi eksiği ile çoğu zaman insanlar karşılaşmaktadır. Bunun dikkate
alınılmasıyla bir telefon hattı kurulmuştur bu hat
170 telefon hattıdır
Bu hat başta kayıt dışı çalışmayı azaltma amacına yönelik kurulmuş olsa da bir çok
bilginin verilmesinde çok etkili bir hattır
Çağrı Merkezi Sosyal Güvenlik Kurumunun hizmetleri ve Sosyal Güvenlik sisteminin
işleyişi ile ilgili;
1. Vatandaşın her türlü soru, sorun, eleştiri, öneri, ihbar ve talebini alarak, geri
bildirim sağlamak,
2. Sorunları etkin, hızlı bir biçimde çözmek,
3. Sağlıklı, güvenli, kaliteli hizmet vermek amacıyla kurulmuştur.
Alo 170 Kayıt Dışı İstihdam ve Sosyal Güvenlik Bilgi Hattı ile Hedeflenen
1. Kayıt Dışı İstihdamı önleme, kayıp ve kaçakların üstüne giderek, kaynak yaratmak.
2. Kurumdan hizmet alanların gereksinimlerini belirlemek.
3. Bu gereksinimlerin iyi karşılanıp karşılanmadığını anlamak.
4. Vatandaşın Memnuniyet derecesini ölçmek.
5. Sorulara hızlı ve doğru cevap vermek, ve sorunları çözmek.
6. Değişen koşullara uygun hizmet alternatifleri sunmak.
SORU 4
Mehmet YILDIZ 26/05/2014 tarihinde, saat 10:41
Merhaba İstanbuldan Mehmet YILDıIZ. Engellilere bir çok haklardan bahsediliyor.
fakat ben tam anlamıyla haklarını bilmedikleri için faydalanamadıklarını ve çoğu
zaman dez avantajlı bir şekilde hayatlarını sürdürdüklerini görüyorum bu duruma
karşı Engelli Bireylere yönelik Ayrımcılıkla Mücadeleye ilişkin yasal düzenlemeler
varmıdır nelerdir?
CEVAP
26/05/2014 tarihinde, saat 10:50
Mehmet Bey evet engelli bireylerin hakları konusunda bilgilendirmeleri eksik kaldığı
sürece bazı olumsuz durumlarla karşılaşmaları mümkün. Bu durumlar karşısında
engelli bireylerin çoğu ayrımcılığa maruz kalabilmektedirler. Bunun önüne geçilmesi
için bazı önlemler alınmıştır. Bu önlemlerden bazılarını şu şekilde özetleyebiliriz:
Anayasa ve tüm mevzuatta engellilere yönelik düzenlemeler topluma tam ve eşit
katımlı sağlamak ve ayrımcılığı önleyici iyileştirmelere yöneliktir. 1982 Türkiye
Cumhuriyeti Anayasası’nın 10. maddesinde fırsat eşitliğine uygun olarak hareket
edilmesi öngörülmüştür. Bu maddeye göre:
“Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri
sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.
Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.
Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine
uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.”
Anayasası’nın 10’uncu maddesinin ikinci fıkrasının sonuna 2010 yılında yapılan
değişiklikle; “Bu maksatla alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak
yorumlanamaz.” cümlesi ve aynı maddeye ikinci fıkradan sonra gelmek üzere
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Çocuklar, yaşlılar ve engelliler gibi özel surette korunması gerekenler için alınacak
tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılamaz.”
Bu değişiklikle, özürlü bireylere pozitif ayrımcılık yapılmasının eşitliğe aykırılık
oluşturmayacağına ilişkin bir hüküm eklenmiştir.
İş hukukunun temel ilkelerinden biri olan işverenlerin işçilere eşit işlem yapma borcu,
4857 sayılı İş Kanunu’nun “Eşit Davranma İlkesi” başlığını taşıyan 5. maddesi ile
normatif düzenlemeye kavuşmuştur. Bu maddeye göre;
MADDE 5.“ İş ilişkisinde dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefî inanç, din ve
mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayırım yapılamaz.” denmektedi
5378 sayılı Engelliler Kanunun 4. maddesinde, engelli bireylerle ilgili politikaların
temel odak noktasının ayrımcılıkla mücadele ekseninde olması gerektiği ifade
edilmiştir:
“….Engelliler aleyhine ayrımcılık yapılamaz; ayrımcılıkla mücadele engellilere yönelik
politikaların temel esasıdır”.
