TİDE Akademik İlişkiler Komitesi 2013 Faaliyet Raporu
Mart 2014 - İstanbul
TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ
AKADEMİK İLİŞKİLER KOMİTESİ
YILLIK FAALİYET RAPORU
2013
Mart, 2014
İSTANBUL
1
TİDE Akademik İlişkiler Komitesi 2013 Faaliyet Raporu
Mart 2014 - İstanbul
İçindekiler
ÖNSÖZ ...................................................................................................... 2
YÖNETİCİ ÖZETİ ......................................................................................... 5
1. Vizyon ve Misyon .................................................................................. 8
2. Stratejik Eylem Planı .............................................................................. 8
3. Amaç ve Kapsam ................................................................................... 9
4. Çalışma İlkeleri .................................................................................... 10
5. Akademik İlişkiler Yürütme Kurulu ....................................................... 11
5.1. Akademik İlişkiler Yürütme Kurulunun Oluşumu ............................. 11
5.2. Akademik İlişkiler Yürütme Kurulunun Görevleri ............................. 11
6. 2013 Yılı Faaliyetleri ............................................................................ 12
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
TİDE Gelecek Okulu (TİDE GO) .......................................................... 12
İç Denetim’e Genç Bakış Yarışması .................................................... 13
Akademik Farkındalık Ödülleri .......................................................... 16
Galatasaray Üniversitesi Denetim Okulu ........................................... 19
Akademik Forum 2014 Hazırlık Çalışmaları ........................................ 20
Akademik Forum 2012 Bildiri Kitabı .................................................. 22
Muhasebe Düşünce Kampı ............................................................... 23
Çalışma Gruplarının Faaliyetleri ........................................................ 24
6.8.1. Akademik Tez Envanteri ve Eğitim Programları Geliştirme & Meslek Etiği
Çalışma Grubu Faaliyetleri .................................................................................. 24
6.8.2. IIA – IAEP Program & TİDE AGEP Tanıtımı ve Katılım Teşvik Programı
Çalışma Grubu Faaliyetleri .................................................................................. 26
6.8.2.1. Program Hakkında .................................................................................. 27
6.8.2.2. Programın Amaçları................................................................................ 28
6.8.2.3. Çalışma Grubu 2013 Faaliyetleri ............................................................ 28
6.8.3. Denetim Kulüpleri ve Denetimde Kariyer Teşvik ve Staj Programı Çalışma
Grubu Faaliyetleri ................................................................................................ 29
Marmara Üniversitesi Denetim Kulübü Etkinlikleri ............................................. 29
Galatasaray Üniversitesi Denetim Kulübü Etkinlikleri ......................................... 32
Boğaziçi Üniversitesi Denetim Kulübü Etkinlikleri ............................................... 33
Trakya Üniversitesi Denetim Kulübü Etkinlikleri ................................................. 33
6.8.4. Türkçe Kaynak Geliştirme & Meslek Kütüphanesi Çalışma Grubu
Faaliyetleri ........................................................................................................... 34
6.8.4.1. Sosyal Medya: Kurumsal Yönetim ve Risk Rehberi Kitabının Basımı ...... 35
6.8.4.2. 2014 Hedefleri Çerçevesinde Planlanan Çalışmalar ............................... 37
7. Toplantılar .......................................................................................... 38
7.1. Akademik İlişkiler Yürütme Kurulu Toplantıları ....................................... 38
Genel Gündemli 6 Haziran Tarihli AİK YK Toplantısı ............................................ 38
7.2. Gözden Geçirme Toplantıları .................................................................. 39
XVI’ncı Gözden Geçirme Toplantısı .................................................................... 39
XVII’nci Gözden Geçirme Toplantısı ................................................................... 41
XVIII’inci Gözden Geçirme Toplantısı ................................................................. 43
XIX’uncu Gözden Geçirme Toplantısı ................................................................. 45
8. Değerlendirme ve Sonuç ...................................................................... 49
EK-1 Akademik İlişkiler Komitesi Üyeleri .................................................. 51
TİDE Akademik İlişkiler Komitesi 2013 Faaliyet Raporu
Mart 2014 - İstanbul
ÖNSÖZ
Bir faaliyete mesleki nitelik kazandıran başlıca hususlar uluslararası ve
ulusal meslek örgütlerine sahip olması, uluslararası nitelikte bir sertifikasının
olması, mesleki standartlar ve ahlâk kurallarının belirlenmiş olması ve
kendisine özgü eğitim ve öğretim disiplini çerçevesinde icra edilmesi olarak
değerlendirilebilir. İç denetim mesleği bu anlamda gelişmiş bir meslek olup
akademik nitelik taşımaktadır.
Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE), kurulduğu 1995 yılından bu yana
gönüllülük
çerçevesinde
çalışmalarını
sürdüren
üyelerinin
özverili
çalışmalarıyla iç denetim mesleğinin daha da gelişmesi için, bir mesleğin
gelişmişlik koşullarından en önemlilerinden olan mesleki örgütlenmeyi
sağlamak amacıyla meslektaşlara öncülük etmektedir. TİDE’nin çalışma
komitelerinden biri olan Akademik ilişkiler Komitesi (AİK) de mesleğimizin
akademik eğitim ve öğretim disiplininin daha da gelişmesi için başarılı
çalışmalarla dolu altı yılı geride bırakmıştır. Bu süre zarfında AİK, akademik
bir meslek olan iç denetimin gelişiminde akademik gelişimin stratejik önemini
göz önünde bulundurarak vizyon ve misyonunun gereğini yerine getirme
yönünde çalışmalarını sürdürmüştür.
2013 yılı önemli etkinlik ve projelerin gerçekleştirildiği, gelecek yıllarda
yapılacak yeni projelerin temelinin atıldığı, akademik ve mesleki çalışmaların
hızlandığı bir yıl olmuştur.
AİK’nin, sunulan bu raporda ayrıntıları belirtilen 2013 yılı faaliyetleri ile
sürdürülen ve geliştirilmekte olan projeleri dikkate alındığında, örnek olacak
düzeyde çalışmalar gerçekleştirildiği görülecektir.
2013 yılında, İç Denetim’e Genç Bakış Yarışması ve Galatasaray
Üniversitesi Denetim Okulu 2013 etkinlikleri düzenlenmiş, TİDE Gelecek
2
TİDE Akademik İlişkiler Komitesi 2013 Faaliyet Raporu
Mart 2014 - İstanbul
Okulu Sertifika Programı hazırlıkları tamamlanarak 2014 yılında programa
başlanması kararlaştırılmıştır. Bu etkinlik ve projelerle geleceğin meslek
adayları, paydaşları ve akademik temsilcilerinin iç denetim farkındalığının
geliştirilmesi amaçlanmıştır.
İç Denetim Farkındalık Ödülleri kapsamında, mesleğin akademik
gelişiminde
katkıları bulunan akademisyenler
“Akademik
Farkındalık”
kategorisinde ödüllendirilmiş ve önümüzdeki dönemler için de mesleğimize
katkıları teşvik edilmiştir.
İlki 13 Mayıs 2010 tarihinde icra edilen Akademik Forumun ikincisi 16
Mayıs
2012
tarihinde
yine
AİK’nin
kontrol
ve
eşgüdümü
altında
düzenlenmiştir. 2014 yılında da Akademik Forum 2014 için gerekli hazırlık
çalışmalarına başlanmıştır.
Akademik Forum 2012’de sunulan bilimsel tebliğlerin ve konferans
sunumlarının yer aldığı kitabın yanı sıra, günümüz itibariyle her kurumdan
bütün çalışanları ilgilendiren sosyal medya konusunda paydaşlarımızın bilgi
ihtiyacını karşılayacak olan “Sosyal Medya – Kurumsal Yönetim ve Risk
Rehberi” adlı çeviri eserin basımı gerçekleştirilmiştir.
TİDE Yönetim Kurulu ile Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma
Vakfı arasında Şubat 2010’da imzalanan işbirliği protokolü ile mesleğin
duayeni akademisyenlerden
alınan
destek
AİK
bünyesinde
yürütülen
çalışmalara büyük güç sağlamaktadır. Selçuk Üniversitesi ev sahipliğinde
yapılan “Muhasebe Düşünce Kampı”na katılım sağlanarak akademik anlamda
ve uygulama anlamında mesleğimizin dirsek temasında olduğu disiplinler
arasında önde gelenlerinden olan Muhasebe’nin akademik dünyasıyla
ilişkilerimiz güçlendirilmiştir.
TİDE Mesleki Gelişim Akademisi’nin altyapısının oluşumunda AİK
önemli rol üstlenmiştir. Gönüllü katılımcılığa ve özveriye dayalı çalışmalarda
komite üyelerinin üstün gayretleri söz konusudur. TİDE Başkanı ve Yönetim
Kurulu’nun komite çalışmalarına destekleri bu sonuçların elde edilmesinde bir
diğer önemli etkendir.
Komite çalışmalarının etkin sonuçlar üretebilmesi için TİDE Yönetim
Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu’nun desteğinin sürekliliği ve önerilen
aksiyonların TİDE Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek gerekli
aksiyonların alınmasının son derece önemli olduğunu ifade etmek istiyorum.
3
TİDE Akademik İlişkiler Komitesi 2013 Faaliyet Raporu
“Meslekte
mükemmelliğin
küresel
Mart 2014 - İstanbul
paydaşı
olmak”
iddiamızın
gerçekleştirilmesinde; mesleki akademik üretim ve gelişime inancın ve bu
konuda birlikte başarma düşüncesiyle gerçekleştirilen gönüllü ve özverili,
meslek sevgisi ile yürütülen çalışmaların sinerjik gücünü oluşturan AİK
faaliyetleri ve projelerine tüm meslektaşlarımı ve akademisyenleri, katkı,
katılım ve işbirliği ile destek olmaya davet ediyorum.
TİDE Yönetim Kuruluna komite çalışmalarımıza vermiş olduğu destek,
AİK üyelerimize özverili ve başarılı çalışmalarından ötürü teşekkürlerimi
sunuyor üretilen projelerimizin mesleğin akademik gelişimine değer katmasını
diliyorum.
Sevgi ve saygılarımla.
Ali Kamil UZUN
TİDE Kurucu ve Onursal Başkanı
Akademik İlişkiler Komitesi Başkanı
4
TİDE Akademik İlişkiler Komitesi 2013 Faaliyet Raporu
Mart 2014 - İstanbul
YÖNETİCİ ÖZETİ
AİK 2009 yılında TİDE üyelerine yapılan davet üzerine başvuruların kabul
edilmesi suretiyle kurulmuştur. Komite çalışmaları gönüllü ve özveriye dayalı
çalışma esası çerçevesinde yürütülmektedir. Faaliyetlerin devam ettiği altı yıllık
süreç içerisinde çok çeşitli etkinlik ve projeler gerçekleştirilmiştir. AİK
tarafından başlatılan Akademik Forum toplantıları ile yeni bir paylaşım
platformu oluşturulmuş, Akademik Forum’larla akademisyenler, iş çevreleri
ve kamu yöneticilerinin bir araya gelmesi sağlanmış; meslek mensuplarının
eğitim ihtiyaçlarının karşılanması için eğitim faaliyetlerine kurumsal bir kimlik
kazandırılması amacıyla TİDE Mesleki Gelişim Akademisi projesi hayata
geçirilmiştir. Bu oluşumlarla meslektaşların bilgi ihtiyaçlarının karşılanması
için düzenli eğitimler yapılmış; üniversite denetim kulüplerinde gerçekleştirilen
etkinliklerle geleceğin meslek adayları ve paydaşlarında iç denetim farkındalığı
geliştirilmiş ve mesleğimizle ilgili çeşitli kitaplar yayımlanmıştır.
Komite,
hâlihazırda
koordinasyonuyla
dört
faaliyetlerini
çalışma
grubunun
sürdürmektedir.
Bu
iş
bölümü
çalışma
ve
grupları;
Akademik Tez Envanteri ve Eğitim Programları Geliştirme & Meslek Etiği, IIA
– IAEP Program (AGEP) Tanıtımı ve Katılım Teşvik Programı, Denetim
Kulüpleri ve Denetimde Kariyer Teşvik ve Staj Programı, Türkçe Kaynak
Geliştirme & Meslek Kütüphanesi Programı çalışma gruplarıdır. “Meslekte
akademik gelişimin ulusal çözüm ortağı olmak” vizyonu ile 2013 yılı faaliyetleri
de misyon ve çalışma ilkelerine uygun biçimde yürütülerek stratejik eylem
planında yer alan hedeflere ulaşılmasına yönelik başarılı uygulamalara imza
atılmıştır.
2013 yılı, “iç denetim mesleğinin üniversite öğrencilerine tanıtılması,
kariyer için teşvik edilmesi ve bu amaçla üniversite – iş dünyası arasında
iletişim ve işbirliği imkânları sağlanması, mesleki farkındalık yaratılması”
stratejik hedefinin gerçekleştirilmesi için önemli ilerlemelerin kaydedildiği bir
yıl olmuştur. Bu hedef kapsamında akademisyenlerin, meslektaşların ve meslek
adayı öğrencilerin de katılımıyla sürdürülen görüş alışverişleri ve ihtiyaç
analizleri de göz önünde bulundurularak TİDE GO (Gelecek Okulu) Sertifika
Programı planlanmıştır. Denetim Kulüpleri ve Denetimde Kariyer Teşvik ve
Staj Programı Çalışma Grubu’nun koordinasyonunda planlanan TİDE GO;
Geleceğe İlk Adım, Genç Lider Gelişim, Kariyerimi Yönetiyorum ve Geleceğimi
5
TİDE Akademik İlişkiler Komitesi 2013 Faaliyet Raporu
Mart 2014 - İstanbul
Yönetiyorum programlarından oluşmaktadır. TİDE GO eğitimlerine 2014
yılında başlanması planlanmaktadır.
