TÜRK KLĠNĠK BĠYOKĠMYA DERNEĞĠ
KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM
ÜNĠVERSĠTESĠ (KSÜ)
6 - 8 Haziran 2014
KAHRAMANMARAġ
Değerli Üyelerimiz,
Türk Klinik Biyokimya Derneği ve KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi ile birlikte, Türk Klinik
Biyokimya Derneği Okulu (TKBD) etkinlikleri kapsamında, alanımız tıpta uzmanlık öğrencilerine ve
uzmanlarına yönelik olarak “Sürekli Mesleki GeliĢim” etkinliği (SMG) ile “Semen Analizi Kursu”
düzenlenecektir.
Tarihi özelliği ve doğal kaynakları ile zengin bu ilimizde sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyacağız.
Saygılarımızla
Özkan ALATAġ
Gürbüz POLAT
Türk Klinik Biyokimya Derneği Türk Klinik Biyokimya Derneği
BaĢkanı
Okulu Sorumlusu
Metin KILINÇ
KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam
Üniversitesi Tıp Fakültesi
DÜZENLEME KURULU
Özkan ALATAġ
Ahmet ÇELĠK
TKBD BaĢkanı
Yerel Düzenleme Komisyonu Üyesi
Özlem GÜLBAHAR
TKBD Okulu Komisyonu Üyesi
Tamer ĠNAL
TKBD Okulu Komisyonu Üyesi
Metin KILINÇ
Yerel Düzenleme Komisyonu Üyesi
Sebahat ÖZDEM
TKBD Okulu Komisyonu Üyesi
Zuhal PARILDAR
TKBD Okulu Komisyonu Üyesi
Gürbüz POLAT
Fatma ĠNANÇ TOLUN
TKBD Okulu Sorumlusu
Yerel Düzenleme Komisyonu Üyesi
TOPLANTI MERKEZĠ
KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi Konferans Salonu ile Atabay
Konferans Salonu
BAġVURU
• Sürekli Mesleki GeliĢim Etkinliği ve Semen Analizi Kursu alanımızın “uzmanlarına” ve “tıpta
uzmanlık öğrencilerine” yöneliktir.
• Her iki etkinlikte de katılımcı sayısı sınırlı olup, “dernek üyesi” olanlara ve “baĢvuru sırası”na öncelik
verilecektir.
• Katılmak isteyenlerin ekteki katılım formunu doldurarak, dernek iletiĢim adresine e-mail ile
göndermeleri rica olunur.
• Tıpta uzmanlık öğrencilerinin durumlarını belirten onaylı belgeyi (Sağlık Bakanlığı Eğitim ve
AraĢtırma Hastanelerinde BaĢhekimlikten, Tıp Fakültelerinde Dekanlıklardan) e-mail ile iletiĢim
adresine göndermeleri gerekmektedir.
• Son baĢvuru tarihi 27 Mayıs 2014 Salı günü’dür.
• BaĢvurulara 28 Mayıs 2014 ÇarĢamba günü e-mail ile yanıt verilecektir.
• Kayıt ücreti, kabul yazısından sonra 28 - 29 Mayıs 2014 tarihlerinde kayıtta belirtilen Banka hesabına
yatırılmalıdır.
• Kayıt iptalinde ücret iadesi yapılmayacaktır.
PROGRAM
SÜREKLĠ MES LEKĠ GELĠġ ĠM ETKĠNLĠĞĠ
6 HAZĠRAN 2014 CUMA
09:00-09:30
AÇILIġ
09:30-10:15
Temel Laboratuvar Ġstatistikleri
Tamer ĠNA L
10:15-10:30
KAHVE A RASI
10:30-11:15
Preanalitik Dönem ve Etkili Faktörler
Gü rbüz POLAT
11:15-12:00
Laboratuvar Testlerinde Ġnterferanslar
Gü rbüz POLAT
12:00-13:30
ÖĞLE YEM EĞĠ
13:30-14:15
Laboratuvar Testlerin in Ġç ve DıĢ Kalite Kontrolü
Tamer ĠNA L
14:15-15:00
Analitik Yöntemlerin Değerlendirilmesi
Sebahat ÖZDEM
15:00-15:15
KAHVE A RASI
15:15-16:00
Laboratuvar Kalite Yönetimi ve Liderlik
Tamer ĠNA L
16:00-16:45
Referans Aralık Analizi
Özlem GÜLBAHA R
16:45-17:00
ARA
17:00-18:00
PRATĠK UYGULAMA (Ġç ve DıĢ Kalite Kontrolü)
7 HAZĠRAN 2014 CUMARTES Ġ
08:30-09:30
Kardiyak Markırlar: Güncelleme
Fatma ĠNANÇ TOLUN
09:30-10:30
Hemogram ve Koagulasyon Testlerinin Değerlendirilmesi
Sebahat ÖZDEM
10:30-11:00
KAHVE A RASI
11:00-11:45
Asid- Baz Dengesi, Kan Gazları
Zuhal PARILDAR
11:45-12:30
Böbrek Fonksiyonları ve Değerlendirilmesi
Metin KILINÇ
12:30-13:30
ÖĞLE YEM EĞĠ
13:30-14:15
Karaciğer Fonksiyon Testleri ve Değerlendirilmesi
Zuhal PARILDAR
14:15-15:00
Tiro id Fonksiyon Testleri ve Değerlendirilmesi
Özlem GÜLBAHA R
15:00-15:15
KAHVE A RASI
15:15-16:00
Üreme Hormon ları ve Üreme Fonksiyonları ile Ġlgili Testler
Özkan A LATAġ
16:00-16:45
Prenatal Tarama Testleri ve Yo ru mu
Zuhal PARILDAR
16:45
SOSYA L PROGRAM
ġEHĠR GEZĠSĠ (Rehber eĢliğ inde)
AkĢam Yemeği
8 HAZĠRAN 2014 PAZAR