5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun’un 41. maddesi ile Türk Ceza Kanunu’nun
ayrımcılık yasağını düzenleyen 122. maddesine, “engellilik” ibaresi eklenmiştir.
Ayrımcılık başlığını taşıyan maddenin değişiklik işlenmiş hali şöyledir:
“Kişiler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik siyasî düşünce, felsefî inanç, din,
mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım yaparak;
Bir taşınır veya taşınmaz malın satılmasını, devrini veya bir hizmetin icrasını veya
hizmetten yararlanılmasını engelleyen veya kişinin işe alınmasını veya alınmamasını
yukarıda sayılan hâllerden birine bağlayan,
Besin maddelerini vermeyen veya kamuya arz edilmiş bir hizmeti yapmayı reddeden,
Kişinin olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmasını engelleyen,
Kimse hakkında altı aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası verilir.”
Türk Ceza Kanunu’nun bu hükmünün doğrudan ayrımcılığı yasakladığı konusunda
şüphe yoktur.
Ayrıca 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun’un 14. maddesinde ayrıca engelli
bireylerin istihdamına yönelik ayrımcılıkla mücadele hususunda şunları ifade etmiştir:
“İşe alımda; iş seçiminden, başvuru formları, seçim süreci, teknik değerlendirme,
önerilen çalışma süreleri ve şartlarına kadar olan safhaların hiçbirinde engellilerin
aleyhine ayrımcı uygulamalarda bulunulamaz.
Çalışan engellilerin aleyhinde sonuç doğuracak şekilde, engeliyle ilgili olarak diğer
kişilerden farklı muamelede bulunulamaz.
Çalışan veya iş başvurusunda bulunan engellilerin karşılaşabileceği engel ve
güçlükleri azaltmaya veya ortadan kaldırmaya yönelik istihdam süreçlerindeki
önlemlerin alınması ve işyerinde fiziksel düzenlemelerin bu konuda görev, yetki ve
sorumluluğu bulunan kurum ve kuruluşlar ile işyerleri tarafından yapılması
zorunludur. Engellilik durumları sebebiyle işgücü piyasasına kazandırılmaları güç
olan engellilerin istihdamı, öncelikle korumalı işyerleri aracılığıyla sağlanır.”
6111 Sayılı Kanun ile “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve diğer Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” engelli bireyler
için yer alan düzenlemeler, ayrımcılığı önlemeye yönelik çeşitli iyileştirmeler
niteliğinde getirilmiştir. Ülkemizde bu alanla ilgili tüm mevzuat bilgileri web sitemizdeki
“ulusal mevzuat” bölümünde yeralmaktadır.
Ülkemizde 28 Ekim 2009 tarihinde yürürlüğe giren Birleşmiş Milletler Engelli Kişilerin
Hakları Sözleşmesi (Convention on the Rights of Persons with Disabilities) her
alanda engellilere dayalı ayrımcılığı önleyici ve bütünsel yaklaşıma dayalı
hükümlerden oluşmaktadır
SORU 5
gökhan koçak 02/07/2014 tarihinde, saat 13:29
bir çok kanunda yönetmelikte sakat çürük özürlü gibi rencide edici ifadeler yer
almakta. bu kelimelerin kullanımı ile ilgili bir yasa veya yürütme kararı var mı
CEVAP
02/07/2014 tarihinde, saat 13:31
Gökhan bey Türkiye’deki 96 yasal düzenlemedeki “özürlü”, “sakat” ve “çürük” gibi
ibarelerin “engelli” olarak değiştirilmesini düzenleyen yasa tasarısı TBMM Genel
Kurulu’nda kabul edildi.
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Yer Alan Engelli Bireylere Yönelik
İbarelerin Değiştirilmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a göre, Askerlik Kanunu’ndaki ”çürük” ifadesi
”askerliğe elverişli olmama” şeklinde değiştirildi. Yasanın geçici 46. maddesindeki
”özürlüler” ibaresi ise ”engelliler” olarak düzenlendi.
