T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
Niğde SGK İl Müdürlüğü
2015-2019 YILI STRATEJİK PLANI
ÇALIŞMADAN, YORULMADAN, ÖĞRENMEDEN RAHAT YAŞAMA YOLLARINI ARAMAYI
İTİYAT
HALİNE
GETİREN
MİLLETLER,
ÖNCE
HAYSİYETLERİNİ,
SONRA
HÜRRİYETLERİNİ VE DAHA SONRA İSTİKLALLERİNİ KAYBETMEYE MAHKÛMDUR.
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
Adres:
Niğde SGK İl Müdürlüğü
Selçuk Mah. Deniz Sok. No:10 Merkez\NİĞDE
Telefon: (0388) 232 36 17
www.nigde.sgk.gov.tr
Değişimi Hisset, Dönüşüme Ortak Ol... Değişimi Hisset, Dönüşüme Ortak Ol... Değişimi Hisset,
Dönüşüme Ortak
İÇİNDEKİLER
GİRİŞ ..........................................................................................................................................1
İÇİNDEKİLER ...........................................................................................................................1
Tablolar Listesi ...........................................................................................................................3
Grafikler Listesi ..........................................................................................................................3
Şekiller Listesi ............................................................................................................................3
Kısaltmalar Listesi ......................................................................................................................4
Yönetici Özeti .............................................................................................................................5
BÖLÜM 1 ...................................................................................................................................6
1
2
Stratejik Plan Hazırlama Süreci ...........................................................................................6
1.1
Hazırlık ve Alt Yapı Çalışmaları ..................................................................................7
1.2
Stratejik Plan Çalışma Programı ve Çalışma Takvimi .................................................8
1.3
Stratejik Plan Çalışma Programı ..................................................................................9
1.4
Stratejik Plan Çalışma Takvimi..................................................................................10
BİRİMİN TANIMI VE SINIRLARININ ÇİZİLMESİ: ....................................................11
2.1
Kurumun Tarihçesi .....................................................................................................11
2.2
Yasal yükümlülüklerin ve mevzuatın incelenmesi.....................................................12
2.3
Birimlerin Görev ve Fonksiyonları ...........................................................................13
2.4
Teşkilat Şeması ..........................................................................................................14
BÖLÜM II ................................................................................................................................15
3
DURUM ANALİZİ ...........................................................................................................15
3.1
Paydaş Analizi ............................................................................................................15
3.1.1
Paydaşların tespit edilmesi ..................................................................................16
3.1.2
Paydaşları önceliklendirme .................................................................................17
3.1.3
İç Çevre Analizi ..................................................................................................18
3.2
GZFT ANALİZİ.........................................................................................................20
3.2.1
Güçlü yönler: ......................................................................................................21
3.2.2
Zayıf yönler:........................................................................................................22
3.2.3
Dış Çevre Analizi ................................................................................................23
3.2.4
Fırsatlar: ..............................................................................................................24
3.2.5
Tehditler: .............................................................................................................25
3.2.6
GZFT/TFZG Matris Analizi ve Stratejiler..........................................................26
BÖLÜM III ...............................................................................................................................28
4
GELECEĞİN TASARIMI ................................................................................................29
4.1
Misyon:.......................................................................................................................30
4.2
Vizyon: .......................................................................................................................31
4.3
Temel Değerler (kuruma değer katan ilke ve prensipler): .........................................32
BÖLÜM IV ...............................................................................................................................33
5
AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ ....34
5.1
Stratejik Amaç: ...........................................................................................................35
5.1.1
Stratejik Hedef: ...................................................................................................35
6
MALİYETLENDİRME.....................................................................................................40
7
İZLEME DEĞERLENDİRME..........................................................................................45
8
Sonuç .................................................................................................................................50
TABLOLAR LİSTESİ
Tablo 1 Stratejik Planlama Kurulu ........................................................................................... 13
Tablo 2 Stratejik Plan Hazırlama Ekibi .................................................................................... 14
Tablo 3 Stratejik Plan Çalışma Programı ................................................................................. 15
Tablo 4 Stratejik Plan Çalışma Takvimi ................................................................................... 16
Tablo 5 Kurumun Faaliyetleri ile İlgili Mevzuatı..................................................................... 21
Tablo 6 Müdürlüğümüz Birimleri ............................................................................................. 30
Tablo 7 Niğde SGK Çalışan Sayısı ............................................................................................ 30
Tablo 8 Personelin Hizmet Süresine Göre Dağılımı ............................................................... 31
Tablo 9 Personelin Öğrenim Durumlarına Göre Dağılımı ................................................... 31
Tablo 10 Niğde SGK Teknolojik Altyapısı ................................................................................ 33
Tablo 11 Sosyal Güvenlik Kapsamı(31/12/2013) ...................................................................... 34
Tablo 12 Niğde SGK Paydaşları ................................................................................................ 39
GRAFİKLER LİSTESİ
Grafik 1 Niğde SGK Çalışanlarının Dağılımı........................................................................... 30
Grafik 2 Personelin Hizmet Süresine Göre Dağılımı ............................................................... 31
Grafik 3 Personelin Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı ........................................................ 31
Grafik 4 Katılımcı Sayısı ............................................................................................................ 35
Grafik 5 Çalışma Ortamı ve Hizmetlerin Değerlendirilmesi Memnuniyet Oranı ................... 36
Grafik 6 Eğitim Hizmetleri Değerlendirilmesi Memnuniyet Oranı ......................................... 36
Grafik 7 İletişim ve Koordinasyon Değerlendirilmesi Memnuniyet Oranı ............................. 37
Grafik 8 Tanıtım ve Kurum İmajı Değerlendirilmesi Memnuniyet Oranı .............................. 37
Grafik 9 Görev ve Özlük Değerlendirilmesi Memnuniyet Oranı ............................................. 38
Grafik 10 Genel Memnuniyet Oran .......................................................................................... 38
Grafik 11 Katılımcı Sayısı .......................................................................................................... 40
Grafik 12 Paydaşlar ................................................................................................................... 40
Grafik 13 Memnuniyet Oranları ............................................................................................... 41
ŞEKİLLER LİSTESİ
Şekil 1 .............................................................................................................................................................................................. 11
Şekil 2 .............................................................................................................................................................................................. 13
Şekil 3 .............................................................................................................................................................................................. 16
Şekil 4 .............................................................................................................................................................................................. 20
Şekil 5 .............................................................................................................................................................................................. 23
Şekil 6 .............................................................................................................................................................................................. 26
Şekil 7 Teşkilat Yapısı ..................................................................................................................................................................... 27
Şekil 8 .............................................................................................................................................................................................. 29
Şekil 9 .............................................................................................................................................................................................. 42
Şekil 10 ............................................................................................................................................................................................ 44
Şekil 11 ............................................................................................................................................................................................ 52
KISALTMALAR LİSTESİ
ADNKS
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi
ARGE
BÇ
DİSK
DSİ
GSS
GZFT
HÇ
HMÜŞ
ISO
KAMU-SEN
İŞKUR
KESK
MTA
PTT
RTB
SGK
SHÇEK
SSK
T.C.
TÜİK
TÜSİAD
NÜ
AFYDB
Araştırma Geliştirme
Bağımsız Çalışanlar
Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu
Devlet Su İşleri
Genel Sağlık Sigortası
Güçlü-Zayıf Yanlar, Fırsatlar ve Tehditler
Hizmet Akdi ile Çalıştırılanlar
Hukuk Müşavirliği
Uluslararası Standartlar Örgütü
Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu
Türkiye İş Kurumu
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü
Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı
Sosyal Güvenlik Kurumu
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
Sosyal Sigortalar Kurumu
Türkiye Cumhuriyeti
Türkiye İstatistik Kurumu
Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği
Niğde Üniversitesi
Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı
BAĞ-KUR
Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu
DHDB
DPT
ES
GSSGM
HAK-İŞ
HSGM
IP
İEDB
İKDB
ÇSGB
MEMUR-SEN
OYAK
PÖGM
SGB
SGM
SSGM
TBMM
TİSK
Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
Devlet Planlama Teşkilatı
T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu
Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü
İnternet Protokol Adresi
İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Memur Sendikaları Konfederasyonu
Ordu Yardımlaşma Kurumu
Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Sosyal Güvenlik Merkezi
Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu
TÜRK-İŞ
YÖNETİCİ ÖZETİ
İnsanların hayat boyunca yaşam kalitesini etkileyen en önemli unsur sosyal güvence içinde olmaktır. Sosyal
güvenlik, insanların gelirlerine bakılmaksızın toplum huzurunu ve refahını bozan sosyal tehlikelerin verdiği
zararlardan “insan hakkı” ve esas itibariyle de “devlet görevi” olarak primli ya da primsiz sistemlerin
kullanılması, kişilerin sosyal tehlikelerin zararlarından kurtarılma güvencesidir. Bu doğrultuda ülkemizde
sosyal güvenlik hakkı, Anayasamızın 60 ıncı maddesindeki “Herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet
bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar” hüküm ile açıkça ortaya konmuştur.
Ülkemizdeki sosyal güvenliğin genel yapısı sosyal devlet anlayışıyla birlikte sigortacılık esaslarına
dayanmaktadır. Sigortalılara verilecek sigorta yardımlarının hangi hallerde ve miktarda verileceği önceden
belirlenmiş olup, uzun ve kısa vadeli sigorta kollarında hizmet sunulmaktadır. Sosyal güvenlik sistemi, sosyal
devletin gereği, özel sigortacılıktan farklı olarak birebir fayda/maliyet dengesi gözetilmeden oluşturulmuştur.
Bu durum sosyo-ekonomik ve demografik değişimlerin neden olduğu tüm risklerin sistem tarafından
taşınmasına neden olmaktadır.
Kurumumuz, vatandaşlarımıza doğumundan ölümüne kadar, hatta ölümünden sonra da hak sahiplerine
sağlık, sigorta ve sosyal yardım alanlarında, “Kaliteli, adil, kolay erişilebilir, insan odaklı hizmet veren,
aktüeryal ve mali açıdan sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemini yürütmek ve geliştirmek” misyonu
doğrultusunda hizmetleri sunmaktadır.
Kurumumuz yeni yapısı ve uygulamalarıyla alışılagelmiş kamu bürokrasisi tarzını terk etmiş, sosyal güvenlik
alanında tüm paydaşlarının ihtiyaç ve beklentilerini ön planda tutan, bürokrasiden uzak, iş ve işlemlerini
yasalara ve kalite standartlarına uygun, adil, verimli ve hızlı bir şekilde hizmet verme yolunda önemli
mesafeler kat etmiştir.
Gerek kullanılan kaynaklar ve verilen hizmetler açısından gerekse Türkiye’nin merkezi yönetim bütçesinden
sonraki en büyük bütçesi olması nedeniyle, nüfusu 76 milyona ulaşmış toplumumuzda Kurumumuzun önem
ve katkısı her geçen gün artmaktadır. Bu doğrultuda Kurumumuz, “Vatandaş odaklı hizmet anlayışı içinde
etkin, süratli ve kaliteli sosyal güvenlik hizmeti sunan, toplumun güvenine sahip ve aktüeryal dengelerini
sağlamış, saygın bir kurum olmak” vizyonu doğrultusunda ve insan odaklılık, adalet, şeffaflık, kaliteli hizmet,
güvenilirlik, çözüm odaklılık, sürekli gelişim ve verimlilik temel değerleriyle hizmetlerini sunmaya devam
etmektedir.