08:30-09:15
Kalsiyu m, Fosfor ve Magnezyum Metabolizması
Zuhal PARILDAR
09:15-10:00
Hemoglobinopatiler ve Ġlgili Laboratuvar Testleri
Sebahat ÖZDEM
10:00-10:45
Dinamik Fonksiyon Testleri
Özlem GÜLBAHA R
10:45-11:00
KAHVE A RASI
11:00-11:45
Diabetes Mellitus: Güncelleme
Sebahat ÖZDEM
11:45-12:30
Test Sonuçlarının Yo ru mlan ması ve Konsültasyon
Tamer ĠNA L
12:30
KAPANIġ
SEMEN ANALĠZĠ KURSU PROGRAMI
7 HAZĠRAN 2014 CUMARTESĠ
09:00-09:15
AÇILIġ
09:15-10:00
Rutin semen analizi
Meltem DEMĠR
10:00-10:30
KAHVE ARASI
10:30-11:15
Sperm morfoloji değerlendirmesi
Türkan YĠĞĠTBAġI
11:15-12:00
Sperm hazırlama teknikleri
Meltem DEMĠR
12:00-13:00
ÖĞLE YEMEĞĠ
13:00-13:45
Semen analizinde isteğe bağlı test prosedürleri
Türkan YĠĞĠTBAġI
13:45-14:30
Semen analizinde araĢtırma test prosedürleri ve genetik testler
Türkan YĠĞĠTBAġI
14:30-14:45
KAHVE ARASI
14:45-15:15
Semen analizinde laboratuvar kalite kontrolu
Meltem DEMĠR
15:15-16:30
Semen analizi ile iliĢkili test sonuçlarının kliniğe yansıması ,örnek uygulamalar
Türkan YĠĞĠTBAġI, Meltem DEMĠR
16:30
ġEHĠR GEZĠSĠ
19:30
AKġAM YEMEĞĠ
KAYIT
• SMG Etkinliği kayıt ücreti 150 TL
“Semen Analizi Kursu” kayıt ücreti 100 TL,
• Kayıt ücretlerine, kurs notları, katılım belgesi, kahve ikramı, öğle yemeği ve sosyal program dahildir.
• BaĢvuruları kabul edilen katılımcıların kayıt ücretlerini 29 Mayıs 2014 PerĢembe günü saat 14’e kadar
aĢağıda belirtilen BANKA hesabına yatırmaları ve dekontlarını da iletiĢim adresine e-mail ile
göndermeleri gerekmektedir.
• Katılımcı isminin mutlaka dekontta belirtilmesi gerekmektedir.
• Toplu yatırımlarda her katılımcı için ayrı form doldurulmalıdır.
• Kayıt iptalinde ücret iadesi yapılmayacaktır.
• Havale masrafı katılımcıya aittir.
Banka Bilgileri: T.Garanti Bankası, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi ġubesi (ġube Kodu: 1373)
Hesap Adı : Türk Klinik Biyokimya Derneği
Hesap No : 6298273 TL Hesabı
IBAN
: TR27 0006 2001 3730 0006 2982 73
KONAKLAMA
Katılımcılar için değiĢik kategori ve fiyatlardaki otellere iliĢkin bilgiler aĢağıda belirtilmiĢtir. Konaklanacak
yer ve tarihe iliĢkin ilgili yer ile kiĢisel olarak iletiĢime geçilebilir.
Altuntürk Hotel***
Hotel Laville****
Germanica Hotel***
0344 231 46 01
0344 231 86 00
0 344 231 03 03
Tek kişilik
60 TL
80 TL
80 TL
Çift kişilik
120 TL
130 TL
120 TL
SÜREKLĠ MESLEKĠ GELĠġĠM ETKĠNLĠĞĠ
KAYIT FORMU
TÜRK KLĠNĠK BĠYOKĠMYA DERNEĞĠ,
6-8 Haziran 2014
KAHRAMANMARAġ
Katılımcının,
Adı Soyadı : ………………………………………………………..
Uzman
Ünvanı
Tıpta uzmanlık öğrencisi
: ………………………………………………………..
ÇalıĢtığı Kurum : ………………………………………………………..
YazıĢma Adresi : ………………………………………………………..
…………………………………………………………
Telefon
: …………………………GSM : ………………………
E-mail
: ………………………………………………………..
“SEMEN ANALĠZĠ KURSU”
KAYIT FORMU
TÜRK KLĠNĠK BĠYOKĠMYA DERNEĞĠ
07 Haziran 2014
KAHRAMANMARAġ
Katılımcının,
Adı Soyadı : ………………………………………………………..
Uzman
Tıpta uzmanlık öğrencisi
ÇalıĢtığı Kurum : ………………………………………………………..
YazıĢma Adresi : ………………………………………………………..
…………………………………………………………
Telefon
: …………………………GSM : ………………………
E-mail
: ………………………………………………………..
ÖNEMLĠ TARĠHLER
27 Mayıs 2014 Salı SON BAġVURU tarihi
28 Mayıs 2014 ÇarĢamba BAġVURULARA YANIT tarihi
29 Mayıs 2014 PerĢembe KAYIT ÜCRETLERĠ için SON ÖDEME tarihi
ĠLETĠġĠM ADRESĠ:
TKBD Okulu Komisyonu Üyesi
Zuhal Parıldar
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Klinik Biyokimya BD
[email protected]
[email protected]
GSM: 0533 3360789
Yerel Organizasyon Komisyonu Üyesi
Metin KILINÇ
KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi
Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya AD
[email protected]
GSM: 0505 3778913
Download

tıklayınız - Türk Klinik Biyokimya Derneği