Bu yıl ilk kez düzenlenen İç Denetim’e Genç Bakış Yarışması 2013 için
fotoğraf, karikatür, kısa film, kompozisyon ve slogan dallarında çeşitli
üniversiteden katılımcı öğrencinin eserleri jürinin beğenisine sunulmuştur.
Yarışma sonucunda dereceye giren eserlerin sahiplerine, 21 Mayıs 2013
tarihinde düzenlenen İç Denetim farkındalık Ayı Ödül Töreninde ödülleri
verilmiştir.
İç denetim ve bağımsız denetim alanlarında sektörün önde gelen
isimlerinin öğrencilerle bir araya gelerek bilgi paylaşımında bulunulması
amacıyla
Galatasaray
Üniversitesi
Denetim
Okulu
2013
etkinliği
düzenlenmiştir. Altı günlük etkinlik süresince İç Denetim, Bağımsız Denetim,
Risk Yönetimi, Kamuda İç Denetim, Denetimin Hukuksal Boyutu başlıklarıyla
konferans konuşmaları yapılmış, ayrıca katılımcılara denetim mesleği kariyer
yönetimi, kariyer planlaması ve mülakat teknikleri konularında rehberlik
sunulmuştur.
Akademik
Forum 2014’ün Muhasebe
Öğretim Üyeleri Bilim ve
Dayanışma Vakfı (MÖDAV) işbirliği ile 9 Mayıs 2014 tarihinde Galatasaray
Üniversitesi’nde gerçekleştirilmesi karara bağlanmıştır. Akademik Forum 2014
teması “Mesleki Mükemmelliğin Akademik Geleceği, Araştırma, Eğitim,
Kariyer” olarak belirlenmiştir. Akademik Forum Yönergesine uygun biçimde
sürdürülen organizasyon faaliyetleri için Bilim Kurulu ile Organizasyon ve
Düzenleme Komitesi oluşturularak gerekli çalışmalara başlanmıştır.
16 Mayıs 2012 tarihinde İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsü’nde
MÖDAV ile işbirliği içinde gerçekleştirilen Akademik Forum 2012’de sunulan
bilimsel tebliğlerin ve konferans sunumlarının yer aldığı kitap, AİK
gözetiminde baskıya hazırlanmış ve Temmuz 2013’de yayımlanmıştır.
Konya Beyşehir’de 28 Ağustos – 1 Eylül 2013 tarihleri arasında Selçuk
Üniversitesi’nin ev sahipliği yaptığı Muhasebe Düşünce Kampı’na AİK
Başkanımız Ali Kamil UZUN ve AİK Genel Sekreterimiz Murathan BAYRI
katılmışlardır. Etkinlik süresince TİDE - MÖDAV ile birlikte işbirliği öngörülen
proje ve çalışma konuları hakkında görüş ve öneri paylaşımında bulunulmuş,
TİDE’nin Meslekte Mükemmelliğin Küresel Paydaşı: Türkiye İç Denetim
Enstitüsü kitabı, İç Denetim Dergisi, Akademik Forum dosyaları paylaşılarak
TİDE kurumsal tanıtım filmi gösterilmiştir. Düşünce Kampı’nda Ali Kamil
6
TİDE Akademik İlişkiler Komitesi 2013 Faaliyet Raporu
Mart 2014 - İstanbul
UZUN, “Mesleki Akademik Gelişim Üzerine Durum Tespiti ve Beklentiler”
başlıklı bir sunum gerçekleştirmiştir.
Meslektaşlarımızın yanı sıra bütün paydaşlarımızı yakından ilgilendiren
sosyal medya konusunda, Sosyal Medya – Kurumsal Yönetim ve Risk Rehberi
adlı çeviri eserin basımı gerçekleştirilmiştir. IIA Araştırma Fonu yayınlarında
yer alan kitap, sosyal medyanın kurumsal yönetimi, sosyal medya stratejisi,
sosyal medya risklerinin ve fırsatlarının değerlendirilmesi ve sosyal medya iç
denetimi alanlarında iyi uygulama örnekleri ve rehberlik sunmaktadır.
31 Ekim 2013 Tarihli Akademik Eğitim Programları Envanteri ve
Geliştirme Çalışma Komitesi Toplantısı’nda, akademik eğitim envanteri
çalışmasının sürdürülmesi ve sürekli güncellenmesi kararlaştırılarak, bu
envanterin örnek bir eğitim programının oluşturulmasında oynayacağı rolün
önemi hakkında görüş birliğine varılmıştır. İstanbul Üniversitesi İşletme
Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Lerzan KAVUT yönetiminde
oluşturulan alt çalışma komitesi bu konuda faaliyet göstermektedir.
Yıl boyunca, Marmara, Galatasaray, Boğaziçi ve Trakya Üniversiteleri’nde
denetim kulüpleri tarafından yoğun katılımlı etkinlikler düzenlenmiştir. Bu
etkinliklerde mesleğin önde gelen isimleri öğrencilerle bilgi ve deneyimlerini
paylaşmış, iç denetim konusunda farkındalık oluşturulması sağlanmıştır.
TİDE Yönetim Kuruluna, Akademik İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu
üyesi
Kemal
TAPKAN’a,
yönetim
kurulu
başkanı
Özlem
AYKAÇ
İĞDELİPINAR’a ve özverili çalışmalarıyla mesleğimizin akademik gelişimine
katkıda bulunan tüm AİK üyelerine çalışmalarından ötürü teşekkürlerimizi
sunarız.
7
TİDE Akademik İlişkiler Komitesi 2013 Faaliyet Raporu
Mart 2014 - İstanbul
1. Vizyon ve Misyon
Vizyon
“Meslekte akademik gelişimin ulusal çözüm ortağı olmak”
Misyon
“İç denetim mesleği ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri geliştirecek
akademik programların geliştirilmesi, kariyer yapılmasını teşvik etmek
amacıyla danışmanlar, akademisyenler, öğrenciler, eğitim kurumları, iş ve
kamu kurumları ile ilişkileri geliştirmek ve desteklemek”
2. Stratejik Eylem Planı
AİK’nin Stratejik Eylem Plânı aşağıda özetlenmiştir:
 İç denetimle ilgili akademik eğitim programları, akademik tezlerin
gözden geçirilmesi; akademik çalışmalar için tez danışmanlığı sağlanması, iç
denetimle ilgili ve mevcut eğitim programlarına ilişkin tez ile eğitim
programları envanterinin çıkarılması vb. çalışmalar ile mesleğimizin akademik
geleceğine katkıda bulunulması.
 Akademik Forumlar düzenlenerek, akademisyen, iş çevreleri ve kamu
yöneticilerinin iç denetimin rolü ve önemiyle ilgili farkındalık etkinlikleri
çerçevesinde bir araya getirilmesi.
 Üniversiteler ve akademisyenlerle mesleğin akademik gelişimi, meslek
ile ilgili akademik programların geliştirilmesi ve akademisyenlerin ihtiyaçları
konularında işbirliği yapılması.
 İç denetim mesleğinin üniversite öğrencilerine tanıtılması, kariyer için
teşvik edilmesi ve bu amaçla üniversite – iş dünyası arasında iletişim ve
işbirliği imkânları sağlanması, mesleki farkındalık yaratılması.
8
TİDE Akademik İlişkiler Komitesi 2013 Faaliyet Raporu
Mart 2014 - İstanbul
3. Amaç ve Kapsam
AİK’nin amacı, İç denetim mesleğinin yaygınlaştırılması ve tanıtılmasına
yönelik,
danışmanlar,
akademisyenler,
öğrenciler,
eğitim
kurumlarının
yöneticileri, iş ve kamu kurumları ile TİDE’nin ulusal ve uluslararası akademik
ilişkilerini geliştirmek, düzenlemek ve desteklemek, iç denetim konusunda
bilgi, beceri ve yetkinlikleri geliştirecek çalışmalar gerçekleştirmektir.
AİK, faaliyet sahasını, kendisine görev edindiği misyonu ve hedeflediği
vizyonu şu şekilde belirlemiştir:
 Ülkemiz akademik kurumlarında hazırlanan mesleğimizi ilgilendiren
konularda yüksek lisans ve doktora tezlerine ulaşılarak, TİDE bünyesinde
akademik tez veri tabanı ve kütüphane oluşturulmasını sağlayarak meslek
üzerine yapılan akademik çalışmaların izlenmesi ve gelişimine destek
olunması, üniversitelerimizde mevcut olan iç denetim üzerine akademik eğitim
programlarının incelenmesi ve mesleğin ihtiyaçları doğrultusunda gelişimine
katkı sağlanması.
 Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü’nün IAEP - Internal Auditing
Education Partnership olarak adlandırdığı akademik gelişim programının
tanıtımını ve Türkiye’de uygulanmasına yönelik gerekli hazırlıkları başlatmak,
bu program esas alınarak ülkemize özgü bir akademik gelişim programı
(AGEP) geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak.
 İç denetim mesleğinin üniversitelerde tanıtımı için denetim kulüplerinin
kurulması ve faaliyetlerini teşvik edilmesi, denetim kulüplerince düzenlenen
etkinliklere katılım gösterilmesi, denetimde kariyer olanaklarının geliştirilmesi
ve teşvik edilmesi için üniversite öğrencilerine, mezun adaylarına mesleğin
tanıtımına yönelik etkinlikler düzenlenmesi.
 Ülkemizde iç denetim mesleğinin gelişimine katkıda bulunmak,
meslektaşlarımızın ihtiyacı olan Türkçe kaynakların geliştirilmesi ve erişimini
kolaylaştırmak amacıyla Türkçe kaynak ve yayın envanteri hazırlanması ve
mesleki literatüre katkı sağlanması.
 İç denetim mesleğinin tarihi gelişiminin belgelenmesi üzerine meslek
tarihi çalışmaları yapılması, kurumsal hafıza kayıtlarının oluşturulması,
mesleki birikim ve gelişimi, meslek kültürü ile ilgili değerleri ifade eden her
türlü görsel ve yazılı belgeler, araç ve gereçler ile benzeri varlıkların orijinal
9
TİDE Akademik İlişkiler Komitesi 2013 Faaliyet Raporu
Mart 2014 - İstanbul
veya suretlerinin toplanarak koruma ve bakım altına alınıp sergilenmesi
amacıyla meslek müzesi oluşturulması için meslek tarihi ve müzecilik
çalışmalarına destek olunması.
 Komite çalışmalarını, proje sonuçlarının düzenli ve öngörülen aralıklarla
TİDE Yönetim Kurulu, IIA Uluslararası Akademik İlişkiler Komitesi ve ECIIA
ile paylaşılmasının sağlanması.
 TİDE– AİK, Akademik İlişkiler Yürütme Kurulu ve Çalışma Grupları
olarak tüm çalışmaların dokümante edilmesi ve arşivlenmesi için gerekli
çalışmaların yapılması.
Belirlenen vizyona ulaşma anlamında, kendisine çizdiği misyonla amaç ve
faaliyet sahasını belirlemiş olan TİDE AİK’nin 2013 yılı faaliyetlerinin
aktarılması bu raporun amacını oluşturmaktadır.
Faaliyet raporu, AİK bünyesinde oluşturulan kurul ve çalışma grupları ile
bunların çalışmalarını, üretilen projeleri ve 2013 yılı faaliyetlerine ilişkin
yapılan genel değerlendirmeleri kapsamaktadır.
4. Çalışma İlkeleri
AİK’nin çalışma ilkeleri aşağıda belirtilmiştir.
(1) AİK TİDE Genel Kurulu’nca onaylanan Akademik İlişkiler Komitesi
Yönetmeliğinde belirlenen görev, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde
öngörülen çalışma usul ve esaslarına uygun olarak faaliyetlerini yürütmektedir.
(2) AİK faaliyetleri oluşturulan AİK Yürütme Kurulu ve Çalışma Grupları
ile sürdürülmektedir. Çalışmalar gönüllük esasına göre yürütülmektedir.
(3) TİDE Yönetim Kurulu’nca onaylanan bütçe ve yıllık faaliyet planına
göre faaliyet göstermektedir.
(4) Yılda 4 defa tüm komite üyelerinin katılımına açık, gözden geçirme
toplantıları gerçekleştirilmektedir.
(5) Faaliyetlerini sonuçları her yıl hazırlanan Faaliyet Raporu ile TİDE
üyeleri ile paylaşılmaktadır.
10
TİDE Akademik İlişkiler Komitesi 2013 Faaliyet Raporu
Mart 2014 - İstanbul
5. Akademik İlişkiler Yürütme Kurulu
5.1. Akademik İlişkiler Yürütme Kurulunun Oluşumu
Kurul, AİK Başkanı ve Başkan Yardımcısı, TİDE Yönetim Kurulunun
AİK’den sorumlu üyesi ile AİK çalışma grubu sorumluları ve akademik
kariyeri bulunan en az bir AİK üyesinin katılımıyla oluşturulur.
