ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ
SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
2015 – 2016 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI BAHAR YARIYILI LĠSANSÜSTÜ
MÜLAKAT SINAV YER VE SAATLERĠ
Program
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri Ġlişkileri
Coğrafya
Fiziki Coğrafya
Coğrafya
BeĢeri ve Ġktisadi Coğrafya
Ermeni Dili ve Kültürü
Uluslararası Ġlişkiler
Tarih
Yüksek Lisans
Doktora
Yüksek Lisans
Doktora
Yüksek Lisans
Doktora
Yüksek Lisans
Doktora
11.01.2016
12.01.2016
11.01.2016
11.01.2016
Saat
10:00
10:30
10:00
14:00
13.30
10:00
11:00
13:00
Yer
SBF Akademik Sınav Salonu
DTCF 411 No'lu Oda
DTCF 411 No'lu Oda
DTCF Ermeni Dili ve Kültürü
Anabilim Dalı BaĢkanlığı Odası
Doktora
11.01.2016
10:00
SBF Uluslararası ĠliĢkiler Bölüm Odası
Yüksek Lisans
11.01.2016
13:00
DTCF 4.Kat 436 No'lu Oda
12.01.2016
10:00
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
12.01.2016
13:00
09:30
DTCF Dilbilim Bölümü
Kütüphane Binası Z-17 Nolu Ofis
Yüksek Lisans
13.01.2016
10:00
SBF Ġktisat Bölüm Odası
Sanat Tarihi
Yüksek Lisans
12.01.2016
14:00
DTCF 206 No'lu Oda
Türk Dili ve Edebiyatı
Eski Türk Dili
Türk Dili ve Edebiyatı
Yeni Türk Dili
Arkeoloji
Klasik Arkeoloji
Arkeoloji
Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi
Yüksek Lisans
Doktora
Yüksek Lisans
Doktora
Yüksek Lisans
Doktora
Yüksek Lisans
Doktora
Bilim ve Toplum Çalışmaları
Özel Hukuk
Dilbilim
Yabancı Dil Öğretimi
Ġktisadi ve Mali Analiz
Yüksek Lisans
Doktora
Yüksek Lisans
Doktora
12.01.2016
13.01.2016
10:00
10:00
14:00
14:00
DTCF 236 No'lu Oda
DTCF 235 No'lu Oda
13.01.2016
13:30
DTCF 327 No'lu Oda
11.01.2016
11:00
DTCF 332 No'lu Oda
ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ
SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
2015 – 2016 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI BAHAR YARIYILI LĠSANSÜSTÜ
MÜLAKAT SINAV YER VE SAATLERĠ
Program
Arkeoloji
Tarih Öncesi Arkeoloji
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Slav Dilleri ve Edebiyatları
Polonya Dili ve Kültürü
Latin Amerika Çalışmaları
Antropoloji
Paleoantropoloji
Antropoloji
Sosyal Antropoloji
Felsefe
Felsefe Tarihi
Felsefe
Bilim Tarihi
Felsefe
Sistematik Felsefe ve Mantık
Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri
Sümeroloji
Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri
Yunan Dili ve Edebiyatı
Tarih
Eskiçağ Tarihi
Tarih
Genel Türk Tarihi
Tarih
Ortaçağ Tarihi
Yüksek Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Yüksek Lisans
Doktora
Tezli Yüksek Lisans
Tezsiz Yüksek Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Tarih
Saat
13.01.2016
14:00
DTCF 3.Kat 307 No'lu Oda
13.01.2016
10:00
DTCF Ana Bina 2.Kat 240 No'lu Oda
11:00
13:00
14:00
10:00
10:00
11:00
DTCF Polonya Dili ve kültürü
Anabilim Dalı BaĢkanlığı (Öğretim Üyeleri Odası)
