T .C
SA Ğ L IK B A K A N L IĞ I
T ÜR K İYE K A M U H A ST A N E LE R K U R UM U
E S K İ Ş E H İ R İLİ K A M U H A S T A N E L E R B İ R L İ Ğ İ G E N E L S E K R E T E R L İ Ğ İ
E sk işeh ir D evlet H a sta n esi
Kayıt No: 49214
T E K L İF M E K T U B U
2 9 .0 1 .2 0 1 4
Sayı
: 22205031-930/
Konu ı Teklif Formu
K urum lunuzun ihtiyacı olan (5) kalem H A ST A N E M İZ A N E ST E Z İ V E R E A N İM A SY O N S E R V İS İN D E
K U L L A N IL M A K Ü ZERE
TIBBİ SA RF A LIM I işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K .D.V. hariç fiyat teklifinizi cn geç 31.01.2014 tarih ve saat 10 :0 0 'a kadar
gönderm enizi, tek lifinizde teslim at süresinin de bildirilm esini arz/rica ederim .
Mustafa GH
Hastans^rotfeticisi a.
İdari ve MMj?mzmetler M üdür Yard.
Malın / İşin Cinsi
Sıra
1
Marka
Birimi UBB Kodu
Giyrbpr' Birim Fiyat
10
ADET
(/
10
ADET
15
ADET
15
ADET
15
ADET
Miktar
OKSİJEN SENSÖR(V ELA VEN TİLA TÖ RE
UYUM LU OKSİJEN SENSÖRÜ)
2
VENTİLATÖR CİHAZI PARÇALARI(VELA
Toplam Fiyat
VEN TİLATÖR HASTA DEVRE KOLU SON
EKLEMİ)
3
FLOW SENSÖR EVENT V ENTİLATÖR
İÇİN(VELA V EN TİLA TÖ RE UYGUN FLOW
SENSÖR)
4
PNÖM ATİK W ALF D İY AFRAM (VELA M A RKA
MOnFI F
5
IfY r.llN n İY A F R A M 'I
VALF EXPA NSİON(EXALAT!O N VALF)
T o p la m
S atınalm anın Y apılacağı Birim : E S K İŞ E H İR D E V L E T H A ST A N E Sİ D O Ğ R U D A N T E M İN T E L :0.222 237 48 00/2404
N U M U N E G Ö R Ü L E C E K T İR .
4734 sayılı K am u İhale K anunun 22 / D M addesi U yarınca D oğrudan T em in U sulüyle Alım Y apılacaktır.
D İK K A T E D İL E C E K H U S U S L A R
1.734 Sayılı K anun gereğince K İK 019 S tandart Form una göre hazırlanacak T e k lif m ek tu b u n d a istekliler tarafından im zalanm ası, tek lif
edilen fiyatın rakam v e yazıyla açık olarak yazılm ası zorunludur. T arihi olm ayan, istenilen ürünlerin m arka, katalog num arası olm ayan ve
teslim at belirtilm eyen te k lif m ektupları değerlendirm eye alınm ayacaktır.
2.Z arfın üzerine isteklinin adı soyadı açık adresi teklifin hangi işe ait olduğu ve te k lif edilen k alem ler yazılacaktır. Z a rf kapağı yapıştırılan
bölüm ü üzerine firm a kaşesi basılarak im zalanacaktır.
3 .Fiyatlar K D V hariçtir.
4 .T ek lif edilecek ürünlerin ürün barkodları m utlaka olacaktır. B arkotsuz m alzem eler teslim alınm ayacaktır,
5. T ek lif edilecek m alzem elerin U BB num arası faturaya m utlaka yazılacaktır.
6.T e k lif edilecek m alzem enin varsa em ekli sandığı m alzem e kodu te k lif m ektubunda yazılacaktır.
7.D üzenlenecek fatura da yap ılm ış olan h atalardan dolayı ödem e yapılm asından firm a sorum ludur.