Yasa Medeni Kanun, Terörle Mücadele Kanunu, Emekli Sandığı Kanunu, Devlet
Memurları Kanunu, Sosyal Hizmetler Kanunu, Türkiye Emekli Subaylar, Emekli
Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler
Dernekleri Hakkında Kanun, Karayolları Trafik Kanunu, Türk Ceza Kanunu,
Dernekler Kanunu, Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanunu’nun da aralarında bulunduğu 87 yasadaki ”özürlü”, ”sakat” ve ”çürük” gibi
ifadeler, ”engelli” ve türevi ibareler olarak değişti.
Yasayla 9 kanun hükmünde kararnamede de aynı nitelikte değişiklik yapıldı.
Engelliler, daha önce ilgili mevzuata göre aldıkları sağlık kurulu raporlarına istinaden
yararlandıkları haklardan raporun geçerlilik süresince yararlanmaya devam edecek.
Engellilerin durumlarını niteleyen belge, kimlik, kart ve benzeri belgelerin yenilenmesi
gerekmeyecek.
MELIH KIZIL on 16/07/2014 tarihinde, saat 06:55
merhaba engellı bır vatandasım tokı evlerınde oturmaktayım sıte yonetımın bana
sundugu engellı otoparkına maalesef bır vatandas sureklı engellı yerıne park edıyor
bır kac defa uyarmama ragmen hala park edıyor ceza sı var dedıgım halde elınden
gelenı ardına koyma dıyor park ettıgınde kıme ulasmam lazım ceza ıcın tesekurlerr
CEVAP
16/07/2014 tarihinde, saat 13:17
Melih Bey 155′i arayıp polis çağırmanız ve ceza kesilmesini talep etmeniz gerek (özel
park alanlarına dair ceza öngörülmüyor aslında, ama sıraladığım mantıkla
yorumlanırsa, ceza kesilebileceğini düşünüyorum). Ayrıca valiliğe de bir şikayet
dilekçesi yazarsanız, eminim o otopark işgalcisi bu hatasından dolayı ceza ödeyebilir.
İstanbul Valiliği İnsan Hakları Kurulu]İstanbul Valiliği Hizmet Binası
Ankara Caddesi Cağaloğlu Eminönü – İSTANBUL
Telefon :+90 212 455 59 74
Faks :+90 212 519 11 11
e-posta: [email protected]
web: http://www.istanbul.gov.tr/?pid=11113
Gerekçe: Karayolları Trafik Yönetmeliği
Tanımlar:
Madde 3- 2918 sayılı Kanun’da ve bu Yönetmelikte kullanılan terimlerin tanımları
aşağıda gösterilmiştir.
b / 28) Park Yeri (Otopark): Araçların parketmesi için kullanılan açık veya kapalı
alandır.
Parketmenin Yasak Olduğu Yer ve Haller
Madde 115- Araçların, aşağıda gösterilen yerlerde ve hallerde taşıt yolu üzerinde
parkedilmesi yasaktır.
[...]
14) (Ek: RG-18/05/2007-26526) Özürlülerin araçları için ayrılmış park yerlerinde,
Ceza:
2009 Yılı Trafik İdari Para Ceza Rehberi
61/1-o Taşıt yolu üzerinde özürlülerin araçları için ayrılmış park yerlerinde park etmek
Sürücülere
Açıklama: Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir,
masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.
SORU 6
ecrin Şahin 22/04/2014 tarihinde, saat 16:26
Merhaba ben ecrin. Daha önceleri engelli hakları konusunda başbakanlık özürlüler
idaresi özida diye bir kurum vardı sosyal hizmet uzmanları her hususta bize bilgi
veriyorlardı. Şimdi bu kurum kapanmış. Nereden bilgi alacağız?