Bu doğrultuda hazırlanan stratejik planın oluşmasında görüş ve önerileri ile katkıda bulunan tüm
paydaşlarımıza, Stratejik Planlama ekibi başta olmak üzere planın hazırlanmasında ve bugüne kadar başarı
ile uygulanmasında emeği geçen İl Müdürlüğümüz çalışanlarına teşekkür eder, hazırlanan stratejik planın
devam eden sürede de başarılı bir şekilde uygulanarak belirlenen hedeflere ulaşılmasını temenni ederim.
GİRİŞ
Dünyadaki değişime ayak uydurabilmek ve 21. yüzyılın vatandaş memnuniyetine odaklı yeni yönetim
anlayışını kamuda etkin kılabilmek amacıyla, ülkemizde başlatılan yeniden yapılanma çalışmaları
kapsamında; kamu kuruluşlarının planlı hizmet üretme, belirlenen politikaları somut iş programı ve
bütçelerine dayandırma, uygulamayı etkin bir şekilde izlemelerinde “stratejik planlama” temel bir araç
olarak kabul edilmektedir.
Stratejik planlama, yönetimi önceden sistemli düşünmeye sevk etmesi ve kurum içi çabaların daha iyi ve
sistematik olarak koordine edilmesi gerekliliğini beraberinde getireceğinden, kurumun temel hedef ve
politikalarını daha kesin biçimde saptamaya yöneltmesi ve beklenmedik gelişmelere karşı hazırlıklı olması
açısından önem taşımaktadır.
Değişim ve dönüşüm için bir yol haritası olan stratejik planlama; geleceğe yönelik günlük kararların
etkilerine vurgu yapması ve uzun vadeli bakış açısı taşıması özelliğiyle, hedeflere ulaşmaya yönelik
periyodik yaklaşımları ve güncellemeleri içermesi, esnek ve uyum sağlayıcı bir niteliği beraberinde
getirmesi anlamında ilerlemenin en kolay yolu olarak da algılanmalıdır.
Bu doğrultuda, Kuruma yeni bir vizyon kazandırmak, önümüzdeki dönemlere ilişkin bir yol haritası
oluşturmak amacıyla İl Müdürlüğümüz Stratejik Planı hazırlanmıştır.
Stratejik Planın Kurumumuza ve paydaşlarımıza faydalı olmasını temenni eder, gayretli çalışmalarından
dolayı emeği geçenlere teşekkür ederiz.
Şekil 1
1.STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA SÜRECİ
1.1 HAZIRLIK VE ALT YAPI ÇALIŞMALARI
Niğde İlinde tüm kamu kurumlarına yönelik 15 Aralık 2013-22 Aralık 2013 tarihleri arasında Stratejik
Plan Hazırlama Eğitimi gerçekleştirilmiş olup İl Müdürlüğümüz personeli de bu eğitime iştirak ederek
gerekli bilgi ve eğitimi almıştır.
Yine 22-01-2014 tarihinde Valilik Makamının emri ile stratejik plan çalışmalarının başlaması
emredilmiştir.
Niğde İli Kamu Kurumları arasında iletişimi hızlandırmak, bilgi ve belgelerin bu yolla iletilmesini ve
saklanmasını sağlamak amacıyla Niğde Üniversitesi danışmanları tarafından Niğde Valiliği Kurumlar
Stratejik Plan Çalışmaları adıyla (http://194.27.42.122/nsp/ )internet sayfası açılarak çalışmaların başladığı
duyurulmuş ve bu sayfada stratejik planlamaya yönelik temel bilgi ve belgelere yer verilmiştir.
1.1.1 Yasal Dayanak
5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca; kamu idarelerine
kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve
vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını ölçmek, bu
sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlama
zorunluluğu getirilmiştir. Stratejik plan hazırlamanın usul ve esasları, Strateji Geliştirme Birimlerinin
Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmelikle belirlenmiştir.
1.1.2 Stratejik Planlama Organizasyon Yapısı
02.01.2014 tarihi itibariyle başlatılan İl Müdürlüğümüz stratejik plan çalışmalarının katılım, paylaşım,
eşgüdüm ve işbirliği çerçevesinde yürütülebilmesi amacıyla bir çalışma organizasyonu oluşturulmuştur.
1.1.2.1 Stratejik Planlama Kurulu
Müdürlüğümüz stratejik planlama hazırlıkları kapsamında çalışmaların süratli ve verimli bir şekilde
yürütülmesi ve Müdürlük içi koordinasyonun sağlanması, süreç içinde gerçekleştirilecek faaliyetlere son
şeklini vermek, üst yönetim olarak nihai görüşü oluşturmak ve onay vermekle yükümlü bir merci olarak
31.01.2014 tarih ve 2014-2 nolu iç emir ile Stratejik Planlama faaliyetlerinin başladığı duyurularak
Stratejik Planlama Kurulu oluşturulmuştur.
Tablo 1 Stratejik Planlama Kurulu
Adı Soyadı
Adil DEMİR
Mustafa GÜLTEKİN
Ömer Faruk İLHAN
Elif TÜRKELİ
Görev
Başkan
Üye
Üye
Üye
Unvan
İl Müdürü
İl Müdür Yrd.
İl Müdür Yrd.
Şef
Şekil 2
1.1.2.2 Stratejik Plan Hazırlama Ekibi
31.01.2014 tarih ve 2014-2 nolu iç emir ile Müdürlüğümüzde Stratejik Plan Hazırlama Ekibi oluşturularak
çalışmalar başlamıştır. Müdürlüğümüz Stratejik Planı’nı hazırlayacak ekipte birimlerin temsil edilebilmesi
ve stratejik planın mevzuata uygun bir şekilde katılımcı bir anlayışla hazırlanması amacıyla uygun
birimlerden temsilci görevlendirilmiştir.
Tablo 2 Stratejik Plan Hazırlama Ekibi
Adı Soyadı
Ömer Faruk İLHAN
Elif TÜRKELİ
Baki ÇUBUK
Yüksel AYDIN
Merve TANIK
Unvan
İl Müdür Yrd.
Şef
Şef
VHKİ
Memur
Görev
Başkan
Üye
Üye
Üye
Üye
1.1.3 Yöntem
Müdürlüğümüz stratejik planlama çalışmaları, 26.05.2006 tarih ve 26179 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik” te yer alan usul ve esaslar doğrultusunda yürütülmüştür.
Stratejik plan felsefesinin gereği olan katılım, kurum içinde ve bağlı birimler düzeyinde Stratejik Planlama
Ekibinin faaliyetleri ve soru formları ile sağlanmıştır.
İç paydaş olarak Müdürlük personelinin katılımı; Müdürlüğümüz bünyesinde çalışmakta olan personele
uygulanan İç Paydaş Anketi ile sağlanmıştır.
Dış paydaşlar düzeyinde hazırlanan anketler, görüşlerin alınması amacıyla paydaşlarımıza gönderilmiştir.
Bu planda yer alan bilgiler bu anketlerden elde edilmiştir.
1.2 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMA PROGRAMI VE ÇALIŞMA TAKVİMİ
Tablo 3 Stratejik Plan Çalışma Programı
NO GERÇEKLEŞTİRİLECEK İŞLEMLER
Niğde Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Stratejik
Planlama çalışmalarının başladığına ilişkin İç Emrin
1
hazırlanması ve yayımlanması
Stratejik planlamayla ilgili mevzuatın, yayımların ve
örnek çalışmaların derlenmesi, incelenmesi ve arşiv
2
oluşturma
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
SORUMLU BİRİM
İnsan Kaynakları ve Eğitim
Birimi
Stratejik Plan Hazırlama
Ekibi
Stratejik Plan Hazırlama
Ekibi
Stratejik Plan Hazırlama
GZFT Analizinin yapılması
Ekibi
Yapılan çalışmaların gözden geçirilmesi
Stratejik Planlama Kurulu
Stratejik Plan Hazırlama
Stratejik Plan Taslağının yazımına başlanması
Ekibi
Stratejik Plan Taslağının Niğde Üniversitesi
Stratejik Plan Hazırlama
Danışmanları ile beraber incelenmesi
Ekibi
Stratejik Plan Hazırlama
Stratejik Plan Taslağının bitirilmesi ve onaya sunulması Ekibi ve
Müdürlük Makamı
Onaylanan Stratejik Planın değerlendirilmek üzere
Stratejik Planlama Kurulu
Kalkınma Bakanlığına gönderilmesi
Stratejik Planlama Kurulu
Kalkınma Bakanlığının ‘Değerlendirme Raporundaki’
Stratejik Plan Hazırlama
uyarıları doğrultusunda gözden geçirilmesi
Ekibi
Stratejik Plan taslağının gerekli düzeltmelerin
yapılmasının ardından Stratejik Plan olarak
Müdürlük Makamı
onaylanması
Niğde Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Stratejik
Planı’nın TBMM, Maliye Bakanlığı, Sayıştay ve
Stratejik Planlama Kurulu
Kalkınma Bakanlığı’na gönderilmesi, personele ve
kamuoyuna duyurulması
Niğde Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde stratejik plan
Stratejik Planlama Kurulu
hazırlama sürecinde karşılaşılan zorlukların Kalkınma
Müdürlük Makamı
Bakanlığı’na bir rapor halinde bildirilmesi
İl Müdürlüğümüz iç ve dış paydaş analizinin yapılması
Niğde Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü 2014-2019 Stratejik Plan hazırlama süreci 1 Şubat 2014-1 EYLÜL
2014 Tarihleri arası 7 ay (210 gün ) olarak belirlenmiştir.
Tablo 4 Stratejik Plan Çalışma Takvimi
Şekil 3
BİRİMİN TANIMI VE SINIRLARININ ÇİZİLMESİ:
KURUMUN TARİHÇESİ
SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN VE SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNUN TARİHÇESİ
İnsanlar yaşamları boyunca kendi iradeleriyle ya da iradeleri dışında açığa çıkan çeşitli mesleki,
fizyolojik ve sosyo-ekonomik risklere maruz kalmaktadır. Bu risklerin ortadan aldırılması, bireyler
üzerindeki etkilerinin azaltılması veya sonuçlarının onarılması gerekmektedir. Ayrıca, insanların artan
güvenlik ihtiyaçlarına cevap verecek ve onlara insan onuruna yaraşır huzurlu ve mutlu bir yaşam sunacak
bir yapıya ihtiyaç duyulmaktadır.
Bu ihtiyaçtan doğan “Sosyal Güvenlik” toplumun bütün bireylerinin hiçbir ayrım ve ayrıcalık
gözetilmeksizin hem ekonomik hem de sosyal bakımdan bugünlerinin ve yarınlarının güvence altına
alınmasını amaçlayan; birbirleri arasında sıkı bir birlik ve uyum kurulmuş olan bir sistemler bütünü olarak
tanımlanmaktadır.
Dünyada Sosyal Güvenlik
Bugünkü anlamda sosyal güvenlik sistemi 19 uncu yüzyılın sonlarına doğru ilk kez Alman devlet
adamı Bismarck tarafından gerçekleştirilmiştir.
Sosyal güvenlik kavramı ilk olarak 1935 tarihli Amerikan Sosyal Güvenlik Kanununda yer
almıştır. Kavram, daha sonra 1941 tarihli Atlantik Paktı Sözleşmesinde ve 1944 tarihli Uluslararası
Çalışma Örgütü (ILO) Philedelphia Konferansında kullanılmıştır. Ayrıca İnsan Hakları Evrensel
Beyannamesinin 22 nci ve 25 inci maddelerinde sosyal güvenlik, temel haklardan biri olarak
sayılmaktadır. ILO da 1952 tarihli ve Sosyal Güvenliğin Asgari Normları Hakkındaki 102 sayılı
sözleşmesinde en geniş şekilde sosyal güvenlik kavramına yer vermiş ve bu alandaki temel düzenlemeyi
yapmıştır.
