T.C.
Resmi Gazete
Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336 - 1920
İdare ve yazı işleri için
Başbakanlık Neşriyat
Umum
ve
17 ARALIK 1960
Müdevvenat
Müdürlüğüne
müracaat
Sayı : 10683
CUMARTESİ
olunur
KANUN
Devlet Personel Dairesi Kurulması hakkında Kanun
Kanun No : 160
Kabul tarihi: 13/12/1960
Kuruluş
Madde 1 — B u kanunun şümulüne dâhil kurumların personel r e j i ­
mini memleketin iktisadi, m a i l ve sosyal şartlarına ve h u k u k i esaslara
u y g u n bir şekilde düzenlemek; bu düzeni değişen şartlara göre a y a r l a ­
m a k ve idame ettirmek maksadiyle Başbakanlığa bağlı bir Devlet P e r ­
sonel Dairesi kurulmuştur.
B u daire bir başkan ve beş üyeden müteşekkil b i r Devlet Personel
Heyeti ile bir Genel Sekreter ve buna bağlı lüzumu kadar teknik şube ve
bürolardan terekküp eder.
Genel Sekreter aynı zamanda Personel H e y e t i n i n tabiî üyesi ve r a ­
portörüdür.
Başkanlık görevi, heyet başkanının izin, hastalık, m u v a k k a t vazife
gibi geçici ayrılmalarında kendi tarafından tâyin edilecek, başkanlık m a ­
kamının inhılâli veya başkanın bu tâyini yapamıyacak durumda bulun­
ması gibi hallerde Başbakanlıkça tensip edilecek üye tarafından i f a
olunur.
Heyet üyelerinin nitelikleri
ve tâyin
usulleri
Madde 2 — Devlet Personel Heyetinin başkanlığına, üyeliklerine ve
Genel Sekreterliğe tâyin edileceklerin, bu kanunun şümulüne dâhil daire
ve müesseselerde en az on yıl hizmet etmiş, yüksek tahsilli, b i l g i ve
tecrübeleri ile mütemayiz kimselerden olması şarttır.
Bunlardan :
a)
Başkan ve Genel Sekreter re'sen,
h)
B i r üye M a l i y e Bakanlığınca gösterilecek i k i namzet arasından,
c)
B i r üye Millî Savunma Bakanlığınca gösterilecek i k i aday a r a ­
sından,
d)
B i r üye Millî Eğitim Bakanlığınca gösterilecek i k i aday a r a ­
sından,
B i r üye Yüksek Murakabe Heyetince gösterilecek İki aday a r a ­
sından,
B i r üye her Bakanlığın merkez teşkilâtında çalışan memurlarca
seçilecek ikişer mümessilden müteşekkil k u r u l tarafından göste­
rilecek i k i memur aday arasından,
e)
f)
B a k a n l a r K u r u l u n c a tâyin edilir.
Devlet Personel Heyetinin
çalışma şekli
Madde 3 — Devlet Personel H e y e t i , Başkan ve Genel Sekreterden
başka en az üç üyenin huzuru ile toplanır. Genel Sekreterin gaybubeti
halinde toplantıda en az dört üyenin bulunması şarttır. K a r a r l a r eşitlik
halinde başkanın bulunduğu tarafın oyuna i t i b a r olunmak üzere, mevcu­
dun ekseriyeti ile i t t i h a z edilir.
Heyet, lüzum gördüğü takdirde, toplantılarına, i l g i l i kurumlardan
veya hariçten, mütehassıs eleman davet edebilir. Bütçe ile ilgili mevzu­
ların müzakeresine Maliye Bakanlığınca tâyin edilecek bir mümessilin
katılması şarttır. B u mütehassıs elemanlar ve mümessil oylamaya k a ­
tılmazlar.
Kanunun
şümulü
Madde 4 — Personeli (Subay ve astsubaylar hariç) ile i l g i l i olarak
bu kanunun şümulüne dâhil daire ve müesseseler aşağıdadır :
a) Genel ve k a t m a bütçeli daireler, i l özel idareleri ve belediyeler,
bunlara bağlı müesseseler,
b) Sermayesinin tamamı Devlet tarafından verilmek suretiyle k u ­
rulan iktisadi müesseselerle, sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait
bankalar,
c) Hususi kanunlarla veya hususi kanunların verdiği yetkiye d a ­
yanılarak k u r u l a n banka ve teşekküller, (5590 sayılı kanuna tabi odalar
ve borsalarla meslekî teşekküller hariç)
d) Yukarıdaki bentlerde yazılı idare, teşekkül ve bankalar t a r a ­
fından sermayelerinin yarısından fazlasına iştirak suretiyle kurulan te­
şekküllerle bunların aynı nispette iştiraki ile vücut bulan müesseseler,
Y u k a r d a yazılı idare, teşekkül, banka ve müesseseler bu kanunda
«Kurum», t a b i r i ile ifade edilmiştir.
