T.C.
KOCASĠNAN KAYMAKAMLIĞI
Kocasinan Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü
Sayı
:12090846-622.02/
05.12.2014
KONU :56 Ekran Tv alımı teklif mektubu
Kocasinan Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğümüz DanıĢma kurulunun tarih 23/12/2013 ve
1 nolu kararının 3. bendine istinaden , 4734 sayılı KĠK 22/d bendinde belirtilen miktarı aĢmamak
üzere; kurumumuz otel odalarının ihtiyacı için 54 adet 56 Ekran Led Full HD televizyon alımı
düĢünülmektedir. AĢağıda belirtilen özelliklerdeki televizyon için( duvar aparatı ve montaj dahil) vermek
istediğiniz K.D.V. hariç fiyatı en geç 13/11/2014 tarihi mesai bitiminden önce Müdürlüğümüze teslim
etmek üzere aĢağıya belirtmenizi rica ederim.
TEKNĠK ÖZELLĠKLER VE FONKSĠYONLAR
Dinamik Kontrast :Super Dynamic Contrast
BAĞLANTILAR :
•RF Girişi (Karasal/Kablo) :Var
Dahili HD Uydu Alıcısı : Var
•Enerji Sınıfı :Class A
•Ekran Boyutu (cm) :56
•Çözünürlük :Full HD (1920x1080)
•Panel Tipi :Slim LED
•SesÇıkışGücü :2 x 2,5 W
•RF Girişi (Uydu) :Var
•HDMI en az :1
•USB Bağlantı en az :1
•ScartGirişi en az :1
•PC Girişi (VGA) :Var
•DVI SesGirişi : Var
•Audio Video (AV) Girişi :Var
•Kulaklık Çıkışı :Var
GÜÇ TÜKETĠMĠ :
•Ortalama GüçTüketimi : 22W
•Stand-By Güç Tüketimi :0,5 W
•Yıllık Güç Tüketimi : 32kWh
TUNER
•UyduAlıcısı :Var
•Dijital Tuner :DVB- T/C/S2
•Analog Tuner :Var
GENEL ġARTLAR
1. Öğretmenevi idaresi bu satın almayı yapıp yapmamakta serbesttir.
2. Teklifler yazı ve rakam ile belirtilecek, silinti ve kazıntı olmayacaktır, aksi takdirde teklifler geçersiz
sayılacaktır.
3. Alınacak malzemelerin teslim yeri Öğretmenevi olup, teslim alma komisyonuna imza karĢılığı
teslim edilecektir.
4. Alınan malzemenin ödemesi malın tesliminden sonra çek ile yapılacaktır.
5. Montajı yapılan ürün belirtilen teknik özelliklere sahip olmazsa iade hakkı öğretmenevine aittir.
MALZEMENĠN CĠNSĠ VE ÖZELLĠKLERĠ
MARKASI
BĠRĠM FĠYATI
RAKAM ĠLE (TL.)
BĠRĠM FĠYATI YAZI
ĠLE (TL.)
54 adet 56 Ekran Led Full HD Televizyon
ÖĞRETMENEVĠ ve ASO MÜDÜRLÜĞÜNE
KAYSERĠ
Müdürlüğünüz ihtiyacı olan yukarıda özellikleri belirtilen 54 adet 56 Ekran Led Full HD televizyon
yukarıda belirttiğim fiyattan vermeyi taahhüt ediyorum.
1.Aldığınız herhangi bir teklifi veya en düĢük teklifi seçmek zorunda olmadığınızı kabul ediyoruz.
2.Alım konusu iĢle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak diğer iĢlerde , idarenizin çıkarlarına aykırı
düĢecek hiçbir eylem içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.
FĠRMA ADI
ĠMZA
Sahabiye Mah. Mete Cad. No:13 Kocasinan Kayseri Tel:232 59 18
Faks:222 54 55 e-posta:[email protected]
KAġE
T.C.
KOCASĠNAN KAYMAKAMLIĞI
Kocasinan Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü
FĠYAT ARAġTIRMASI
(YaklaĢık Maliyete Esas Olmak Üzere Yapılan )
Kocasinan Öğretmenevi ve A.S.O. Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan mal ve malzemelerin,
Satın Alma Komisyonunca fiyat araĢtırması yapmak üzere görevlendirilmiĢ bulunmaktayız. 4734
Sayılı Kamu Ġhale Kanunun 22/d bendine göre aĢağıda cinsi, miktarı ve teknik özellikleri belirtilen
56 Ekran(22 inç) Led Full HD televizyonun KDV hariç olmak üzere fiyatını yazı ve rakam ile
belirtilmesini rica ederiz.
FĠYAT ARAġTIRMA GÖREVLĠLERĠ
Serkan ONUR
Ömer CODAR
Ömer SOYYÜCE
Satın Alma Kom.Üyesi
Satın Alma Kom.Üyesi
Satın Alma Kom.Üyesi
Mehmet ANTAL
Satın Alma Kom.Üyesi
AyĢe ARAR
Satın Alma Kom.Üyesi
Ali YILDIZ
Satın Alma Kom.Üyesi
Serdar TÜRKBEN
Satın Alma Kom. BaĢk.
BAĞLANTILAR :
SAT.ALMA.KOM.Bġ.TEKNĠK
ÖZELLĠKLER VE FONKSĠYONLAR
Dinamik Kontrast :Super Dynamic Contrast
Dahili HD Uydu Alıcısı : Var
•Enerji Sınıfı :Class A
•Ekran Boyutu (cm) :56
•Çözünürlük :Full HD (1920x1080)
•Panel Tipi :Slim LED
•SesÇıkışGücü :2 x 2,5 W
TUNER
•UyduAlıcısı :Var
•Dijital Tuner :DVB- T/C/S2
•Analog Tuner :Var
•RF Girişi (Karasal/Kablo) :Var
•RF Girişi (Uydu) :Var
•HDMI en az :1
•USB Bağlantı en az :1
•ScartGirişi en az :1
•PC Girişi (VGA) :Var
•DVI SesGirişi : Var
•Audio Video (AV) Girişi :Var
•Kulaklık Çıkışı :Var
GÜÇ TÜKETĠMĠ :
•Ortalama GüçTüketimi : 22W
•Stand-By Güç Tüketimi :0,5 W
•Yıllık Güç Tüketimi : 32kWh
.
MALZEMENĠN CĠNSĠ VE ÖZELLĠKLERĠ
MARKASI
BĠRĠM FĠYATI
RAKAM ĠLE (YTL.)
1 adet 56 Ekran Led Full HD Televizyon
(Duvar Aparatı ve montajı dahil)
Sahabiye Mah. Mete Cad. No:13 Kocasinan Kayseri Tel:232 59 18
Faks:222 54 55 e-posta:[email protected]
BĠRĠM FĠYATI
YAZI ĠLE (YTL.)
Download

Televizyon Alım İhalesi