Türk Sosyal Güvenlik Sistemi
Türk tarihindeki sosyal güvenlik uygulamaları Orta Asya, Anadolu Selçuklu, Osmanlı ve
Cumhuriyet Dönemi olarak ele alınabilir. Orta Asya Döneminde, Eski Türklerde aile bağları güçlü olduğu
için aile içi yardımlaşmalar önemli bir sosyal yardım olarak ön plana çıkarken, yerleşik hayata geçişle
birlikte daha sağlam temellere dayalı olarak oluşturulan ve iyilik, dayanışma, yardım için tesis edilen vakıf
kurumları diğer bir sosyal yardım anlayışı olarak ortaya çıkmıştır.
Anadolu Selçuklu Döneminde halk göçebe, köylü ve şehirli olmak üzere üç gruba ayrılmış; göçebe
halk hayvancılıkla, köylüler hayvancılık ve tarımla, şehirliler ise ticaret ve zanaatla uğraşmışlardır.
Şehirlerde ticaretle uğraşanlar tarafından Ahi Teşkilatları ile bu teşkilat içinde zanaatkârların iş kollarına
göre loncaları kurulmuş, zanaatkârlar arasındaki güçlü bağ ve dayanışma ile de sosyal yardım amaçlı vakıf
kurumları tesis edilmiş, devlet malı olarak kabul edilen ve miri arazi olarak adlandırılan topraklardan vakıf
arazisi olarak ayrılanlardan elde edilen gelirler (tesis edilen bu sosyal hizmet) dayanışma ve yardım
kurumlarının giderlerine tahsis edilmiştir.
Ekonomik ve sosyal teşkilatlanması Anadolu Selçuklu Devleti’nin bir devamı niteliğinde olan
Osmanlı Devletinde sosyal güvenlik anlamında ilk örgütlenme, 13. yüzyılda önce Ahilik (esnaf, zanaatkar,
çiftçi vb. bütün çalışma kollarını içine alan ocak), sonra Gedik (hak, imtiyaz)- Lonca (belli bir iş kolunda
usta, kalfa ve çırakları içine alan dernek) teşkilatı adı altında ortaya çıkmış ve 18. yüzyıla kadar etkinliğini
hissettirmiştir. 18. yüzyılda ise Osmanlılarda sosyal güvenlik daha bir kurumsallık kazanmış ve ilk kez bu
yüzyılda sosyal yardım amaçlı vergi toplanmaya başlanmıştır.
Osmanlı Devletinde sanayileşme hareketleri ve işçi sınıfının doğuşu Avrupa’ya oranla çok geç
başladığından modern anlamda bir sosyal güvenlik sistemine oldukça geç kavuşmuşlardır. 19. yüzyılda
Darülaceze (düşkünler yurdu), Darüşşafaka (yoksul, öksüz ve yetimler için okul) gibi kurumların
kurulmaya başlamasıyla birlikte Loncaların yardımlaşma sandıkları yıkılmaya yüz tutmuş, yine de yüzyılın
sonuna kadar varlıklarını sürdürmüşlerdir.
Osmanlıda tekaüt (emekli) ve teavün (yardımlaşma) sandıkları ile Tanzimat sonrasında işçilerle
ilgili sınırlı kapsamlı toplumsal politika düzenlemelerinin yer aldığı 1865 tarihli Dilaver Paşa Nizamnamesi
sosyal güvenlik alanında oluşturulan önemli düzenlemelerdendir. Ayrıca, 1866 tarihinde Askeri Tekaüt
Sandığı ve 1881 tarihinde Sivil Memurlar Emekli Sandığı kurulmuştur. Diğer taraftan, 1876 tarihli Kanun-i
Esasi ve 1908’de tekrar yürürlüğe giren Kanun-i Esasinin getirmiş olduğu en önemli yenilik ve
düzenlemeler temel hak ve hürriyetlere ilişkin olmasına rağmen, anılan kanunlarda ekonomik ve sosyal
haklara değinilmemiştir.
1921 yılında 151 sayılı Ereğli Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik Kanun ile kurulan Amele
Birliği, ülkemizin kanun ile kurulan ve üyeliği zorunlu olan ilk sosyal güvenlik kuruluşudur. Yeni devletin
ilk Anayasası olan 1921 tarihli Teşkilatı Esasiye Kanunu devletin içinde bulunduğu dönemin ekonomik,
sosyal ve siyasi durumu nedeniyle hak ve özgürlüklere yer verememiştir. Cumhuriyetin ilk yıllarında,
sosyal sigortalara benzeyen fakat kişiler ve riskler açısından çok dar kapsamlı olmasına rağmen sayıca
oldukça fazla olan birtakım emeklilik ve yardımlaşma sandıklarının kuruluşunu öngören kanunlar
çıkarılmıştır. Bu alanda çıkarılan yasalar ve oluşturulan sandıklardan bir kısmı, 1926 tarihli ve 895 sayılı
Kanunla kurulan İmalatı Harbiye Teavün ve Sigorta Sandığı, 1934’de 2454 sayılı Kanunla kurulan Devlet
Demir Yolları ve Limanlar İdaresinin Memur ve Müstahdemleri Tekaüt Sandığı, 1935’de kurulan Telgraf
ve Telefon İdaresi Biriktirme ve Yardım Sandığı, 1935'de kurulan PTT Telgraf ve Telefon İdaresi
Biriktirme ve Yardım Sandığı, 1937'de 3202 sayılı Kanunla kurulan T.C. Ziraat Bankası Memurları Tekaüt
Sandığı, 1938'de Emlak ve Eytam Bankası Memurları Tekaüt Sandığı, T.C. Merkez Bankası Memurları
Tekaüt Sandığı, Devlet Hava Yolları Umum Müdürlüğü Memur ve Müstahdemleri Tekaüt Sandığı
şeklinde sıralanabilir.
1936 tarihli ve 3008 sayılı İş Kanunu ile ilk kez Türkiye’de sosyal sigortaların kuruluşu ve sosyal
sigortalara ilişkin temel ilkeler öngörülmüştür. Ancak Kanunda öngörülen sistem, İkinci Dünya Savaşının
araya girmesi nedeniyle 1945 yılına kadar oluşturulamamıştır.
Sosyal sigorta kolları ile ilgili ilk kanun, 27.06.1945 tarihli ve 4772 sayılı İş Kazaları, Meslek
Hastalıkları ve Analık Sigortaları Kanunudur. Bu Kanunun yürürlüğe girmesi ile İş kazaları,Meslek
Hastalıkları ve Analık Sigortası uygulanmaya başlamıştır. Anılan Kanuna paralel olarak 16.07.1945
tarihinde 4792 sayılı İşçi Sigortaları Kurumu Kanunu çıkarılmıştır. Bu Kanunun 01.01.1946 tarihinde
yürürlüğe girmesiyle İşçi Sigortaları Kurumu kurularak 1945 yılına kadar kurulan çok sayıdaki sandığın da
birleştirilmesi sağlanmıştır. İşçi Sigortaları Kurumu kurulduğu yıl, ilk önce 4772 sayılı İş Kazaları, Meslek
Hastalıkları ve Analık Sigortaları Kanunu kapsama alınmıştır. Sonrasında ise, 1950 yılında 5417 sayılı
İhtiyarlık Sigortası Kanunu, 1951’de 5502 sayılı Hastalık ve Analık Sigortası Kanunu ve 1957’de de 6900
sayılı Maluliyet, İhtiyarlık ve Ölüm Sigortası Kanunu kabul edilmiştir.
Sosyal güvenlik alanında değinilen bu düzenlemelerin dışındaki en önemli gelişme, 1961
Anayasasıdır. “sosyal güvenlik” kavramı ilk kez çalışma hayatı ve sosyal politikalara ilişkin ana yasal
terminolojiye girmiştir.1961 Anayasasının sosyal güvenlikle ilgili 48 inci maddesine benzer hükme 1982
Anayasasının “sosyal güvenlik” başlıklı 60 ıncı maddesinde “Herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir.
Devlet bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar.” denilmek suretiyle, sosyal
güvenlik alanında Devlete önemli görevler yüklenmiştir.
Ülkemizde planlı kalkınma dönemine 1963 yılından itibaren başlanılmış, kalkınma planlarında
sosyal güvenlik; bireyleri, karşılaşılabilecek risklere karşı korumak amacıyla geliştirilen güvenceler sistemi
olarak kabul edilmiştir. Sigortalıların özel yararları ve durumları göz önünde bulundurulmak şartı ile sosyal
güvenlik kurumlarının tek çatı altında birleştirilmesi fikrine ilk kez Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planında
(1963-1967) yer verilmiş ve devletin sosyal politikası olarak kamuoyuna açıklanmıştır.
Tarihsel süreç içerisinde, işçi statüsünde çalışanlara ilişkin sigorta kollarına
aitçeşitli kanunlarda bulunan düzenlemeler, 1961 Anayasasının yürürlüğe
girmesini takiben , 17.07.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar
Kanununda birleştirilmiştir. 01.03.1965 tarihinde yürürlüğe giren bu
Kanunla, İşçi Sigortaları Kurumu, Sosyal Sigortalar Kurumu adını almış,
işçi statüsünde çalışanların sosyal güvenlikleri alanında yeni haklar
getirilmiştir
08.06.1949 tarihinde kabul edilen ve 01.01.1950 tarihinde yürürlüğe giren
5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile sayıları 11’i bulan mevcut
emeklilik sandıkları ortadan kaldırılmış, çalışanlardan ve işverenlerden
prim alınması ilkesine dayalı, modern anlamda bütüncül bir sosyal güvenlik
yapısı oluşturulmuştur. Bu yapının tek elden yürütülmesi için de T.C.
Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü kurulmuştur.
Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu
(Bağ-Kur) 02.09.1971 tarihli ve 1479 sayılı Kanun ile kurulmuş olup,
Kanunun sigortalılıkla ilgili hükümleri 01.10.1972 tarihinde uygulamaya
konulmuş, 01.01.1986 tarihinden itibaren de bu Kanuna tabi sigortalılara
sağlık sigortası yardımları verilmeye başlanmıştır. 10.09.1977 tarihli ve 2108
sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasıyla köy ve mahalle
muhtarlarının Bağ-Kur kapsamında zorunlu sigortalı olmaları sağlanmıştır.
04.05.1979 tarihli ve 2229 sayılı Kanunla herhangi bir sosyal güvenlik
kuruluşuna tabi olmayan Türk vatandaşlarıyla ev kadınlarına Bağ-Kur
kapsamında isteğe bağlı sigortalı olma hakkı verilmiştir. Bu sigortalıların da zorunlu sigortalılarla aynı hak
ve mükellefiyetlere tabi olması öngörülmüştür.
1983 yılında 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu ve 2926 sayılı Tarımda Kendi
Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu kabul edilerek tarım kesiminde çalışanların sosyal
güvenliklerinin sağlanmasına dönük önemli düzenlemeler yapılmıştır.
