S.
No
Adı ve Soyadı:
Pozisyonu:
Birimi:
Müdür
Genel
İHALE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL DURUMU
Eğitim Durumu
1
Abidin ÇEKİÇ
2
Muammer BÜLBÜL
İşçi
Yapım-Onarım
Lise
3
Necla DAŞDEMİR
İşçi
“
Lise
4
Metin SARAR
V.H.K.İ.
“
Lisans Eğitimi Devam
Ediyor
5
Sami VANLI
İnşaat Müh.
‘’
Lisans (Mühendislik)
6
Arif ÖZDEMİR
V.H.K.İ.
Mal ve Hizmet
Lisans (İşletme)
7
Muhsin DEMİROK
V.H.K.İ.
Mal ve Hizmet
Lisans Eğitimi Devam
Ediyor
8
Mehmet SİVİŞ
Memur
Doğrudan
Temin
Lisans (İşletme)
9
Ali YUSUFOĞLU
V.H.K.İ.
Doğrudan
Temin
Lisans Eğitimi Devam
Ediyor
10
Lisans (İşletme)
2010 YILI İSTATİSTİK
Yaklaşık Maliyet
Sözleşme
Bedeli
Tenzilat
Miktarı
Tenzilat
%
oranı
18
3.741.594,29
2.838.193,50
903.400,79
%24
Hizmet Alımı
58
1.497.821,49
1.226.956,60
270.864,89
%18
Yapım ĠĢleri
76
14.394.739,93
11.050.812,99
3.343.926,94
%23
TOPLAM
162
19.634.155,71
15.115.963,09
4.518.192,62
%23
İhale
Sayısı
Mal Alımı
Alım
İHALE VE ALIM İŞLERİ GRAFİK
Mal Alımı
Hizmet Alımı
11%
47%
37%
Yapım
2011 YILI İSTATİSTİK
İhale
Sayısı
Yaklaşık
Maliyet
Sözleşme
Bedeli
Tenzilat
Miktarı
Tenzilat
%
oranı
Mal Alımı
23
649.993,76
588.972,40
61.021,36
% 9,4
Hizmet Alımı
56
1.932.029,01
1.665.975,83
266.053,18
% 13,8
Yapım ĠĢleri
66
20.878.668,67
16.462.724,85
4.415.943,82
% 21,2
TOPLAM
145
23.460.691,44
18.717.673,08
4.743.018,36
% 20,3
Alım
İHALE VE ALIM İŞLERİ GRAFİK
Mal Alımı
Hizmet Alımı
16%
45%
39%
Yapım
2012 YILI İSTATİSTİK
İhale
Sayısı
Yaklaşık
Maliyet
Sözleşme
Bedeli
Tenzilat
Miktarı
Tenzilat
%
oranı
Mal Alımı
28
6.133.877,64
5.032.373,90
1.101.503,74
%17
Hizmet Alımı
35
4.778.633,82
4.192.857,44
585.776,38
%12
Yapım ĠĢleri
73
14.826.428,30
12.208.398,00
2.618.030,30
%17
TOPLAM
147
25.738.939,76
21.433.629,34
4.305.310,42
%16
Alım
2013 YILI İSTATİSTİK
İhale
Sayısı
Yaklaşık Maliyet
Sözleşme
Bedeli
Tenzilat Miktarı
Tenzilat %
oranı
Mal Alımı
27
9.033.819,49
7.509.587,55
1.524.231,94
16,87%
Hizmet Alımı
27
7.142.867,61
6.024.742,52
1.118.125,09
15,65%
Yapım ĠĢleri
53
29.897.306,27
23.276.640,72
6.620.665,55
22.14%
TOPLAM
107
46.073.993,37
36.810.970,79
9.263.022,58
20,10%
Alım
2014 YILI İSTATİSTİK
İptal Edilen
İşler
TOPLAM
Tenzilat
Miktarı
Tenzilat
% oranı
2
14
1.667.323,70
TL
1.261.185,37 TL
406.138,33 TL
24,36 %
7
24
3.229.026,89
TL.
2.753.266,36 TL
475.760,53 TL
14,73 %
3
16
61
34.438.575,30 TL
28.202.983,42 TL
6.235.591,88 TL
18,11 %
5
25
99
39.334.925,89
TL
32.217.435,15
TL
7.117.490,74
TL
18,09 %
Devam
Eden İşler
Sözleşme
Bedeli
Sözleşmesi
İmzalanan
Yaklaşık
Maliyet
Alım
Mal Alımı
11
1
Hizmet
Alımı
16
1
Yapım
ĠĢleri
42
TOPLAM
69
2014 HİZMET ALIM İHALELERİ
Sözleşmesi İmzalanan İşler -1
S.