Devlet Personel
Dairesinin
vazifeleri
Madde 5 — Devlet Personel Dairesinin vazifeleri şunlardır :
a) Önceden tâyin edeceği esas ve ölçülere göre, memuriyet ve
hizmetlerin gruplandırılması suretiyle kurumların aynı mahiyet ve vüsatt a k i işleri için müsavi ve muadil ücret prensibini tahakkuk ettirmek,
b)
M e m u r , hizmetli ve k a d r o unvanlarını standart hale getirmek,
c) K u r u m l a r a personel alınmasına ve personelin terfii için lüzumlu
ehliyet şartının belirtilmesine mütaallık umumi esasları tesbit etmek,
d) Çalışma metotlarının rasyonel bir hale getirilmesi için tatbiki
gereken usul ve esasları tâyin etmek,
e) Memleketin iktisadi, sosyal ve m a l ! durumunu takip ederek
maaş ve ücretlerde ve diğer özlük haklarda yapılması icap eden tadille;
hazırlamak,
f) Kurumların memur ve hizmetli kadrolarının hizmet icaplarına
uygun bir seviyede tutulması için gerekli revizyonları yapmak; ihtiyaç­
tan f a z l a olduğu tesbit edilecek kadrolardaki memur ve hizmetlilerin
münhallere yerleştirilme usul ve esaslarını ve kati tâyinlerine kadar
muvakkaten istihdam tarzlarını tesbit etmek; dairelerince açıkta bırakı­
lacak personelle i l g i l i muameleleri düzenlemek,
g) İç ve dış seyahat yevmiyeleriyle, sürekli görevle yabancı mem­
leketlerde bulunan memurların maaşlarına tatbik edilecek ödeme m i s i l ­
lerini tesbit etmek,
h) U m u m i personel kayıtlan tutmak ve âmme personelini i l g i l e n ­
diren hususlarda doküman ve istatistik! bilgiler toplamak,
Sahife: 2782
(Resmî Gazete)
i) B u maddede yazılı hususlarla ve personel r e j i m i ile alâkalı bilû­
m u m kanun tasarılarım, tüzük ve yönetmelikleri hazırlamak,
J) M e m u r ve hizmetlilerin vecibe ve mükellefiyetlerini tesbit et­
mek, inzibatî cezaya muhatap olacak hareketleri tâyin etmek, inzibatî
ceza sisteminin bütün k u r u m l a r d a aynı tarzda tatbikini sağlamak,
17 ARALIK 1960
satın kifayet etmemesi veya masrafla ilgili b i r tertip bulunmaması h a ­
linde, bütçenin tasarrufu mümkün tertiplerinden mevcut veya yeniden
açılacak tertiplere a k t a r m a l a r yapmaya M a l i y e Bakanı mezundur.
Madde 10 — B u kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 11 — B u kanunu B a k a n l a r k u r u l u yürütür.
k ) Personelin yetiştirilmeleri, i l e r i k l kadrolara hazırlanmaları için
uygun usul ve vasıtaları tesbit etmek,
1) Personelin mükâfatlandırılması ile ilgili hususları incelemek,
m ) Bilâhara belirecek ihtiyaçlara göre, Başbakanlıkça re'sen veya
bizzat kendisinin teklifi üzerine (Kadrolarını ve masraflannı
artırıcı
mahiyette olmamak kaydiyle) verilecek sair işleri görmek.
Devlet Personel Dairesinin
çalışma usulü
15/12/1960
[1]
Devlet Personel Dairesi
Devlet Personel Heyeti
D.
Madde 6 — Devlet Personel Dairesine i n t i k a l eden veya bu dairece
re'sen ele alınan mevzular, gerekli etüt ve inceleme yaptırıldıktan sonra
Genel Sekreter tarafından Devlet Personel Heyetine tevdi edilir.
Heyetin 5 inci maddede yazılı mevzulara dair kararları istişari m a feiyette olup B a k a n l a r K u r u l u n u n tasdiki ile tekemmül eder.
Devlet Personel Dairesinin çalışma usul ve esasları yönetmelikle
tesbit olunur.
Özlük işleri müdürleri ile münasebetler
1
2
2
ve diğer
M e m u r i y e t i n unvanı
Aded
Maaş
tutarı
1
1
5
2 000
1 750
1 750
4
10
4
2
2
2
500
250
950
800
700
600
Heyet Başkanı
Genel Sekreter
Heyet Üyesi
Daireler
3 (*) (Uzmanlık yeri)
4
(Uzmanlık yeri)
6
7
Madde 7 — Kurumların özlük işleri müdürleri veya bu görevi i f a
«den personeli, 5 inci madde ile ilgili olarak nazara alınmasında fayda
gördükleri hususları ve daire kararlarının tatbik şekli ile ilgili müşa­
hedelerini her üç ayda b i r Devlet Personel Dairesine yazı ile bildirirler.
Kadrolar
SAYILI CETVEL
(*)
Unvanlar,
ifa edilecek vazifeye
göre Heyetçe
tesbit
edilir.
[2] S A Y I L I C E T V E L
hükümler
Madde 8 — ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı kadrolar 3656 sayılı
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Başbakanlık kısmına eklenmiştir B u
cetvele dâhil Devlet Personel Heyeti Başkan ve üyeleri ile Genel Sek­
reterin tâyinlerinde 3656 sayılı kanunun 6 ncı maddesi hükümleri u y ­
gulanır.
Madde 9 — Devlet Personel Heyeti Başkan ve üyeleriyle Genel Sek­
reterine aylıklariyle birlikte (800) l i r a ödenek verilir.
B u ödeneğin ödenmesinde 5017 sayılı kanun hükümleri tatbik olu­
nur.
Geçici madde 1 — 1960 yılı Bütçe K a n u n u n a bağlı (D) işaretli cet­
velin Başbakanlık kısmına, ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı kadrolar ek­
lenmiştir.