Ülkemizde; hizmet akdiyle çalışanların 506, kendi nam ve hesabına çalışanların 1479, devlet
memuru olarak çalışanların 5434, tarımda hizmet akdiyle çalışanların 2925, tarımda kendi nam ve hesabına
çalışanların 2926 sayılı kanunlara tabi olarak sosyal güvenlikleri sağlanmaktaydı. Diğer bir deyişle,
sigortalıların sosyal güvenlik hakları 5 ayrı yasa ile düzenlenmişti. Ayrıca, 506 sayılı Kanunun geçici 20
nci maddesindeki sandıklara tabi olanlar da kendi vakıf senetlerine göre sosyal güvenliklerini
sağlamaktaydı. Ancak, bu tarz bir sosyal güvenlik sistemi farklı sosyal güvenlik kanunlarına tabi olarak
çalışanların hak ve yükümlülükleri arasındaki norm ve standart birliğini bozmaktaydı.
Söz konusu norm birliğinin sağlanması ve sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemi oluşturulması
amacıyla sosyal güvenlik reformu yapılması gerekli görülmüştür. Bu doğrultuda, yukarıda tarihsel süreçleri
özetlenen Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı, T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü ve Bağ-Kur Genel
Müdürlüğünü aynı çatı altında toplayan Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, 20.05.2006 tarihli ve 26173
sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5502 sayılı Kanunla kurulmuştur. Bu reformla sigorta
hak ve yükümlülüklerinin eşitlendiği, mali olarak sürdürülebilir tek bir emeklilik ve sağlık sigortası
sisteminin kurulması öngörülmüştür.
Reform ile aynı zamanda nüfusun tamamına eşit, kolay ulaşılabilir ve kaliteli sağlık hizmeti
sunumunu amaçlayan genel sağlık sigortası sisteminin oluşturulması hedeflenmiştir. Bu itibarla,
31.05.2006 tarihinde 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kabul edilmiş,
01.01.2007 tarihinde de yürürlüğe girmesi öngörülmüştür. Ancak 5510 sayılı Kanununun bazı
maddelerinin Anayasa Mahkemesince iptal edilmesi, kanuna ek ve değişiklik getiren mevzuatın çıkarılması
gibi nedenlerle yürürlük tarihi; önce 01.07.2007 tarihine, sonra 01.01.2008 tarihine ertelenmiş ve nihayet
5510 sayılı Kanun 01.10.2008 tarihinde tüm hükümleri ile yürürlüğe girmiştir. 5510 sayılı Kanun ile sosyal
sigortalar alanında birçok konuda norm ve standart birliği sağlanmış ve uygulamaya geçirilmiştir.
Şekil 4
YASAL YÜKÜMLÜLÜKLERİ N VE MEVZUATIN İNCELENMESİ
Tablo 5 Kurumun Faaliyetleri ile İlgili Mevzuatı
• 07/04/1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanunu
• 08/05/1926 tarihli ve 818 sayılı Borçlar Kanunu
• 10/02/1929 tarihli ve 1389 sayılı Devlet Davalarını İntaç Eden Avukat ve Saireye
Verilecek Ücreti Vekalet Hakkında Kanun
• 06/05/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
• 19/06/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu
• 12/06/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilâtı Kanunu
• 10/07/1941 tarihli ve 4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun
• 17/06/1949 tarihli ve 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu (40, 56, 60, 65, 72, 89, 101,
103, 136, 137 nci maddeler, 1, 31, 41-45, 71, 77, 79, 81-83 üncü ek maddeler, 76, 121,141, 205, 206,
209, 214, 221, 222 nci geçici maddeler, ek geçici madde 23 ve Kanuna işlenemeyen hükümler hariç,
diğer maddeleri farklı kanunlarla mülga olmuştur.)
• 15/07/1953 tarihli ve 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanun
• 28/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
• 18/02/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu
• 09/07/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu
• 19/02/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu
• 23/12/1960 tarihli ve 168 sayılı Yabancı Memleketlerde Türk Asıllı ve Yabancı Uyruklu
Öğretmenlere Sosyal Yardım Yapılması Hakkında Kanun
• 06/01/1961 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
• 09/01/1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu
• 10/01/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu
• 29/07/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu (142 ve 143 üncü maddeler,
ek madde 36 ve 20, 81 ve 87 nci geçici maddeler hariç diğer tüm maddeleri 5754 sayılı Kanun ile
değişik 5510 sayılı Kanun ile 01/10/2008 tarihi itibarıyla mülga olmuştur.)
• 23/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
• 29/01/1966 tarihli ve 711 sayılı Nöbetçi Memurluğu Kurulması ve Olağanüstü Hal
Tatbikatlarında Mesainin 24 Saat Devamını Sağlayan Kanun
• 27/02/1967 tarihli ve 832 sayılı Sayıştay Kanunu
• 10/08/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu
• 31/01/1968 tarihli ve 991 sayılı Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel
Müdürlüğü İşçileri Emekli Sandığı ile Askeri Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığının
Sosyal Sigortalar Kurumuna Devri Hakkında Kanun
• 24/02/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet
Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun
• 07/04/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu
• 14/09/1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar
Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu (83 ve 84 üncü maddeler, geçici madde 10, ek geçici
madde 6 hariç diğer tüm maddeleri 5754 sayılı Kanun ile değişik 5510 sayılı Kanun ile 01/10/2008
tarihi itibarıyla mülga olmuştur.)
• 05/02/1972 tarihli ve 1512 sayılı Noterlik Kanunu
• 10/07/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk
Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun
• 10/09/1977 tarihli ve 2108 sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasası
• 06/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun
• 19/03/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun
• 25/04/1981 tarihli ve 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat
Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun
• 25/06/1981 tarihli ve 2477 sayılı 23/4/1981 tarih ve 2451 sayılı Kanunun Kapsamı
Dışında Kalan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usulüne İlişkin Kanun
• 06/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu
• 20/01/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu
• 28/02/1982 tarihli ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam
Hizmetleri Tazminat Kanunu
• 26/02/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu
• 07/05/1983 tarihli ve 2821 sayılı Sendikalar Kanunu
• 07/05/1983 tarihli ve 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu
• 24/05/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu
• 24/05/1983 tarihli ve 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen
Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanun (5510 sayılı Kanun ile mülga olmuştur.)
• 13/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu
• 17/10/1983 tarihli ve 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu (6-8, 10, 2023, 25, 26, 30-32, 34-36, 38-42 nci maddeler ve geçici 1 ve 2 nci madde hariç diğer
maddeleri farklı kanunlarla mülga olmuştur.)
• 17/10/1983 tarihli ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal
Sigortalar Kanunu (5510 sayılı Kanun ile mülga olmuştur.)
• 03/11/1983 tarihli ve 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilâtı
Kanunu
• 11/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu
• 19/11/1983 tarihli ve 2955 sayılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanunu
• 09/10/1984 tarihli ve 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun
• 10/11/1984 tarihli ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
• 18/01/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun
• 05/03/1985 tarihli ve 3160 sayılı Emniyet Teşkilatı Uçuş ve Dalış Hizmetleri Tazminat Kanunu
• 22/05/1985 tarihli ve 3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında
Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun
• 25/03/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu
• 03/06/1986 tarihli ve 3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında
Kanun
• 19/06/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu
• 15/05/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu
• 16/10/1988 tarihli ve 3480 sayılı Maluller ile Şehit, Dul ve Yetimlerine Tütün ve Alkol
Ürünlerinin Satış Bedellerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun
• 13/06/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu
• 04/05/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla
Mücadele Kanunu
• 28/10/1990 tarihli ve 3671 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin Ödenek, Yolluk
ve Emekliliklerine Dair Kanun
• 12/04/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu
• 03/07/1992 tarihli ve 3816 sayılı Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi
Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun
• 06/07/1994 tarihli ve 4009 sayılı Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun
• 27/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun
• 16/05/1997 tarihli ve 4247 sayılı 506, 1479, 2926 sayılı Kanunlara Göre Tahakkuk Eden
Prim ve Diğer Alacakların Tahsilatının Hızlandırılması Hakkında Kanun
• 08/09/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu
• 04/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması
Hakkında Kanun
• 12/07/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu
• 08/12/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu
• 22/01/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
• 22/02/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
• 06/03/2003 tarihli ve 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun
• 10/06/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu
• 19/07/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolları Taşıma Kanunu
• 24/07/2003 tarihli ve 4947 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilâtı Kanunu (10, 40-43
üncü maddeler hariç diğer maddeleri 5502 sayılı Kanun ile mülga olmuştur.)
• 06/08/2003 tarihli ve 4958 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu (57-59 uncu
maddeler hariç diğer tüm maddeleri 5502 sayılı Kanunla mülga olmuştur.)
• 24/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
• 24/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu
• 01/06/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar
Kanunu
• 08/06/2004 tarihli ve 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
• 26/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
• 23/07/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
• 12/10/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
• 17/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu
• 31/03/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu
• 21/06/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu
• 01/11/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu
• 18/11/2005 tarihli ve 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu
• 28/03/2007 tarihli ve 5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun
• 09/07/2008 tarihli ve 5774 sayılı Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması ile Devlet Sporcusu
Unvanı Verilmesi Hakkında Kanun
Şekil 5
BİRİMLERİN GÖREV VE FONKSİYONLARI VE BUNLARA İLİŞKİN ÜRÜN VE
HİZMETLERİN BELİRLENMESİ
SGK Taşra Teşkilatı Yönetmeliği ( Resmi Gazete Tarihi: 01.10.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27716)ne göre
Birimlerin Organizasyonu ve Görevleri şu şekilde belirlenmiştir.
İl müdürlüğünün organizasyonu
MADDE 7 –(Değişik: RG-28/12/2011-28156)
(1) İl Müdürlükleri Bünyesinde;
Hukuk servisi,
Sağlık kurulu büro işlemleri servisi,
Performans yönetimi ve koordinasyon servisi,
ç) İnsan kaynakları servisi,
Destek hizmetleri servisi,
Halkla ilişkiler servisi,
Bilgi işlem servisi,
Sosyal güvenlik denetmenleri servisi,
ğ) Kayıt dışı istihdamla mücadele servisi,
Sigortalı tescil ve hizmet servisi,
ı) İşyeri tescil ve e-sigorta servisi,
Prim tahakkuk ve tahsilat servisi,
İcra takip, haciz ve satış servisi,
Kısa vadeli sigortalar servisi,
Emeklilik servisi,
Yurtdışı işlemleri servisi,
Genel sağlık sigortalısı inceleme ve ödeme servisi,
kurulur.
(2) Birinci fıkrada belirtilen servisler, iş ve işlemlerin yoğunluğu ve personel sayısı dikkate alınarak birden
fazla kurulabilir veya birleştirilebilir. Servislerin birden fazla kurulması halinde, servis ismi aynı kalmak
suretiyle önüne rakam konularak belirlenir. Servislerin birleştirilmesi halinde, yeni oluşan servis için
birleştirilen servislerden birinin adı kullanılır.
(3) Sağlık kurulu büro işlemleri servisi, sağlık kurulu bulunmayan il müdürlüklerinde kurulmaz.
(4) Huzurevlerinin kuruluş ve organizasyonu; 5/4/1987 tarihli ve 19422 sayılı Resmî Gazete’ de
yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşları Bünyesinde Açılacak Huzurevlerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları
Hakkında Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre belirlenir.
(5) Kreş ve gündüz bakımevlerinin kuruluş ve organizasyonu; 12/10/1987 tarihli ve 87/12197 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Çocuk
Bakımevleri Hakkında Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre belirlenir.
(6) İl merkezinde sosyal güvenlik merkezi kurulan il müdürlüklerinde birinci fıkrada belirtilen (h), (ı), (i),
(j), (k), (l), (m) ve (n) servisleri kurulmaz.
İl müdürlüğünün görevleri
MADDE 10 – (1) İl müdürlüğünün görevleri aşağıda belirtilmiştir.