N
o
1
2
3
4
5
6
İhalenin Adı
Kars Ġl Özel Ġdaresi Genel Sekreterliği
2014 Emitt Fuarı Tüm Malzemeler
Dâhil Stant Kurulum ĠĢi
Kars Ġl Özel Ġdaresi Hizmetlerinde
ÇalıĢtırılmak Üzere AĢçı Hizmet
Alımı ĠĢi
Kars Merkez Bilim Sanat Merkezi
Binası Güçlendirme ve Onarım
Projeleri Hizmet Alım ĠĢi
ĠĢyeri Risk Analizinin Çıkarılması,
ĠĢyeri Hekimi Hizmetinin Ortak
Sağlık Ve Güvenlik Biriminden Alımı
ĠĢi
Kars Ġl Özel Ġdaresi Ġhtiyaçlarında
Kullanılmak Üzere 4 adet paletli
Ekskavatör (Operatörlü) ve 12 adet
Kamyon (Ģoförlü) araç Kiralama ĠĢi
12 Adet Çift Sıralı 4x4 Pick-Up
Kiralama Hizmet Alım ĠĢi
İhale
Türü/
Usulü
Yaklaşık
Maliyet
Sözleşme
Bedeli
Sözleşme
Yapılan Firma
Pazarlık / 21f
42.206,67
29.890,00
Fuar Dizayn
Dek.Yay.Rek.San.Tic.Ltd.ġ
ti.
Açık
24.080,89
24.996,00
Bir- Ġlk Tem. Ġnsan. Kay.
Taah. Paz. San. Tic.Ltd. ġti
Açık
28.272,00
16.900,00
Ankara Profesyonel
Makina Kalıp Plastik Yapı
Eğitim Sanayi ve Ticaret
Limited ġirketi
Açık
109.110,00
84.075,00
Narinkale Sağlık Hiz. ĠĢ
Sağ.ve Güv.
San.Tic.Ltd.ġti.
Açık
Pazarlı /21 b
259.415,22 TL
455.537,32 TL
262.080,00 TL
490.320,00 TL
Ege - Nisa
ĠnĢ.Tar.Hay.Nak.Tem.San.Ġ
th.Ġhr.Ltdçġti.
Üçler Temizlik Yemek Yük
ve Yolcu
TaĢ.San.Tic.Ltd.ġti./GökEr TaĢım.Sınır
Tiç.Ġth.Ġhr.San.Tic.Ltd.ġti.
Ortak GiriĢimi
2014 HİZMET ALIM İHALELERİ
Sözleşmesi İmzalanan İşler -2S.
N
o
7
8
İhalenin Adı
Kars Ġl Özel Ġdaresi Ġhtiyaçlarında
ÇalıĢtırılmak Üzere Personel Hizmet
Alımı
TüpraĢ Batman Rafinerisinden Kars
Ġli Selim Ġlçesi Özel Ġdare Asfalt Plent
Tesisine Bitüm Nakli
İhale
Türü/
Usulü
Yaklaşık
Maliyet
Sözleşme
Bedeli
Sözleşme
Yapılan Firma
Açık
108.367,99 TL
94.592,40 TL
Bir- Ġlk Tem. Ġnsan. Kay.
Taah. Paz. San. Tic.Ltd. ġti
Açık
45.985,00 TL
22.500,00 TL
Batman Petrol Ürünleri
San.Nak.ve Taah.San.Ve
Tic.Ltd.ġti
Açık
1.086.815,57 TL
987.419,64 TL
Bir- Ġlk Tem. Ġnsan. Kay.
Taah. Paz. San. Tic.Ltd. ġti
9
25 Adet ĠĢ Makinesi Operatörü ve 8
Adet ġoför Personel Hizmet Alım ĠĢi
10
Kars Ġl Özel Ġdaresi Zorunlu Trafik
Sigortası Hizmet Alım ĠĢi
Açık
80.662,66 TL
43.757,28 TL
Mehmet-Rıza Birkan
Sigorta Araçılık
Hiz.Ltd.ġti.
11
Kars Ġli Merkez Ġlçesi,
Kağızman,SarıkamıĢ, Selim, Susuz,
Digor, Arpaçay ve Akyaka sınırları
içerisinde, Belediye ve Mücavir Alan
sınırları dıĢında kalan 50 köy ve
mezranın yerleĢik alanı ve civarının
tespiti iĢi
Açık
94.750,00 TL
43.200,00 TL
Mira Har.MüĢ.
Müh.Mim.ĠnĢ.San.Tic.Ltd.
ġti.
12
Yol ve UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğü
AĢçılık Hizmeti Alım ĠĢi
Açık
171.738,71 TL
150.091,04 TL
Bir- Ġlk Tem. Ġnsan. Kay.
Taah. Paz. San. Tic.Ltd. ġti
2014 HİZMET ALIM İHALELERİ
Sözleşmesi İmzalanan İşler -3S.