Geçici madde 2 — B u teşkilâtın icabettirdiği masraflar 1960 yılı
Başbakanlık bütçesinin i l g i l i tertiplerinden ödenir. B u tertiplerdeki t a h s i ­
Devlet Personel Dairesi
Aded
H i z m e t i n nev'i
1
6
9
11
1 250
600
400
300
(*)
>
»,
»
(*)
Hizmet
nevileri, ifa edilecek işe göre Heyetçe
3656
5817
gecen
tesbit
Düstur
Tertip
Başlığı
No.
Sözü
Ücret
edilir.
Resmi
Gilt
Sahife
Sayı
Kanunlar :
D e v l e t Mamurları Arlıklarının Tevhit
Kanun
Yargıçlar Kanununa ek Kanun
ve
Teadülüne dair
8/7/1939
23/2/1917
30
28
1397/657
927;
4253
6541
Adalet Bakanlığından:
158 sayılı Temsilciler Meclisi Seçimi Kanununun 26 ncı maddesi gereğince Adalet Bakanlığı
M e r k e z Kurulu tarafından tanzim edilen İzahname
İl temsilci
adedi:
Madde 1 — 158 sayılı kanunun 5 i n c i maddesinde
olduğu veçhile;
de belirtilmiş
İstanbul İlinden
A n k a r a ilinden
3
A d a n a , i z m i r ve K o n y a illerinden
2 şer
Diğer illerden
1 er
Temsilci seçilecek ve bu suretle seçilecek 11 temsilci sayısı 75 e
baliğ olacaktır.
Delege ve temsilci adedinin tesbitlnde 1960 yılı genel nüfus sayımı
sonuçları esastır.
İdare makamlarının
hazırlıkları:
Madde 2 — Kanunun 5 inci maddesine tevfikan, İllerin merkez k a ­
zalarında vali veya memur edeceği zat ve ilçelerde k a y m a k a m l a r veya
vekilleri :
a - ilçeye bağlı her köyden ilce delege seçme k u r u l u n a katılacak
üyenln köy derneklerince derhal seçilmesi için gerekli tebligatı yaparlar
ve seçimin zamanında yapılmasını sağlarlar.
Bundan başka :
b - Köy dernekleri tarafından seçilecek üyelere,
c - ilce ve bucak merkezlerindeki mahalle muhtarlarına,
d - Y i n e bu merkezlerdeki i l k o k u l başöğretmenlerine, varsa orta
dereceli okullar müdürlerine «lise, ortaokul, sanat okulları, sanat ens­
titüleri, öğretmen okulları gibi yüksek tahsil yapmıyan»,
e - Meslek teşekkülleri yönetim kurullarına veya bu kurulların ye­
rine k a i m olan kurulların başkanlarına,
f - S i y a s i partiler yönetim kurullarını teşkil edenlere,
Lüzumlu tebligatı yaparlar ve delege seçme gününden b i r gün evvel
üyelik belgelerini verirler. B u belgeler k u r u l l a r a katılacak kimselerin
açık kimliğini «üyenin adını, soyadını, işini, oturduğu y e r i ve hangi
okul, dernek, teşekkül veya köyün üyesi bulunduğunu» ispata yarıyacak
şekilde tanzim olunur. Belgeler, vilâyette vali veya memur edeceği zat,
ilçelerde k a y m a k a m veya v e k i l i tarafından "mühür ve i m z a ile tasdik
olunur.
i l c e delege seçme kurullarına katılacak üyelerin listesi vali veya
memur edeceği zat, k a y m a k a m veya vekili tarafından delege seçme
gününden en az üç gün evvel k u r u l başkanı bulunan hâkime tevdi olu­
nacağı gibi b i r gün evvel alınmamış olan üyelik belgeleri, seçim gü­
nünde ve yoklamadan önce sahipleri tarafından istenildiği takdirde k e n ­
dilerine verilmek üzere delege seçme k u r u l u başkanına teslim edilir.
17 ARALIK 1960
(Resmî Gazete)
Üyelerin çağrilması :
Madde 8 — İlce delege seçme k u r u l u başkam kendisine tevdi olu­
nan liste üzerine ilce delege seçme kurulunun toplanacağı tarihten en
az i k i gün evvel k u r u l a katılacak üyelerin ad ve soyadını, işini ve b u ­
lunduğu yeri, toplantının yapılacağı gün, saat ve yeri gösterir dave­
tiyeleri illerde vali veya memur edeceği zat, ilçelerde k a y m a k a m veya
vekili marifetiyle ilgililere tebliğ ettirir, i l g i l i l e r e yapılan tebligatı gös­
terir belgeler k u r u l başkam hâkime iade olunur ve bu belgeler saklanır.
Delege seçme
Toplantı yerinin temini hususunda k a y m a k a m ve diğer daire reis­
leri K u r u l Başkanının talebini yerine getirirler.
Yoklama
:
Madde 5 — İlce delege seçme kurullarının muayyen yer ve saatte
toplanmasını mütaakıp seçime başlanmadan önce K u r u l Başkanı taıafından toplantıya katılan üyelerin üyelik belgeleri
tetkik edilir. H e r ­
hangi bir sebeple belgenin sahibi olduğundan şüphe edilenlerden hüviyet
cüzdanı ibraz etmeleri istenebilir. Üyenin kimliğini k u r u l başkanı kendi­
lerince maruf i k i üye marifetiyle tâyin ettirdikten sonra idari makamca
verilen listeye göre y o k l a m a yapılır. Delege seçimine kaç üyenin iştirak
ettiği hususu tutanakla tesbit olunur. Tutanağın tanziminden sonra ge­
len üyeler seçime katılamazlar.