AİK Başkanı aynı zamanda Akademik İlişkiler Yürütme Kurulunun da
başkanıdır. AİK çalışmalarının organizasyon ve koordinasyonuna dair temel
kararlar en az iki ayda bir toplanan bu Kurulda görüşülür.
Akademik İlişkiler Yürütme Kurulu, Aralık 2011’de TİDE Genel
Kurulunda kabul edilen Akademik İlişkiler Komitesi Yönetmeliği ile kurulmuş
olmakla birlikte, duyulan ihtiyaçtan hareketle, Akademik İlişkiler Yürütme
Kurulu adıyla, tüm alt çalışma grubu sorumluları, AİK Başkanı ve AİK Başkan
Yardımcısının
katılımıyla
AİK’nin
çalışmalarının
planlanması
ve
koordinasyonunun sağlanması hususunda Nisan 2011’den başlayarak görev ve
sorumluluk almıştır.
Kurulun toplantıları ile bu toplantılarda alınan önemli kararlara ilerleyen
bölümlerde yer verilmiştir.
5.2. Akademik İlişkiler Yürütme Kurulunun Görevleri
Akademik İlişkiler Yürütme Kurulunun rol ve sorumlulukları aşağıda
belirtilmiştir:
(1) AİK çalışmalarının planlanması ve koordinasyonun sağlanması;
program ve çalışma gruplarının oluşturulması; bunların çalışmalarının
değerlendirilmesi,
(2) Akademik Gelişim Programının (AGEP) geliştirilmesi; bu programa
alınacak enstitü, fakülte ve yüksekokulların belirlenmesi ve IIA – IA Education
Partnership
programına
Türkiye’den
aday
gösterilebilecek
akademik
programların TİDE Yönetim Kurulunun onayına sunulması,
(4) TİDE Kongre Tema ve Bilim Kuruluna, TİDE Mesleki Gelişim
Akademisinin geliştirilmesine ve Akademik Forumlar gerçekleştirilmesine
destek verilmesi,
(5) Komite çalışma sahası içerisinde ödül programlarının oluşturulması.
11
TİDE Akademik İlişkiler Komitesi 2013 Faaliyet Raporu
Mart 2014 - İstanbul
6. 2013 Yılı Faaliyetleri
6.1. TİDE Gelecek Okulu (TİDE GO)
Geleceğin
denetçi
adaylarını
mesleğin
üstatlarıyla
buluşturarak,
katılımcıların deneyim paylaşımı ile gelecek planlamalarını yapmalarını
sağlayacak bir platform olarak tasarlanan TİDE GO, 2014 yılında başlatılmak
üzere 2013 yılında planlanmıştır.
Gelecek Okulu’nun amacı, İç denetim mesleğinin yaygınlaştırılması,
tanıtılması ve mesleğe uygun adaylara yol göstermeye yönelik, iç denetim
konusunda bilgi, beceri ve yetkinlikleri geliştirecek çalışmalar gerçekleştirerek,
mesleğe yeni başlayan gençlere yol haritası olmak biçiminde tanımlanmıştır.
Gelecek Okulu, meslek adaylarının ihtiyaçlarını en iyi biçimde karşılamak
üzere dört bölümden oluşmaktadır.
“Geleceğe İlk Adım”, “Genç Lider Gelişim”, “Kariyerimi Yönetiyorum” ve
“Geleceğimi
Yönetiyorum”
programları,
meslek
adaylarının
mesleki
farkındalıklarını geliştirmek, deneyimli meslek üyelerinin tecrübelerinden
yararlanmak, liderlik becerilerini geliştirmek ve geleceklerini planlamak için
ihtiyaç duyacakları desteği vermek üzere çeşitli etkinlikler içerecek biçimde
oluşturulmuştur. Her bir program için başvuru formu ekinde öğrenci belgesi,
not dökümü, motivasyon mektubu ve referans mektuplarının program jürisi
tarafından değerlendirilmesi sonrasında katılımcılar belirlenecektir.
12
TİDE Akademik İlişkiler Komitesi 2013 Faaliyet Raporu
Mart 2014 - İstanbul
Geleceğe İlk Adım Programı, mesleğin ve sektörün önde gelen isimlerinin
mentörlüğünde, İç Denetim mesleğine dair farkındalık yaratmayı ve geleceğin
iç denetçilerini hayata hazırlamayı amaçlamaktadır. Program, en az 1 en çok 4
akademik yarıyıl tamamlamış lisans öğrencilerinin katılımına açıktır. Her hafta
1 gün olmak üzere 4 haftada tamamlanacak olan program, 2 günlük İlk Adım
Atölyesi ve yine 2 günlük Geleceğe Köprü Atölyesinden oluşmaktadır.
Genç Lider Gelişim Programı, geleceğin liderlerini yetiştirmeyi ve denetim
mesleğine donanımlı genç adaylar kazandırmayı hedeflemektedir. Program, en
az 5 en çok 8 akademik yarıyıl tamamlamış olan lisans öğrencilerinin katılımına
açıktır. 12 gün süreli olan programın 6 günü Paylaşım Atölyesi, 6 günü ise
Uygulamalı Atölye olarak planlanmıştır.
Kariyerimi Yönetiyorum Programı, meslek ile yeni tanışan adaylara yol
haritası çizmeyi amaçlamaktadır. Program, lisans ve/veya lisansüstü mezun
öğrencilerin katılımına açıktır. 12 gün süreli olan programın 6 günü Eğitim
Programı, 6 günü ise Mentörlük ve Koçluk Programı olarak planlanmıştır.
Program sonunda katılımcılardan bitirme projesi niteliğinde bir sunum
hazırlamaları beklenmektedir.
Geleceğimi Yönetiyorum Programı, denetimi meslek edinen, meslek
mensubu olma yolunda ilerleyen ve çalışma hayatına yeni başlayan
profesyonellerin gelecek hedeflerine uygun olarak gelişmelerini sağlamayı
amaçlamaktadır. Program, en az lisans mezunu olan ve iş deneyimi bulunan
katılımcılara açıktır. TİDE üyesi olma önkoşuluyla yabancı dil ve mesleki bilgi
mülakatını geçen katılımcılar programa katılma hakkını kazanacaktır. 4 gün
süreli program, 2 gün Eğitim Programı ve 2 gün ise Mentörlük ve Koçluk
Programından oluşmaktadır.
İlgili programlara katılarak, bunları başarıyla tamamlayan meslek
adaylarına,
mesleğin
önde
gelen
isimlerinin
deneyimlerinden
birebir
faydalanmış olmanın bir göstergesi olarak katılımcı belgesi verilecektir.
6.2. İç Denetim’e Genç Bakış Yarışması
Genç neslin bakış açısıyla iç denetim mesleğine dair toplumda somut algı
oluşturarak, yazılı ve görsel araçlarla mesleğe dair farkındalığı artırmayı
amaçlayarak ilk kez “İç Denetim’e Genç Bakış” yarışması gerçekleştirilmiştir.
“İç Denetim Nedir?” konusu üzerine slogan, karikatür, fotoğraf ve kısa film
13
TİDE Akademik İlişkiler Komitesi 2013 Faaliyet Raporu
Mart 2014 - İstanbul
dallarında eserler kabul edilmiştir. Katılım koşullarına uygun 19 eser jüri
tarafından değerlendirmeye alınmıştır.
Yarışmanın birincilik ödülü bir adet iPhone 5, ikincilik ödülü Samsung
Galaxy S3, üçüncülük ödülü ise Mini – iPad olarak belirlenmiştir.
Yarışmaya katılan eserleri meslek mensupları, akademisyen üyeler ve
sanatçı akademisyenlerden oluşan jüri değerlendirmiştir. Jüri’de aşağıdaki
isimler yer almıştır. Prof. Dr. Nuran CÖMERT, Prof. Dr. İdil KAYA, Doç. Dr.
İrem NUHOĞLU, Doç. Dr. Seçkin TERCAN, Doç. Dr. Burak BUYAN, Yrd. Doç.
Dr. Sefa ÇELİKSAP, AİK Başkanı Ali Kamil UZUN, AİK’den Sorumlu Yönetim
Kurulu Üyesi Kemal TAPKAN ve TİDE Denetleme Kurulu Başkanı Murathan
BAYRI. Jüri, “İç Denetim Nedir?” konusunun ifade edilmesinde mesleki ve
akademik uygunluğun yanı sıra sanatsal değerlendirmelerin de sonucunda
kazanan eserleri belirlemiştir. Yarışmanın bütün katılımcılarının eserleri beğeni
toplamış olmakla birlikte aşağıda sıralanan eserler ödüle layık görülmüştür:
Galatasaray Üniversitesi öğrencisi M. Emrah DEMİREL, “Saat Tamircisi”
adlı fotoğraf çalışmasıyla birincilik ödülü kazanmıştır.
M. Emrah DEMİREL’in “Saat Tamircisi” adlı çalışması
14
TİDE Akademik İlişkiler Komitesi 2013 Faaliyet Raporu
Mart 2014 - İstanbul
“TİDE’nin bu yarışmasının afişini gördüğümden beri bu soruyu soruyorum
kendime: “Acaba iç denetimin fotoğrafı nasıl çekilir?” Zaman, planlama, verimlilik,
risk yönetimi… Bu ve benzeri ana öğelerin hepsini ya da birçoğunu nasıl kadraja
sığdırabilirim? Bunları düşünürken birden aklıma saat tamircisi ve iç denetçinin
arasında bir bağ kurulabileceği geldi. Duran bir saat günde iki kez doğru zamanı
gösterir fakat bozuk işleyen saat asla doğruyu gösteremez. Bu yüzden saatleri
onaran, bakımını yapan, işleyişini düzenleyen saat tamircileri; şirketlerin
planlamalarını yapan, işleyişini düzenleyen, bir bakıma tamirini gerçekleştiren iç
denetçilere benzediğini düşündüm. Bu yüzden işinin başında saat tamircisinin
fotoğrafını çekmenin iç denetimin fotoğrafını çekmek olabileceğini düşündüm” M.
Emrah DEMİREL.
Galatasaray Üniversitesi öğrencisi M. Emin ALPARSLAN, geliştirdiği ve
aşağıda yer verilen sloganıyla ikincilik ödülünü kazanmıştır.
“Denetim iç’tense başarı kaçınılmazdır.”
Üçüncülük ödülünü Marmara Üniversitesi’nden “Hayatım Denetim”
başlıklı kompozisyonu ile Furkan BAŞAR ve Galatasaray Üniversitesi’nden
“Pasta
Tadında”
başlıklı
kompozisyonuyla
Begüm
YEŞİLKAYA
paylaşmışlardır.
Jüri özel ödülünü ise Dumlupınar Üniversitesi’nden Ceren Nevriye KAYA
ve
Marmara
Üniversitesinden
Menduh
ARSLAN,
çektikleri
video
çalışmalarıyla kazanmışlardır.
Yoğun ilgi gören “İç Denetim’e Genç Bakış” yarışmasının 2014 yılı için
yinelenmesine yönelik olarak AİK yürütme kurulu ve gözden geçirme toplantı
15
TİDE Akademik İlişkiler Komitesi 2013 Faaliyet Raporu
Mart 2014 - İstanbul
gündemlerinde planlamalar yapılmış, 2014 yarışmasının konusu “İç Denetim
Ne Değildir?” olarak belirlenmiştir.
Slogan, karikatür ve fotoğraf dallarında eserlerin değerlendirmeye
alınacağı yarışmada, birinciye iPhone 5, ikinciye Samsung Galaxy S4 ve
üçüncüye de Samsung Galaxy S3 ödülü verilecektir.
6.3. Akademik Farkındalık Ödülleri
2013 Mayıs ayında, her yıl tüm dünyadaki iç denetçilerle birlikte kutlanan
“İç Denetim Farkındalık Ayı” kapsamında mesleğin gelişimine katkıda bulunan
ve bu alanda yatırım yaparak farkındalık anlamında öne çıkan meslek
paydaşları “İç Denetim Farkındalık Ödülleri” ile ödüllendirilmiştir.
Akademik farkındalık kategorisinde, AİK’nin teklif ettiği adayların TİDE
Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek onaylanması neticesinde dört
farkındalık ödülü verilmiştir.
16
TİDE Akademik İlişkiler Komitesi 2013 Faaliyet Raporu
Mart 2014 - İstanbul
21 Mayıs tarihinde düzenlenen ödül töreninde, mesleğe ilişkin konularda
tez danışmanlığı sayısı en yüksek akademisyenler olarak Prof. Dr. Nuran
CÖMERT ve Prof. Dr. Cemal İBİŞ’e ödülleri takdim edilmiştir.
TİDE Yönetim Kurulu Başkanımız Özlem AYKAÇ İPDELİPINAR, Prof. Dr. Nuran
CÖMERT’e Akademik Farkındalık Ödülü’nü takdim ederken.
AİK’den sorumlu yönetim kurulu üyemiz Kemal TAPKAN, Prof. Dr. Cemal İBİŞ’e
Akademik Farkındalık Ödülü’nü takdim ederken.
Mesleğe ilgi ve destekleri, Denetim Okulu Projesi, 2014 Akademik Forum
ev sahipliği ve Üniversite’de aktif olan iç denetim faaliyetlerinden dolayı
Galatasaray Üniversitesi Akademik Farkındalık Ödülü almıştır. Ödülü
Üniversite adına Prof. Dr. İdil KAYA kabul etmiştir.
