T.C.
KOCASĠNAN KAYMAKAMLIĞI
Kocasinan Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü
KONU: Pencerelerin PVC yaptırılması teklifi
05/12/2014
Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğümüz DanıĢma Kurulunun 23/12/2013 ve 1 nolu kararının
3. bendine istinaden , 4734 sayılı KĠK 22/d bendindeki usul ile kurumumuz 3.4.5. katlarındaki
150x80 cm lik pencerelerin 70 lik PVC ile 38’i çift açılım, 118’i normal açılım tek kanat,9 tane
105x205 2 kanat çift açılım, iç tarafa 156 adet 3 cm lik 80 x 22 cm² mermer küpeĢte ve 9 adet 3
cm lik 105 x 17 cm² mermer küpeĢteyle değiĢtirilmesi iĢi yaptırılacaktır. KDV hariç fiyatı en geç
11/12/2014 tarihi mesai saati bitiminden önce kurumumuzda olacak Ģekilde aĢağıya belirtmenizi
rica ederim.
GENEL ġARTLAR
1. SözleĢmenin kapsama alanı ile kurumumuz 3.4.5. katlarındaki pencerelerin 38’i çift
açılım 130’u normal açılım tek kanat 70 lik PVC ile , iç tarafa 3 cm lik 80 x 22 cm²
mermer küpeĢteyle değiĢtirilmesi iĢini kapsamaktadır.
Serdar TÜRKBEN
Satın Alma Komisyon BaĢkanı
70 lik 38 çift açılım pencere
Rakam ile
………………
Yazı ile
……………………
70lik 118 normal açılım pencere
………………..
……………………
70 lik 9 adet 105 x205 2 çift açılım pen ………………
……………………
80x22 cm 3cm 156 mermer küpeĢte
………………
……………………
105 x205 cm 3cm 9 mermer küpeĢte
………………
……………………
KOCASĠNAN ÖĞRETMENEVĠ ve ASO MÜDÜRLÜĞÜNE
KOCASĠNAN
Müdürlüğünüz binasının kurumumuz 3.4.5. katlarındaki 150x80 cm lik pencerelerin 70
lik PVC ile 38’i çift açılım, 118’i normal açılım tek kanat,9 tane 105x205 2 kanat çift açılım, iç
tarafa 156 adet 3 cm lik 80 x 22 cm² mermer küpeĢte ve 9 adet 3 cm lik 105 x 17 cm² mermer
küpeĢteyle değiĢtirilmesi iĢini yapmayı taahhüt ediyorum.
1.Aldığınız herhangi bir teklifi veya en düĢük teklifi seçmek zorunda olmadığınızı kabul
ediyoruz.
2.Alım konusu iĢle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak diğer iĢlerde,idarenizin
çıkarlarına aykırı düĢecek hiçbir eylem içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.
FĠRMA ADI
ĠMZA
Sahabiye Mah. Mete Cad. No:13 Kocasinan Kayseri Tel:352 222 26 06
Faks:222 54 55 e-posta:[email protected]
KAġE
T.C.
KOCASĠNAN KAYMAKAMLIĞI
Kocasinan Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü
FĠYAT ARAġTIRMASI
(YaklaĢık Maliyete Esas Olmak Üzere Yapılan )
Kocasinan Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğümüzün kurumumuz 3.4.5. katlarındaki
150x80 cm lik pencerelerin 70 lik PVC ile 38’i çift açılım, 118’i normal açılım tek kanat,9 tane
105x205 2 kanatlı çift açılım, iç tarafa 156 adet 3 cm lik 80 x 22 cm² mermer küpeĢte ve 9 adet 3
cm lik 105 x 17 cm² mermer küpeĢteyle değiĢtirilmesi iĢiyle ilgili, Satın Alma Komisyonu olarak
fiyat araĢtırması yapmak üzere görevlendirilmiĢ bulunmaktayız. 4734 Sayılı Kamu Ġhale
Kanunun 22/d bendine göre aĢağıda cinsi ve miktarı belirtilen mal ve malzemelerin KDV hariç
olmak üzere hizalarına yazılı olarak belirtilmesini arz ederiz.
FĠYAT ARAġTIRMA GÖREVLĠLERĠ
Ömer CODAR
Satın Alma Kom.Üyesi
Vahdettin ECE
Satın Alma Kom.Üyesi
Mehmet ANTAL
Satın Alma Kom.Üyesi
AyĢe ARAR
Satın Alma Kom.Üyesi
Ömer SOYYÜCE
Satın Alma Kom.Üyesi
Ali YILDIZ
Satın Alma Kom.Üyesi
Serdar TÜRKBEN
SAT.ALMA.KOM.Bġ.
SSIRA
MALZEMENĠN CĠNSĠ
NO
1. 70 lik 150x80 PVC çift
açılım pencere
2. 70 lik 150x80 PVC
normal açılım pencere
3. 3 cm lik 80 x 22 cm²
mermer küpeĢte
4. 105x205 2 kanat çift
açılım pencere
5. 3 cm lik 105 x 17 cm²
mermer küpeĢte
ADI,SOYADI
MĠKTARI
BĠRĠMĠ
BĠRĠM
FĠYATI
38
118
156
9
9
İMZA
KAŞE
Sahabiye Mah. Mete Cad. No:13 Kocasinan Kayseri Tel:352 222 26 06
Faks:222 54 55 e-posta:[email protected]
TOPLAM
TUTARI
Download

PVC Pencere Yapım İhalesi