N
o
13
14
15
16
İhalenin Adı
İhale
Türü/
Usulü
Kars ili, SarıkamıĢ KıĢ Sporları Turizm
merkezinin geliĢtirilmesi kapsamında
yapılacak olan Turizm amaçlı ilave ve
Kısmı/ Açık
revizyon imar planı, imar planına esas
jeolojik jeoteknik etüt raporu ve
halihazır haritaların hazırlanması iĢi
Kars ili, SarıkamıĢ KıĢ Sporları Turizm
merkezinin geliĢtirilmesi kapsamında
yapılacak olan Turizm Amaçlı Ġlave
Açık/Pazarlık
Revizyon 1/1000 ölçekli uygulama ve
21f
1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planlarının
hazırlanması iĢi
Kars Ġli Merkez Ġlçesi, Kağızman,
SarıkamıĢ, Selim, Susuz, Akyaka,
Digor ve Arpaçay sınırları içerisinde,
Açık
Belediye ve Mücavir Alan sınırları
dıĢında kalan 90 köy ve mezranın
yerleĢik alanı ve civarının tespiti iĢi
Personel Servisi Kiralama Hizmet
Alımı
TOPLAM:
Açık
Yaklaşık
Maliyet
Sözleşme
Bedeli
AÇIKLAMA
131.108,00
43.740,00
Derya Hbarita
Müh.ĠnĢ.San.Tic.Ltd.ġti.
50.730,59
44.995,00
Gökhan Süleyman ÖZOK
136.517,67 TL
66.150,00 TL
Adem MUHCU
403.728,60 TL
348.600,00 TL
NKT Temizlik
TaĢ.Trz.Bilgi
iĢl.Otom.San.Tic.Ltd.ġti.
3.229. 026,89 TL.
2.753.266,36 TL
TENZİLAT
475.760,53 TL
2014 HİZMET ALIM İHALELERİ
Devam Eden İşler -1S.
N
o
1
İhalenin Adı
Kars Ġli, Ani Ören Yeri Ani Katedrali
Yapısal Hareketin Ġzlenmesi
İhale
Türü/
Usulü
4734
( MD.3/Ġ)
Yaklaşık
Maliyet
Sözleşme
Bedeli
AÇIKLAMA
21.11.2014
ĠHALE TARĠHĠ
2014 HİZMET ALIM İHALELERİ
İptal Edilen İşler
S.
N
o
İhalenin Adı
1
Kars Merkez Bilim Sanat Merkezi
Binası Güçlendirme ve Onarım
Projeleri Hizmet Alım ĠĢi
2
Kars Merkez Eski Gümrük Müdürlüğü
Hizmet Binası Rölöve Restorasyon
Restitasyon ve Onarım Projeleri
3
Çift Sıralı 4x4 Pick-Up Kiralama
Hizmet Alım ĠĢi
Açık
Ġptal
Ġptal
4
Çift Sıralı 4x4 Pick-Up Kiralama
Hizmet Alım ĠĢi
Açık
Ġptal
Ġptal
5
Kars Merkez Meclis Binası Rölove ve
Elektrik DıĢ Cephe Aydınlatma
Projeleri
Açık
Ġptal
Ġptal
6
7
Çift Sıralı 4x4 Pick-Up Kiralama
Hizmet Alım ĠĢi
Kars Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü
bünyesinde çalıĢan 269 adet iĢçi
sınıfındaki personel için ĠĢ Güvenliği
Uzmanı ve ĠĢ Yeri Hekimi
İhale
Türü/
Usulü
Açık
Açık
Yaklaşık
Maliyet
Ġptal
Ġptal
Sözleşme
Bedeli
AÇIKLAMA
Ġptal
Teklif YaklaĢık Maliyetin
Üzerinde Olduğundan
Ġhale Ġptal EdilmiĢtir
Ġptal
Teklif YaklaĢık Maliyetin
Üzerinde Olduğundan
Ġhale Ġptal EdilmiĢtir
Ġhtiyacın Miktarının
DeğiĢmesinden Dolayı
Ġhale Ġptal EdilmiĢtir
yaklaĢık maliyetteki
hatadan dolayı iptal
edilmiĢtir.
Ġhaleye Katılımcı
Olmadığından Ġptal
EdilmiĢtir.
Açık
Ġptal
Ġptal
Tekliflerin YaklaĢık
Maliyetin Çok Üzerinde
Olmasından Dolayı Ġptal
EdilmiĢtir.
Açık
Ġptal
Ġptal
Milli Eğitim Müdürlüğü
Tarafından Ġptal Edildi.
2014 MAL ALIM İHALELERİ
Sözleşmesi İmzalanan İşler -1
S.
N
o
İhalenin Adı
1
Kars Ġl Özel Ġdaresi Merkez ve Ġlçe
Köylerinde Ġçme Suyu Onarımlarında
Kullanılmak Üzere Boru Alımı
2
1 Adet Hortum Basma Makinesi ile 7
Adet Basınçlı Sıcak Soğuk Su Yıkama
Makinesi Alımı
İhale Türü/
Usulü
Yaklaşık
Maliyet
Sözleşme
Bedeli
Sözleşme
Yapılan Firma
Açık
64.240,00 TL
35.170,00 TL
Mehmet AKÇĠN
37.040,00 TL
1.Kısım : Ġlhami Gül
2. Kısım: Kemal
TOPRAK
100.995,00 TL
Er Lider Petrol Ürn.
Tek. ĠnĢ.Taah.Oto.TaĢ.
Tic. ve San.Ltd. ġti.