Görev alanı içindeki sigortalı, işveren, emekli, hak sahibi ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler ile
genel sağlık sigortalılarının tespit edilmesine ilişkin işlemleri yürütmek.
Sigorta primi ve buna ilişkin tahakkuk, tebliğ, tahsil, terkin, tecil, iade, ödeme, muhasebe ve
benzeri işlemleri yürütmek.
Kuruma borcu olanların 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre yapılacak tecil ve taksitlendirme taleplerinin Yönetim
Kurulunun verdiği yetkiler nispetinde değerlendirerek karara bağlanmasına, birim yetkisini aşan
talepler için karar alınmak üzere yetkili makamlara sunulmasına ilişkin işlemleri yürütmek.
ç) Gerçekleştirilen işlemlere ilişkin oluşan ihtilaflarda, ilgili yargı mercileri nezdinde Başkan adına
talep ve savunmalarda bulunmak, gerektiğinde itiraz, temyiz ve tashihi karar talebinde bulunmak,
yargı kararlarının uygulanması işlemlerini yürütmek.
Sosyal güvenlikle ilgili kanunların uygulanması ile hak ve ödevleri konusunda işveren, sigortalı ve
hak sahiplerinin bilgilendirilmesi işlemlerini yürütmek.
Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı sorumluluğunda bulunmayan il içindeki Kuruma ait çocuk
bakımevleri, huzurevleri ile eğitim ve sosyal tesislerin işletilmesini sağlamak ve bunlara ilişkin
işlemleri yürütmek.
Bilgi işlem, istatistik, veri toplama, denetleme, inceleme ve uzlaşma, evrak ve arşiv yönetimi,
halkla ilişkiler, satın alma, kiralama, bakım-onarım, sivil savunma ve benzeri işlemleri yürütmek.
İş süreçlerinin uygulanması, performanslarının ölçülmesi ve ölçüm sonuçlarının ilgili birimlere
iletilmesine ilişkin işlemleri yürütmek.
ğ) Kişi, kurum ve kuruluşlardan satın alınan hizmetlerin sözleşme hükümlerine uygun olarak verilip
verilmediğinin kontrol edilmesi, varsa uygunsuzlukların giderilmesi işlemlerini yürütmek.
Sunulan hizmetlerle ilgili olarak; dilek, öneri ve şikâyetlerin toplanması, incelenmesi,
değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması işlemlerini yürütmek.
ı) Sosyal güvenlik mevzuatı kapsamındaki konularda; işveren, işyeri, sigortalı, emekli ve hak
sahiplerinin kontrol, tespit ve inceleme işlemlerini yürütmek.
Sağlık hizmet sunucularının sözleşme şartlarına uyup uymadıklarına ilişkin kontrol, tespit ve
inceleme işlemlerini yürütmek.
Hizmet ve ürün satın alınan kişi, kurum ve kuruluşlarla yapılan sözleşmelerin yürütülmesi, bunların
feshine ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesi, sözleşmeden doğan ödemelerin yapılmasına ilişkin
işlemleri yürütmek.
İl müdürlüğü ve bağlı birimlerinde çalışan personelin özlük ve eğitim işlemlerini İnsan Kaynakları
Daire Başkanlığı ile eşgüdüm içerisinde yürütmek.
(Değişik:RG-28/12/2011-28156) Sosyal güvenlik merkezi kurulmayan il merkezinde, 11 inci
maddede belirtilen görevleri de yürütmek.
Başkanlık tarafından verilen benzer nitelikteki diğer görevleri yürütmek.
Sosyal Güvenlik Merkezinin Görevleri
MADDE 11 – (1) Sosyal güvenlik merkezinin görevleri aşağıda belirtilmiştir.
Sigortalı ve işyeri tescil işlemlerini yürütmek.
Prim tahakkuk ve tahsilat işlemleri ile iadesi gereken primlere yönelik işlemleri yürütmek.
İdari para cezası tebligat ve tahsilat işlemleri ile buna ilişkin itiraz taleplerinin alınması ve
sonuçlandırılmasına ilişkin işlemleri yürütmek.
ç) Görev alanı sınırları içerisinde kayıt dışı istihdamla ilgili mücadele işlemlerini yürütmek.
e-sigorta işlemlerini yürütmek.
İsteğe bağlı sigortalılık işlemlerini yürütmek.
Ödenek, gelir ve aylık bağlama işlemleri ile hizmet ihyası ve toptan ödeme işlemlerini yürütmek.
Yurtdışı ve hizmet borçlanması işlemlerini yürütmek.
ğ) İlgili kanunlara göre sigortalılara ve hak sahiplerine bağlanan malûllük, yaşlılık ve ölüm aylıkları
ile sürekli iş göremezlik ve ölüm gelirinin artırılması, azaltılması, durdurulması, iptal edilmesi,
kesilmesi, yeniden bağlanması, gelir veya aylıklardan kesinti yapılması, gelir veya aylıkların
ödenmesi ile sigortalıların kimlik ve ödeme bilgilerinin güncellenmesine ilişkin işlemleri yürütmek.
Ödenek, gelir ve aylıklara ilişkin yersiz ödemelerin geri alınması ile buna ilişkin icra işlemlerini
yürütmek.
ı) Kurumdan gelir veya aylık almakta iken ölen sigortalı ve hak sahibinin, sağlığında hak ettiği
halde almadığı gelir veya aylık tutarının mirasçılara ödenmesi işlemlerini yürütmek.
Sigortalı ve hak sahiplerinin adres, banka veya posta ile ödeme değişikliği işlemlerini yürütmek.
İkili ve çok taraflı sosyal güvenlik sözleşmelerinin öngördüğü işlemleri yürütmek.
İzleme ve değerlendirme için veri toplama işlemlerini yürütmek.
(Mülga:RG-28/12/2011-28156)
Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin yol, gündelik ve refakatçi giderlerine
ait ödeme ve katılım payı işlemleri ile bunlara ilişkin itiraz işlemlerini yürütmek.
(Mülga:RG-28/12/2011-28156)
(Mülga:RG-28/12/2011-28156)
ö) Yersiz ödeme ve itiraza ilişkin işlemleri yürütmek.
(Mülga:RG-28/12/2011-28156)
(Mülga:RG-28/12/2011-28156)
Personelin özlük haklarıyla ilgili insan kaynakları işlemlerini yürütmek.
ş) Destek hizmetleri işlemlerini yürütmek.
Halkla ilişkiler ve bilgi edinme işlemlerini yürütmek.
(Değişik:RG-28/12/2011-28156) İl müdürlüğü tarafından verilen benzer nitelikteki diğer görevleri
yürütmek.
Şekil 6
TEŞKİLAT ŞEMASI
Şekil 7 Teşkilat Yapısı
DURUM ANALİZİ
Stratejik plan çalışmaları kapsamında en önemli aşamalardan biri durum analizidir. Bu bölümde, İl
Müdürlüğümüzün sürekliliğinin sağlanması ve geleceğini görebilmesine yardımcı olacak olan durum
analizine yer verilmiştir. Durum analizinde kullanılan başlıca tekniklerden biri GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf
Yönler, Fırsatlar, Tehditler) analizidir.
GZFT analizi ile kaynakların etkin kullanılması, güçlü ve zayıf yönlerin ortaya konulması, dış çevre
faktörlerinin etkisinin belirlenmesi, karşılaşacak fırsat ve tehditlerin önceden tahmin edilerek fırsatların
değerlendirilmesi, tehditlerin ortadan kaldırılması ve bunların kültür ile değerlendirilip, belirlenen strateji
ve vizyonun gerçekleştirilmesi mümkün olmaktadır. Başka bir ifade ile GZFT analizi kaynak, çevre ve
değerlerin kesişim noktasındaki kurumun geleceği için belirlenen vizyonu gerçekleştirmek için bu faktörler
arasında denge kurmaya yardımcı olmaktadır. Kurumun güçlü yönlerini, kurumun varlığının iç kaynakları
bakımından karşımıza çıkan pozitif yönü oluşturmaktadır. Zayıf yönleri ise tam tersi kurumun negatif içsel
yönünü oluşturmaktadır. Fırsatlar, kurumun dış çevresindeki pozitif yönlerini oluştururken; tehditler,
negatif dış faktörleri oluşturmaktadır.
GZFT analizi iç ve dış etkenleri dikkate alarak, kurumun var olan güçlü yönlerinden ve fırsatlardan
en üst düzeyde yararlanacak, ayrıca tehditlerin ve zayıf yanların etkisini en aza indirecek plan ve stratejiler
geliştirilmesine yardımcı olur. Böylece, güçlü olunan ve en önemli fırsatların bulunduğu alanlara
odaklanılması sağlanır. Ayrıca, kurumun zayıf olduğu alanlarda güçlendirilmesi ve tehditlerin en aza
indirilmesi konusunda gerekli önlemlerin alınması mümkün olur. Güçlü yönler ile fırsatların
uyumlaştırılması, güçlü yönlerin fırsatlardan yararlanacak şekilde kullanılması, zayıflıkları güçlü yönlere
dönüştürecek stratejiler geliştirilmesi ve tehditlerin güçlü yönler ile bütünleştirilebilecek fırsatlara
dönüştürülmesi analizin esasını oluşturur. Biz de Niğde Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü olarak 2012-2014
yılından başlamak üzere samimi bir yaklaşım içinde güçlü ve zayıf yanlarımızı, fırsat ve tehditlerimizi
gerçekçi bir şekilde değerlendirip, 2015-2019 yılları için bir kez daha kendi değerlendirmemizi yaptık.
Durum analizinde, müdürlüğümüzün birimleri, personel durumu, personele yönelik eğitimler,
sosyo-kültürel yapı ve hizmetleri, fiziki altyapı ve hizmetleri ile mali yapıya ilişkin bilgiler yer almıştır.
Daha sonra da Müdürlüğümüzün GZFT analizi yapılmıştır.
İÇ ÇEVRE ANALİZİ(KURUM İÇİ ANALİZ)
Müdürlüğümüz teşkilatına ilişkin kurum içi analiz Müdürlüğümüz Stratejik Planlama Ekibi
tarafından hazırlanmıştır. Niğde Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’ne yönelik Kurum İçi Analiz ve GZFT
Analizi soru formu uygulaması yoluyla elde edilmiştir.
Şekil 8
BİRİMİN YAPISI
Tablo 6 Müdürlüğümüz Birimleri
REHBERLİK SERVİSİ
İŞYERİ TESCİL SERVİSİ
GENEL SAĞLIK SİGORTASI SERVİSİ
KADİM SERVİSİ
GSS ÖDEMELER SERVİSİ
YURTDIŞI SERVİSİ
SİGORTALI TESCİL SERVİSİ
HUKUK SERVİSİ
HİZMET SERVİSİ
DESTEK HİZMETLERİ SERVİSİ
KISA VADELİ SİGORTALAR SERVİSİ
İCRA SERVİSİ
EMEKLİLİK SERVİSİ
PERSONEL SERVİSİ
EVRAK SERVİSİ
DENETMEN SERVİSİ
PRİM TAHAKKUK VE TAHSİLAT SERVİSİ
İNSAN KAYNAKLARI
Müdürlüğümüzün en değerli kaynağı olan çalışanlarımıza ilişkin veriler bu bölümde
sunulmuştur.
Tablo 7 Niğde SGK Çalışan Sayısı
NİĞDE SGK İL MÜD
BOR SGM MÜD.