8.T ek lif edilecek ürünlerden T ıbbi cihaz yönetm eliği (93/42/E E C M D D ),V ücuda y erleştirilebilir a k tif cihaz yönetm eliği(90 385/EE C ) ve
vücut dışında kullanılan tıbbi tanı cihazları yönetm eliği (98/79/E C iV D D )kapsam ındaki ürünlerin Sağlık Bakanlığı Tedavi H izm etleri Genel
M üdürlüğünün 2008/36 sayılı gen elg esin in 2.m ad d esin e istinaden T İTU B B da Sağlık Bakanlığı
tarafından onaylı olm ası şartı
gerekm ektedir. Bu şartı olm ayan ürü n ler kesin lik le te k lif edilm eyecektir. T e k lif edilip alınsa dahi ödem esi yapılm ayacaktır.
9.N um une istendiğinde te k lif m ek tu b u y la birlikte getireceklerdir.
10.A lım lar acil ihtiyacım ıza yönelik olduğu için kesin sipariş yazım ızda belirtilen süre içerisinde teslim edilm eyen ürünler için yasal işlem
yapılacaktır.
11.Tıbbi sa rf m alzem elerin teslim edildiği tarihte m alzem elerin kullanm a süresi m iadının 2 /3 'ü n d en az olm am alıdır.
12.Fatura, m alzem e teslim ed ildikten sonra kesilecek.
13.Fatura bedeli, m alzem enin m u ay en e kabul kom isyonunca kabulünden sonra 90 gün içerisinde ödenecektir.
14.A lacağına ait tem lik kabul edilm eyecektir.
15.S iparişlerde m alzem enin depo ve ihtiyaç durum u göz önünde bulundurularak partiler halinde istenm esi idarem izin yetkisindedir.
16.T ek lif veren firm a işbu (17) m addeyi okum uş ve herhangi bir ayırım ve sınırlam a yapm adan bütün koşullarıyla kabul etm iş olarak kabul
edilecektir.
17.Bu alım uygulanm asından d oğabilecek her türlü anlaşm azlığın çözüm ünde E skişehir m ahkem eleri ve icra daireleri yetkilidir.
YENİDOĞAN MH. ŞEHİT SER K A N ÖZA Y D IN SK. NO:9 ODUNPAZARI ESKİŞEHİR
Telefon: 222 2374800/2404
Faks: 222 2374449
e-posta: esdh.satinalm a@ saglik.gov.tr Elektronik ağ: www.eskisehirdh.saglik.gov.tr
VELA VENTİLATÖR HASTA DEVRE KOLU SON EKLEMİ ŞARTNAMESİ
1-Vela cihazı ile birlikte verilen standa uygun olmalıdır.
2-Hasta devre kolunda kilitleme aparatı olmalıdır.
3-Hasta devre kolu herhangi bir aparat gerektirmeden standa takılmalıdır.
4-Hasta devre kolunun ucunda hasta setinin bağlanacağı kit olmalıdır.
5-Hasta devre kolunun ucundaki kit; hasta devre koluna adapte olmalı, herhangi bir aparat ile
bağlanmamalıdır.
6-Hasta devre kolunun ucundaki kit 15-22 mm arasındaki setlere (pediatrik/yetişkin) uyumlu
olmalıdır.
7-Hasta devre kolları; kullanıcı hataları hariç iki yıl garantili olmalıdır.
VELA VENTİLATÖR CİHAZI İÇİN OKSİJEN SENSÖR
TEKNİK ŞARTNAMESİ
Sensör Vela Ventilatör cihazında kullanımına uygun olmalıdır.
Sensör iki yıl miadlı olmalıdır.
Oksijen sensörü alınan firma tarafından yerinde takılarak teslim edilmelidir.
Oksijen sensörü Hastaya giden havadaki oksijen konsantrasyonunu ölçüp cihaz
monitöründe görülebilmesine olanak sağlamalıdır.
