t",F
KARABURUN BELEDİYESİ MECLiS KARARI
: 03ll2l20l4
Karar Tarihi
: Aralılı/20l4
DÖNEM
OTURUM : l
BiRLEşİM : ı
karar Numarası z
Toplantı
Saati
:
Özsr
14.00
Belediye Başkanı : Ahmet ÇAKIR
üyeıeİ: özhan üNAL, Dinçer özı-üoĞıu, iıı<ay
Belediye Meclisini
TeşkiI Edenlerin
Adı ve Soyadı
i.ıraete
Ahmet
ÜNAı,
AKIN,
GiRGiN l,nOOĞaN,
DEĞiRMENCi, gulent GüLTEKİN,
Hamdi YAVUZ, Ahmet
Zuhal OKUYAN,
özhan üNeı-, Dinçer özı-üoĞı-u, ilkay GIRG
Ahmet DEĞİRMENCİ, Bülent GÜLTEKİN,
i.Mete ürNAL, Hamdi Y
TOPLANTIYA
KATILANLAR
Ahmet
^v|JZ,
AKIN, Zuhal OKUYAN,
TOPLANTIYA
KATILMAYANLAR
Karaburun Belediye Meclisi 5393 Sayıh yasarun 22.Maddesi gereğince, 03
Aralık 2014 tarihinde, Belediye Başkanı Ahmet ÇAKIR Başkanlığında toplandı. İmza
Yoklama Çizelgesi üyelere imza ettirilmek suretiyle yoklama yapıldı, tüm üyelerİn iştiraki
tespit edildikten soffa, Birleşim Başkanın açılış konuşması ile açıldı.
20l4 tarihli meclis toplantılarında alınan kararların uygunluğuna
07 ve 12 Kasım
oybirliği ile karar verildi.
6360 sayılı Kanun ile Belediyemize devredilen Karaburun ilçesi sınırları
içerisinde bulunan Köy Tüzel Kişiliklerine ait Özel Ağaçlandırma Projelerine ait iş ve
işlemleri yürütmek için kişi veya kişilerin yetkilendirilmesi önergesinin gündeme alınmasına,
oybirliği ile karar verildi.
07.05.2014 tarih, 39 nolu kararın iptali ile,
Mordoğan2l pafta 3260 nolu parselin
İzmir Büytikşehir Belediye Başkanlığına devredilmesi önergesinin gündeme alınmasına,
oybirliği ile karar verildi.
Ö
::-:,
ıi-]]E]-ji4r
-:-:'{
\i:
] _lJ \.r:r !
f
::
:-
:
5
:. _:,
j
:-i':
_
:
lr,,,: ı,,
|-
r
t.:l]l,,,i\
ğ :,:_,:
:
i-:\]:_:..: r.].]a ]|i|_ı]
-1?ş:
a)
i§Eğ
ıı060
l6ar
rc şahla€ll|(
it6frğ
,eRt
fto
i!';]= ]
4
ı
ıı060
oll1
8
2
7E§g
eiı
iı) Pcııaıclin öğrcnim Cü:cyi
c) Pcııontliı hiııncf ıüıt:i
d) Dolı kadıo dcğiçiklik
::a:::-:
Iror v.
Ş€hireilik
aAd
ocrckccıi
a):i b) L,riYcfrltE.) 1u
d) 6:T 3,{. 3i_t5-oE-::,,,'.:j.
ı
4
(i=5:
Pcı:aıclin nükts:cbi
a
a)? b}i*]i"Q c) ?3
d) ğ57 5.{, ;ğ,-ı5_66_7ı ll::c.
A)5
b)İi,İ.a.)
d) 657 _i,{.
6750
TFi
r c|ıi|ı.şr
ı
67s0
bM
TH
r euİ,i|,..
4
ı
n,5c.
b),İ,,.r..ic) 1ı
r57 i.<. 36-ır-ör_7,1,r',.ğ.
A)5
d)
i'
.?6-ıi-bŞ_ıı
Norm Kadro Değişikliğinin onaylanmasına, oybirliği ile karar verildi. ( 5393 S.K.
l8n)
Belediye mülklerinin kiracılarından, gtiniinde kirasını ödemeyenlerin tahliye
edilmelerine, eski kiracıların kira bedellerinin giincellenmesi için Belediye Enciimenine yetki
verilmesine; oybirliği ile karar verildi.
Karaburun Belediyesi sınrrları içerisinde kalan ve 6360 sayılı Kanun gereği
Belediyemize devri yapılacak olan
Türü
sahanın Adı
Fıstıkçamı-Servi
l
Eğlenhoca Orman
Zeytin-Servi
Hazine
Parlak
2
Kızılçam-Fıstıkçamı- Servi
Hazine
Mordoğan
projelerine
yazıiıı
ait iş ve işlemlerin ytirütiilmesi
Yukarıda
Özel Ağaçlandırma
için, Belediyemiz personeli Adem ERASLAN ve Hüseyin ÖZrÜgUrUT'un
yetkilendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
sıra
Mülkiveti
3
Karaburun İlçesi Mordoğan Müallesi 21 pafta, 1400 nolu parsel 3260 nolu
parsele dönüştüğiinden, 07.05.20|4 tarih,39 nolu Karaburun Belediyesi Meclis Kararının
iptaline, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Otobüs Terminali olarak göriinmesi
nedeniyle 3260 nolu parsel İzmir Büyükşehir Belediyesi kullanımına tahsisli olduğundan,
Karaburun İlçesi, Mordoğan Mahallesi 2l pafta,3260 parselin İzmir Büyükşehir Belediye
Başkanlığına devredilmesine, oybirliği ile karar verildi. (5393 S.K.75ld)
05 Ocak 2014 pazartesi gtinü, saat l4.00'de toplanılmak üzere birleşim Başkan
tarafindan kapatıldı.
Download

t",F - Karaburun Belediyesi