Açık
Açık
46.200,00 TL
3
Madeni Yağ Alımı ĠĢi
4
Kars Milli Eğitim Müdürlüğü 2014
Yılı Akaryakıt Alımı
Açık
55.000,00 TL
55.350,00 TL
Depet Petrol Akaryakıt
ve Mad.Yağ
Tic.San.Ltd.ġti
5
Kars Ġl Halk Kütüphanesinde
Kullanılmak Üzere Mobilya
Malzemeleri Alım ĠĢi
Açık
394.308,00 TL
337.010,00 TL
Yasin KOÇ
151.200,00 TL
2014 MAL ALIM İHALELERİ
Sözleşmesi İmzalanan İşler -2
S.
N
o
İhalenin Adı
6
Kars Ġl Afet ve Acil Durum
Müdürlüğü Ġhtiyaçlarında
Kullanılmak Üzere Malzeme Alım ĠĢi
7
Kal-yak Alımı
8
Kars Ġl Özel Ġdaresi Yol ve UlaĢım
Müdürlüğü Koruge Boru Alım ĠĢi
9
10
11
İhale Türü/
Usulü
Sözleşme
Bedeli
Sözleşme
Yapılan Firma
100.705,00 TL
98.456,00 TL
Berceste Makine
Güvenlik Ekipmanları
Ve Ticaret Limited
ġirketi
97.200,00 TL
79.000,00 TL
Sampet Akaryakıt ĠnĢ.
San Tic.Ltd.ġti.
Açık
12.849,20 TL
92.153,70 TL
Mehmet AKCĠN
Milli Eğitim Müdürlüğü Yakacak
Odun Kömürü Alım ĠĢi
Açık
576.000,00
351.400,00
Ahmet ġAHĠN
Kars Gençlik Hizmetleri ve Spor Ġl
Müdürlüğü Spor Malzemesi Alım ĠĢi
Pazarlık (MD 21
F)
30.610,67 TL
24.960,00 TL
Ekin Spor Mal.Goda
ĠnĢ.San.Tic.Ltd.ġti.
44.661,50 TL
44.000,00 TL
Eray ASLANOĞLU
1.667.323,70 TL.
1.261.185,37 TL
TENZİLAT
406.138,33 TL
Açık
Açık
Kars Ġl Özel Ġdaresi Merkez Kampüsü
çevre sulama iĢinin yapımı için ihtiyaç Pazarlık (MD 21
duyulan malzeme alımı
F)
TOPLAM:
Yaklaşık
Maliyet
2014 MAL ALIM İHALELERİ
Devam Eden İşler
S.
N
o
İhalenin Adı
İhale Türü/
Usulü
1
Kars Ġl Özel Ġdaresi Ġhtiyaçlarında
kullanılmak üzere 200000 (ikiyüzbin)
litre motorin alımı
AÇIK
2
Yaklaşık
Maliyet
Sözleşme
Bedeli
Sözleşme
Yapılan Firma
12.11.2014
ĠHALE TARĠHĠ
2014 MAL ALIM İHALELERİ
İptal Edilen İşler
S.
N
o
İhalenin Adı
İhale Türü/
Usulü
Yaklaşık
Maliyet
Sözleşme
Bedeli
AÇIKLAMA
1
Madeni Yağ Alımı ĠĢi
Açık
Ġptal
Ġptal
Teknik ġartnameden
dolayı iptal edilmiĢtir.
2
Kars Ġl Merkezi Kent Güvenlik
Yönetim Sistemi (Mobese)
Merkezindeki Ġzleme Ekranlarının
Led Upgrade (Yükseltme) Yapılması
ve Yeni Ekran Alımı ĠĢĠ
Açık
Ġptal
Ġptal
Ġhale tarih ve saatinden önce
iptal edilmiĢtir.
2014 YAPIM İHALELERİ
Sözleşme İmzalanan İşler -1
S.
N
o
İhalenin Adı
1
Kars ġehitlik Yolları Yapım ĠĢi
1.Kısım: Selim Sarıgün Köyü Allahuekber
Meçhul Asker ġehitlik Yolu ve Sanat
Yapıları Yapım ĠĢi
2
Kars ġehitlik Yolları Yapım ĠĢi
2.Kısım: SarıkamıĢ Kızılçubuk-Dikenli
Tabya ġehitlik Yolu Yapım ĠĢi
3
İhale
Türü/
Usulü
Yaklaşık
Maliyet
Sözleşme
Bedeli
Sözleşme Yapılan
Firma
1.605.410,22 TL
948.094,67 TL
Ġfa Yol Yapı Taah. ve Tic Ltd. ġti
Yapım /
Açık
220.846,70 TL
138.538,75 TL
Adil DAKAK
Kars Ġl Özel Ġdaresi Susuz ġantiyesi Kapalı
Garaj Yapım ĠĢi
Yapım /
Açık
142.442,33 TL
114.000,00 TL
Pilot ĠnĢ. Ltd. ġti.