Sensör teklifi veren firma, VELA Cihazlarına servis verme ve bakımyapma
yetkisine sahip olduğunu belgelemelidir.
Teklifle birlikte yetkili servis için “Tem silcilik Belgesi”nin aslı veya noter onaylı
sureti verilmelidir.
Firmalar ISO 9001 Kalite Standartlarına sahip olmalı ve bunu teklifte
belgelemelidir.
FLOW SENSÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Sensör bölümde kullanılan Vela, V entilatör cihazına uygun olmalıdır.
2. Sensör hastadan gelen ve devre içerisindeki hava akışı ile hava miktarını
algılayabilm elir olmalıdır.
3. Sensör (reusable) çok kullanım lık olm alı ve steril edilebilm elidir.
4. H astadan gelen değerleri okuyan transducer olmalıdır.
5. Sensör tekli am balajlarda bulunm alıdır.
6. Flow Sensör orjinal ithal malı olm alıdır.
7. Flow sensör Yoğun bakım larım ızda m evcut olan Care Fusıon/V iasys marka
ventilatörde kullanım a uygun olm alıdır.Flow sensör,kalibrasyon işlemini yapmaması
durum unda teklif veren firm anın bölüm deki ventilatör cihazlarına müdahale yetkisine
sahip olduklarım gösterir yetki belgesi, ilgili firm adan teknik servis eğitim
sertifikalarım sunmalıdır.
8. Flow sensörler, teslim anında cihazlarda kalibrasyon işlem kontrolü yapılarak
teslim alınacaktır
9. Firm alar ISO
belgelemelidir.
9001
Kalite
Standartlarına
sahip
olm alı
ve
bunu
teklifte
DİYAFRAM TEKNİK ŞARTNAMESİ
Exhalation V alf Diyafram VELA Ventilatör cihazında kullanımına uygun
olmalıdır.
Exhalation V alf Diyafram Hastadan gelen değerleri okuyan transducer olmalıdır.
Exhalation V alf Diyafram içerisinde özel alaşımlı sandviç metal teknolojisi
kullanılmalıdır.
Exhalation v alf Diyafram reusable (çok kullanımlık) olmalıdır, steril
edilebilmelidir.
Exhalation V alf Diyafram alman firmalar tarafından yerinde takılarak teslim
edilmelidir.
Exhalation V alf Diyafram oirijinal ihtal malı olmalıdır.
Exhalation V alf Diyafram tekli ambalajlarda bulunmalıdır.
Exhalation V alf Diyafram Yoğun bakımlarımızda mevcut olan Care
Fusıon/Viasys marka ventilatörde kullanıma uygun olmalıdır. Exhalation V alf
Diyafram kalibrasyon işlemini yapmaması durumunda teklif veren firmanın
bölümdeki ventilatör cihazlarına müdahale yetkisine sahip olduklarını gösterir
yetki belgesi, ilgili firmadan teknik servis eğitim sertifikalarını sunmalıdır.
Exhalation V alf Diyafram teslim anında cihazlarda kalibrasyon işlem kontrolü
yapılarak teslim alınacaktır
Malzemeler Hastadan dönen solunum bilgilerini değerlendirip cihaz monitöründe
görülebilmesine olanak sağlamalıdır.
Firmalar ISO 9001 Kalite Standartlarına sahip olmalı ve bunu teklifte
belgelemelidir.
EXALATION VALF TEKNİK ŞARTNAMESİ
Exalation V alf VELA/AVEA Ventilatör cihazında kullanımına uygun olmalıdır.
Hastadan gelen değerleri okuyan 1 adet transducer H ole’leri olmalıdır.
Hastadan gelen değerleri okuyan özel alaşımlı sandviç metali bulunmalıdır.
Exalation valf reusable (çok kullanımlık) olmalıdır.
Firmalar ISO 9001 Kalite Standartlarına sahip olmalı ve bunu teklifte
belgelemelidir.
Download

Sayı : 22205031-930/ Konu ı Teklif Formu Mustafa GH Hastans