CEVAP
24/04/2014 tarihinde, saat 07:54
Başbakanlık Özürlüler İdaresi, ÖZİDA kaldırılarak Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığına Bağlandı. Bu husula alakalı olarak bir çok kişi ÖZİDA’dan sosyal hizmet
uzmanları vasıtasıyla bir çok bilgi ve yönlendirme almaları mümkündü. Fakat Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığına Bağlandıktan Sonra Engelli hususnda bilgi veren
kurum yerine daha geniş konularda bilgi veren bir bilgi hattı kuruldu 183 telefon hattı
ÖZİDA kadar kısa ve etkili cevap veremese de bir çok alanda uzmanlara danışılarak
bilgi alabiliyorsunuz. Bu hat şu alanlarda yardımcı oluyor
Alo 183 Hattı tarafından aşağıdaki konularda rehberlik danışmanlık ve acil müdahale
hizmetleri verilmektedir;
Evlat edinme, koruyucu aile, çocuk hakları, çocukların aile yanında desteklenmesi,
suça yönelen veya suçun mağduru olan çocukların rehabilitasyonu, sokakta
yaşayan/çalıştırılan çocuklara yönelik hizmetler, çocukların korunma altına alınması,
çocuk yuvasına, yetiştirme yurduna, sevgi evlerine, çocuk evlerine yerleştirilmesi,
kuruluşlardan ayrılan çocukların işe yerleştirilmesi ve toplum içinde izlenmesi,
çocuklara yönelik gönüllü hizmetlerine ilişkin gelen talep, öneri ve şikayetler
değerlendirilerek rehberlik yapılmakta, gerek görülmesi halinde Çocuk Hizmetleri
Genel Müdürlüğü veya ilgili ilin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünde görevli Acil
Müdahale Ekip Sorumlusuna aktarılarak müdahale edilmesi sağlanmaktadır.
Şiddete maruz kalan veya töre ve namus cinayetlerine maruz kalma riski taşıyan
kadınlara yönelik çağrılar alınmakta, kadın konukevleri, aile danışma merkezleri
hizmetleri ve yararlanabilecekleri diğer hizmet modelleri hakkında bilgi verilmekte,
durumun aciliyeti göz önünde tutularak, vakanın bulunduğu ilin Acil Müdahale Ekip
Sorumlusuna yönlendirilmektedir. Acil müdahale ekibi vakayı değerlendirmekte,
emniyet veya jandarma birimleri ile koordinasyon sağlayarak, kısa zamanda
müdahale edilmesini sağlamaktadır.
Engellilerin yasal hakları, eğitim, rehabilitasyon hizmetleri, engellilere yönelik istihdam
çalışmaları, ulaşılabilirlik, engellilere verilen yardım ve bağlanan aylıklar, sağlık
hizmetleri, engellilerin koruma altına alınması, Bakım Rehabilitasyon veya Engelli
Yaşam Merkezlerine yerleştirilmesine ilişkin iş ve işlemlere ilişkin istek öneri ve
şikayetler değerlendirilerek gerekli bilgilendirme yapılmakta, vatandaşların hizmet
alabilecekleri ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına yönlendirilmesi sağlanmaktadır.
Yaşlıların huzurevlerine veya huzurevi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezine
yerleştirilmesi, yaşlılara bağlanan aylıklar, yapılan yardımlar, yaşlı dayanışma
merkezleri tarafından yürütülen hizmetler, evsiz, sokakta kalan yaşlılarla ilgili talepler,
ihbar ve şikayetler değerlendirilerek gerekli bilgilendirme yapılmaktadır.
Şehit yakınları ve gazilere verilen yasal haklar,tedavi ihtiyaçlarının karşılanması,
istihdam ve sosyal güvenlik hakları vb. konularda vatandaşlar tarafından yapılan
çağrılar alınmakta, gerekli bilgilendirme yapılmakta, Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi
Başkanlığımız ile aranan ildeki valilik ve kaymakamlıklara, şehit yakınları ve gazilere
yönelik hizmet veren diğer kamu ve sivil toplum kurumlarına yönlendirilmektedir.
Toplumun temelini oluşturan aile yapısının korunması ve güçlendirilmesi, psikolojik,
sosyal, ekonomik ve kültürel bütünlüğünün sağlanması, aile bütünlüğünü tehdit eden
birçok duruma karşı koruma ve önleme çalışmaları ile evlat edinme hizmetlerine
ilişkin gelen talep öneri ve şikayetler değerlendirilerek, çağrının geldiği ildeki Aile ve
Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüz ilgili birimine aktarılması sağlanmaktadır.