4
Kars ġehitlik Yolları Yapım ĠĢi
Yapım /
Açık
1.098.604,80 TL
1.074.000,00 TL
Zülküf KOP- Sidar Ġskender
YUCAYURYT
5
Kars Ġli Arpaçay Ġlçesi Hükümet Konağı
Onarımı
Yapım /
Açık
70.725,60 TL
73.000,00 TL
Yarımdağ Ltd. ġti
6
Kars Ġl Merkezi Modernizasyon ve 4 Ġlçe
( Selim, Susuz, Arpaçay, Akyaka)Kent
Güvenlik Yönetim Sistemi Yapımı
Yapım
/Pazarlık
21-c
1.588.204,49 TL
1.500.000,00 TL
Mozaik Yazılım BiliĢim Ltd. ġti
Yapım /
Açık
2014 YAPIM İHALELERİ
Sözleşme İmzalanan İşler -2
S.
N
o
İhalenin Adı
İhale
Türü/
Usulü
7
Kars SarıkamıĢ ġehit Taner Baran Yatılı
Bölge Ortaokulu Onarımı
Yapım /
Açık
22.825,86 TL
22.500,00 TL
Mehmet Emin
MÜÇÜK
Yapım /
Açık
60.838,26 TL
56.000,00 TL
Yapıkent Ltd. ġti
Yapım /
Açık
460.138,91 TL
358.000,00 TL
ASM Ltd. ġti
Yapım /
Açık
7.168.722,00 TL
5.372.000,00 TL
Alp-Yapı Müh Ġth Ġhr
San.ve Tic.Ltd. ġti Aladağ SanTic.Ltd.ġti
8
9
10
Kars Ġl Özel Ġdaresi Ġçme Suyu Biriktirme
Deposu Yapımı Ve 150 Tonluk Gömme
Depo Onarımı
Kars Ġli Merkez Ġlçesi 14. Mekanize
Komutanlığı Ġçme Suyu Deposu ve Ġsale
Hattı Yapımı
Kars Merkez 2 Adet 24 Derslikli Okul
Yapımı (YeniĢehir ilkokulu ve Merkez
Ġmam Hatip Ortaokulu)
Yaklaşık Maliyet
Sözleşme
Bedeli
Sözleşme
Yapılan Firma
11
8 Derslikli Okul Yapımı
2.Kısım:Kağızman TaĢburun Köyü
ilkokulu
Kısmi
Yapım /
Açık
1.459.999,94 TL
1.085.000,00 TL
Sönmezoğlu Ltd. ġti
12
8 Derslikli Okul Yapımı
3.Kısım:Kağızman Kırkevler
Mah.Ġlkokulu
Kısmi
Yapım /
Açık
1.524.424,83 TL
1.090.000 TL
Nurettin ÜSTEBAY
13
Kars il Sağlık Müdürlüğü Sağlıkevleri
Onarımı 1.Kısım:Selim Oluklu Köyü
Kısmi
Yapım /
Açık
42.058,66 TL
34.850,00 TL
Mehmet Emin
MÜÇÜK
2014 YAPIM İHALELERİ
Sözleşme İmzalanan İşler -3
S.
N
o
İhalenin Adı
İhale
Türü/
Usulü
Yaklaşık
Maliyet
Sözleşme
Bedeli
Sözleşme Yapılan
Firma
14
Kars il Sağlık Müdürlüğü Sağlıkevleri
Onarımı 3.Kısım:Merkez Hamzagerek
Köyü
Kısmi
Yapım /
Açık
38.171,55 TL
36.000,00 TL
Fahri BALCI
15
Kars il Sağlık Müdürlüğüne
Sağlıkevleri Onarımı
4.Kısım:Kağızman Paslı Köyü
Kısmi
Yapım /
Açık
38.574,25,00 TL
36.000,00 TL
Bingöller Ltd. ġti.
16
Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı
Okulların Onarımı 1.Kısım:80.Yıl
Anaokulu ve YeniĢehir Anaokulları
Kısmi
Yapım /
Açık
13.489,20 TL
12.500,00 TL
Mert Alp Elk. San.Ltd.ġti.
17
Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı
Okulların Onarımı 2.Kısım:EĢmeyazı
Köyü Okulu
Kısmi
Yapım /
Açık
52.055,48 TL
51.000,00 TL
Mert Alp Elk. San.Ltd.ġti.
18
Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı
Okulların Onarımı 3.Kısım:Subatan
Köyü Ġlk ve Ortaokulu
Kısmi
Yapım /
Açık
69.669,68 TL
68.300,00 TL
Mert Alp Elk. San.Ltd.ġti.
19
Kağızman 200 KiĢilik Öğrenci Yurdu
Onarım ĠĢi
Yapım /
Açık
92.505,54 TL
78.000,00 TL
Gökhan ULAKÇI
20
Kars Merkez ġAĠKO 120 KiĢilik
Öğrenci Pansiyon Onarım ĠĢi
Yapım /
Açık
209.395,49 TL
166.000,00 TL
Ertürk CĠHANGĠR
2014 YAPIM İHALELERİ
Sözleşme İmzalanan İşler -4
S.
