20132014
MEZOPOTAMYA İLKOKULU TKY
EKİP RAPO RU
HAZIRLAYAN
Bıradost SELKİ
2013-2014
KIZILTEPE
MEZOPOTAMYA İLKOKULU
FİZİKİ YAPIYI İYİLEŞTİRME EKİBİ RAPORU
2013-2014
MEZOPOTAMYA İLKOKULU
FİZİKİ YAPIYI İYİLEŞTİRME EKİBİ 2013-2014
“GÜZEL OKUL, GÜZEL İNSAN DOĞURUR” ÇALIŞMALARI
ĠL-ĠLÇE: MARDĠN- KIZILTEPE
OKUL-KURUM ADI: MEZOPOTAMYA ĠLKOKUL
ĠYĠLEġTĠRME EKĠBĠNDE YER ALAN KĠġĠLERĠN ADLARI-ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ
ADI-SOYADI
Ahmet BĠRĠCĠK
Bıradost SELKĠ
ĠLETĠġĠM KURULACAK KĠġĠLER
GÖREVĠ
TELEFON
Okul Müdürü
05053575004
Ekip Lideri
05056860659
E-MAĠL
[email protected]
[email protected]
EKĠBĠN ADI: “GÜZEL OKUL, GÜZEL İNSAN DOĞURUR”
EKİP ÜYELERİ
Hufeyzet KILINÇ
Yaşar KORKMAZ
Özlem İPEK SELKİ
Nazmiye BARUTÇU
Cihan ÜNVEREN
Dilek AKTÜRK
ÜNVANLARI
Müdür Yardımcısı
Sınıf Öğretmeni
Sınıf Öğretmeni
Sınıf Öğretmeni
Sınıf Öğretmeni
Sınıf Öğretmeni
EKĠBĠN YAPTIĞI ÇALIġMANIN ADI: “GÜZEL OKUL, GÜZEL ĠNSANLAR DOĞURUR
SEÇĠLEN PROBLEM VEYA ĠYĠLEġTĠRME KONUSUNUN OKUL/KURUM ĠÇĠN ÖNEM DERECESĠ
1990 yılında şuanda kurumumuzun kullanımında bulunan bina ile açılmıştır.İlerleyen yıllarda
nüfusun artması ve derslik sayılarının yetersizliği,8 yıllık kesintisiz eğitime geçilmesi B Blok olarak ek
binanın yapılmasını mecburi kılmıştır. Ancak ilerleyen onca yılda binaların onarımsız ve tadilatsız
bırakılması fiziki yapısının bozulmasına ve hem dışarıdan hem de içerden yakışıksız bir görüntü
oluşturmasına neden olmuştur.4+4+4 eğitim sistemine geçilmesi ile sonradan yapılan B Blok yıkılıp
yerine Mezopotamya Ortaokuluna tahsis edilmek üzere yeni bir bina yapılmıştır.Eski olan binamızın yeni
açılan ve bizimle ortak bahçede eğitime başlayan komşu okulun yanında ne kadar bakımsız ve yakışıksız
2
KIZILTEPE
MEZOPOTAMYA İLKOKULU
FİZİKİ YAPIYI İYİLEŞTİRME EKİBİ RAPORU
2013-2014
kaldığı gözler önüne gelmiştir.Aynı şekilde okulumuzun içi fiziki yapısı da dışından
farksızdır.Lavabolarımız,sınıflarımız,çatımız da aynı durumda olduğundan dolayı; fiziki yapının
yenilenmesi ve iyileştirilmesi bizler için önem derecelerinin en üst düzeyine çıkmıştır.
ÖZ DEĞERLENDĠRME SÜRECĠMĠZ
1. ÇalıĢan Açısından:Öz değerlendirme sürecinde çalışanlarımız ile yaptığımız toplantıları ve
görüşmeleri değerlendirmeye alıp fiziki yapının iyileştirilmesinde önceliklerimiz belirledik.
2. Veli Açısından : Velilerimizin görüşlerini, veli,okul-aile birliği toplantılar,veli ziyaretleri ve
okul görüşmelerinde elde ettik.
3. Öğrenci Açısından: Öğrencilerimizi yapmış olduğumuz memnuniyet anketleri ile elde
ettiğimiz verileri değerlendirdik.
Yukarıda belirttiğimiz paydaşlarımız ile yaptığımız görüşmeler neticesin yapılacak çalışmaları
sıraladık.