17
TİDE Akademik İlişkiler Komitesi 2013 Faaliyet Raporu
Mart 2014 - İstanbul
Yönetim Kurulu üyemiz Ömer ARIKAN, Prof. Dr. İdil KAYA’ya Akademik Farkındalık
Ödülü’nü takdim ederken.
Akademik Forum 2012 ev sahipliği yapması, Türkiye’nin akademik
programında denetim dersi yer alan ilk kurum olması ve denetim üzerine ilk
akademisyenlerin olduğu ve yetiştiği kurum olması nedeniyle İstanbul
Üniversitesi İşletme Fakültesi, Akademik Farkındalık Ödülü almıştır. Ödülü
Fakülte adına Prof. Dr. Lerzan KAVUT kabul etmiştir.
Yönetim Kurulu üyemiz Murat ÇAĞLAR, Prof. Dr. Lerzan KAVUT’a Akademik
Farkındalık Ödülü’nü takdim ederken.
18
TİDE Akademik İlişkiler Komitesi 2013 Faaliyet Raporu
Mart 2014 - İstanbul
6.4. Galatasaray Üniversitesi Denetim Okulu
Galatasaray Üniversitesi Denetim Kulübü tarafından 13-14-18-19-20 ve 22
Mart tarihlerinde iç denetim ve bağımsız denetim alanlarında sektörün önde
gelen akademisyen ve uygulayıcı isimlerinin tecrübe ve bilgilerini paylaştığı
“GSÜ Denetim Okulu 2013” programı düzenlenmiştir. Programa İstanbul
Ticaret Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Yıldız Teknik
Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Galatasaray Üniversitesi’nden öğrenciler
katılmıştır.
Altı gün süren etkinlik süresince aşağıda sıralanan başlıklarda sunum ve
konferans konuşmaları gerçekleştirilmiştir:
13 Mart Çarşamba, AİK Başkanı Ali Kamil UZUN “Meslek İnsanı Olmak”
14 Mart Perşembe, Borusan Holding Denetim Müdürü Kemal TAPKAN
“İç Denetim”
18 Mart Pazartesi Ernst & Young Bağımsız Denetim Direktörü Yaşar
BİVAS ve Doğan TANRISEVEN “Bağımsız Denetim”
19 Mart Salı, GSÜ İç Denetim Birimi Funda DURMUŞ “Kamuda İç
Denetim”
20 Mart Çarşamba, TİDE Başkanı Özlem AYKAÇ İĞDELİPINAR “Risk
Yönetimi”
22 Mart Cuma, GSÜ Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı Yrd. Doç. Ali DURAL
“Denetimin Hukuksal Boyutu”
19
TİDE Akademik İlişkiler Komitesi 2013 Faaliyet Raporu
Mart 2014 - İstanbul
Etkinliğin 25 Mart Pazartesi günü gerçekleşen kapanış oturumunda,
Deloitte İnsan Kaynakları Departmanı’ndan Seda METE “Mülakat Teknikleri”
eğitimi vermiştir. İnteraktif katılımla gerçekleştirilen eğitimde katılımcılar
mülakat yöntemlerine ilişkin öğrenmek istedikleri konularda sorularını
yönelttiler. Daha sonra sırasıyla Borusan Holding’den Aysun GÜNEŞ ve Sertaç
KIRICI ile AİK üyelerinden Sena SAFSOY denetim mesleğinin tercih edilmesi
üzerine sunumlarını gerçekleştirdiler. Kapanış için Ali Kamil UZUN, öncelikle
öğrencilerin sorularını yanıtlayarak, meslekte ve kariyer alanında nasıl
ilerleneceğine, nasıl bir öz-gelecek oluşturulması gerektiğine ve öz-geleceğe
neden ihtiyaç olduğuna dair bilgiler vermiştir.
Galatasaray Üniversitesi öğrencilerinin yanı sıra pek çok üniversiteden
öğrencinin
ilgi gösterdiği etkinlik sonrasında katılımcılara sertifikaları
verilmiştir.
6.5. Akademik Forum 2014 Hazırlık Çalışmaları
Akademik Forum 2014’ün MÖDAV ile işbirliği içerisinde 9 Mayıs 2014
tarihinde, geçmişi 15’inci yüzyılda Galata’da kurulan Saray Okulu’na dayanan
ve ülkemizin köklü üniversitelerinden olan Galatasaray Üniversitesi’nde,
Aydın Doğan Oditoryumu’nda gerçekleştirilmesi planlanmıştır.
Akademik Forum 2014 Bilim Kurulu’nun Prof. Dr. Münir ŞAKRAK
başkanlığında, Ali Kamil UZUN, Prof. Dr. Nuran CÖMERT, Prof. Dr. İrem
NUHOĞLU, Prof. Dr. Lerzan KAVUT, Prof. Dr. İdil KAYA, Prof. Dr. Rüstem
HACIRÜSTEMOĞLU
ve
Doç.
Dr.
kararlaştırılmıştır.
20
Volkan
DEMİR’den
oluşması
TİDE Akademik İlişkiler Komitesi 2013 Faaliyet Raporu
Mart 2014 - İstanbul
Tema olarak “Mesleki Mükemmelliğin Akademik Geleceği: Araştırma,
Eğitim ve Kariyer” seçilen Akademik Forum 2014’te, konularında önde gelen
katılımcıların
araştırma,
eğitim
ve
kariyer
konuları
çerçevesinde
gerçekleştirilecek oturumlarda bildirilerini sunması planlanmıştır.
Akademik
Forum
2014
Organizasyon
ve
Düzenleme
Komitesi
sorumlulukları, Galatasaray Üniversitesi Denetim Kulübü üyelerinden ve
Öğrenci Konseyi Temsilciliği tarafından üstlenilmiştir.
Bilim Kurulu ile Organizasyon ve Düzenleme Komitesi, Akademik Forum
Yönergesi’ne uyumlu biçimde hazırlık sürecinin gerektirdiği çalışmalara
başlamıştır.
Forum programının sonunda ise, İç Denetim’e Genç Bakış 2014
yarışmasının ödül töreninin gerçekleştirilerek kazanan eserlerin katılımcıları
ödüllendirilecektir.
21
TİDE Akademik İlişkiler Komitesi 2013 Faaliyet Raporu
Mart 2014 - İstanbul
6.6. Akademik Forum 2012 Bildiri Kitabı
MÖDAV ile birlikte 16 Mayıs 2012 tarihinde “Denetim Mesleğinin
Gelişimi ve Beklentiler” temasıyla gerçekleştirilen Akademik Forum 2012’de
sunulan bilimsel tebliğler ve konferans sunumlarının yer aldığı “Akademik
Forum 2012” kitabı basılmıştır.
Editörlüğünü Ali Kamil UZUN ve Murathan BAYRI’nın yaptığı kitap,
mesleğin akademik gelişimine katkı sağlamak amacıyla üniversitelerimiz ile
akademik ilişkilerin geliştirilmesinde geleneksel bir marka ve zirve haline gelen
Akademik Forumların tüm meslektaş ve akademisyenlerin mesleğin gündemini
ve meslekle ilgili gelişmeleri izleyebilmesi için temel bir referans kaynak
oluşturmaktadır.
“Akademik Forum 2012” kitabında yer alan tebliğ ve konferans sunumları
TİDE’nin internet sitesinde erişime açılmıştır.
22
TİDE Akademik İlişkiler Komitesi 2013 Faaliyet Raporu
Mart 2014 - İstanbul
6.7. Muhasebe Düşünce Kampı
MÖDAV tarafından “Hesap Verebilirlik-Kurumsal Kültür ve Etik” ana
temasıyla 4’üncüsü düzenlenen Muhasebe Düşünce Kampı’na AİK Başkanımız
Ali Kamil UZUN ile AİK Genel Sekreterimiz Murathan BAYRI katılmışlardır.
Konya Beyşehir’de 28 Ağustos – 1 Eylül 2013 tarihleri arasında
düzenlenen ve Selçuk Üniversitesi’nin ev sahipliği yaptığı Muhasebe Düşünce
Kampı’nda; çeşitli üniversitelerimizden akademisyenler tarafından finansal
olmayan raporlama, hile, kurumsal kültür, hesap verebilirlik ve etik, bağımsız
denetim, etiğe felsefi bakış konularında sunumlar yapıldı.
Muhasebe Düşünce Kampı’nın 3’üncü gününde Ali Kamil UZUN,
“Mesleki Akademik Gelişim Üzerine Durum Tespiti ve Beklentiler” başlıklı bir
sunum yaptı.
23
TİDE Akademik İlişkiler Komitesi 2013 Faaliyet Raporu
Mart 2014 - İstanbul
TİDE hizmet ve faaliyetleri ile birlikte TİDE Akademik İlişkiler
Komitesi’nin çalışmaları hakkında bilgiler veren UZUN, mesleki akademik
gelişimle ilgili durum tespiti ve beklentilerin yanı sıra TİDE – MÖDAV ile
birlikte işbirliği öngörülen proje ve çalışma konuları hakkında da görüş ve
önerilerimizi
paylaştı.
Etkinlik
sırasında
katılımcılar
ile
Meslekte
Mükemmeliğin Küresel Paydaşı: Türkiye İç Denetim Enstitüsü ile İç Denetim
Dergisi, mesleki yayınlarımız olan Akademik Forum kitaplarımız ve TİDE
tanıtım dosyalarımız paylaşılarak kurumsal tanıtım filmimiz gösterildi.
6.8. Çalışma Gruplarının Faaliyetleri
6.8.1. Akademik Tez Envanteri ve Eğitim Programları
Geliştirme & Meslek Etiği Çalışma Grubu Faaliyetleri
31 Ocak 2009 tarihinde TİDE Genel Merkezi’nde daha önce belirlenen ve
duyurulan gündem üzerine toplanan ilk AİK Toplantısı’nda oluşturulan
çalışma gruplarından biri olan Akademik Tez Envanteri ve Eğitim Programları
Geliştirme Çalışma Grubu, 2010 ve 2012 yıllarında gerçekleştirilen Akademik
Forumlarda aktif rol almış, diğer çalışma gruplarına da destek sağlamıştır.
24
TİDE Akademik İlişkiler Komitesi 2013 Faaliyet Raporu
Mart 2014 - İstanbul
TİDE öncülüğünde, MÖDAV ve Marmara Üniversitesi’nin işbirliği
çerçevesinde, iç denetim mesleği için önemli katkılar sağlayan Akademik
Forumlarda gerek düzenleme komitesi içinde yer almak, gerek bildiri sunmak,
gerekse bildiri kitapçığına ilişkin ilk çalışmalarda bulunmak şeklinde çalışma
grubunca katkı sağlanmıştır.
Çalışma grubu 2009 yılında, “ülke içindeki eğitim kurumlarında akademik
ortamda hazırlanan yüksek lisans ve doktora tezlerine ulaşılarak, TİDE
bünyesinde
mesleki
oluşturulması”
alanda
olarak
hazırlanmış
belirlenen
tezlere
görevine
ilave
dair
bir
olarak,
veri
2010
tabanı
yılında
ülkemizdeki akademik eğitim programları içinde yer alan denetim, iç denetim
vb.
ilgili
alanlardaki
programlar
ve
programlarda
görev
yapan
akademisyenlerin tespitine yönelik olarak da görev icra etmeye başlamıştır.
2013 yılının son gözden geçirme toplantısında ifade edilmiş olduğu üzere,
yazılmış tezlere ait veriler derlemek yerine, yazılmakta olan akademik tezlere
bu aşamada destek sağlamak ve buna dair envanteri izleyebilmek temel hedef
olarak belirlenmiştir.
2013 yılı Mayıs ayında revize edilen “Akademik Tez Envanteri”nin, 2014
yılı içerisinde, bütünüyle revize edilmesi; çalışmaların akademik katkı ve
gözetim altında sürdürülmesi temel amaçtır. Benzer şekilde, akademik eğitim
programları envanterinin de akademik katkı ile üretilmesi ve raporlanması
hedeflenmektedir.
Tüm bu çalışmaların özetlendiği ve kamuoyu ile paylaşılacağı rapor,
bildiri ve çalışmaların başta Akademik Forum 2014 olmak üzere, akademik
platform ve ortamlarda TİDE adına önemli bir katma değer yaratması ve
mesleki farkındalığa katkılar sağlaması hedeflenmektedir.
25
TİDE Akademik İlişkiler Komitesi 2013 Faaliyet Raporu
Mart 2014 - İstanbul
Akademik Tez Envanteri, 2011, 2012 ve 2013 yıllarında grup üyelerince
revize edilmiş olup, 2013 yılı verilerinden hareketle yeni bir rapor kaleme
alınmıştır.
2013
yılında
yapılan
çalışmalar
çerçevesinde,
Akademik
Eğitim
Programları Envanterinin çıkarılması ve programların mesleki anlamda
geliştirilmesi doğrultusunda İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi öğretim
üyeleri Prof. Dr. Lerzan KAVUT ve Araştırma Görevlisi Dr. Burcu
ADİLOĞLU’nun öncülük ettiği çalışma komitesi görev yapmaktadır.