N
o
İhalenin Adı
İhale
Türü/
Usulü
Kısmi
M.E.B. Bağlı 1.Kısım:Merkez
21 Cumhuriyet And.Lisesi ve Kağızman Aras Yapım /
Açık
Anadolu Lisesi Onarım ĠĢi.
Yaklaşık
Maliyet
Sözleşme
Bedeli
Sözleşme Yapılan
Firma
33.523,67 TL
32.000,00 TL
Met-Has Ltd. ġTi
22
112 Acil servis Bakım Ünitesinin
Doğalgaz DönüĢüm iĢi.
Yapım /
Açık
24.161,77 TL
23.500,00 TL
Evren YERDELEN
23
Kars Merkez Emniyet Müdürlüğü Çevik
Kuvvet Onarım ĠnĢaatı
Yapım /
Açık
276.685,66 TL
245.000,00 TL
Gökcan BULUT
24
Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı 6
Okulun Onarımı 2.Kısım Kars Merkez
Atatürk Kız Meslek Lisesi ve Ek Binası
Onarım ĠĢi
Kısmi
Yapım /
Açık
25.646,75 TL
23.000,00 TL
Met-Has Ltd. ġti
Kısmi
Yapım /
Açık
65.647,90 TL
59.500,00 TL
Met-Has Ltd. ġti
Kısmi
Yapım /
Açık
31.389,29 TL
29.500,00 TL
Met-Has Ltd. ġti
25
26
Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı 6
Okulun Onarımı 3.Kısım Kars Merkez
Anadolu Öğretmen Lisesi Bakım Onarım
ve Çevre Düzenleme ĠĢi
Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı 6
Okulun Onarımı 4.Kısım Kars SarıkamıĢ
Karaurgan Fehim Yenice Çok Programlı
Lise Onarım ĠĢi
2014 YAPIM İHALELERİ
Sözleşme İmzalanan İşler -5
İhalenin Adı
İhale
Türü/
Usulü
Yaklaşık
Maliyet
Sözleşme
Bedeli
Sözleşme Yapılan
Firma
27
Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı 6
Okulun Onarımı 5.Kısım:Kars Merkez
Fen Lisesi Onarım ĠĢi
Kısmi
Yapım /
Açık
15.601,02 TL
14.000,00 TL
Met-Has Ltd. ġTi
28
Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı 6
Okulun Onarımı 6.Kısım: Kars
Kağızman Aras Anadolu Lisesi
Kanalizasyon ve Onarımı
Kısmi
Yapım /
Açık
20.492,38 TL
20.000,00 TL
Abdurrahman BAĞ
29
Milli Eğitime Bağlı (2 kısım) Okul
Onarım ĠĢi 1. Kısım: Kars Merkez
Alparslan Anadolu Lisesi ve
Pansiyonu Onarım ĠĢi
Kısmi
Yapım /
Açık
34.830,11 TL
32.900,00 TL
Mehmet Emin MÜÇÜK
30
Milli Eğitime Bağlı (2 kısım) Okul
Onarım ĠĢi 2.Kısım: Kars Ġli
Kağızman Ġlçesi Mesleki ve Teknik
Eğitim Merkezi Onarım ĠĢi
Kısmi
Yapım /
Açık
27.277,00 TL
24.500,00 TL
Ertürk CĠHANGĠR
31
Kars Ġzci Evi Yıkım ĠĢi
Yapım /
Açık
39.192,41 TL
29.900,00 TL
Hülya DEVRĠM
32
SAĞLIK EVĠ ONARIM ĠġĠ (7
KISIM)1.Kısım:Kars Digor Arpalı Köyü
Sağlık Ocağı Onarım ĠĢi
Kısmi
Yapım /
Açık
33.655,99 TL
30.000,00 TL
Abdurrahman BAĞ
S.
No
2014 YAPIM İHALELERİ
Sözleşme İmzalanan İşler -6
S.
N
o
İhalenin Adı
İhale
Türü/
Usul
ü
33
SAĞLIK EVĠ ONARIM ĠġĠ (7 KISIM)
6.Kısım:Kağızman ÇamuĢlu Sağlık
Evi Onarım ĠĢi
Kısmi
Yapım
/ Açık
34
SAĞLIK EVĠ ONARIM ĠġĠ (7 KISIM)
2.Kısım:Kars Kağızman Toplum
Sağlığı Merkezi Onarım ĠĢi
Kısmi
Yapım
/ Açık
Gülahmet Aytemiz Güzel Sanatlar
Lisesi Wc ve onarımı yapım iĢi
Yapım
/ Açık
35
36
Kars Ġl Özel Ġdaresi Lojmanları Onarım
ĠĢi
Yapım
/ Açık
Yaklaşık
Maliyet
Sözleşme
Bedeli
Sözleşme Yapılan
Firma
15.435,99 TL
16.000,00 TL
BĠNGÖLLER ĠNġ.
TAAH.SAN.VE TĠC
LTD. ġTĠ.
32.713,38 TL
29.000,00 TL
Osman AYDIN
34.906,96 TL
33.000,00 TL
37.600,00 TL
40.000,00 TL
Ertürk CĠHANGĠR
Bingöller ĠnĢ.