Okulumuzun uzun yıllardır dış cephesinin boyanmaması
Lavabolarımızın hem sağlık ve de kullanım açısından yetersiz ve yakışıksız kalması
İhata duvarımızın güvenlik için yetersiz kalması
Pencerelerimizin paslı ve görünüm olarak çirkin bir hal almış olması
Bahçemizde ağaçlandırma çalışmalarının yetersiz olması
Güvenlik Kameralarına ihtiyaç duyulması
3. . PROBLEMİN (İYİLEŞTİRME KONUSUNUN) TANIMI VE ANALİZİ:
Okulumuzun yapılan gözlemler,paydaşlardan aldığımız dönütler ve öz değerlendirmemiz
sonucunda elde ettiğimiz neticelere, değerlerimiz ve ilkelerimize bakarak analizlerimizi gerçekleştirdik
ve okulumuz ile ilgili temel sorunları tanımaya çalıştık.
DEĞERLERĠMĠZ
ĠLKELERĠMĠZ
 Öğrencilerimizin, öğrenmeyi öğrenmesini
 Öğrencilerin öğrenmeyi öğrenmesi
 Öğrenciler bütün çalışmalarımızın odak
noktasıdır ve amaçlarımıza temel oluşturur.
 Ġyi bir eğitim öğrenciler arasındaki bütünleşme
kadar çeşitliliği de gerektirir. Öğrencilerimize
bir birey olarak saygı duyar onları koruyup
gözetiriz.
 Öğrencilerin , velilerin ve toplumun sürekli
gelişen beklentilerine ayak uyduracak şekilde
geliştirmek için yüreklendiririz
 Öğrencilerin başarısını artırmak için karşılıklı
olarak sorumluluk alır ve verimli bir şekilde
çalışırız.
 Kendimize,öğrencilerimize ve paydaşlarımıza
güveniriz. Farklılıklarımızın bilincindeyiz ve
bunların birer zenginlik kaynağı olduğuna
inanıyoruz. Birbirimizi anlıyor, farklılıkları ve
görüş ayrılıklarını bir zenginlik olarak kabul
ediyoruz.
 Sürekli olarak yeni öğrenme biçimlerine
kendimizi adapte edecek beceriler geliştiririz.
 Farklı olduğumuzu düşünüyoruz.







sağlamak.
Öğretmen-öğrenci ilişkisinde saygı, sevgi ve
güveni temel ilke saymak.
Sağlıklı, güvenli, temiz (insana huzur veren)
fiziksel şartlara sahip bir ortamda, eğitimin
kalitesinin artacağına inanmak
Öğrencilerimizi etkin kılmak için, öğrenci
merkezli eğitimi esas alırız.
Okul ortamında “ben” değil, “BĠZ”
anlayışını benimseriz.
Başarının;ekip çalışması ve ödüllendirme ile
artacağına inanırız.
Katılımcı yönetim anlayışı ve işbirliğine
dayalı çalışma kültürünü esas alırız.
Türkçe’yi doğru ve etkili biçimde
kullanabilen öğrenciler yetiştiririz.
3
KIZILTEPE
MEZOPOTAMYA İLKOKULU
FİZİKİ YAPIYI İYİLEŞTİRME EKİBİ RAPORU
2013-2014
Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz yetenekli,
enerjik, coşkulu ve üretkendir.
GÜÇLÜ YÖNLERĠMĠZ
 Genç,dinamik ve istekli bir kadroya
sahip olmamız
 Deneyimlerinden faydalanabileceğimiz
personelimiz olması
ZAYIF YÖNLERĠMĠZ
 Öğrenci sayımızın fazla olması
 Velilerimizin sosyo-ekonomik yapısının düĢük
olması
 Velilerimizin ilgisiz oluĢu
FIRSATLARIMIZ
 Paydaşlarımız ile iyi ilişkiler
kurabilmemiz
 Okulumuzda çalışan yardımcı personel
sayısını yeteri olması
TEHDĠTLERĠMĠZ
 Kütüphane , kırtasiye vb yerlere yakın olmamasıdır
 Gece bekçimizin olmaması
EKİBİMİZİN MİSYONU
Kurumuzun temel misyonlarından biri olan ve fiziki yapıyla alakalı misyonu kendimize misyon olarak
belirlemiş ve uygulamalarımı bu doğrultuda yapmaya çalışmaktayız. Topluma faydalı,kendi benliğini
bilen bireylerin yetiştirildiği,sağlıklı , güvenli , yaşanılabilir bir eğitim ortamı oluşturmak ve huzurlu bir
şekilde paydaşlar ile beraber uyum içinde görev yapmaktır.
4.PROBLEMİN ÇÖZÜMÜ İÇİN GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALAR.