6.8.2. IIA - IAEP Program & TİDE AGEP Tanıtımı ve Katılım
Teşvik Programı Çalışma Grubu Faaliyetleri
Çalışma grubu, IIA - Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü’nün IAEP Internal Auditing Education Partnership olarak adlandırdığı akademik gelişim
programından hareketle ve bunun Türkiye’de uygulanmasına yönelik olarak
hazırladığı akademik gelişim programının (AGEP) hayata geçirilmesine yönelik
olarak faaliyetlerini planlamakta ve sürdürmektedir.
Sorumluluğunu Dr. Engin ERGÜDEN’in üstlendiği çalışma grubunda Dr.
Nermin ÇITAK ve Alp BULUÇ görev yapmakta iken, Haziran 2012 sonrasında
katılan yeni üyelerden Yaman ÇAKIROĞLU ve Ethem YENİGÜN aktif olarak
çalışmaktadırlar.
AGEP kapsamında;
•
TİDE – Akademi işbirliğinin sürekliliği ve gelişmesi,
•
Üniversitelerin bu alanda daha donanımlı mezunlar vermesine katkı
sağlanması,
•
İç denetim alanında akademisyen yetişmesine destek verilmesi,
•
İç denetim alanında araştırmaların desteklenmesi,
•
IAEP Programına kabul sürecine hazırlık çalışmaları yürütülmesi
amaçlanmıştır.
AGEP kapsamında TİDE AİK ve Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Muhasebe Denetimi Yüksek Lisans Programı içinde bir yönlendirme
komitesi teşkil olunmuş, 2011-2012 öğrenim yılında programın uygulamaya
26
TİDE Akademik İlişkiler Komitesi 2013 Faaliyet Raporu
alınması
ve
arzu
edilen
gelişimin
Mart 2014 - İstanbul
sağlanarak,
gerekli
sertifikasyona
başvurulması için çalışmalar sürdürülmüştür. Süreç devam etmekte olup,
programın tanıtımına ilişkin çalışmalar gerçekleştirilmektedir.
6.8.2.1. Program Hakkında
Başvurular 1 Nisan ve 1 Ekim tarihleri son tarih alınarak yılda iki defa
yapılabilmektedir. Başvuru dilinin İngilizce olması gerekmektedir. Uzaktan
eğitim kabul edilmemektedir.
IAEP programında üniversiteler, iç denetimin üniversitedeki akademik
durumu açısından en kapsamlıdan daha az kapsamlıya doğru aşağıdaki şekilde
üç kategoride sınıflandırılmaktadır:
 İç denetim uzmanlık merkezi
 Kapsamlı iç denetim uzmanlığı
 İç denetim temel eğitimi
Üniversitenin
IIA
AİK’ne
yaptığı
başvurunun
değerlendirilmesi
neticesinde bu üç programın biri uygun bulunabilmektedir. Her bir bölümün
içeriği ve yükümlülükleri farklıdır ve zaman içinde bir bölümden diğerine geçiş
olması mümkündür.
Bir üniversitenin IAEP programına başvuru şartlarının ana başlıkları
olarak şunlar yer almaktadır:
 Beş yıllık bir iş planının oluşturulması
 İç denetim müfredatı
 Fakülte/Akademisyenler, program koordinatörü belirlenmesi
 Bölümün ve üniversitenin desteği
 Akreditasyon/Uluslararası saygınlık
 IIA Ülke Birimi TİDE desteği
 Öğrenci stajyerliği
 Danışma kurulu oluşturulması
27
TİDE Akademik İlişkiler Komitesi 2013 Faaliyet Raporu
Mart 2014 - İstanbul
 IIA öğrenci kulübü
Gerekli şartları sağlayan üniversite başvuru evraklarını doldurarak, ders
izlencelerini
ve
hocaların
özgeçmişlerini
ekleyerek
bu
programa
başvurabilmektedir.
6.8.2.2. Programın Amaçları
IIA’nın akademik dünyayla kamu ve özel sektörde kilit bir rolü olan iç
denetim çalışmalarının entegre edilmesi ve iç denetimin üniversitelerde
tanıtılması, zenginleştirilmiş iç denetim eğitimi verilmesi, öğrencileri iç denetim
mesleğine hazırlama ve yetkin ve bilgili iç denetçilerin yetişmesi için
üniversitelerin ihtiyaç duyduğu kaynakların ve araçların sağlanması amacıyla
uyguladığı bu programın gerek akademisyenlere, öğrencilere ve iş dünyasına
gerekse IIA’ya ve TİDE’ye karşılıklı önemli faydalar sağlaması beklenmektedir.
IIA ve TİDE tarafından akademik dünyaya kaynak aktarılması, konuşmacı
ve müfredat içeriği desteği verilmesinin yanında kütüphanelere basılı yayın
sağlanması gibi bir dizi somut faydanın ortaya çıkması söz konusudur.
Bu program sayesinde iç denetim mesleğinin akademik çevrelerde daha
iyi bilinmesi, müfredatın ders materyalinin geliştirilmesi, öğrenci staj
imkânlarının artırılması, sertifika sınavlarına katılımın artırılması, akademik
çevre ve iç denetçilerinin ilişkilerinin geliştirilmesi, TİDE ve IIA üyelik başvuru
sayısının arttırılması, akademik dünyaya olası fon imkânları, nitelikli
akademisyenler ve iç denetçiler yetişmesi konularında önemli kazanımlar
olması beklenmektedir.
6.8.2.3. Çalışma Grubu 2013 Faaliyetleri
2013 yılında AİK – AGEP çalışma grubu faaliyetlerine hız vermiştir.
Temmuz 2013’te Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ercan
GEGEZ’e
program
hakkında
bilgi
verilmesi
amacıyla
bir
ziyarette
bulunulmuştur. Ziyarette programın detaylı tanıtımı gerçekleştirilmiştir.
Tanıtım sonucunda İşletme Fakültesi Almanca ve İngilizce bölümleri IAEP
programına ilgilerini ifade etmiştir.
28
TİDE Akademik İlişkiler Komitesi 2013 Faaliyet Raporu
Mart 2014 - İstanbul
6.8.3. Denetim Kulüpleri ve Denetimde Kariyer Teşvik ve Staj
Programı Çalışma Grubu Faaliyetleri
İç denetim mesleğinin üniversitelerde tanıtılması ve geleceğin donanımlı
meslektaşlarını
yetiştirmeyi
amaçlayan
çalışma
grubumuz;
denetim
kulüplerince düzenlenen etkinliklerde yer almakta, öğrencilerin AİK’nin ve
TİDE’nin çeşitli faaliyetlerinde görev almalarını sağlamaktadır. Böylece, meslek
mensuplarıyla yakın temas kurulması sağlanarak bilgi ve kaynak paylaşımı
gerçekleştirilmektedir.
Çalışma Grubu bünyesinde yer alan denetim kulüpleri ve toplulukları;
Marmara Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Trakya
Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ve Bilecik
Şeyh
Edibali
Üniversitesi
olmak
üzere
sekiz
üniversitede
etkinlikler
düzenleyerek iç denetim mesleğinin öğrenciler ve akademik camiada
yaygınlaşması, farkındalığın arttırılması sağlanmaktadır.
Denetimde Kariyer Teşvik ve Staj Programı ile staj fırsatı elde etmek isteyen
adaylar ile nitelikli insan kaynağına ulaşma ve gerektiğinde yatırım imkânı
arayan kurumları TİDE çatısı altında ortak bir platformda buluşturmak
hedeflimize uygun olarak fırsatlar yaratılması ve karşılıklı beklentilerin
karşılanmasına destek olunmaktadır.
Denetim kulübü üyesi öğrenciler, TİDE Kongreleri ve tüm TİDE
etkinliklerinde aktif olarak görev almaktadırlar.
Mevcut denetim kulüplerimizden dördünde gerçekleştirilen, 2013 yılı
etkinliklerine aşağıda başlıklar halinde yer verilmiştir.
Marmara Üniversitesi Denetim Kulübü Etkinlikleri
Marmara Üniversitesi Denetim Kulübü tarafından ilki 7 Nisan 2013
tarihinde yapılan TİDE AİK Gözden Geçirme Toplantısına katılım sağlanmıştır.
Kulüp
Başkanı
Furkan
BAŞAR
“Sosyal
Medya”
konulu
sunum
gerçekleştirmiştir.
15 Nisan 2013 tarihinde TİDE Akademik İlişkiler Komitesi’nin, geleceğin
denetçileri için yapılacak olan Gelecek Okulu Sertifika Programına dair
detayların konuşulduğu çalıştaya katılım sağlanmıştır.
29
TİDE Akademik İlişkiler Komitesi 2013 Faaliyet Raporu
Mart 2014 - İstanbul
14 Mayıs 2013 tarihinde “Meslekte Anılar – Yakalanılan Hileler” etkinliği;
TİDE Kurucu ve Onursal Başkanı Ali Kamil UZUN, TİDE Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı ve Tekstilbank İç Denetim Müdürü Gürdoğan YURTSEVER,
TİDE Denetim Kurulu Üyesi ve İstanbul Altın Borsası Başkanlık Danışmanı
Murathan BAYRI, Sanko Holding İç Denetim Müdürü Selim DAİ ve Turkapital
Holding İç Denetim Müdürü Gökhan GÖKÇEOĞLU’nun katılımlarıyla
gerçekleşmiştir.
Uzun yıllar mesleğin içinde olan üstatlar meslek hayatları boyunca
karşılaştıkları ilgi çekici durumları, anılarını ve yakaladıkları hileleri
öğrencilerle paylaşmışlardır.
17
Mayıs
2013
tarihinde
“Öğrenci
Zirvesi
–
HİLE”
etkinliği
gerçekleştirilmiştir. Hile kavramının öğrencilerin bakış açısıyla ele alındığı
öğrenci zirvesinde hayatın içinden derlenmiş çeşitli konulardaki hileler dile
getirilmiştir.
21 Mayıs 2013 tarihinde gerçekleştirilen TİDE “İç Denetim Farkındalık
Ödülleri 2013” törenine katılım sağlanmıştır.
25-26
Ekim
2013
tarihinde
MÖDAV
tarafından
düzenlenen
10.
Uluslararası Muhasebe Konferansı’nın organizasyonunda yer alınmıştır.
29 Kasım 2013 tarihinde Trakya Üniversitesi Mufacde-Mufito & ACFE &
Denetim Topluluğu’nun düzenlediği, “Edirne Serbest Muhasebeci Mali
30
TİDE Akademik İlişkiler Komitesi 2013 Faaliyet Raporu
Mart 2014 - İstanbul
Müşavirler Odası Avrupa Birliği Projesi Kapanış Konferansı”na katılım
sağlanmıştır.
26 Aralık 2013 tarihinde “Başarının Rotası, Denetimde Kariyer – Denetçilik
Mesleğinin Sunduğu Fırsatlar, Denetim Mesleğinde Yükselen Uzmanlık
Alanları; Risk Yönetimi, IT Denetimi ve Hile” etkinliği; M.Ü. İşletme Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Ercan GEGEZ, Türkçe İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Uğur
YOZGAT, İngilizce İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cemal İBİŞ, TİDE Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı ve Standart Profil A.Ş. İç Denetim Müdürü Kemal
TAPKAN, Deloitte Kurumsal Risk Servisi Kıdemli Müdürü Müge ALŞAN,
TİDE Yönetim Kurulu Üyesi Selma URAS ODABAŞI, Prof. Dr. Doğan ARGUN,
EY Finansal Servisler Risk Yönetimi Danışmanlığı Direktörü Yaşar BİVAS, E&Y
Bilgi Teknolojileri Risk Danışmanlığı Müdürü Esra UZALP, KPMG Suistimal
İnceleme ve Hile Denetimi Müdürü Tuba YAMAN ve Fraud Audit Corporation
Yönetim Kurulu Başkanı Baki TORAMAN’ın katılımlarıyla gerçekleşmiştir.
31
TİDE Akademik İlişkiler Komitesi 2013 Faaliyet Raporu
Mart 2014 - İstanbul
Galatasaray Üniversitesi Denetim Kulübü Etkinlikleri
13 Mart – 22 Mart 2013 tarihleri arasında GSÜ Denetim Okulu etkinliği;
İktisadi ve İdari Bilimler Dekanı Prof. Dr. İdil KAYA, TİDE Kurucu ve Onursal
Başkanı Ali Kamil UZUN, Borusan Holding Denetim Müdürü Kemal
TAPKAN, Ernst & Young firmasından Yaşar BİVAS ve Doğan TANRISEVEN,
GSÜ İç Denetim Birimi’nden Funda DURMUŞ, TİDE Başkanı ve Anadolu
Endüstri Holding Risk Yönetim Direktörü Özlem AYKAÇ İĞDELİPINAR, GSÜ
Ticaret Hukuku Anabilim Dalı ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Başkan Yardımcısı
Doç. Dr. Ali DURAL ve Deloitte İnsan Kaynakları Departmanından Seda
IRMAK’ın katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir. GSÜ Denetim Okulu İç Denetim,
Bağımsız Denetim, Kamuda İç Denetim, Risk Yönetimi ve Denetim Hukuksal
Yönü başlıkları altında gerçekleştirilmiştir.
15 Nisan 2013 tarihinde TİDE AİK’nin geleceğin denetçileri için yapılacak
olan Gelecek Okulu Sertifika Programına dair detayların konuşulduğu çalıştaya
katılım sağlanmıştır.
