Yrd. Doç. Dr. Ahmet ATLI
Anabilim Dalı
Doğum Yeri ve Tarihi
Tel (Cep)
Tel (ĠĢ)
Faks
e-posta (1)
e-posta (2)
YazıĢma Adresi
:
:
:
:
:
:
:
:
Tasavvuf
Afyon /1978
(0354) 242 11 20
(0354) 242 11 21
[email protected]
[email protected]
Bozok Üniversitesi Ġlâhiyat Fakültesi
Erdoğan Akdağ Kampüsü
Atatürk Yolu 7. Km
66900 Yozgat
Öğrenim Durumu
LĠSANS
Üniversite
Akademik Birim
Ġl
Mezuniyet Yılı
:
:
:
:
Ankara Üniversitesi
Ġlâhiyat Fakültesi
Ankara
2000
Üniversite
Enstitü
Anabilim Dalı
Tez BaĢlığı
Tez DanıĢmanı
Ġl
Mezuniyet Yılı
:
:
:
:
:
:
:
Ankara Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Türk Din Musikisi
BektaĢi Nefeslerinin Türk Din Musikisindeki Yeri
Yard. Doç. Dr. Bayram AKDOĞAN
Ankaraa
2005
Üniversite
Enstitü
Anabilim Dalı
Tez BaĢlığı
Tez DanıĢmanı
Ġl
Mezuniyet Yılı
:
:
:
:
:
:
:
Ankara Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Tasavvuf
Tasavvufta Ricâlu’l-Gayb
Prof. Dr. Ethem CEBECĠOĞLU
Ankara
2011
YÜKSEK LĠSANS
DOKTORA
YAYINLAR
K “İbnü‟l-Arabi‟nin „Kutub‟ Kavramı İle İlgili Görüşleri” Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,
1
K (1. Sayı, 2012) yayımlanacak.
ÇalıĢtığı Kurumlar, Görev ve Akademik Unvanları
Görev / Unvan
1
2
3
4
Kurum
ArĢiv Uzmanı
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü-ArĢiv Dairesi
(Osmanlıca)
BaĢkanlığı ANKARA
Din Kültürü ve Ahl.
TaĢağıl Lisesi-Manavgat/ANTALYA
Bil. Öğrt.
Din Kültürü ve Ahl.
ġehit Kubilay Ġlköğretim Okulu Etlik/ANKARA
Bil. Öğrt.
Din Kültürü ve Ahl. Teknik ve Endüstri Meslek LisesiBil. Öğrt.
AFYONKARAHĠSAR
Tarih Aralığı
2006
2006-2008
2008-2010
2010- (Devam
Ediyor)
Download

TR - Bozok Üniversitesi | İlahiyat Fakültesi