MEMUR
89
14
HİZMETLİ
10
Grafik 1 Niğde SGK Çalışanlarının Dağılımı
NİĞDE SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ
MEMUR
HİZMETLİ
10%
90%
Tablo 8 Personelin Hizmet Süresine Göre Dağılımı
Hizmet
0-2 3-5
Süresi/Yıl
20
3
Personel
Sayısı
%18 %2,7
%
6-9
10-13
14-17
18-21
22-25
26-29
30+
Toplam
3
4
9
8
30
24
10
111
%2,7
%3,6
%8,1
%7,2
%27
%21,6 % 9
% 100
Grafik 2 Personelin Hizmet Süresine Göre Dağılımı
0-2 Yıl
%9
3-5 Yıl
% 18
6-9 Yıl
% 2,7
% 21,6
% 2,7
10-13 Yıl
% 3,6
14-17 Yıl
% 8,1
18-21 Yıl
22-25 Yıl
% 27
26-29 Yıl
% 7,2
30+ Yıl
Tablo 9 Personelin Öğrenim Durumlarına Göre Dağılımı
Öğreni
m
Durumu
İlköğreti
m
(İlkOrta)
Orta
Öğretim
(Lise)
YÜKSEK
ÖĞRETİM
Yüksekokul
Yüksek
Lisans
TOPLAM
Personel
Sayısı
6
37
18
49
1
111
%
% 5,4
% 33,3
% 16,2
% 44,1
%1
% 100
Grafik 3 Personelin Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı
% 5,4
İlk Öğretim
% 45 % 33
Lise
Yüksek Okul
Lisans
% 16,2
FİZİKSEL KAYNAKLAR
Halen yerleşik olduğumuz İl Müdürlüğü Hizmet Binamız 2013 yılı sonu itibariyle
hizmete girmiştir.
Çalışma alanı 4607 m2 Bodrum ,Giriş ve 3kattan ibarettir.
Bodrum katı Arşiv ve Mescid alanı olarak kullanılmaktadır.
3.Katta 80 kişilik Yemekhane mevcuttur.
Diğer katlarda servislerimiz mevcuttur.
KURUM KÜLTÜRÜ
Sosyal Güvenlik Kurumu 3 ayrı kurumun bir araya gelmesi ile oluşmuştur.Bu noktadan 3 ayrı
kurum kültürünü bünyesinde taşımaktadır.Bunlar;
1.Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK)
2.Bağ-Kur
3.Emekli Sandığı dır.
5502 sayılı yasa ile bu 3 kurum birleşerek geçmiş tecrübe ve değerlerini Sosyal Güvenlik
Kurumuna taşıyarak daha güçlü bir yapı ortaya çıkmıştır.
TEKNOLOJİK YAPI
1) Teknolojik Altyapı
Müdürlüğümüz personelinin hizmet üretmede kullandığı teknolojik altyapıya ilişkin veriler
aşağıda sunulmuştur.
Tablo 10 Niğde SGK Teknolojik Altyapısı
ARAÇ-GEREÇ DURUMU
BİLGİ TEKNOLOJİSİ KAYNAK DURUMU
ADET
SERVER
2
PC
118
LAPTOP
11
YAZICI
80
FOTOKOPİ
3
TARAYICI
10
2) Mali Kaynaklar
Sosyal güvenlik kapsamında olanlara ve Kurumumuzun mali kaynaklarına ilişkin veriler bu
bölümde sunulmuştur.
NİĞDE İLİNE AİT VERİLER
Tablo
(31/12/2013)
11
Sosyal
Güvenlik
Kapsamı
İl nüfusu
343.658
İş yeri sayısı
5.020
Toplam Sosyal Güvenlik Kapsamı (Aktif+Pasif+Gelir Testi Yaptıranlar)
323.735
Toplam Sosyal Güvenlik Kapsamı (Gelir Testi Yaptıranlar Hariç)
267.276
Sosyal Güvenlik Kapsamının (Gelir Testi Yaptıranlar Hariç) Toplam il Nüfusuna 77,77
Oranı (%)
Sosyal Güvenlik Kapsamı Dışında Kalan Nüfus
19.923
Sosyal Güvenlik Kapsamında Aktif Çalışan kişi sayısı
14.491
Emekli Sandığı (4/c)
22.340
Bağ-Kur (4/b)
32.599
SSK (4/a)
69.430
Toplam
Sosyal Güvenlik Kapsamındaki Aktif Çalışanların Toplam il Nüfusuna Oranı(%)
20,20
Sosyal Güvenlik Kapsamında Aylık Alan Kişi Sayısı
8.347
Emekli Sandığı (4/c)
15.085
Bağ-Kur (4/b)
17.469
SSK (4/a)
40.901
Toplam
Sosyal Güvenlik Kapsamındaki Emeklilerin Toplam il Nüfusuna Oranı(%)
11,90
Sosyal Güvenlik Kapsamında Bakmakla Yükümlü Tutulanların (Yararlanıcıların) Sayısı
31.778
Emekli Sandığı (4/c)
69.224
Bağ-Kur (4/b)
55.942
SSK (4/a)
156.945
Toplam
Sosyal Güvenlik Kapsamındaki bakmakla yükümlü tutulanların oranı (%)
45,67
GELİR TESTİ YAPILAN KİŞİ SAYISI
56.459
PAYDAŞ ANALİZİ
Stratejik Planlama sürecinin ilk adımı olan durum analizinin bileşenlerinden biri de
paydaş analizidir. Kurumumuzun 2014-2019 dönemini kapsayacak Stratejik Planında;
etkileşim içinde olduğu tarafların görüşlerinin alınması, hizmetlerin yararlanıcıların ihtiyaçları
doğrultusunda şekillendirilebilmesi, faaliyetlerin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesine engel
oluşturabilecek unsurların saptanması ve bunların giderilmesi için stratejiler oluşturulması
amacıyla yapılan paydaş analizi, anket uygulanmak suretiyle gerçekleştirilmiştir.
Bu kapsamda paydaşlar; iç ve dış paydaş olarak gruplandırılmış, iç paydaşlar;
çalışanlar, dış paydaşlar ise; hizmet alanlar ve ilgili taraflar olarak belirlenmiştir.
PAYDAŞLARIN TESPİT EDİLMESİ
İç Paydaşlar
a) Çalışan Anketi ve Sonuçları
Çalışan anketi ile personelimizin eğitim, fiziksel koşullar, iletişim ve koordinasyon
konularındaki memnuniyet oranları tespit edilmiştir.
Grafik 4 Katılımcı Sayısı
Katılımcı Sayısı
37%
63%
Kadın
Erkek
Anket Sorularının Değerlendirilmesi
 Çalışma Ortamı ve Hizmetlerin Değerlendirilmesi Memnuniyet Oranı
Grafik 5 Çalışma Ortamı ve Hizmetlerin Değerlendirilmesi Memnuniyet O ranı
100%
80%
60%
40%
20%
0%
4
4
Fiziki koşullar
4
Yemekhane
hizmetleri
4
Temizlik
hizmetleri
Fiziki koşullar
Temizlik hizmetleri
Teknolojik donanım ve bilgi işlem hizmetleri
4
Güvenlik
hizmetleri
Teknolojik
donanım ve bilgi
işlem hizmetleri
Yemekhane hizmetleri
Güvenlik hizmetleri
 Eğitim Hizmetleri Değerlendirilmesi Memnuniyet Oranı
Grafik 6 Eğitim Hizmetleri Değerlendirilmesi Memnuniyet Oranı
4
4
3
3
3
2
0
Personele yönelik
hizmetler
Eğitim hizmetleri
Kurumun size
sunduğu uzmanlık,
terfi, görevde
yükselme vb.
imkanları
Kurum personelinin
niteliksel düzeyi
Personele yönelik hizmetler
Eğitim hizmetleri
Kurumun size sunduğu uzmanlık, terfi, görevde yükselme vb. imkanları
Kurum personelinin niteliksel düzeyi
 İletişim ve Koordinasyon Değerlendirilmesi Memnuniyet Oranı
Grafik 7 İletişim ve Koordinasyon Değerlendirilmesi Memnuniyet Oranı
4
3
4
4
3
2
0
Birimler arası
koordinasyon
İdare içi iletişimden
(dikey -hiyerarşik,
yatay -birimler arası)
Merkez ve Taşra
birimleri arası iletişim
Birim amirlerinizle
olan iletişim
Birimler arası koordinasyon
İdare içi iletişimden (dikey -hiyerarşik, yatay -birimler arası)
Merkez ve Taşra birimleri arası iletişim
Birim amirlerinizle olan iletişim
 Tanıtım ve Kurum İmajı Değerlendirilmesi Memnuniyet Oranı
Grafik 8 Tanıtım ve Kurum İmajı Değerlendirilmesi Memnuniyet Oranı
100%
50%
4
4
0%
kamuoyuna tanıtma (basın, halkla ilişkiler,
reklam, tanıtım vb.)
Kurumun vatandaşlara sunmakta olduğu
hizmet
kamuoyuna tanıtma (basın, halkla ilişkiler, reklam, tanıtım vb.)
Kurumun vatandaşlara sunmakta olduğu hizmet
 Görev ve Özlük Değerlendirilmesi Memnuniyet Oranı
Grafik 9 Görev ve Özlük Değerlendirilmesi Memnuniyet Oranı
4
4
4
3
3
2
1
0
aldığınız ücretten
aldığınız ücretten
görevinizden
görevinizden
Çalıştığınız birimde size verilen
değerden
Çalıştığınız birimde size verilen değerden
 GENEL MEMNUNİYET ORAN
Grafik 10 Genel Memnuniyet Oran
4
3
2
4
3,5
3,25
4
3,6
1
0
ÇALIŞMA ORTAMI
VE HİZMETLER
EĞİTİM
HİZMETLERİ
İLETİŞİM VE
KOORDİNASYON
TANITIM VE
KURUM İMAJI
ÇALIŞMA ORTAMI VE HİZMETLER
EĞİTİM HİZMETLERİ
İLETİŞİM VE KOORDİNASYON
TANITIM VE KURUM İMAJI
GÖREV VE ÖZLÜK HAKLARI
GÖREV VE ÖZLÜK
HAKLARI
Dış Paydaşlar
Niğde Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü olarak dış paydaş olarak Niğde Valiliği, Niğde Belediye
Başkanlığı , İl Müdürlükleri, Odalar, İşverenler, Hizmet alan sigortalılar, Emekliler,
Eczane/Optik işletmeleri ve Niğde Üniversitesi öğrencileri seçilmiştir.