11.01.2016
12.01.2016
13.01.2016
Yer
LAMER Tandoğan YerleĢkesi
DTCF Yönetim Kurulu Odası
Yüksek Lisans
13.01.2016
10:00
DTCF Ana Bina 4.Kat 309 No'lu Oda
Yüksek Lisans
11.01.2016
14:30
DTCF 435 No'lu Oda
Yüksek Lisans
12.01.2016
14:00
DTCF 436 No'lu Oda
Doktora
13.01.2016
13:30
DTCF 441 No'lu Oda
Yüksek Lisans
12.01.2016
14:00
DTCF 345 No'lu Oda
Yüksek Lisans
11.01.2016
14:00
DTCF 324 No'lu Oda
Yüksek Lisans
Doktora
Yüksek Lisans
Doktora
Yüksek Lisans
Doktora
13.01.2016
11.01.2016
13.01.2016
13:00
14:00
10:30
14:00
11:00
13:00
DTCF 346 No'lu Oda
DTCF Ana Bina 129 No'lu Oda
DTCF Ana Bina 123 No'lu Oda
ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ
SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
2015 – 2016 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI BAHAR YARIYILI LĠSANSÜSTÜ
MÜLAKAT SINAV YER VE SAATLERĠ
Program
Tarih
Yakınçağ Tarihi
Tarih
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Dinler Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Ġslam Felsefesi
Felsefe ve Din Bilimleri
Din Eğitimi
Felsefe ve Din Bilimleri
Din Felsefesi
Felsefe ve Din Bilimleri
Felsefe ve Din Bilimleri
Felsefe ve Din Bilimleri
Din Sosyolojisi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Yönetim Bilimleri
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Kent ve Çevre Bilimleri
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Siyaset Bilimi
Bilgi ve Belge Yönetimi
Küresel ve Bölgesel Çalışmalar
Tarih
Yüksek Lisans
Doktora
13.01.2016
Yüksek Lisans
12.01.2016
Yüksek Lisans
Doktora
Yüksek Lisans
Doktora
Yüksek Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Yüksek Lisans
Doktora
11.01.2016
13.01.2016
11.01.2016
13.01.2016
12.01.2016
Saat
11:00
14:00
Yer
DTCF Ana Bina 133 No'lu Oda
13:30
DTCF 138 No'lu Oda
10:00
11:00
10:00
11:00
Ġlahiyat Fakültesi Anabina 3. Kat 306 No'lu Oda
10:00
09:30
11:00
10:00
14:00
Ġlahiyat Fakültesi Ek Bina 6. Kat 609 No'lu Oda
Ġlahiyat Fakültesi Anabina 4. Kat
Prof. Dr. Cemal TOSUN'un Odası
Ġlahiyat Fakültesi Anabina 3. Kat
Prof. Dr. Recep KILIÇ'ın Odası
Ġlahiyat Fakültesi Ek Bina 6. Kat 609 No'lu Oda
12.01.2016
10:00
Ġlahiyat Fakültesi Anabina 4. Kat
Prof. Dr. Niyazi AKYÜZ'ün Odası
13.01.2016
10:00
SBF Akademik Toplantı Salonu
12.01.2016
10:30
SBF Akademik Sınav Salonu
Yüksek Lisans
12.01.2016
10:00
SBF Akademik Toplantı Salonu
Yüksek Lisans
Doktora
12.01.2016
10:30
DTCF Bilgi ve Belge Yönetimi Bölüm Odası
Yüksek Lisans
12.01.2016
10:00
SBF 317 No'lu Oda
Yüksek Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Yüksek Lisans
Doktora
ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ
SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
2015 – 2016 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI BAHAR YARIYILI LĠSANSÜSTÜ
MÜLAKAT SINAV YER VE SAATLERĠ
Program
Tarih
Ġslam Tarihi ve Sanatları
Ġslam Tarihi