29 Nisan 2013 tarihinde “Adli Bilişim Sistemleri” etkinliği; KPMG
firmasından
Derya
ETİZ
ve
Göktürk
TEMAY’ın
katılımlarıyla
gerçekleştirilmiştir. Denetimin teknolojik tarafından, suç ve ihlallerin teknolojik
olarak ortaya çıkartılmasından ve bunlarla ilgili olan vaka analizleri ile
katılımcılar bilgilendirilmiştir.
21 Mayıs 2013 tarihinde gerçekleştirilen TİDE “İç Denetim Farkındalık
Ödülleri 2013” törenine katılım sağlanmıştır.
23 Aralık 2013 tarihinde gerçekleştirilen “Marketing Day” etkinliği;
JCI’dan İsmail HAZNEDAR, TTNET Satış Müdürü Turgay AKSOYER,
Markafoni Grup Pazarlama Direktörü Hakkı ARIKAN ve beyazperde.com’dan
Yalçın PARMAKSIZ’ın katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir.
24 Aralık 2013 tarihinde “İç Denetimde Faaliyet Yaklaşımları” etkinliği;
TİDE Kurucu ve Onursal Başkanı Ali Kamil UZUN, Standart Profil A.Ş.
Denetim Direktörü Kemal TAPKAN, Koç Holding Denetim Direktörü Murat
ÇAĞLAR ve Deloitte Kurumsal Hizmetleri Partner’ı Evren SEZER’in
katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir.
32
TİDE Akademik İlişkiler Komitesi 2013 Faaliyet Raporu
Mart 2014 - İstanbul
Boğaziçi Üniversitesi Denetim Kulübü Etkinlikleri
15 Mayıs 2013 tarihinde “Audit Day” etkinliği; TİDE Kurucu ve Onursal
Başkanı Ali Kamil UZUN, Borusan Holding İç Denetim Müdürü Kemal
TAPKAN, Ernst & Young Türkiye Müdürü Ethem KUTUCULAR, KPMG
Denetim Bölüm Başkanı Murat ALSAN, Doğuş Grubu İç Denetim Müdürü
Alper ÖNDER ve PWC Denetim Hizmetleri Şirket Ortağı Tumin GÜLTEKİN’in
katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir.
21 Mayıs 2013 tarihinde gerçekleştirilen TİDE “İç Denetim Farkındalık
Ödülleri 2013” törenine katılım sağlanmıştır.
Trakya Üniversitesi Denetim Topluluğu Faaliyetleri
15 Kasım tarihinde “Yolsuzluk Farkındalığı Haftası” etkinliği, Prof. Dr.
Kıymet ÇALIYURT ve T.Ü. Denetim Topluluğu ve ACFE Öğrenci Kulübü
Başkanı Ertam ÖZALP’ın katılımıyla gerçekleşmiştir. Prof. Dr. Kıymet
ÇALIYURT, 2-9 Eylül 2012 tarihlerinde Cambridge University Jesus College’da
düzenlenen “Ekonomik Suçlar Sempozyumu”nda gerçekleştirmiş olduğu “The
Ways of Preventing Fraud in Future” başlıklı sunumunu yapmıştır. Denetim
Topluluğu Başkanı Ertem ÖZALP de 11-12 Kasım 2013 tarihleri arasında
gerçekleştirilen 17’nci Türkiye İç Denetim Kongresi’ne dair detayları bir sunum
yapmıştır.
29 Kasım 2013 tarihinde “2013 - 2014 Akademik Yılı Açılış Seminerleri”
etkinliği; M.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademisyenlerinden Prof.
Dr. Nuran CÖMERT ve İ.Ü. İktisat Fakültesi Akademisyenlerinden Prof. Dr.
Mehmet ERKAN’ın katılımlarıyla gerçekleşmiştir. Prof. Dr. Nuran CÖMERT; iç
denetim, iç denetim mesleği, iç denetimde kariyer imkânları ve iç denetçi
sertifikasyon programları hakkında bilgi vermiştir. Prof. Dr. Mehmet ERKAN;
“Muhasebe Hileleri ve Önlenmesi” isimli sunumuyla, günümüzdeki muhasebe
hile/suistimalleri, bunların nedenleri ve önlenmesine dair bilgilendirme
yapmıştır.
29-30 Kasım 2013 tarihinde “Kadın Girişimcilere Ticari Eğitim Merkezi
Kurulması; İş Dünyasında Elele” etkinliği; Prof. Dr. Kıymet ÇALIYURT, Metin
CENGİZ, Kenan KARAKUŞ, Eleonora NEGULOVA, Elmas ASLAN, Yücel
AKDEMİR, Hasan DURUER, Prof. Dr. Şaban UZAY, Doç. Dr. Süleyman
Gökhan GÜNAY, Prof. Dr. Mehmet ERKAN, Dr. İlknur ESKİN, Dr. İlke ORUÇ,
Doç. Dr. Murat AZALTUN, İpek İŞBİTİREN, Emine KUTUK’un katılımlarıyla
gerçekleştirilmiştir.
33
TİDE Akademik İlişkiler Komitesi 2013 Faaliyet Raporu
Mart 2014 - İstanbul
Diğer üniversitelerimizde denetim kulüplerinin kurulmasına yönelik
talepler değerlendirilmeye devam etmektedir. 2013 yılında Dokuz Eylül
Üniversitesi Denetim Kulübü kurulmuştur. Kulübün önümüzdeki dönemlerde
organizasyonunu tamamlayarak faaliyetlerini hızlandırması beklenmektedir.
Ayrıca, Çukurova, Sabancı, Okan, İstanbul Ticaret, ODTÜ ve Sabancı
Üniversitelerinde denetim kulübü kurulmasına yönelik değerlendirme ve
çalışmalar devam etmektedir.
6.8.4. Türkçe Kaynak Geliştirme & Meslek Kütüphanesi
Çalışma Grubu Faaliyetleri
Türkçe kaynak geliştirme konusunda MÖDAV’la varılan uzlaşıdan
bahsedilmemiş.
Ülkemizde
İç
Denetim
mesleğinin gelişimine katkıda
bulunmak,
meslektaşlarımızın ihtiyacı olan Türkçe kaynakların geliştirilmesi ve erişimini
kolaylaştırmak amacıyla oluşturulan çalışma grubunun 2013 yılı faaliyetleri
aşağıda özetlenmiştir.
34
TİDE Akademik İlişkiler Komitesi 2013 Faaliyet Raporu
Mart 2014 - İstanbul
6.8.4.1. Sosyal Medya: Kurumsal Yönetim ve Risk Rehberi Kitabının
Basımı
IIA Araştırma Fonu koordinatörlüğünde Peter R. Scott ve J. Mike Jacka
tarafından kaleme alınan, orijinal adı “Auditing Social Media: A Governance
and Risk Guide” olan eserin Türkçe çevirisinin birinci basımı, çeviri ve düzelti
çalışmalarının tamamlanması ve yayın telif hakkının alınmasının ardından
tamamlanmıştır.
Çevirisini
üyemiz
Tuğrul
BOZBEY’in
yaptığı kitabın
editörlüğünü Baki Enis BALAKBABALAR ve Selman ORTAKÖY yapmıştır.
Sosyal Medya – Kurumsal Yönetim ve Risk Rehberi adlı kitap, Yayın
Komitesi’nin de destekleriyle İç Denetim Dergisi’nin 36’ncı sayısında sosyal
medya kapsamlı olarak ele alınmış ve sosyal medyanın özel sektör ve kamu
sektöründe önde gelen paydaşlarının fikir alış verişi yaptığı “Sosyal Medya
Yuvarlak Masa Toplantısı” gerçekleştirilmiştir.
Moderatörlüğünü deneyimli gazeteci - Rota Yayınları Genel Yayın
Yönetmeni - Günseli Özen OCAKOĞLU’nun yaptığı toplantıya, AİK Başkanı
35
TİDE Akademik İlişkiler Komitesi 2013 Faaliyet Raporu
Mart 2014 - İstanbul
Ali Kamil UZUN, Yayın Komitesi’nden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
Gürdoğan YURTSEVER, Yayın Komitesi Başkan Yardımcısı Besim ÇALIŞKAN,
Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Beşir ÖZMEN, IPTV Derneği
Kurucusu ve Genel Başkanı Atıf ÜNALDI, Sosyal Medya uzmanı Özgür ALAZ,
BTS & Partners Avukatlık Bürosu kurucu ortağı Av. Tuğrul SEVİM, BTİK
Telekomünikasyon
Başkanlığı
Uzmanı
Osman
TURAN,
BTİK
Telekomünikasyon Başkanlığı TİB Kurumsal İletişim Koordinatörü Buhari
TEKALAN, Reklam Özdenetim Kurulu Koordinatörü Avukat Ulya DURAN,
Project House kurucu ortağı Sinan GÜNAL katılmıştır.
Yuvarlak masa toplantısında kamu sektörü, özel sektör ve sosyal medya
uzmanları sosyal medyanın bireylere ve kurumlara etkileri, yasal ve kamusal
anlamda getirdiği yeni bakış açılarına dair gereksinimleri, getirdiği dinamizmin
alışageldiğimiz sosyal etkileşimin uyumlu bir öğesi olması için geliştirilmesi
gereken bakış açısı ve yaklaşımlar değerlendirilmiştir.
Sosyal medya konusunda alanında söz sahibi olan katılımcıların görüşleri
ve gerçekleştirilen fikir alışverişinin ayrıntılarına İç Denetim Dergisi’nin 36’ncı
sayısında, “Aysberg” bölümünde yer verilmiştir.
36
TİDE Akademik İlişkiler Komitesi 2013 Faaliyet Raporu
Mart 2014 - İstanbul
6.8.4.2. 2014 Hedefleri Çerçevesinde Planlanan Çalışmalar
Türkçe Kaynak Geliştirme Çalışma Grubu, 2013 yılında başlayan ve 2014
yılında daha geniş kaynaklarla sürdürülmesi için hazırlıklar yapılan aşağıdaki
çalışmaları planlamıştır.
TİDE geçmiş dönem başkanı ve mesleğimiz için bir kilometre taşı
niteliğinde olan iki ciltten oluşan “İç Denetim: Kurumsal Yönetim, Risk
Yönetimi ve İç Kontrol” kitabının yazarı Çetin ÖZBEK’in çevirisini üstlendiği
SAWYER’ın üç ciltlik İç Denetim Kitabı’nın çevirisi için IIA nezdinde süreç
başlatılmıştır. TİDE Yönetim Kurulu önerisi ile COSO çevirisi ve İç Denetim
Vaka kitabı çalışmaları AİK gündemine alınmıştır.
Türkçe Kaynak Geliştirme Çalışma Grubu, 2014 Akademik Forum
çalışmalarını yakından izlemekte ve 2014 Akademik Forum kitabının basımı
için gerekli faaliyetlere etkin destek vermek için çalışmalarına devam
etmektedir.
37
TİDE Akademik İlişkiler Komitesi 2013 Faaliyet Raporu
Mart 2014 - İstanbul
7. Toplantılar
7.1. Akademik İlişkiler Yürütme Kurulu Toplantıları
Genel Gündemli 6 Haziran Tarihli AİK YK Toplantısı
6 Haziran 2013 tarihinde TİDE Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen AİK
Yürütme Kurulu Toplantısı’na Ali Kamil UZUN, Çetin ÖZBEK, Kemal
TAPKAN, Prof. Dr. İdil KAYA, Prof. Dr. Nuran CÖMERT, Doç. Dr. İrem
NUHOĞLU, Sena SAFSOY, Alp BULUÇ, Yaman ÇAKIROĞLU, Murathan
BAYRI, Özen Tuba ÖZDEMİR, Ömer ARIKAN ve Ertan KÜÇÜKYALÇIN
katıldı.
Galatasaray Üniversitesi’nde yapılması planlanan Akademik Forum 2014
için
meslektaşlar
ve
akademisyenlerin
görüş
alışverişinde
bulunduğu
toplantıda, Forum teması, içeriği, çalışma gruplarının üstleneceği görevler ve
organizasyon için gerekli planlamalar üzerinde durulmuştur. Özen Tuba
ÖZDEMİR, komite üyelerine TİDE GO çalışmalarını özetleyen bir sunum
gerçekleştirerek gelecek planları hakkında bilgi vermiştir. Bu bağlamda TİDE
GO çalışmaları için oluşturulmuş planlar akademisyen üyeler ve meslektaşların
beğenisini toplamış, yoğun katılımlı bir biçimde görüş alışverişi yapılmıştır.
Toplantıda ayrıca aşağıda sıralanan konular değerlendirilmiş ve gerekli
girişimlerde bulunulması kararlaştırılmıştır.
38
TİDE Akademik İlişkiler Komitesi 2013 Faaliyet Raporu

Mart 2014 - İstanbul
Denetim Kulüpleri ve Denetimde Kariyer Teşvik ve Staj Programı
Çalışma Grubu bünyesinde tasarlanan TİDE GO’nun Yönetim
Kurulu’na sunulması.

AİK’nin TİDE faaliyet ve programlarının kurumsal yönetim
anlamında kaydettiği aşamaların daha da geliştirilmesi amacıyla,
kurumsal yönetim, geri bildirim ve sürekli gelişme olanakları için
önerilerin kabul edilmesi.

