İLİ: NİĞDE
TARİH: 21.11.2014
‫ﻗُ ْﻞ َﻫ ْﻞ ﻳَ ْﺴﺘَﻮِى اﻟﱠﺬﻳ َﻦ ﻳـَ ْﻌﻠَﻤُﻮ َن وَاﻟﱠﺬﻳ َﻦ َﻻﻳـَ ْﻌﻠَﻤُﻮ َن‬
‫ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ وَإ ﱠن اﻟْﻌُﻠَﻤَﺎءَ َوَرﺛَﺔُ ْاﻻَﻧْﺒِﻴَﺎء‬
َ ‫ُﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ‬
ُ ‫َﺎل َرﺳ‬
َ‫ﻗ‬
İLİM VE MUALLİMİN FAZİLETİ
Muhterem Kardeşlerim!
Okuduğum ayeti kerimede Yüce Rabbimiz
şöyle buyurmaktadır: “De ki hiç bilenlerle
bilmeyenler bir olur mu?”1
Okuduğum hadis-i şerifte ise Sevgili
Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyurmaktadır:
“Âlimler, Peygamberlerin varisleridir.”2
Muhterem Müslümanlar!
İslam dini ilme, bilgiye ve okumaya büyük
önem vermiştir. Çünkü İslam, ilim ve irfan dinidir.
Zira İnsanı yönlendiren, hayatı belirleyen bilgidir.
İnsanın bütün yapıp ettiklerinin temelinde bilgi
vardır. İnsanın hayattaki başarısı da yine bilgi
ölçüsündedir. Toplumların maddi ve manevi alanda
yükselmelerini sağlayan en önemli sebeplerden biri
hiç şüphesiz bilgidir, ilimdir. İlk insan ve ilk
peygamber Hz. Âdem(as)’i melekler karşısında
üstün ve saygın konuma yükselten de, Allah-u
Teâlâ’nın ona verdiği ilimdir. Bu nedenle dinimiz
ilme ve ilim adamlarına büyük önem vermiştir.
Kur’an-ı Kerim’de ilmin her çeşidi övülmüş,
bilenlerle
bilmeyenlerin
bir
olmayacağı
vurgulanarak ilim sahibi olanların üstünlüğü ifade
edilmiştir. Efendimiz (sav) de, “Âlimler,
Peygamberlerin varisleridir.”3 Buyurarak âlimin
yerini belirlemiş; Bedir savaşında esir alınan bazı
müşrikleri, ashaba okuma yazmayı öğretme
karşılığında özgür bırakarak ilmin değerini bizzat
göstermiştir.
Değerli Kardeşlerim!
14 Asır önce İslâm dini ilk emir ve vahiy
olarak, “Yaratan Rabbinin adıyla oku”4 diyerek
işe başlamış, cahil bir toplumu, 23 sene gibi kısa bir
zamanda ilim ve irfanla ihya ederek insanlık
tarihinin en hayırlı neslini yetiştirmiştir. İlim
öğrenmenin her yaşta, kadın erkek herkese farz
olduğunu beyan eden Rasulullah (sav), bir hadis-i
şeriflerinde ise: “Ya öğreten, ya öğrenen, ya
dinleyen, ya da ilmi seven ol. Sakın beşincisi
olma, helak olursun.”5 Buyurmuş, “Allah’ım,
faydasız ilimden sana sığınırım.”6 Buyurarak
bilginin amacına dikkat çekmiştir. Buna göre Allah
ve Resulünün övdüğü ve teşvik ettiği ilim, faydalı
ilimdir.
Faydalı ilim ise, ahlakı güzelleştiren,
davranışlara olgunluk kazandıran, kişinin Allah’a
ve Resulüne saygılı olmasını, hakka ve hukuka
riayet etmesini temin eden, bireyi ve toplumu maddi
ve manevi her alanda huzura kavuşturan faydalı
bilgilerdir. Âşık Yunus Emre’nin dediği gibi: “İlim
ilim bilmektir / İlim kendin bilmektir / Sen
kendini bilmezsen / Ya nice okumaktır.”
Değerli Kardeşlerim!
İçinde bulunduğumuz bilim ve teknoloji
çağında ahlâkî ve manevi değerlerin ihmal edildiği,
her geçen gün daha da hissedilir hale gelmiştir.
Kitle iletişim araçları başta olmak üzere bilgi
kaynakları kirlenmiş ve kirletilmiş, toplumlar,
dünya ve ahiretini hüsrana uğratacak yanlış bilgi ve
yönlendirmelerin mağduru haline getirilmiştir. Bu
yanlış gidişatın önüne ancak, İslâm’ın “Yaratan
Rabbinin adıyla oku!” emrine yeniden kulak
vererek, faydalı ilim ve güzel ahlâk ile geçilebilir.
Zira Efendimiz (sav), ashabına en güzel metotlarla
her şeyi öğrettiği gibi, ilim öğrenmeye gelen
talebelere de iyi davranmalarını tavsiye etmiş ve
“Onlar size geldiğinde kendilerine itina gösterin
ve hayırla muamele edin.”7 Buyurmuştur. Tabi ki
bu zorlu mücadelede en büyük görev hiç şüphesiz
toplumu bilgilendiren ilim adamlarına, daha çok da
eğitimcilere düşmektedir.
Zira Okula giden her çocuk için ilk öğretmenin
yeri başkadır. Hemen hemen hepimize okumayazmayı öğreten onlardır. İşte Öğretmenlerimizin
sorumluluğu büyük olduğu gibi hakkıyla yaptıkları
bu işin mükâfatı da büyük olacaktır. Zira
Peygamberimiz (sav) in “Allah, melekler, yer ve
gökte bulunan her şey, yuvasındaki karıncaya,
denizdeki balığa varıncaya kadar bütün canlılar
insanlara iyilik öğreten muallime dua ederler.”8
Müjdesi bu durumu ne de güzel ifade ediyor!
Bu vesile ile bizleri ilim ve irfanları ile
aydınlatan,
bilmediklerimizi
bize
öğreten
hocalarımızı ve öğretmenlerimizi şükranla yâd
ediyor, ahirete irtihal edenlere Rabbimden rahmet
niyaz ediyorum. Hayatta olanlara da ilim yolunda
daha nice yıllar hayırlı hizmetler temenni ediyor,
hutbemi bir hadisi şerifle bitirmek istiyorum:
“Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir.
Sadece Allah'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran
şeylerle, ilim öğreten âlim ve öğrenmek isteyen
öğrenci bundan müstesnadır.”9
Hazırlayan: Önder ÖZKAN/Niğde İl Vaizi
Redaksiyon: İl İrşat Kurulu
1
Zümer,39/9
Ebu Davud, İlim, 1.
Ebu Davud, İlim, 1.
4
Alak,96/1
5
Mecmau’z- Zevaid, C.1, s.122.
6
Tirmizi, Da’avat,38
2
3
7
Tirmizi,İlim,4/2650
Tirmizî, İlim,19.
9
Riyazü’s-salihin H. No:1387
8
Download

ﻗُﻞْ ﻫَﻞْ ﻳَﺴْﺘَﻮِى اﻟﱠﺬﻳﻦَ ﻳـَﻌْﻠَﻤُﻮنَ وَاﻟﱠﺬﻳﻦَ ﻻَ و