Ġslam Tarihi ve Sanatları
Türk Ġslam Sanatları Tarihi
Ġşletme
DıĢ Ticaret ve Uluslararası Pazarlama
Ġşletme
Finans
Ġşletme
Ġç Denetim ve Kontrol
Temel Ġslam Bilimleri
Arap Dili ve Belagati
Temel Ġslam Bilimleri
Ġslam Mezhepleri Tarihi
Temel Ġslam Bilimleri
Tefsir
Temel Ġslam Bilimleri
Kelam
Temel Ġslam Bilimleri
Ġslam Hukuku
Temel Ġslam Bilimleri
Tasavvuf
Temel Ġslam Bilimleri
Hadis
Yüksek Lisans
Doktora
Yüksek Lisans
Doktora
Çalgı Anasanat Dalı
Yüksek Lisans
Sosyal Çevre Bilimleri
Yüksek Lisans
Doktora
11.01.2016
11.01.2016
Saat
10:00
10:00
10:00
14:00
Yer
Ġlahiyat Fakültesi Ana Bina 2. Kat
Prof. Dr. Seyfettin ERġAHĠN'in Odası
Ġlahiyat Fakültesi Ana Bina 4. Kat 422 No'lu Oda
Yüksek Lisans
11.01.2016
09:00
SBF Bölüm Odası
Yüksek Lisans
11.01.2016
09:00
SBF Bölüm Odası
Yüksek Lisans
12.01.2016
09:00
SBF Bölüm Odası
Yüksek Lisans
12.01.2016
14:00
Ġlahiyat Fakültesi Ana Bina 5. Kat 507 No'lu Oda
12.01.2016
10:00
14:00
13.01.2016
14:00
10:00
14:00
10:00
14:00
10:00
11:00
10:00
14:00
Ġlahiyat Fakültesi Ana Bina 4. Kat
Prof. Dr. Hasan ONAT'ın Odası
Ġlahiyat Fakültesi Ek Bina 6. Kat
611 No'lu Seminer ve Sunum Salonu
Ġlahiyat Fakültesi Ana Bina 1. Kat
Prof. Dr. ġaban Ali DÜZGÜN'ün Odası
Ġlahiyat Fakültesi Ana Bina 1. Kat
Prof. Dr. Ġbrahim ÇALIġKAN'ın Odası
Ġlahiyat Fakültesi Ana Bina 1. Kat
Prof. Dr. Ethem CEBECĠOĞLU'nuın Odası
Ġlahiyat Fakültesi Ana Bina 4. Kat
Prof. Dr. Kamil ÇAKIN'ın Odası
11.01.2016
10:00
GümüĢdere YerleĢkesi Konser Salonu
11.01.2016
10:00
13:00
DTCF Ana Bina 411 No'lu Oda
Yüksek Lisans
Doktora
Yüksek Lisans
Doktora
Yüksek Lisans
Doktora
Yüksek Lisans
Doktora
Yüksek Lisans
Doktora
Yüksek Lisans
Doktora
12.01.2016
13.01.2016
11.01.2016
13.01.2016
ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ
SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
2015 – 2016 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI BAHAR YARIYILI LĠSANSÜSTÜ
MÜLAKAT SINAV YER VE SAATLERĠ
Program
Batı Dilleri ve Edebiyatları
Alman Dili ve Edebiyatı
Batı Dilleri ve Edebiyatları
Ġngiliz Dili ve Edebiyatı
Batı Dilleri ve Edebiyatları
Ġspanyol Dili ve Edebiyatı
Kamu Hukuku
Gazetecilik
Ġnsan Ġlişkileri
Yüksek Lisans
Doktora
Yüksek Lisans
Doktora
Yüksek Lisans
Doktora
Yüksek Lisans
Doktora
Yüksek Lisans
Doktora
Uzaktan Eğitim
Tezsiz
Yüksek Lisans
Uzaktan Eğitim
Tezsiz
Yüksek Lisans
Tarih
Saat
13.01.2016
10:00
DTCF Kütüphane Binası 2. Kat
11.01.2016
10:00
DTCF Kütüphane Binası 2. Kat
13.01.2016
11:00
DTCF Kütüphane Binası 201 No'lu Oda
11.01.2016
12.01.2016
10:00
10:00
10:00
14:00
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
12.01.2016
10:00
Ankara Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi
11.01.2016
09:00
SBF 123-A No'lu Oda
11.01.2016
Yer
Ankara Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi
Download

Mülakat Sınavı Yeri, Tarihi ve Saati