Bağışlar, yardımlar, gönüllü katkı-katılımlar ve gönüllü çalışmalarla ilgili gelen çağrılar
konuyla ilgili bilgilendirme yapılarak başvuru için aranan ildeki Aile ve Sosyal
Politikalar İl Müdürlüğümüze yönlendirilmektedir.
SORU 7
Mustafa Kara 24/07/2014 tarihinde, saat 13:07
2022 yasasından yaralanmak için başvuru yaptık fakat işlemlerimizin hangi aşamada
olduğunu bilmek istiyoruz. bununla ilgili bir telefon veya web sayfası var mı nerden
bilgi alabiliriz?
CEVAP
24/07/2014 tarihinde, saat 13:23
Mustafa Bey 2022 başvurularını takip içinmevcut bir web sayfası bulunmaktadır.
Buradan evrağınızın hangi aşamada olduğunu görebilir ve bilgi alabilirsiniz
http://2022sorgulama.com/
SORU 8
fİLİZ kurt 26/07/2014 tarihinde, saat 08:32
Evimizin önünde 7 basamaklı bir merdiven var. bu merdiven apartman sınırlarında
olmayıp belediye sınırları içerisinde yer alıyor. Belediyeden bu merdivenlerin olduğu
yere bir rampa yaptırma talebimiz olsa cevabını çok merak ediyorum acaba yaparlar
mı?
CEVAP
26/07/2014 tarihinde, saat 09:11
Filiz hanım. bu durum belediyeden belediyeye farklılıklar gösterebilir. ama doğru
talep etme yöntemini kullanırsanız muhtemelen yapılacaktır. Örneğin bir dilekçe ile
belediyenize başvurmanız durumu anlatmanız sonucunda bunu değerlendirmeye
alacaklardır. Bir çok belediye de ilk önce siz yaptırıyorsunuz. yaptığınız işi
faturalandırıp sonradan belediyeden parasını alıyorsunuz.
SORU 9
Zühal AY 09/08/2014 tarihinde, saat 09:54
SGK da emeklilik yaşımı hesaplattırabileceğim otomatik programlar var mı araştırdım
ama bulamadım web adreslerini verirseniz sevinirim
CEVAP
09/08/2014 tarihinde, saat 10:35
Zühal hanım Aşağıdaki üç sitede hesaplama yapıp ortalamasını alarak yaklaşık bir
emekli maaşı tahmininde bulunabilirsiniz. ancak bunlar size tam sonucu vermez.
esas olan SGK nın hesaplaması olup hesaplama sürecinde sizin bir öngörüde
bulunmanızda faydalı olabilir
1. Hizmet akdi ile çalışanlar (4a) buraya tıklayarak emekli maaşlarını hesaplayabilirler
http://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/
2. Kamuda çalışanlar (4c) buraya tıklayarak emekli maaşlarını hesaplayabilirler
http://uyg.sgk.gov.tr/IkramiyeMaasHesapla4c/Welcome.do
3. http://www.sskemekli.com/ssk-ozurlu-emeklilik.html
SORU 10
Asya YÜCEL 12/08/2014 tarihinde, saat 13:37
ulaşılabilirlik ve erişilebilirlik. bugünlerde aile vce sosyal politikalar bakanlığınca
dilden düşürülmeyen şeyler. bunlar bana adalı sözler geliyor. bunlar tam olarak nedir.
ne işe yarart bilginiz varsa verebilir misiniz?
CEVAP
12/08/2014 tarihinde, saat 14:01
Asya Hanım Toplum hayatına tam katılımda mekâna ulaşmak, mekânı kullanabilmek
ve bilgiye erişebilmek büyük önem taşımaktadır . Herkes özgürce ve eşit olarak
kamusal alanlardan faydalanma hakkına sahiptir .