Tasnif
Heyetleri
:
Madde 6 — Yoklamayı mütaakıp k u r u l a katılanlar arasından gizli
oy ve açık tasnifle dört kişilik b i r tasnif heyeti seçilir. Oylarda eşitlik
halinde ad çekilir.
Oylama
:
Madde 1 — Toplantı salonunda hâkimin tensip edeceği b i r yere oy
sandığı konulur. K u r u l Başkanı kaç delege seçileceğini ve gösterilmiş ise
delege adaylarının i s i m ve soyadlarını toplantı salonundaki k a r a tahtaya
yazdırır. K a r a tahta yoksa liste halinde ve toplantıdakiler
tarafından
görülebilecek bir yere astırır.
Oy pusulaları üye adedine göre k u r u l başkanı tarafından önceden
hazırlanarak mahkeme mühüriyle mühürlendikten sonra üyelere tevzi
olunur. Üyeler bu pusulalar üzerine seçecekleri delegelerin ad ve soyad­
larını y a z a r l a r ve katlıyarak y o k l a m a listesindeki ad sırasına göre, boş
olduğu önceden tesbit edilen sandığa bizzat atarlar. Tasnif heyetine seçi­
len üyeler oylarını en son kullanırlar.
Üyelerden okuma y a z m a bilmiyenler verecekleri oyun gizliliğini m u ­
hafaza edeceğine inandıkları ve toplantıda hazır bulunan diğer bir üyeye
yazdırabilirler.
Hiç b i r üyeye sandık başında müdahale, telkin veya tavsiyede b u l u ­
nulamaz. Tasnif Heyetine seçilenlerden başka hiç b i r üye oy k u l l a n ­
dıktan sonra sandık başında kalamaz.
Sandığın açılması ve oyların sayılması :
Madde 8 — Sandık, oy verilen yerde hâkim ve tasnif heyeti huzu­
runda ve hazır bulunan üyelerin gözü önünde açılır. İçindeki oy pusula­
dan katları açılmadan sayılır ve oyların, oylarını kullanmış olan üye
sayısına uygun olup olmadığı tesbit olunur. F a z l a oy çıktığı takdirde
tekmil pusulalar yeniden sandığa konulur; K u r u l Başkanı
sandıktan
fazla sayıya tekabül eden m i k t a r d a oy pusulasını gelişi güzel alır ve bun­
lar açılmadan yapılır. Bundan sonra sandıktaki oylar tekrar sayılır ve
oy verenler sayısına tekabül ettiği görülürse tasnife başlanılır ve key­
fiyet b i r tutanakla tevsik olunur.
Tasnif
Bundan başka seçim k u t u l u başkanı olan hâkımıeı g>eçuıı:n zama­
nında yapılması İçin "gerekli gördüğü diğer Devlet memurlarının yardım­
larını idare makamlarından isteyebilirler. B u takdirde idare makamları
gerekli yardımı derhal temin ile mükelleftirler.
Muteber
:
Madde 9 — Tasnif, oylama yerinde bulunanlann huzuriyle yapılır.
K u r u l Başkanı gerek oylama ve gerek tasnif sırasında bu işlemlerin i n t i ­
zam ve selâmetle cereyanını sağlamak bakımından gerekli gördüğü i n z i ­
bati tedbirleri alır ve aldırır.
Zabıta âmir ve memurları hâkimin bu mevzudaki yazık ve şlhafı
emirlerini yerine getirirler.
B u kanuna göre yapılacak işlemlerde kurulların yazı işlerini gör­
dürmek üzere K u r u l , Başkanları b i r mahkeme zabıt kâtibini görevlen­
direbilirler.
olmıyan oy pusulaları :
Madde 10 — Muteber olmıyan oy p u s u l a l a n şunlardır :
a - Okunamıyan oy pusulaları,
b - Mühürsüz kâğıda yazılan oy pusulaları,
c - T e k s i r edilmiş oy pusulalan,
Muteber sayılmaz.
kurullarının toplantı yerleri :
Madde 4 — İlce delege seçme kurulları davetiyelerde gösterilen gün
ve saatte Adalet dairelerinde toplanır. Adalet daireleri müsait bulun­
madığı takdirde k u r u l başkanının tensıbiyle bu toplantı belediye veya
okul gibi münasip binaların kapalı olan salon ve odalarında yapılır.
Sahîfe: 2783
Pusulada belli delege sayısından f a z l a isim bulunduğu takdirde son­
dan başlanarak fazla adlar ve pusulada yazılı isimlet den tasnif heyetince
okunamıyan isimler hesaba katılmaz. Aynı i s i m bir kaç defa yazılmış
ise tek oy sayılır.
B e l l i delege sayısından daha az i s i m İhtiva eden oy pusulaları o l ­
duğu gibi k a b u l edilir.
Nisap :
Madde 11 — Delege seçimine âit toplantı ve seçim İçin nisap a r a n ­
maz.
Delegeliğe seçilmiş olmak İçin üyelerin oylarının yarısından fazla­
sını almağa lüzum yoktur. Kanunun 5 inci maddesinde gösterilen İlce
nüfus sayısına göre seçimi g e r e k l i delege miktarınca en çok oy alanlar
delegeliğe seçilmiş sayılırlar.
Yedek delege seçimi yapılmaz.