AGEP
programının
etkin
ve
yaygın
uygulanabilirliği
için
çalışmaların planlandığı biçimde sürdürülmesi.
7.2. Gözden Geçirme Toplantıları
Her çalışma yılında düzenli olarak bir araya gelen AİK, gerek mesleki
tanışma, katılım ve paylaşım için önemli bir etkinlik olarak öne çıkmakta;
gerekse TİDE’ye hayat veren komite çalışmalarının etkinliği açısından örnek
teşkil ederek, mesleki dayanışmanın bir tezahürü olarak fark yaratmaktadır.
2013 yılında komite faaliyetlerinin planlanması ve gözden geçirilmesi
bağlamında üç adet ve 2014 yılının başlangıcında - 2013 yılında yapılan
toplantılarla ilgili aksiyonların takibi bakımından önem arz eden - bir adet
gözden geçirme toplantısı düzenlenmiştir. Bunlara dair takvim aşağıdaki
gibidir:
XVI’ncı Gözden Geçirme Toplantısı 26 Ocak 2013, XVII’nci Gözden
Geçirme Toplantısı 6 Nisan 2013, XVIII’inci Gözden Geçirme Toplantısı 30
Kasım 2013 ve XIX’uncu Gözden Geçirme Toplantısı 18 Ocak 2014 tarihlerinde
gerçekleştirilmiş olup, bu toplantılarda gündeme gelen konular aşağıda yer
almaktadır.
XVI’ncı Gözden Geçirme Toplantısı
26 Ocak 2013 tarihinde Ulusoy Yatırım Holding’in Levent’teki merkezinde
gerçekleştirilen toplantıya 26 TİDE üyesi katılmıştır. Toplantı ev sahipliğini
Ulusoy Yatırım Holding Yönetim Kurulu üyesi Yıldırım ŞAHİNKANAT,
Denetim Komitesi üyesi Zeki ÖZER ve İç Denetim Birim Yöneticisi Ahmet
BULANIK yapmıştır.
39
TİDE Akademik İlişkiler Komitesi 2013 Faaliyet Raporu
Mart 2014 - İstanbul
TİDE Başkanı Özlem AYKAÇ İĞDELİPINAR açılış konuşmasında
mesleğin tanıtımı ve anlatılmasının önemine, özellikle de genç meslektaş
adaylarının üniversite sıralarında meslekle tanıştırılmasının öncelikli olarak ele
alınması gerekliliğini değerlendirerek bu konuda AİK çalışmalarının önemini
vurgulamıştır. Özlem AYKAÇ İĞDELİPINAR’ın üzerinde durduğu bu husus
aynı zamanda AİK Stratejik Eylem Planı’nın ana maddelerinden biri olması
bakımından AİK üyeleri tarafından dikkatle dinlenmiş ve 2013 AİK
çalışmalarında bu stratejik hedefin ele alınmasına ilişkin girişimlere yol
gösterici olmuştur.
AİK Başkanı Ali Kamil UZUN, TİDE ve AİK geçmişini özetlediği
konuşmasında, mesleğin geleceği açısından kalıcılık ve sürdürülebilirliğe
yönelik değerlendirmelerini sundu.
Gözden Geçirme Toplantısı’na ev sahipliği yapan Ulusoy Holding
Yönetim Kurulu Üyesi Yıldırım ŞAHİNKANAT, Ulusoy Holding ile ilgili
önemli bilgiler paylaştı. ŞAHİNKANAT, stratejik gelişim ve sürdürülebilirlik
için iç denetime verdikleri önemin altını çizerek TİDE AİK GGT’na ev sahipliği
yapmaktan duydukları memnuniyeti ifade etti.
Ulusoy Holding İç Denetim Birimi Yöneticisi Ahmet BULANIK, Ulusoy
Şirketler Topluluğu ile ilgili tanıtım sunumunu, İç Denetim Komitesi ve İç
Denetim
Birimi
olarak
yürüttükleri
çalışmaları,
organizasyonel
yapılanmalarından ve geleceğe yönelik hedeflerinden de söz ederek tamamladı.
Prof. Dr. Nuran CÖMERT, her işletme için iç denetimin ve iç kontrol
sistemi tesisinin öneminden bahsederek sunumuna başladı. New York
Eyaleti’ne bağlı Buffalo Üniversitesi’nde 2011 Haziran 2012 Mayıs ayları
arasındaki bir yıllık deneyimini katılımcılarla paylaşan CÖMERT, katıldığı iç
kontrol sistemleri ile ilgili programlar ve School of Management hakkında
katılımcılarla bilgi paylaşımında bulundu.
Murathan BAYRI, Akademik Tez Envanteri ve Eğitim Programları
Geliştirme & Meslek Etiği Çalışma Grubu faaliyetleri hakkında bilgi verdi.
BAYRI, TİDE’nin internet sayfasına komite üyelerinden aktif olanların
isimlerine yer verilmesini önerdi ve bu fikir karar olarak belirlendi.
Akademik Tez Envanteri çalışmasıyla, TİDE’nin hangi konuda çalışma ve
araştırmaya
ihtiyaç
olduğunu
belirleyen
ve
tez
yazım
aşamasında
araştırmacıların danıştığı, önerileriyle çözüm için açılım sağlayan bir meslek
40
TİDE Akademik İlişkiler Komitesi 2013 Faaliyet Raporu
Mart 2014 - İstanbul
örgütü olmayı hedeflemesi gerektiği konusunda katılımcılarla görüş birliği
içerisinde olunduğunun altını çizdi. Ayrıca, TİDE Başkanının yeni akademik
yılda bir basın bülteni yayımlayarak mesleki görüşlerini duyurmasının TİDE
hedefleri arasında olması gerektiği üzerinde duruldu. Bu bağlamda Prof. Dr.
Nuran CÖMERT’in önerisi ile akademik tez envanteri çalışmalarının aynı hızla
devam etmesi, bir tebliği olarak Konya’da düzenlenecek Muhasebe Düşünce
Kampı’nda sunulmasının isabetli olacağı üzerinde duruldu.
Dr. Engin ERGÜDEN, AGEP çalışmaları ve 2013 yılı hedefleriyle ilgili
olarak bilgiler verdi. Bu hedefler çerçevesinde Prof. Dr. Nuran CÖMERT ve Ali
Kamil UZUN’un önerisiyle Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi ile AGEP
tanıtımı amaçlı bir toplantı düzenlenmesi karara bağlandı.
Türkçe Kaynak Geliştirme Çalışma Grubu faaliyetleri ile ilgili sunum
yapan Alp BULUÇ, 2013 yılı için odaklandıkları kitap çevirisi planlarından
bahsederek, çalışmalarının hedeflere ulaşacak biçimde sürmekte olduğundan
bahsetti. Bu aşamada Özlem AYKAÇ İĞDELİPINAR’ın öneri ve teşvikiyle, IIA
yayınlarının çevirilerine odaklanacak bir çeviri politikası izlenmesi konusunda
üyeler arasında görüş birliği oluştu.
Sena SAFSOY ve Özen Tuba ÖZDEMİR’in denetim kulüplerine yönelik
ödüllü meslek yarışması ve çalışma takvimi konusunda verdiği bilgilerin
ardından, yarışma dışında stajı da içerecek bir sertifika programı oluşturulması
gereği karara bağlandı.
Ali Kamil UZUN, kapanış konuşmasında, GGT’de alınan kararların
uygulanması için gerekli aksiyonlarla ilgili tavsiyelerini paylaştı.
XVII’nci Gözden Geçirme Toplantısı
6 Nisan 2013 tarihinde Turkapital Holding B.S.C. ev sahipliğinde Kuveyt
Türk Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen toplantıya 28
TİDE üyesi katılmıştır.
Turkapital
Holding
B.S.C.
Denetim
Grup
Başkanı
Gökhan
GÖKÇEOĞLU’nun Denetim Grubu hakkında verdiği bilgiler ardından
interaktif katılımla bilgi paylaşımında bulundu.
41
TİDE Akademik İlişkiler Komitesi 2013 Faaliyet Raporu
Turkapital
Holding
B.S.C.
İç
Denetim
Mart 2014 - İstanbul
Yöneticisi
Akın
BİLDİK,
kurumunun iç denetim konusundaki çalışmalarını özetleyen bir sunum yaptı.
Kuveyt Türk Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail ÜNER, Teftiş Kurulu
faaliyetleri, üyeleri, vizyonu ve Kurumunun iç denetime verdiği önemi
sunumunda özetleyerek katılımcılarla paylaştı.
Trakya Üniversitesi öncülüğünde Ekim 2013’te düzenlenmesi planlanan
“I. Balkan Ülkeleri Kurumsal Yönetim ve Denetim Sempozyumu” hakkında
Kıymet ÇALIYURT tarafından paylaşılan bilgilendirme dokümanının tüm AİK
üyeleriyle paylaşılması kararlaştırıldı.
Denetim Kulüpleri Staj ve Kariyer Teşvik Çalışma Grubunda hazırlanan
sertifika programı sunumunu takiben, programın hayata geçirilmesi amacıyla
AİK Başkanı Ali Kamil UZUN başkanlığında bir çalışma başlatılması ve
denetim kulübü üyesi öğrencilerin katılımıyla bir çalıştay düzenlenmesine
karar verildi.
Gözden Geçirme Toplantısı’nda alınan karar gereğinde, AİK Yürütme
Kurulu üyeleri, akademisyen üyeler ve denetim kulübü üyesi öğrencilerin
katılımıyla 15 Nisan 2013 tarihinde Barbaros Point Hotel’de TİDE GO çalıştayı
düzenlendi.
42
TİDE Akademik İlişkiler Komitesi 2013 Faaliyet Raporu
Mart 2014 - İstanbul
Çalıştay’da meslek mensupları, akademisyenler ve öğrenciler görüş
alışverişi yaparak gelişim okulunun tasarımı üzerinde çalıştı.
TİDE GO’nun tüm paydaşlarından temsilcilerin yer aldığı çalıştayda,
Gelecek Okulu’nun strateji ve hedefleri, müfredatı ile katılım ve başarı koşulları
belirlendi.
XVIII’inci Gözden Geçirme Toplantısı
Beşiktaş Point Hotel’de gerçekleştirilen 30 Kasım 2013 tarihli 18’inci
Gözden Geçirme Toplantısı’na 48 TİDE üyesi katılım sağladı.
TİDE
AİK
Genel
Sekreteri
Murathan
BAYRI
tarafından
açılış
gerçekleştirilmesinin ardından TİDE AİK’den sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
Kemal TAPKAN, TİDE’nin faaliyetlerini, stratejilerini ve AİK’den beklentileri
içeren sunumunu gerçekleştirdi.
43
TİDE Akademik İlişkiler Komitesi 2013 Faaliyet Raporu
Mart 2014 - İstanbul
MÖDAV Başkanı Prof. Dr. Münir ŞAKRAK, TİDE ile MÖDAV’ın stratejik
iş birliğinin önemi ve önümüzdeki dönem faaliyetleri hakkında bilgi verdi.
TİDE AİK Başkanı Ali Kamil UZUN, mesleki ve akademik gelişim
üzerine beklentiler, TİDE – MÖDAV iş birliği öngörülen konular ve 2014-2016
faaliyet dönemi için planlanan aksiyonlara ilişkin yol haritası hakkında bilgi
verdi.
Prof. Dr. İdil KAYA, 2014 yılında Galatasaray Üniversitesi ev sahipliğinde
gerçekleştirilmesi planlanan Akademik Forum hazırlıklarıyla ilgili bilgi
paylaşımında bulundu.
Özen Tuba ÖZDEMİR tarafından TİDE Gelecek Okulu ve Sena SAFSOY
tarafından Denetim Kulüpleri ve İç Denetim’e Genç Bakış Yarışması sunumları
gerçekleştirildi.
Dr. Engin ERGÜDEN, AGEP Projesi kapsamında ilgili detayları paylaştı.
Marmara Üniversitesi’nin İngilizce, Almanca ve Türkçe lisans eğitimlerinde iç
denetim dersi ihtiyaçları ile ilgili TİDE’den destek beklendiğini ifade etti.
44
TİDE Akademik İlişkiler Komitesi 2013 Faaliyet Raporu
Mart 2014 - İstanbul
Murathan BAYRI, Akademik Tez Envanteri ve Eğitim Programları
sunumunu gerçekleştirdi. Dr. Burcu ADİLOĞLU tarafından Eğitim Programları
Envanteri için gerçekleştirilen çalışmaların detayları paylaşıldı.
Marmara, Galatasaray ve Boğaziçi Üniversiteleri, Denetim Kulüpleri
başkanları tarafından 2013 yılı çalışmaları ve 2014 ile ilgili gelecek planlarının
detayları paylaşıldı.
Alp BULUÇ, tarafından Türkçe Kaynak Geliştirme Çalışma Grubu
faaliyetlerine ilişkin bir sunum yapıldı. Tuğrul BOZBEY tarafından Türkçe’ye
çevrilen “Sosyal Medya: Kurumsal Yönetim ve Risk Rehberi” kitabının
yayımlandığı belirtildi. COSO’nun ve SAWYER’in Internal Auditing kitabının
6’ncı baskısının çevirisinin değerlendirilmek üzere AİK gündemine alınması
kararlaştırıldı.