Taah.San.Ve Tic Ltd.
ġti.
2014 YAPIM İHALELERİ
Sözleşme İmzalanan İşler -7
İhalenin Adı
İhale
Türü/
Usul
ü
Yaklaşık
Maliyet
Sözleşme
Bedeli
Sözleşme Yapılan
Firma
37
1.Kısım:Kağızman Ġlçesi 24 Derslikli
Okul ve 200 Öğrencilik Yurt Yapım ĠĢi
Kısmi
Yapım
/ Açık
8.155.343,07 TL
7..300.000,00 TL
Septioğlu ĠnĢaat Mad
Taah Ġm. Ġth. Ġhr San ve
Tic Ltd ġti.
38
Kars Ġli Selim Ġlçesi ġehit Teğmen
Gökhan YaĢartürk Çok Proğramlı
Lisesi Onarımı
Yapım
/ Açık
65.683,09 TL
64.900,00 TL
Fahri BALCI
39
Kars Kağızman Ġlçe Emniyet
Müdürlüğüne Ait Ġki Adet Lojmanın
Hizmet Binasına DönüĢtürme ĠĢi
Yapım
/ Açık
31.844,65 TL
28.500,00 TL
Öz Yapı ĠnĢaat
Turizsan. Tic. Ltd. ġti.
40
Digor Ġlçesi 16 Derslikli Anadolu
Lisesi Yapım ĠĢi
Yapım
/ Açık
3.773.870,14 TL
3.500.000,00 TL
Karalar Ltd. ġTi- Usta
KardeĢler Ltd. Ortak
GiriĢimi
Yapım
/ Açık
1.453.365,89 TL
1.380.000,00 TL
TURAN KARDEġLER
ĠnĢ SAN. TĠC. LTD.
ġTĠ
S.
N
o
41
42
Kars Digor Varlı Köyü 8 Derslikli ĠÖO
Yapımı
SARIKAMIġ 200 ÖĞRENCĠLĠK
Yapım
4.233.949,04 TL
2.934.000,00 TL
MUZAFFER YĠĞĠTOLGUN GÜR ORTAK
2014 YAPIM İHALELERİ
Devam Eden İşler-1
S.
N
o
İhalenin Adı
İhale
Türü/
Usulü
1
SarıkamıĢ Ġlçesi Karaurgan Yatılı Bölge
Okulu Onarım ĠĢĠ
Yapım /
Açık
2
KARS ĠLĠ AKYAKA ĠLÇESĠ ĠMKB
ANADOLU LĠSESĠ ONARIM ĠġĠ
3
Kars Merkez Atatürk Çocuk Kütüphanesi
Onarımı
4
5
5
Yaklaşık
Maliyet
Sözleşme
Bedeli
Durum
Ġhale tarihi 05.11.2014
Yapım /
Açık
Ġhale tarihi 07.11.2014
Yapım /
Açık
Ġhale tarihi 18.11.2014
2014 YAPIM İHALELERİ
İptal
Edilen İşler-1
İhale
Türü/
Usulü
S.
No
İhalenin Adı
1
Digor Varlı Köyü 8 Derslikli Ġöo Yapımı
Yapım /
Açık
2
Kağızman TaĢburun Köyü 8 Derslikli Ġöo
Yapımı
Yapım /
Açık
3
8 Derslikli Okul Yapımı 1.Kısım: Digor
Varlı Köyü
Kısmi
Yapım /
Açık
4
Kars Merkez Emniyet Müdürlüğü Çevik
Kuvvet Onarım ĠnĢaatı
5
Kars il Sağlık Müdürlüğüne Bağlı Sağlık
evi Onarımı 2.Kısım:Digor Arpalı Köyü
6
Kars Merkez Emniyet Müdürlüğü Çevik
Kuvvet Onarım ĠnĢaatı
Yapım /
Açık
Kısmi
Yapım /
Açık
Yapım /
Açık
Yaklaşık
Maliyet
Sözleşme
Bedeli
İptal Nedeni
iptal
Geçerli Teklif Bulunmama
Nedeniyle Ġptal Edildi.Tekrar
çıkıldı
iptal
iptal
Geçerli Teklif Bulunmama
Nedeniyle Ġptal Edildi.Tekrar
çıkıldı
iptal
iptal
YaklaĢık maliyet üzeri teklif
nedeniyle kısım iptal edildi
iptal
iptal
YaklaĢık maliyetin üzerinde
tekliften iptal edildi.
iptal
iptal
iptal
iptal
iptal
YaklaĢık maliyet üzeri teklif
nedeniyle kısım iptal edildi
YaklaĢık maliyetin üzerinde
tekliften iptal edildi.
2014 YAPIM İHALELERİ
İptal
Edilen İşler-2
S.