Tasnif sonucu
işlemleri:
Madde 12 — Tasnif sonucunu k u r u l başkanı yüksek sesle ilân
eder. Bundan sonra delegeliğe «seçilenlerin adlarını, soyadlarını, hüvi­
yetlerini ve aldıkları oy sayısını gösterir tutanak k u r u l başkanı olan hâ­
k i m ve tasfiye heyeti tarafından imzalanarak oy pusulalariyle birlikte
saklanır. B u tutanakta oylamanın yapıldığı tarih ve gün, oy kullanan üye­
lerin sayısı, makbul ve muteber tutulan oy pusulalarının adedi ve sayım
neticesinin başkan tarafından orada hazır bulunanlara ilân edildiği gös­
terilir.
B u tutanağın b i r sureti ilce delege seçme kurulu başkanlığında sak­
lanır. B i r sureti de il temsilci seçme kuruluna tevdi olunur. Tevdii be­
lirten makbuz seçim evrakı arasına konulur.
Delegelik
belgesi:
Madde 13 — Delegeliğe seçilmiş olanlara bu hususu belirtmek üze­
re kurul başkanı tarafından mahkeme
mühürü- ile mühürlü ve imzalı
birer belge verilir.
B u belgede, delegenin adı ve soyadı, işi ve ikametgâhı ile aldığı oy
sayısı ve kendisinin hangi ilce delegeliğine seçilmiş olduğu gösterilir.
Seçim evrakının
saklanması:
Madde 14 — O y pusulaları ve t u t a n a k l a r l a buna mütaallik seçim
evrakı, mütaakip seçim sonuna kadar kurul başkanlığını yapmış olan
hâkimlerin mensup oldukları mahkemelerde saklanır.
İl temsilci seçme kurulları :
Madde 15 — Temsilci seçimine ait toplantı için nisap aranmaz.
Temsilci seçilmiş olmak için mevcudun yarışından fazlasının oyunu
almak şarttır.
İlk oylamada seçim nisabının dolmaması sebebiyle yeter sayıda
temsilci seçilemezse doldurulamıyan yerler için ikinci defa oylama yapı­
lır. İkinci oylamada bütün yerler dolmaasa üçüncü oylamada en f a z l a
oy alanlar sıra ile seçilmiş sayılırlar.
İl temsilci seçiminde, temsilci miktanrıkadar yedek seçilir. Tasnifte
asıl olarak seçilenlerden sonra gelenler sıra ile yedek temsilci olurlar.
Oy eşitliği halinde ad çekmeye başvurulur.
İl temsilci seçimleri
yapılacak işlemler :
sonunda
Madde 16 — İl temsilci seçme kurulu tasnif heyetleri, seçim so­
nuçlarını taraflarından imzalanacak bir tutanakla Yüksek Seçim K u r u ­
luna bildirirler. B u tutanakların bir nüshası temsilci seçilenlere verilir.
Diğer b i r nüshası da dosyasında saklanır.
Sahife: 2784
Madde 17 — Tice delege seçme kurullarının seçim hazırlığına, oy
verilmesine, tasnife ve sair seçim muamelelerine mütaallik yukarıkı mad­
delerde yazılı hükümler i l temsilci seçme kurullarında yapılacak işlem­
lerde de uygulanır,
İtirats :
Madde 18 — Delege seçimi ile i l g i l i itirazlar 24 saat zarfında doğ­
rudan doğruya 11 temsilci seçme k u r u l u başkanına yazılı olarak ve a n ­
cak seçime katılanlar veya adaylar tarafından yapılabilir.
İtiraz yapılmış olması oy vermeye ve her türlü seçim İşlerinin de­
vamına engel olmaz.
Yol tazminatı
:
Madde 19 — B u kanunda sayılan dernek, k u r u l ve teşekküller kendi
seçecekleri üye ve delegelere y o l tazminatı verebilirler.
Adalet Bakanlığından bildirilmiştir :
İl temsilci seçme k u r u l u başkanları ile ilce delege seçme k u r u l baş­
kanları ad ve soyadları 158 sayılı Temsilciler Meclisi Seçimi Kanununun
19 uncu maddesine tevfikan aşağıda gösterilmiştir.
Ankara
îl Seçim K. B.
Merkez
Çankaya
Yenimahalle
Altındağ
Ayaş
Bâlâ
Beypazarı
Çubuk
Haymana
Kalecik
Keskin
Kırıkkale
Kızılcahamam
Ş. Koçhisar
Nallıhan
Polatlı
Çamhdere
Güdül
Elmadağ
Sulakyurt
Delice
İlçesi
»
>
»
»
>
»
>
»
>
>
»
>
»
K e m a l e t t i n Aktüze
Sırrı Kalayoğlu
Hakkı Egeseli
Atıf A t a y
A z m i Çankaya
Hasan B u n y a m i n K a r a o k
İsmail Özenirler
İbrahim Çağatay
Sıtkı Tüncer
N u r i K a y a çetin
E m i n Selçuk
Hüsamettin öztürk
Mehmet A r t a m
E d i p Erginöz
Sadık Uğurlu
Mustafa K a y a
Hasan Çalım
Sabahattin Türker
Kılıç Gündüz Yelço
Şakir Turgut özdamar
İhsan Yılmaz Gündüz
Abdulhalim Sertbaş
İrfan Tunga
istanbul
İl Seçim K u r u l u B .