PAYDAŞLARI ÖNCELİKLENDİRME
Tablo 12 Niğde SGK Paydaşları
PAYDAŞLAR
DIŞ/İÇ
SGK
ÇALIŞMA
VE
SOSYAL
GÜVENLİK BAKANLIĞI
NİĞDE VALİLİĞİ
NİĞDE BELEDİYESİ
ESNAF VE SANATKARLAR
ODASI
ŞOFÖRLER ODASI
ZIRAAT ODASI
SERBEST MUHASEBECİLER
MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL
MÜDÜRLÜĞÜ
NÜFUS VE VATANDAŞLIK
MÜDÜRLÜĞÜ
HALK
SAĞLIĞI
MÜDÜRLÜĞÜ
GIDA
TARIM
VE
HAYVANCILIK
MÜDÜRLÜĞÜ
İL ÖZEL İDARESİ
AFET VE ACİL DURUM İL
MÜDÜRLÜĞÜ
KÜLTÜR
VE
TURİZM
MÜDÜRLÜĞÜ
ORGANİZE
SANAYİ
BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ
TİCARET VE SANAYİ ODASI
MİLLİ
EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
TCDD MÜDÜRLÜĞÜ
İŞVERENLER
NİĞDE HALKI
ÇALIŞANLARIMIZ
NİĞDE
ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRENCİLERİ
ÇALIŞANLAR
HİZMET
ALANLAR
TEMEL
ORTAK
STRATEJİK
ORTAK
DIŞ
DIŞ
√
√
√
√
DIŞ
DIŞ
DIŞ
√
√
√
√
DIŞ
DIŞ
DIŞ
√
√
√
√
√
DIŞ
√
DIŞ
√
√
DIŞ
√
DIŞ
√
√
DIŞ
DIŞ
√
DIŞ
√
DIŞ
√
√
DIŞ
DIŞ
√
√
DIŞ
DIŞ
DIŞ
İÇ
DIŞ
√
√
√
√
√
√
√
Dış Paydaş Anket Değerlendirmesi (Toplam 100 Kişi ve kurum)
Grafik 11 Katılımcı Sayısı
Katılımcı Sayısı
29%
kadın
71%
erkek
Dış Paydaş Anketine Katılan Gruplar Listesi
Grafik 12 Paydaşlar
32
35
30
25
20
15
10
5
0
24
20
10
5
sigortalı
emekli
4
işveren
5
eczane/optik
odalar
il müdürlükleri
öğrenciler
Dış Paydaş Memnuniyet Değerlendirmesi
Grafik 13 Memnuniyet Oranları
5,00
4,50
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
-
4,84
3,80
sigortalı
emekli
işveren
4,20
4,07
3,90
eczane/optik
odalar
3,80
il müdürlükleri
4,08
öğrenciler
Memnuniyet anketi incelendiğinde en memnun grup emekliler olarak ortaya çıkmıştır.
Bu sonuç gayet doğal ve gerçekçidir. Çünkü emekliler kurumdan hem maaş hem de sağlık
hizmeti almakta olup
bu hizmetlerin ekserisi elektronik ortamda hızlı bir şekilde
gerçekleşmektedir.
Memnuniyet oranı en düşük grup olarak sigortalıların çıkması da gayet gerçekçi bir
sonuçtur. Çünkü sigortalılara sunulan sağlık hizmetlerinde( özellikle tarım ve esnaf
sigortalılarının )borçlu olmaları durumunda sağlık hizmeti alamamaktadırlar. Bu hizmetin
sunulması için prim borçlarını ödemek ya da taksitlendirmek zorunda kalmaktadırlar. Bu da
memnuniyet oranını düşürmektedir.
Eczane ve optik işletmelerine sigortalılarımıza verdikleri hizmete karşılık ödeme
yapılmaktadır. Ödeme yapılabilmesi için tarafımıza sunulan fatura ve belgelerin örnekleme
üzerinden incelenmesi gerekmektedir. Ortaya çıkan hata oranına göre ödeme yapılmakta bu da
işletmeler tarafından memnuniyetsizliğe sebep olmaktadır.
İşverenler ise sigortalılara ait işlemlerde yanlış ve hata yaptıkları zaman idari para
cezasına muhatap olmaktadırlar. Aynı zamanda kayıt dışı ve sahte sigortalı tespiti durumlarında
ciddi para cezasıyla karşılaştıkları için memnuniyet oranının düşük çıkması normaldir.
Yukarıdaki incelemelere göre yine de Kurumumuzda memnuniyet oranı ortalama
% 80 seviyelerinde çıkması bizim için sevindirici bir durumdur. Demek ki paydaşlarımız
Niğde Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne güvenmektedir.
GZFT ANALİZİ
K
urumun güçlü-zayıf yanları ile fırsat-tehditleri, paydaş anketlerinden ve birim
çalışma gruplarından elde edilen veriler değerlendirilerek Stratejik Planlama
Kuruluyla yapılan toplantılar sonucunda belirlenmiştir. gelen görüş ve önerilerin
incelenmesi neticesinde GZFT ifadeleri yeniden düzenlenerek aşağıdaki son şeklini
almıştır.
Şekil 9
GÜÇLÜ YÖNLER
SIRA
NO
GÜÇLÜ YANLAR
SIRA
NO
GÜÇLÜ YANLAR
1.
Sosyal güvenliğe yön veren, İl nüfusunun
tamamına hitap eden yaygın bir Kurum
olması
7.
Verdiği hizmetlerin önemi nedeniyle sürekli
gündemde olması
2.
Sağlık sektörünü ödemeler yönünden
yönlendirebilecek güce sahip olması
8.
3.
4.
5.
6.
Rehberlik yönünü ön plana çıkaran, yenilikçi
denetim anlayışına sahip bir Kurum olması
Kurumda “proje hazırlama ve yönetimi”
kültürünün yerleşmesi
Geniş bir veri tabanına sahip olması
Personele yapılan ek ödemelerin bir çok
kurumdan daha iyi olması
9.
10.
11.
12.
Geçmişten gelen bilgi birikimine ve
deneyimli personele sahip köklü bir Kurum
olması
Teknolojik gelişmelere hızlı uyum sağlayan
bir Kurum olması
Değişime ayak uydurabilen dinamik bir
Kurum olması
İletişim ve işbirliğine açık bir Kurum olması
Kurumların ve sosyal tarafların işbirliği
yapmak zorunda oldukları bir Kurum olması
ZAYIF YÖNLER
SIRA
NO
ZAYIF YANLAR
SIRA
NO
ZAYIF YANLAR
1.
Sosyal güvenlik reformunun yeterince
anlatılamaması nedeniyle kamuoyunca
anlaşılamamış ve benimsenememiş olması
13.
İş ve işlem süreçlerinin uzun olması
2.
Halkla ilişkiler sisteminin güçlü olmayışı
14.
3.
Orta ve uzun vadeli planlama kültürünün
eksikliği
15.
4.
Kurum imajına yönelik tanıtım ve bilgilendirme
çalışmalarının istenilen düzeyde olmaması
16.
5.
6.
Sosyal güvenlik sisteminin aktüeryal dengesinin
bozuk olması
Mevzuatın çok sık değiştirilmesi ve karmaşık
olmasının çalışanların hizmet verimini
düşürmesi
17.
Kurum içi koordinasyon ve iletişim eksikliği
18.
Kurumsal hafızanın korunmaması
19.
Eğitimlerin eksikliği ve yetersizliği ile personel
arasında fırsat eşitliğinin olmaması
20.
Ek ödeme kriterlerinin objektif olarak
belirlenmemiş olması
10.
İzleme değerlendirme faaliyetlerinin yetersiz
olması
SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığının tek çatı
altında birleştirilmesinden sonra çalışanların
uyum sorunu yaşaması
Kurum çalışanlarında kariyer endişesinin
yarattığı verimsizlik
Zaman yönetimi anlayışının yerleşmemiş olması
11.
İkincil mevzuatın yetersiz olması
23.
12.
Kurum işlemleriyle ilgili olarak istatistiki
verilerin yetersiz olması
24.
7.
8.
9.
Kurumun etkin ve caydırıcı bir denetim yapısına
sahip olmaması
Prim tahakkuk ve tahsilatına yönelik kayıp
ve kaçakların tespitinin tam yapılamaması ve
gerekli yaptırımların uygulanmaması
Birleştirilen kurumların program ve veri
tabanının tekleştirilmesi konusunda sorun
yaşanması
21.
22.
Görev tanımlarının eksikliği ve birimler
arasındaki görev çakışması
İş ve personel dağılımındaki dengesizlik
Sağlık alanındaki kayıp ve kaçakların tespitinin
tam yapılamaması ve gerekli yaptırımların
uygulanmaması
FIRSATLAR
SIRA
NO
FIRSATLAR
SIRA
NO
1.
Sosyal güvenlik mevzuatının yeni bir
anlayışla oluşturulması
6.
2.
Sosyal devletin vazgeçilmezliği
7.
3.
4.
5.
Sosyal güvenliğe sosyal tarafların ve
medyanın ilgisi
Dünyadaki yol gösterici sosyal güvenlik
uygulama örneklerinin varlığı
Kamu kurumlarında stratejik planlama ve
toplam kalite anlayışının ön plana çıkması
8.
9.
10.
FIRSATLAR
Kamuoyunda tek çatı ile ilgili olumlu fikir
birliğinin olması
Sosyal güvenlik sistemiyle ilgili yapılan
değişikliklere kamuoyu desteğinin olması
Yeni düzenlemelerle sağlık alanında
koruyucu ve önleyici tedbirlerin getirilmesi
İstihdam/teşvik politikalarının ağırlık
kazanması
Kurumsallaşmış sivil toplum kuruluşlarının
varlığı
TEHDİTLER
SIRA
NO
SIRA
NO
TEHDİTLER
2.
Af ve yapılandırmayla ilgili çok sık yasal
düzenlemenin yapılması sonucunda
kamuoyunda sürekli prim affı beklentisi
oluşması
Yaşlı nüfusun hızla artmaya başlaması
3.
Siyasi ve ekonomik istikrarsızlık
1.
4.
5.
İşçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerinin
yetersizliği
Sağlık hizmet sunucularının Kurum
üzerindeki baskısı
TEHDİTLER
8.
Kayıt dışı istihdamdaki artış eğilimi
9.
10.
İşsizlik oranının artması
Kamuoyunda sosyal güvenlik bilincinin
yeterince yerleşmemesi
11.
Doğal afetler ve salgın hastalıklar
Şekil 10
GELECEĞİN TASARIMI
MİSYON:
VİZYON:
TEMEL DEĞERLER (KURUMA DEĞER KATAN İLKE VE PRENSİPLER)
STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER
Kurumun ulaşmayı planladığı sonuçların net olarak tanımlanabilmesi için amaç ve
hedeflerin belirlenmesi gerekmektedir. Stratejik amaçlar belirli bir zaman diliminde Kurumun
şimdiki durumundan, gelecekte arzu edilen durumuna dönüştürülmesini sağlayacak sonuçlardır.
Hedefler ise amaçların yerine getirilmesi için neler yapılması gerektiğinin, belirlenen zaman
dilimleri içinde nitelik ve nicelik olarak ifade edilmesidir. Bu nedenle, amaç ve hedeflerin
gerçekleştirilme oranı, vizyona ne kadar yaklaşıldığını gösterecektir.
Kurumumuzun stratejik amaç ve hedefleri yukarıda belirlenen çerçeve doğrultusunda
misyon, vizyon, temel değerler, paydaş anketleri ve GZFT analizi değerlendirilerek, birim
çalışma grupları ve Stratejik Planlama Yürütme Komitesi ile yapılan toplantılar sonucunda
belirlenmiştir.
AMAÇ 1. SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE GELİR VE GİDER
ARASINDAKİ FARKI AZALTMAK
Hedef 1. Kayıt dışı istihdamı azaltmak
Hedef 2. Kaynakların etkin ve verimli kullanımını sağlamak
Hedef 3. Yersiz ödeme yapılmasını önlemek
AMAÇ 2. HİZMET KALİTESİNİ SÜREKLİ GELİŞTİRMEK
Hedef 1. Etkin bir insan kaynakları sistemi oluşturmak
Hedef 2. İletişim sisteminin etkililiğini artırmak
Hedef 3. Hizmet süreçlerini etkin ve verimli hale getirmek
AMAÇ 1.
SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE GELİR VE GİDER
ARASINDAKİ FARKI AZALTMAK
Hedef 1. Kayıt dışı istihdamı azaltmak
Hedef 2. Kaynakların etkin ve verimli kullanımını sağlamak
Hedef 3. Yersiz ödeme yapılmasını önlemek
Kayıt Dışı İstihdamı Azaltmak
Sağlıklı bir mali yapının önündeki en büyük engellerden birisi olan kayıt dışı istihdamın
Önlenmesi amacıyla toplumda sosyal güvenlik bilincinin geliştirilmesiyle birlikte denetim
mekanizmasının etkililiği ve caydırıcılığı artırılacaktır.
STRATEJİLER
1.1.1 Denetimin
etkililiğini ve
caydırıcılığını artırmak
1.1.2 Her türlü iletişim
kanalları ile (toplantı,
seminer, görsel ve
yazılı basın, sms
aracılığı ile
bilgilendirme) sosyal
güvenlik bilincini
artırmak
İLGİLİ SERVİS
Denetmenlik Servisi
Kadim Servisi
GSS Tescil Servisi
Performans Yönetimi Servisi
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
1.1.PG.01 Kayıt dışı istihdam
yönünden denetime alınan işyeri
sayısının bir önceki yıla oranı (%)
1.1.PG.02 Kayıt dışı istihdam
oranının bir önceki yıla oranı (%)
1.1.PG.03 Şikâyet ve ihbar
sayısındaki artış oranı (%)
1.1.PG.04 Yapılan bilgilendirme
faaliyeti Sayısı (%)
Kaynakların Etkin ve Verimli Kullanımını Sağlamak
Kurum gelirlerinin sınırlı, giderlerinin ise sürekli artış göstermesi nedeniyle kaynakların
daha etkin ve verimli bir şekilde kullanılarak, ihtiyaç ve önceliklere göre optimal dağıtılması
gerekmektedir.
Bu amaçla, kaynakların kullanımı konusunda hesap verilebilirliği ve şeffaflığı
sağlayacak iç kontrol sisteminin etkin bir şekilde yürütülmesi sağlanacaktır. Bununla birlikte,
kullanılmayan taşınır ve taşınmaz mallar tespit edilerek bakım, onarım, satış, hurdaya çıkarma
vb. yöntemlerle değerlendirilecek, yönetim giderleri de etkili olarak kullanılacaktır.
STRATEJİLER
İLGİLİ
SERVİS
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
1.1.1 Kullanılmayan taşınır ve taşınmazları
tespit ederek değerlendirmek (bakım,
onarım, satış, hurdaya çıkarmak vb.)
Destek
Hizmetleri
Servisi
1.4.PG.01 Kullanımda olan taşınır
ve taşınmazların, toplam taşınır ve
taşınmazlara oranı (%)
1.1.2 Taşınmazlardan alınacak kira
tutarlarını rayiç bedele çıkarmak
Destek
Hizmetleri
Servisi
1.4.PG.02 Rayiç bedel üzerinden
kiraya
verilen taşınmazların, kiraya verilen
tüm
taşınmazlara oranı (%)
Yersiz Ödeme Yapılmasını Önlemek
Kurumun gelir ve gider dengesini olumsuz etkileyen en önemli unsurlardan birisi de
fazla ve yersiz ödemelerdir. Bu ödemelerin tespitinde geç kalınması halinde zamanaşımı
nedeniyle Kurumumuz zarara uğramaktadır.
Yapılan yersiz ödemeler Kurum tarafından ilgililerden talep edildiğinde 5510 sayılı
Kanunun amir hükmü gereği faiz hesaplanarak tahsil edildiğinden, hizmet alanların
mağduriyetine sebep olmaktadır. Bu durum aynı zamanda Kurumun itibarını da olumsuz
etkilemektedir. Belirtilen nedenlerle Kurumumuz bilgi teknolojileri altyapısından azami ölçüde
faydalanacak ve gerekli diğer tedbirler alınarak yersiz ödemelerin önlenmesi sağlanacaktır.
HEDEFE İLİŞKİN PERFORMANS
GÖSTERGESİ
1.5.PG.01 Yersiz ödemelerin toplam ödemelere oranı
(%)
Şekil 11
AMAÇ 2.
HİZMET KALİTESİNİ SÜREKLİ GELİŞTİRMEK
Hedef 1. Etkin bir insan kaynakları sistemi oluşturmak
Hedef 2. İletişim sisteminin etkililiğini artırmak
Hedef 3. Hizmet süreçlerini etkin ve verimli hale getirmek
Etkin Bir İnsan Kaynakları Sistemi Oluşturmak
Hizmet sunan kuruluşların en önemli üretim faktörü, sahip olduğu insan kaynağıdır.
Diğer üretim faktörlerinde, özellikle de teknolojide, hızlı gelişmeler olmaktadır. Ancak
teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, onu geliştiren ve kullanan da insan olduğundan, insan
kaynaklarının kapasitesi de artırılamadığında hizmet kalitesinde eşdeğer bir gelişme
sağlanamamaktadır.
Daha çok soyut ürünlerin sunulduğu hizmet sektöründe ürünlerin kalitesini belirleyen
faktörler arasında doğruluk, zamanlılık ve sunum tarzı yer almaktadır. Hizmet kalitesinin temel
belirleyicisi olan faktörlerin tamamı insan ile ilgilidir. Etkin bir insan kaynakları yönetim
sistemi ile Kurumumuzdaki değişim ve dönüşüm süreci, sağlıklı bir şekilde yönetilecektir.
STRATEJİLER
1.1.1 İhtiyaçlara ve önceliklere göre fırsat
eşitliğini esas alacak şekilde eğitim planlaması
yapmak ve personel başına düşen eğitim
miktarını artırmak
1.1.2 Eğitimleri, gelişmiş yöntemler ve araçlar
(interaktif/e-Öğrenme) kullanarak vermek
2.1.7 Eğitimlerin etkililiğini artırmak
İLGİLİ SERVİS
PERFORMANS
GÖSTERGELERİ
2.1.PG.02 Personel memnuniyet oranındaki
artış (%)
İnsan Kaynakları 2.1.PG.03 Kişi başına verilen eğitim
saatindeki artış miktarı
Servisi
2.1.PG.04 Hizmet içi eğitim alan personel
Performans
sayısının toplam personel sayısına oranı (%)
Yönetimi Servisi 2.1.PG.05 Kişisel gelişim eğitimleri alan
personel sayısının toplam personel sayısına
oranı (%)
2.1.PG.06 Gelişmiş yöntemler ve araçlarla
İnsan Kaynakları eğitim alan personel sayısının gelişmiş
Servisi
yöntemler ve araçlarla eğitim
alması hedeflenen personel sayısına oranı
Performans
(%)
Yönetimi Servisi 2.1.PG.07 Gelişmiş yöntemler ve araçlarla
verilen eğitim sayısının gelişmiş yöntemler
ve araçlarla verilmesi hedeflenen eğitim
sayısına oranı (%)
İnsan Kaynakları 2.1.PG.08 Gerçekleşen eğitim
Servisi
değerlendirme anketi ortalama puanındaki
artış
Performans
Yönetimi Servisi
İletişim Sisteminin Etkililiğini Artırmak
İl Müdürlüğümüzce belirlenen amaç ve hedeflerine ulaşması, değişen koşullara hızlı
uyum sağlamasından ve paydaşlarla sağlıklı bir iletişim kurmasından geçmektedir. Kalitenin ve
verimliliğin en önemli unsurlarından birisi olan iletişim, modern yönetim anlayışının
vazgeçilmez aracıdır. Yönetimin temel işlevlerinin başarılı şekilde yerine getirilmesi, sürekli
ve düzenli bir kurumsal iletişim sistemi oluşturulmasına bağlıdır.
Bu amaçla Kurum imajını olumlu yönde geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılacak,
Çağrı Merkezinin ve Bilgi Edinme Birimlerinin işlevsellikleri artırılarak bilgiye kolay erişim
sağlanacaktır.
STRATEJİLER
İLGİLİ SERVİS
2.4.1 Bilgiye kolay erişimi sağlamak
Tüm Servisler
2.4.2 Kurum imajını sürekli
geliştirmek
Tüm Birimler
2.4.4 Bilgi Edinme Birimlerini
işlevsel hale getirmek
2.4.5 Kurum portalını güncel hale
getirmek ve bilgiye kolay erişimi
sağlamak
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
2.4.PG.01 Personel memnuniyet oranındaki
artış (%)
2.4.PG.02 Hizmet alanlar memnuniyet
oranındaki artış (%)
2.4.PG.03 Kurum imaj puanındaki artış (%)
İnsan Kaynakları
Servisi
Bilgi İşlem
Servisi
Performans
Yönetimi
Servisi
2.4.PG.05 Bilgi edinme kanalıyla cevaplanan
taleplerin gelen taleplere oranı (%)
2.4.PG.01 Personel memnuniyet oranındaki
artış (%)
2.4.PG.02 Hizmet alanlar memnuniyet
oranındaki artış (%)
Hizmet Süreçlerini Etkin ve Verimli Hale Getirmek
İl Müdürlüğümüzün vizyonu doğrultusunda gelecekteki beklentilere uygun bir stratejik
plan, ancak etkin bir süreç yönetimi ile anlam kazanır. İyi tanımlanmış, sahipleri ve sorumluları
belirlenmiş süreçlerle hizmet veren kurumlar, en doğru teknolojiyi kullanarak vatandaş için
değer yaratan sonuçlar üretirler. İl Müdürlüğümüz artan iş yükünü karşılamak ve teknolojik
gelişmelerden yararlanarak hedeflerine ulaşmak için organizasyonunu ve iş süreçlerini sürekli
olarak iyileştirmek zorundadır.
Bu kapsamda mevzuat, yeterli, basit, anlaşılır ve kolay ulaşılabilir hale getirilecek, aylık
bağlama ve diğer ödeme süreleri kısaltılacak, hizmet verilen/çalışılan ortamların koşulları
Çalışanların ve hizmet alanların memnuniyetini sağlayacak şekilde iyileştirilecektir.
STRATEJİLER
2.4.1 2.5.2 Aylık bağlama ve diğer ödeme
sürelerini
kısaltmak
2.4.2 Elektronik ortamda bilgi ve belge
alışverişini sağlamak, geliştirmek
2.4.4Hizmet verilen/çalışılan ortamların
koşullarını, çalışanların ve hizmet alanların
memnuniyetini sağlayacak şekilde
iyileştirmek
2.4.5 Hizmetlerden faydalananların alınan
hizmetlerle ilgili memnuniyetini artırmak
Evrak ve arşiv sisteminin yönetimine
ilişkin (standart dosya planı, evrak imha
komisyonları, arşiv izlenebilirliği vb.)
kuralları belirlemek
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
Emeklilik
Servisleri
Tüm Servisler
Destek
Hizmetler
Servisi
2.5.PG.04 Gerçekleşen ortalama aylık
bağlama/ödeme süresinin hedeflenen
ortalama aylık bağlama/ödeme süresine
oranı (%)
2.5.PG.05 Elektronik ortamda
gerçekleştirilen işlem sayısı
2.5.PG.01 Personel memnuniyet
oranındaki artış (%)
2.5.PG.02 Hizmet alanlar memnuniyet
oranındaki artış (%)
2.5.PG.01 Personel memnuniyet
oranındaki
artış (%)
Tüm Servisler
2.5.PG.02 Hizmet alanlar memnuniyet
oranındaki artış (%)
2.5.PG.09 Evrak ve arşiv sistemine yönelik
Destek
kuralların planlanan sürede belirlenme
Hizmetler oranı (%)
Servisi
MALİYETLENDİRME
….
İZLEME DEĞERLENDİRME
….
SONUÇ
Download

2015-2019 YILI STRATEJİK PLANI