Ulaşılabilirlik konusu ise ülkemiz için oldukça yeni bir alandır . Özürlülerin diğer tüm
bireylerle aynı koşullarda yaşamlarını sürdürmesi ancak yapılı çevrenin ulaşılabilir
biçimde planlanması, tasarlanması ve uygulanmasıyla sağlanacaktır . Engelsiz
mekân ve hizmetlerin hayata geçirilmesi; yapılı çevreyi oluşturan tüm kentsel
alanların, ulaşım sistemlerinin ve bilgiye erişimin bir bütün olarak planlanmasıyla
mümkün olacaktır . Bu alanlardan birindeki eksiklik sistemin bütününün
ulaşılabilirliğini olumsuz etkileyecektir .
Ülkemizde özürlülerin yapılı çevrede ulaşabilirliğinin sağlanması için çeşitli mevzuat
düzenlemeleri yapılmıştır . İmar Mevzuatı ile yapılı çevreye ilişkin her türlü çalışmada;
5378 sayılı Kanun’un geçici 2’nci ve 3’üncü maddelerinde öngörülen sürede tüm
kamusal alanlarda ve toplu taşım araçlarında özürlüler için ulaşılabilirliğin sağlanması
amaçlanmıştır . Yapılacak çalışmaların programlanması ve uygulamada dikkat
edilecek hususların belirtilmesi için 12 Temmuz 2006 tarihli Resmi Gazete’de
2006/18 sayılı Başbakanlık Genelgesi yayımlanmış ve Başbakanlığın 12.08.2008
tarihli Talimat yazıları
ile mevzuat hükümlerinin yerine getirilmesi istenmiştir .
İlgili mevzuatın uygulanması, kamu kurum ve kuruluşlarınca ve özellikle yerel
yönetimler tarafından konuyla ilgili sorumlulukların acilen yerine getirilmesi amacıyla,
2010 Yılı “Herkes İçin Ulaşılabilirlik Eylem Yılı” ilan edilmiş ve Başbakanlık Özürlüler
İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşların katılımları ile “Ulusal
Eylem Planı” hazırlanması uygun bulunmuştur .
Bu Strateji Belgesinin temel hedefi; ulaşılabilirliğin gerçekleştirilmesini engelleyen
sorun alanlarında gerekli çözümlerin üretilebilmesi, kamu kurum ve kuruluşlarının
çalışmalara bir bütünlük ve plan çerçevesinde başlamalarının sağlanması, ülke
çapında konuya ilişkin bilinç ve duyarlılığın oluşturulmasıdır . Bu hedefin
gerçekleştirilmesine yönelik olarak 10 öncelik ve 33 tedbir geliştirilmiştir .
SORU 11
Fethi TÜRKER 12/08/2014 tarihinde, saat 13:42
Aile ve sosyal politikalar bakanlığına ait engellilere yönelik olarak Ankara’da kaç
merkez var. bu kurumlarla ilgili yönetmelik nedir?
CEVAP
12/08/2014 tarihinde, saat 13:57
Fethi Bey Ankara’da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına Bağlı Rehabilitasyon
Merkezleri
1. Saray Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon Merkezi .
2. Şereflikoçhisar Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi.
3. Yenimahalle Görme Engelliler Rehabilitasyon Merkezi.
bunun dışında Aile ve Sosyal Politiklar Bakanlığının görevlerini belirlkeyen kanun
hükmünde kararname mevcuttur. 633 SayılıAile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının
Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK
SORU 12
zeki Kılıçaslan 14/08/2014 tarihinde, saat 12:21
engellilerin genel dağılımını ele alan son yıllarda bir çalışma var mı? varsa bu
çalışmaya nereden ulaşabiliriz?
CEVAP
14/08/2014 tarihinde, saat 12:25
Zeki bey evet bahsettiğiniz bir çalışma 2014 tarihinde yapılarak web sayfasından
paylaşıldı. en son bu şekilde bir çalışma 2002 yılında yapılmış ve çok sınırlı bir
çalışmaydı. 2014 yılında yapılan çalışma çok başarılı ve kapsamlı bir çalışmadır . Bu
çalışmaya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınının Yaşlı ve Engelli Hizmetleri Genel
Müdürlüğü alanından ulaşabilirsiniz.
Linki:
http://www.eyh.gov.tr/upload/Node/8110/files/istatistik_Haziran__2014.pdf
Download

ulaşılabilirlik