İlçesi
Beyoğlu
Beşiktaş
Eminönü
Fatih
Şişli
»
Adalar
Bakırköy
Beykoz
Çatalca
Eyüp
Kartal
Kadıköy
Üsküdar
Yalova
Zeytinburnu
Sarıyer
Silivri
Şile
»
»
>
>
»
»
>
**
Şemsettin Akçaoğlu
İrfan Beydeş
Mefaret Sezel
Nasrettin Bilgin
Cemil Akdoğan
Hüseyin A v n i Tümerdam
H a m l t Selekler
İbrahim B a k i l e r
Cahit A l p a y
B a h a t t i n Çakıt
Selman Ersöz
Celâl Tüzer
Feridun Yasasever
K a d r i Karafakıoğlu
Cevdet Akpınar
H a l i l Süleyman Akıncı
Hakkı Molvalıoğlu
H a l i l Necdet Güzelçam
Remzi Ertan
R a s i h Dokumacı
İzmir
İl Seçim K . B .
Merkez
Bayındır
17
(Resmî Gazete)
İlçesi
>
Behçet Türkay
H i k m e t Muratoğlu
A l i K e m a l Türel
Yaşar Güzeler
Bergama
Çeşme
Dikili
Foça
Kemalpaşa
Karaburun
Kınık
Kiraz
Menemen
ödemiş
Seferihisar
Torbalı
Tire
Urla
Karşıyaka
Selçuk
Bornova
İlçesi
ARALİK 1960
Fahri Kazan
Rüstem Akmsü
Osman Y a z g a n
H i l m i Güralp
H a s a n T a h s i n Çerik
Şerif Sungur
Şefik Çobanoğlu
Derviş H a c i m Sayımer
H i k m e t Türkmen
E m i n Tatlı
A l i m Sakar
Ahmet Dündar
Safı T u l u m
Cevdet İper
Cemal Numanoğlu
N a z i f öztan
Abdullah Sünnetçioğlu
Adana
İl Seçim K . B .
Merkez
Bahçe
Ceyhan
Feke
Kadirli
Karaisalı
Kozan
Osmaniye
Saimbeyli
Karataş
Mağara
Yumurtalık
Pozantı
İlçesi
»
>
>
*
»
>
»
Celâlettin Yüksel
F a i k Çıvga
Muzaffer İnal
Esat Cankar
N a c i Türemen
K a d i r Oğuz
Belkıs U y s a l
H a m z a Serdaroğtu
Asım Y a z g a n
A l i Rıza önder
A l i Güven
Şevki Yurtsever
Cevdet V a r o l
T u r a n Cebeci
F e r i t Salim Sanlı Bunun işe baş­
lamasına kadar E d i p Nihat Çelik
Adapazarı
İl Seçim K . B .
Merkez
Akyazı
Geyve
Hendek
Karasu.
Sapanca
îlcesl
»
>
>
»
Şükrü Gtlneymen
Mehmet K e m a l Aras
Selâhattin E r m a n
Saffet Barlas
A l i Rıza Turgut
Beşaret Demlrel
V a h i t Esensoy
K e m a l Bilgiç
Adıyaman
İl Seçim K u r u l u B .
Merkez
Besni
Çelikhan
Gerger
Kâhta
Gölbaşı
Samsat
İlçesi
>
>
B a h r i Paşaoğlu
K e m a l Yorgancıoğlu
A r d u l a h Mirkelamzade
Sait Bozgan
Güngör Sepici
Mehmet Siray
Remzi Köse
Hüseyin Altın
Kemalettin Önenç
Afyon
İl Seçim K u r u l u B .
Merkez
Bolvadin
Dmar
Çay
Emirdağ
Sandıklı
Sincanlı
Şuhut
Sultandağı
Ihsaniye
Dazkırı
İlçesi
»
»
>
Seyfulah Ökmen
Osman Çetindal
Yaşar Kozanoğlu
Saffet E m r e
llhami Arslan
B e k i r Telek
Cavit K a r a l
A l i Çağlar
Refik Uysal
Zekâl Dalkılıç
Yılmaz Baktır
T u r a n Akın
Ahmet Karabey
Ağrı
İl Seçim K u r u l u K .
Merkez
lleesi
İsmail M u t l u a y
Tahir M i h m a n d a r h
H a y d a r Semercioğlu
Hamur
Dıyandin
Doğubayazıt
Eleşkirt
Patnos
Taşlıçay
Tutak
îlcesl
»
»
»
s
»
Kadir Atalay
Davut K a y n a k
Ferhat Seray
Hayatı öçmener
Sabahattin B i z i m e r
Şaban A l i Kabaoğlu
M . B a k i Taşan
Amasya
îl Sicim K u r u l u B .
Merkez
Merzifon
Göynücek
Gümüşhacıköy
Taşova
Suluova
îlcesl
»
»
»
>
»
Mübeccel Erdem
Necati Karahanoğlu
îhsan Yücel
A l i Rıza Tekimen
Şakir öner
Kâzım Ozaner
Şakir Çaldağ
Ömer Aladağ
Antalya
II Seçim K . B .
Merkez
Akseki
Alanya
Gündoğmuş
Gazipaşa
Korkuteli
Manavgat
Serik
Elmalı
Finike
Kaş
Kumluca
îlcesl
»
»
»
Sekip M u s l u
îhsan M e n l i k
Selim öztan
F e v z i Şahin
Muzaffer A l p u g a n
Ekrem Karayel
îsmet Gülen
Abdulmennan Akçalı
Emrullah Emin Nemutlu
Celâl öktem
Ömer Ellibeş
Ekrem Aysal
A h m e t Behçet Şengöa
T u r a b i Erdoğan
Artvin
îl Seçim K . B .