AİK Stratejik Eylem Planı’nın gerçekleştirilmesi için kritik başarı faktörleri
ve performans göstergeleri belirlendi ve 2014 yılını ilgili kriterlere göre takip
etme kararı alındı.
XIX’uncu Gözden Geçirme Toplantısı
18 Ocak 2014 tarihinde Marmara Üniversitesi Bahçelievler Kampüsü’nde
gerçekleştirilen toplantıya 38 TİDE üyesi katılmıştır.
Toplantı ev sahipliğini İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ercan GEGEZ
yapmıştır. Sayın GEGEZ, açılış konuşmasında Fakülte olarak TİDE ile mesleğin
akademik konusunda işbirliğinin önemine değinmiştir. Konuşmanın ardından
Fakülte Dekanlığı’na teşekkür plaketi takdim edilmiştir.
45
TİDE Akademik İlişkiler Komitesi 2013 Faaliyet Raporu
Mart 2014 - İstanbul
Sayın GEGEZ’in ardından Almanca İşletme Bölüm Başkanı Handan
Sümer GÖĞÜŞ konuşmasında, TİDE ile gerçekleştirilmesi planlanan ortak
projelerden bahsederek, Fakülte lisans programlarına iç denetim dersleri
eklenmesini hedeflediklerini belirtti.
MÖDAV İstanbul Şube Başkanı ve Marmara Üniversitesi Öğretim
Görevlisi Prof. Dr. Nuran CÖMERT açılış konuşmasında TİDE – MÖDAV
işbirliğinin öneminde durarak ortak proje ve çalışmalar hakkında fikir ve
görüşlerini sundu.
TİDE
Yönetim
Kurulu
Başkanı
Özlem
İĞDELİPINAR
açılış
konuşmasında, Ekonomik Forum’un öncelikli konularından olan istihdamın
geliştirilmesinde profesyonel yaşam ile akademik yaşamın buluşturulmasının
vurgulandığından bahsederek, TİDE’nin söz konusu noktada akademik
ilişkilere verdiği önem ile önemli bir görev üstlendiğini ifade etti.
Toplantı gündeminin görüşülmesinde AİK Başkanı Ali Kamil UZUN’un
açılış konuşmasıyla başlandı. Sayın UZUN, Galatasaray Üniversitesi’nde
gerçekleştirilecek Akademik Forum 2014 hazırlıkları hakkında bilgiler vererek
katılımcılarla görüş ve öneri paylaşımı yapıldı.
Prof. Dr. İrem NUHOĞLU, Boğaziçi Üniversitesi’nin gerçekleştirmeyi
planladığı denetim yüksek lisans çalışması hakkında bilgi vererek, planlanan
program ile ilgili olarak Üniversite öğretim üyelerinin 2014 Akademik Forum’a
davet edileceği bilgisini verdi.
Denetim Kulüpleri ve Kariyer Teşvik Grubu sorumlularından Özen Tuba
ÖZDEMİR, İç Denetim’e Genç Bakış 2014 ve TİDE GO projeleri hakkında
bilgiler verdi. Katılımcılarla TİDE GO yönetmeliği ve programı hakkında görüş
46
TİDE Akademik İlişkiler Komitesi 2013 Faaliyet Raporu
Mart 2014 - İstanbul
alışverişinde bulunarak, değerlendirmeye alınmak üzere öneriler kayıt altına
alındı. İç Denetime Genç Bakış ve TİDE GO logo tasarımları görüşülerek
öneriler paylaşıldı. Görüşülen logo tasarımları uygun bulunarak, bunların
kullanılmaları kararlaştırıldı. TİDE GO programının son hazırlıklarının
tamamlanmasının ardından pilot bir uygulama ile başlatılacağı bilgisi verildi.
Ali Kamil UZUN, AGEP çalışmalarına ilişkin gelişmeler hakkında bilgiler
verdi. Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Yüksek Lisans programı ile ilgili
daha önce yürütülen pilot projeden bahsedilmesi üzerine, projenin tekrar
başlatılması hususunun değerlendirilmesi katılımcılar tarafından uygun
görüldü.
Ali Kamil UZUN, Prof. Dr. Nuran CÖMERT ve Prof. Dr. Uğur
YOZGAT’ın konuya ilişkin bir toplantı gerçekleştirmesi planlandı. Almanca
İşletme Bölümü’nün seçmeli ders olarak iç denetim programı başlatma
hedefinden bahsedilerek, Marmara Üniversitesi Almanca İşletme Bölümü’nde
en erken 2015-2016 döneminde başlatılabileceği bilgisi paylaşıldı. Aynı şekilde
Türkçe ve İngilizce İşletme Bölümleri için de benzer bir yaklaşım öngörülmesi
konusunda görüş birliğine varıldı.
Marmara Üniversitesi Türkçe İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Uğur
YOZGAT, söz alarak görüş ve önerilerini paylaştı. 8-10 Mayıs 2014 tarihlerinde
Marmara Üniversitesi organizatörlüğünde düzenlenecek olan İşletmecilik
Kongresi’ne TİDE davet edilerek, kongrenin alt başlıkları arasında “Denetimin
İşletmelerdeki Rolü”, “Denetimin, Katılım Bankaları ve Bankalardaki Rolü ve
Girişimcilik” konularının da olduğunu vurguladı.
47
TİDE Akademik İlişkiler Komitesi 2013 Faaliyet Raporu
Mart 2014 - İstanbul
Akademik Tez Envanteri ve Eğitim Programları Geliştirme & Meslek Etiği
Çalışma Grubu sorumlusu Murathan BAYRI, tez çalışmalarına ilişkin detayları
paylaştı. Akademik tez envanterinin 2014 yılında revize edileceğini ifade eden
BAYRI, aynı zaman zarfında eğitim programı envanterinin de tamamlanması
için çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.
Türkçe Kaynak Geliştirme & Meslek Kütüphanesi Programı Çalışma
Grubu sorumlusu Alp BULUÇ, 2013 faaliyetlerini değerlendirerek 2014
hedeflerine ilişkin detayları paylaştı. Katılımcıların da görüş ve önerilerini
paylaşması sonucunda 2014 yılı için GLEIM sertifikasyon hazırlık kitapları,
COSO 2013 ve İç Denetim Vaka kitabı çalışmalarının sürdürülmesinin
öncelikler arasında yer alması konusunda görüş birliğine varıldı.
Marmara, Trakya ve Boğaziçi Üniversiteleri Denetim Kulüpleri 2013
yılında
gerçekleşen
ve
2014
yılında
gerçekleşmesi
faaliyetlerine dair bilgi paylaşımında bulundular.
48
planlanan
kulüp
TİDE Akademik İlişkiler Komitesi 2013 Faaliyet Raporu
Mart 2014 - İstanbul
8. Değerlendirme ve Sonuç
TİDE AİK’nin 2013 yılı faaliyetlerinin genel değerlendirmesine aşağıda yer
verilmiştir:
2013 yılı, Stratejik Eylem Planımızın 4’üncü maddesi olan İç Denetim
mesleğinin üniversite öğrencilerine tanıtılması, kariyer için teşvik edilmesi ve
bu amaçla üniversite – iş dünyası arasında iletişim ve işbirliği imkânları
sağlanması, mesleki farkındalık yaratılması” hedefi için hızlı bir gelişim
sağlanan bir yıl olmuştur. “Galatasaray Üniversitesi Denetim Okulu 2013” ile
“İç
Denetim’e
Genç
Bakış
Yarışması”
etkinlikleri
düzenlenmiş,
akademisyenlerden ve uygulayıcılardan beğeni toplayan “TİDE Gelecek
Okulu” planları tamamlanmıştır.
İç Denetim Farkındalık Ödülleri kapsamında, mesleğin akademik
gelişiminde
katkıları bulunan akademisyenler
“Akademik
Farkındalık”
kategorisinde ödüllendirilmiş ve önümüzdeki dönemler için de mesleğimize
katkıları teşvik edilmiştir.
2014 yılında icra edilmesi planlanan Akademik Forum 2014 için
Galatasaray Üniversitesi’nin ev sahipliği yapma talebi karara bağlanmış,
Ortaköy
Kampüsü’nde
“Mesleki
Mükemmelliğin
Akademik
Geleceği,
Araştırma, Eğitim, Kariyer” temasıyla düzenlenecek Forum için planlama
çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
“Akademik Forum 2012” kitabı yayımlanarak akademisyen ve uygulayıcı
paydaşlarımızın bilgi ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra “Sosyal Medya:
Kurumsal Yönetim ve Risk Rehberi” çeviri kitabı yayımlanarak - iç denetimin
doğası gereği her kurum ve kişinin paydaşı olması gerçeğine uygun olarak –
her kurumda her yetkilinin ihtiyaç duyacağı bilgileri içeren bir rehber iş ve
meslek dünyasına kazandırılmıştır.
İhtiyaç duyulan mesleğin önce gelen referans kaynakları ile ilgili çeviri
çalışmaları
planlanarak
Türkçe
kaynak
geliştirme
üzerine
faaliyetler
önümüzdeki dönem sürdürülecektir.
MÖDAV tarafından “Hesap Verebilirlik-Kurumsal Kültür ve Etik” ana
temasıyla 4’üncüsü düzenlenen Muhasebe Düşünce Kampı’na katılarak TİDE
AİK temsil edilmiş, akademisyenler ve uygulayıcılarla bilgi paylaşımı yapılarak
ve iş birliği olanakları değerlendirilmiştir.
49
TİDE Akademik İlişkiler Komitesi 2013 Faaliyet Raporu
Mart 2014 - İstanbul
Komite çalışma gruplarının koordinasyonuyla, Akademik Tez Envanteri
çalışmalarında önemli ilerlemeler kaydedilmiş, IIA - IAEP Program & TİDE
AGEP tanıtımları gerçekleştirilmiş, üniversite denetim kulüplerinde yoğun
katılımlı etkinlikler düzenlenmiştir.
Yıl boyunca üç gözden geçirme toplantısı yapılmış, önceki dönem
faaliyetleri gözden geçirilmiş, çalışma grupları kendi çalışmaları hakkında bilgi
vermiş ve kararlar alınarak bir sonraki dönem çalışmalar koordinasyonlu bir
şekilde planlanmış ve yürütülmüştür.
AİK’nin, bu raporda detaylıca belirtilen 2013 yılı faaliyetleri dikkate
alındığında
örnek
olacak
düzeyde
ve
meslek
için
önemli
olduğu
değerlendirilen faaliyetler yürütüldüğü ve projeler üretildiği görülmektedir.
Komite çalışmalarının etkin sonuçlar üretebilmesi için TİDE Yönetim
Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu’nun desteğinin sürekliliği ve önerilen
aksiyonların TİDE Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek gerekli
aksiyonların alınmasının son derece önemli olduğu değerlendirilmektedir.
Bilgi ve değerlendirmenize sunarız.
Saygılarımızla,
Mart, 2014 / İSTANBUL
50
TİDE Akademik İlişkiler Komitesi 2013 Faaliyet Raporu
Mart 2014 - İstanbul
EK-1 Akademik İlişkiler Komitesi Üyeleri
AİK Başkan, Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreteri ile Yürütme Kurulu
üyeleri ve çalışma gruplarının üyeleri aşağıda belirtilmiştir.
Akademik İlişkiler Komitesi Başkanı
Ali Kamil UZUN
Akademik İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı
Esra IŞIKARA
Çetin ÖZBEK
Akademik İlişkiler Komitesi Genel Sekreteri
A. Murathan BAYRI
Akademik İlişkiler Yürütme Kurulu Üyeleri
Akademisyen Üyeler Prof. Dr. Münir ŞAKRAK
Prof. Dr. Nuran CÖMERT
Prof. Dr. İdil KAYA
Doç. Dr. İrem NUHOĞLU
Prof. Dr. Lerzan KAVUT
Çalışma Grubu Sorumluları Dr. A. Engin ERGÜDEN
Murathan BAYRI
Alp BULUÇ
Sena SAFSOY
Özen Tuba ÖZDEMİR
Akademik Tez Envanteri ve Eğitim Programları Geliştirme
& Meslek Etiği Çalışma Grubu Üyeleri
Prof. Dr. Lerzan KAVUT
Dr. Burcu ADİLOĞLU
(Sorumlu Üye: A. Murathan BAYRI)
Serhat AKMEŞE
Arzu ÖZGÜL
Doğan AKTAY
Emre AYDOĞDU
Filiz EROL
H. Erdem AKIN
IIA - IAEP Program (AGEP) Tanıtımı ve Katılım Teşvik
Programı Çalışma Grubu Üyeleri
Dr. Sezen ULUDAĞ
(Sorumlu Üye: Dr. A. Engin ERGÜDEN)
Yaman ÇAKIROĞLU
Ethem YENİGÜN
Denetim Kulüpleri ve Denetimde Kariyer Teşvik ve Staj
Programı Çalışma Grubu Üyeleri
(Sorumlu Üyeler: Sena SAFSOY & Özen Tuba ÖZDEMİR)
Dilek Fatma SOLCUN
Akın BİLDİK
Türkçe Kaynak Geliştirme & Meslek Kütüphanesi Programı
Çalışma Grubu Üyeleri
Dr. Cem ÇETİN
(Sorumlu Üye: Alp BULUÇ)
Tuğrul BOZBEY
Ethem YENİGÜN
Bora DAL
51
Download

türkiye iç denetim enstitüsü derneği akademik ilişkiler