4.1.BİNA DIŞ CEPHESİ ÇALIŞMALARI
Binamızın dış cephesinin uzun yıllar bakımsız ve onarımsız olduğunu ve bakıma ihtiyaç olduğu bizim
için aşikar bir gerçeklikti. Bu nedenle paydaşlarımız (Kızıltepe Kaymakamlığı,Ġlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü,Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Okul-Aile Birliği) yaptığımız çalışmalar neticesinde binamızın
dış cephe boyası için gerekli finansal destek ve malzemeyi tedarik edip okulumuzun dış cephesini
tadilattan geçirdik
BĠNAMIZIN DIġ CEPHENDEN GÖRÜNÜMÜ
4
KIZILTEPE
MEZOPOTAMYA İLKOKULU
FİZİKİ YAPIYI İYİLEŞTİRME EKİBİ RAPORU
2013-2014
4.2.LAVABOLARIMIZIN YENİLENMESİ
En büyük değerimiz olan öğrencilerimizin sağlıklı bireyler olmasının tek koşulu sağlıklı ortamlar
olduğunun bilincinde olduğumuzdan dolayı lavabolarımızın daha hijyenik ve kullanışlı olması için
çalışmalar yürüttük.Bu nedenle 6 kabinli öğrenci ve 3 kabinli öğretmen lavaboların; zemin ve duvarlarını
el yıkama lavabolarını,kabin kapılarını, tüm tesisatlarını tadilattan geçirdik.
LAVABOLARIMIZ YENĠLENDĠ
4.3.BİNA İÇİ DÜZENLEMELERİ VE GÜVENLİK KAMERALARI
2013-2014 eğitim ve öğretim yılının yarı yıl tatilinde okulumuzun iç dinamik ve okul-aile birliğini
kullanarak ; koridorlar,idari bölümler ve öğretmenler odamızın boyama işlerini gerçekleştirdik.Bu
işlemlerin sonunda tüm koridor ve ana sınıfımızın kapısında uygun görseller ile süslemeler ve güvenlik
kameralarını yerleştirdik yaptık
BĠNA ĠÇĠ ĠYĠLEġTĠRME ÇALIġMALIRIMIZ
5
KIZILTEPE
MEZOPOTAMYA İLKOKULU
FİZİKİ YAPIYI İYİLEŞTİRME EKİBİ RAPORU
2013-2014
4.4. BAHÇE DÜZENLEMESİ VE AĞAÇLANDIRMA
Bahçemizde bulunan ve yağmurlu zamanlarda okulumuzda temizlik sorunlarına neden toprak alanı
önce velilerimizden Mustafa ÖTÜNÇ’ün desteği ile mucır dökmek sureti ile kapattık ve çamur
sorunundan kurtulduk.Sonraki süreçte belediyeden aldığımız fidanlar ile bu bölümü ağaçlandırdık.
BAHÇE DÜZENLEME VE AĞAÇLANDIRMA ÇALIġMALARIMIZ
6
KIZILTEPE
MEZOPOTAMYA İLKOKULU
FİZİKİ YAPIYI İYİLEŞTİRME EKİBİ RAPORU
2013-2014
4.5KANTİNİMİZ
B-Blokun yıkılması ile mevcut kantinimiz de yıkıldı.Okulumuz bahçesinde bulunan ve kullanılmayan
eski depomuzun yenilemek sureti ile kantinimizi tekrar faal durumu getirdi.
KANTĠNĠMĠZ
7
KIZILTEPE
MEZOPOTAMYA İLKOKULU
FİZİKİ YAPIYI İYİLEŞTİRME EKİBİ RAPORU
2013-2014
4.6. VELİ ZİYARETLERİMİZ VE TOPLANTILARIMIZ
Problem belirleme,öz değerlendirme ve analiz aşamalarında bizlere çok büyük katkısı olan veli
toplantılarımız ve ziyaretlerimiz geçekleştirdik.
VELĠ ZĠYARETĠ
VELĠ TOPLANTLARIMIZDAN
8
KIZILTEPE
MEZOPOTAMYA İLKOKULU
FİZİKİ YAPIYI İYİLEŞTİRME EKİBİ RAPORU
2013-2014
5.İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALRINDAN ELDE EDİLEN SONUÇLAR
2013-2014 eğitim ve öğretim yılında kurumuzdaki personellerin TKY dahilinde yapmış oldukları
tüm çabalar, öğrenci, veli ve diğer çalışanlar tarafından takdir topladığı gibi yapılan çalışmaların
okulumuz web sayfasında yayınlanması diğer paydaş ve takipçilerimizin de yaptığımız çalışmaları
görmelerine ve takdir etmelerini sağlamış
9
Download

mezopotamya ilkokulu tky ekip rapo ru