Merkez
Ardanuç
Arhavi
Borçka
Hopa
Şavşat
Yusufeli
îlcesl
>
>
>
»
Şükrü Yılmaz
Saffet Eminağaoğlu
Muzaffer E r g i n b a y
Fahrettin U y g u r
Cahit Termelioğlu
Cemal S a n m u t l u
M u s t a f a Aşkar
A d i l Göğüs
M u s t a f a Şenol
Aydın
t l Seçim K . B .
Merkez
Bozdoğan
Çine
Germencik
Karacasu
Koçarlı
Kuyucak
Nazilli
Söke
Yenipazar
Kuşadası
Sultanhlsar
îlcesl
>
»
»
»
>
>
»
H a y r i Kandemir
K e m a l Türkoğlu
Reşat Soysal
Sinan Gürak
A i i N i h a t Targotay
Abdullah Keşfi Aksakoğlu
A r i f Yeşim
Mehmet Yılmaz
Mehmet U z l a m
Şakir Doğan
E m m Kutlay
Salih K a r a m a n , Bunun İşe başla­
masına kadar Selâhattln Pakalınlar
Z i y a Erlât
A h m e t Şerltçi
Balıkesir
îl Seçim K . B .
Merkez
Ayvalık
Balya
Bandırma
Bigadiç
Burhaniye
Dursunbey
Edremit
Erdek
Sahife: 2785
(Resmî Gıaaöte)
17 ARALIK 1960
îlcesl
»
*
58
Osman Kaplangı
Sadrettin Barutçu
F a h r e t t i n Akçar
H a s a n Orbatu
îrfan Cengiziz
Sadık Yırcalı
Refik Salahor
Nuri Parkan
Zihni ö z g e r
Galip T a r h a n
Halil Kalyoncu
Gönen
İvrindi
Kepsut
•Manyas
Sındırgı
Susurluk
Savaştepe
Havran
îlcesl
>
»
>
»
>
»
s
Muvaffak Bilen
Gıyasettın Erdinç
E m i n Yıldırım
Ömer Kozlubel
Hilmi Yazar
Neşet Tandoğan
F e h m i Aydoğan, bunun işe başla­
masına kadar Bayülgen O k t a y
Salih E r h a n E r t o k
Bilecik
îl Seçim K . B .
Merkez
Bozüyük
Golpazan
Osmaneli
Söğüt
Pazaryeri
îlcesi
»
»
s>
>
»
Şuayıp K o r
Alâattln Ulusoy
îhsan Aşan
Zakır Durumeriç
Mustafa Bilgin
R a h m i Kurtuluş
Sami Işın
F i k r i Karahasanoğlu
Bingöl
îl Seçim K . B .
Merkez
Genç
Karlıova
Kiğı
Solhan
îlcesi
»
»
»
»
R a s i m Türker
Celâl K a l y o n c u
Y a v u z Dınçsoy
Müfit Yüce
Hasan Keskin
Sait Balaban
A h Kilisli
Bitlis
îl Seçim K . B .
Merkez
îlcesl
Adilcevaz
Ahlat
>
»
Hizan
Tatvan
Mutki
»
»
»
A r i f H i k m e t Abuşoğlu
L e m a n Kuşhan
Hilmıye özgorür
N a c i Altıner
Semih Sayan, bunun işe başlamasma kadar F a i k Çelik.
Rüştü Yılmaz
F a r u k N a f i z Atasever
M a c i t Coşkun
Bolu
t l Seçim K . B .
Meyrkez
îlcesi
Akçakoca
Düzce
Gerede
J>
>
>
Göynük
Mengen
Mudurnu
Seben
Yığılca
Kıbrısçık
»
»
»
»
»
>
R a u f Demircioğlu
Şevket Sancakoğlu
Kâzım Boztepe
M u s t a f a Akyürek
A l i Cevdet îlter
A h Müftüoğlu, hasta olup işe baş­
lamasına kadar Nejat Türkoğlu.
A h m e t Ertuğrul Bolat
F e r r u h Fıratlı
îsmail Canbolat
A l i Kemal Tan
Lemı Dursun Salur
Mehmet B a l a y
Burdur
îl Seçim K . B .
Merkez
Ağlasun
Bucak
Gölhisar
Tefenni
Yeşilova
îlcesl
»
>
>
»
»
R i f a t Ülgen
Affan Aksel
Ertuğrul E r v e r d l
Mehmet N u r i E r u a
Mehmet A k i f Arlı
H a l u k Hadimioğlu
N i h a t Görgün
Süleyman Ulusoy
Bursa
îl Seçim K . B .
Merkez
Gemlik
înegöl
îznik
Karacabey
Keleş
îlcesl
»
»
J>
>
»
Cevat ö z p a y
Mürüvvet Yener
Kâmuran Güralp
Cemal Tolgun
Talât E r
Osman Yıldus
Zühtü U r a l
Mümtaz öz&ta
Sahife: 2786
MjbL^iaKeiıuupaşa
Mudanya
Oı haneli
Orhangazi
Yenişehir
Ilcesı
»
»
»
»
jriusametUn Çelebıoglu
Edip Varol
Mehtı A t a l a y
Memduh A l p t e k i n
H i k m e t Bandırmalıoğlu
Ayvacık
Bayramiç
Biga
Bozcaada
Çan
Eceabat
Ezme
Gelibolu
İmi oz
Lapseki
Yenice
ilçesi
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Hüseyin B a k s i
H a h l Sükuti
Hasan Hurşit Saydam
Mehmet Tanfer
Hasan Basrı A k g i r a y
F u a t Özpay
N a c i Şııi
Cengızhan Yorulmaz
Ayşe Saıme Tanrıöğen
Şeralettın Karabulut
Yaşar Turan
M e l i h Temızyürek
A l i Hikmet özbey
Y a s i n Bamyacı
Çankırı
II Seçim K . B .