N
o
7
8
9
10
İhalenin Adı
Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okulların
onarım iĢi 2.Kısım: Kağızman Aras
Anadolu Lisesi Kanalizasyon ve Onarım
ĠĢi
Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okulların
onarım iĢi 1.Kısım: Kars SarıkamıĢ ġehit
BinbaĢı Bedir Karabıyık Anadolu Kız
Öğrenci Yurdu Onarım ĠĢi 2.Kısım: Kars
SarıkamıĢ Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
(Milliyet) Kız Öğrenci Yurdu Onarım ĠĢi
3.Kısım: Kars SarıkamıĢ Güzel Sanatlar
Ve Spor Lisesi Onarım ĠĢi
Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı 6
Okulun Onarımı 1.Kısım Kars SarıkamıĢ
Anadolu Lisesi Kız Pansiyonu Doğalgaz
Ve Onarım ĠĢi
Sağlıkevleri Onarımı :3.Kısım:Kağızman
Kötek Sağlık Evi Onarım ĠĢi
İhale
Türü/
Usulü
Yaklaşık
Maliyet
Sözleşme
Bedeli
İptal Nedeni
Kısmi
Yapım /
Açık
iptal
iptal
YaklaĢık maliyet üzeri teklif
nedeniyle kısım iptal edildi
Kısmi
Yapım /
Açık
iptal
iptal
Katılımcı olmaması nedeniyle
ihale iptal edilmiĢtir
iptal
iptal
YaklaĢık maliyet üzeri teklif
nedeniyle kısım iptal edildi
iptal
iptal
YaklaĢık maliyet üzeri teklif
nedeniyle kısım iptal edildi
Kısmi
Yapım /
Açık
Kısmi
Yapım /
Açık
2014 YAPIM İHALELERİ
İptal
Edilen İşler-3
İhalenin Adı
İhale
Türü/
Usulü
Yaklaşık
Maliyet
Sözleşme
Bedeli
İptal Nedeni
10
Sağlıkevleri Onarımı 4.Kısım:Selim
Koyunyurdu Sağlık Ocağı Onarım
Kısmi
Yapım /
Açık
iptal
iptal
YaklaĢık maliyet üzeri teklif
nedeniyle kısım iptal edildi
10
Sağlıkevleri Onarımı 5.Kısım:Kağızman
Çilehane Sağlık Evi Onarım ĠĢi
Kısmi
Yapım /
Açık
iptal
iptal
YaklaĢık maliyet üzeri teklif
nedeniyle kısım iptal edildi
10
Sağlıkevleri Onarımı 7.Kısım:Akyaka
Esenyayla Sağlık Evi Onarım ĠĢi
Kısmi
Yapım /
Açık
iptal
iptal
Katılımcı olmaması nedeniyle
ihale iptal edilmiĢtir
11
SarıkamıĢ Anadolu Ġmam Hatip Lisesi
Doğalgaz DönüĢüm ve Onarımı
iptal
iptal
Katılımcı olmaması nedeniyle
ihale iptal edilmiĢtir
12
Kars Ġli Arpaçay Ġlçesi Anadolu Lisesi
Pansiyonu Onarımı
Yapım /
Açık
iptal
iptal
YaklaĢık maliyet üzeri teklif
nedeniyle iptal edildi
13
2.Kısım:Susuz Ġlçesi 24 Derslikli Okul
ve 200 Öğrencilik Yurt Yapım ĠĢi
Kısmi
Yapım /
Açık
iptal
iptal
Yeterli kırım olmaması
nedeniyle iptal edildi.
S.
No
Yapım /
Açık
2014 YAPIM İHALELERİ
İptal
Edilen İşler-4
İhalenin Adı
İhale
Türü/
Usulü
Yaklaşık
Maliyet
Sözleşme
Bedeli
İptal Nedeni
14
Kars Merkez Atatürk Çocuk Kütüphanesi
Onarımı
Yapım /
Açık
iptal
iptal
katılımcı olmaması nedeniyle
ihale iptal edilmiĢtir
15
Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Lise ve
Pansiyon Onarımı 1.Kısım: Kars
Arpaçay Anadolu Lisesi Pansiyonu
Onarım ĠĢi
iptal
iptal
Yeterli rekabet ortamı
oluĢmaması nedeniyle iptal
edildi.
15
Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Lise ve
Pansiyon Onarımı 2.Kısım: Kars Akyaka
ĠMKB Anadolu Lisesi Onarım ĠĢi
iptal
iptal
katılımcı olmaması nedeniyle
ihale iptal edilmiĢtir
Yapım /
Açık
iptal
iptal
Kısmi
Yapım /
Açık
iptal
iptal
S.
No
16
16
Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Lise
Onarımı (3 Kısım) 1.Kısım:Kars Susuz
Merkez Kazım Karabekir Anadolu Lisesi
Onarım ĠĢi
Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Lise
Onarımı (3 Kısım) 2.Kısım:kars Merkez
Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi
Onarım ĠĢi
Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Lise
Kısmi
Yapım /
Açık
Kısmi
Yapım /
Açık
Kısmi
Katılımcı olmaması nedeniyle
ihale iptal edilmiĢtir
YaklaĢık maliyet üzeri teklif
nedeniyle kısım iptal edildi
Katılımcı olmaması nedeniyle
ARZ EDERİM.
Abidin ÇEKİÇ
İhale Müdürü
Download

İhale Müdürlüğü İstatistikleri