Merkez
Çerkeş
Eskipazar
Kuı şunlu
İlgaz
Şabandzü
Yapraklı
Ovacık
Orta
Eldıvan
İlçesi
»
»
»
»
»
»
»
»
>
Avm Akkoyunlu
Salih Reisoğlu
i b r a h i m Merıçh
Şemmaz D u r a
Kâmil Gürel
H a l i l Turgut Kalelioğlu
Halıt Gürol
Muzaffer Sönmez
H a s a n H a l i s Çağlar
Mehmet Çapay
I. Hakkı Bahar
Macıt Eroğlu
Çorum
II Seçim K . B .
Merkez
Alaca
İskilip
Mecitözü
Osmancık
Sungurlu
Kargı
Bayat
Ortaköy
ilçesi
»
»
»
»
»
»
»
>
M u s t a f a Kınık
Reşat Buyuksungur
Tevfık Sayıner
Rüştü Y a l a z
Halis K a l e h
Cevdet Demırtaş
Yusuf K u m
Abdullah Tüzüner
Y a m a n Hurmaoğlu
Özcan A t a l a y
Şerafettm Gençay
Denizli
İl Seçim K . B .
Merkez
Acıpayam
Buldan
Çal
Çameli
Çivril
Güney
Sarayköy
Tavas
Çardak
Kale
ilçesi
»
»
*
»
»
»
»
»
»
>
Lütfi B a y s a l
Hasna Şener
E s a t Alemdaroğlu
Osman K o r k u t Kaynardağ
Celâl Zender
E d i p Cengiz
Salım B u r h a n Dündar
Enver Karahan
Turhan Ceylân
A h m e t Fmdıkoğlu
Bekir Giray
i r f a n Cahit özden
Mufıt U t k u
Bismil
Çermik
Çınar
Çungüş
Plcls
Ilcesı
ilçesi
»
»
»
>
>
E d i p Araslı
Ahmet A k a n
Rıza Senbol
Nuri Ekinci
M u h a r r e m Atmç
Mahmut Siverek
Selâhattın Çetin
Macit Ediz
Meru: e l Y ıvuz
iardanui
M u s t a f a Gökçen
Faika Erkurt
Hurşıt Şimşek
Selâhattin Topçuoğlu, Bunun işe
başlamasına kadar E k r e m T a n
Necdet B a y k u l
Edirne
t l Seçim K . B .
Merkez
ilçesi
Enez
ipsala
Keşan
Meriç
Lalapaşa
Uzunköprü
Havsa
Hüseyin Tüzemen
Orhan Töre
A l i Sunu
Kemalettm U l u s u
Sadi Türegün
F e h m i Yönel
Cevdet Sümer
Fikret Girgin
Rıza K a y a n
A l t a n özöğütücü
Elâzığ
t l Seçim K . B .
Merkez
ilçesi
Ağın
Baskil
Karakocan
Keban
Maden
Palu
Sivrice
Nuf-ret T a f t a h
Reşat Tarhaıj.
A l i N i h a t Aydın
Ahmet A y h a n D i n i z
Ömer Hiccan
Saadettin Öztürk
Hüseyin Eıkal
M u h a r r e m Yaşar Olgun
Orhan Sertdemırel
Hüsnü Çiftçi
Erzincan
t l Seçim K . B .
Merkez
İlçesi
Çayırlı
Hiç
Kemah
Kemaliye
Refahiye
Tercan
A l i Rıza Gökçe
A b d i Basara
Mehmet Altın
F i k r e t Alpsü
i s m a i l Teoman P a m i r
A l i Rıza i l h a n
Mehmet E r d e m
Şükrü Güngör
Münir N u r i Sayın
Erzurum
tl Seçim K . B .
Merkez
ilçesi
A şkale
Hınıs
Çat
Horasan
ispir
Karayazı
Narman
Oltu
Pasinler
Şenkaya
Tekman
Tortum
Olur
Tahsin Ceyhan
Rıdvan Akagün
F e t h i Önkaya
K a y a h a n Özden
Hüseyin Cengiz
Hayrı T a y k a n
H i k m e t Bozkurt
Alı Y a m a n
H i k m e t Çalapkulu
F e v z i Balcı
Selâhattın Canbay
Talât Y a l c m k a y a
Sebati Açar
Nazım A k s o y
H a s a n Açar
Zeki Tarhan
Eskişehir
II Seçim K . B .
Merkez
Diyarbakır
İl Seçim K . B .
Merkez
rianı
Ergani
Hazro
Kulp
Lice
Silvan
Çanakkale
t! Seçim K . B .
Merkez
17 ARALIK 1960
(Resmî Gazete)
Çifteler
Mahmudiye
Mihalıççık
Seyitgazi
Sivrihisar
Sarıcakaya
ilçesi
Sezai Arıkal
Abdullah Tunca
Fahrettin Tanju
Tahır Yücel, iz.nli olup işe başla
masına kadar Sıddık Uğur.
Selâhattın M e t i n
Osman Bavbek
Servet A t a l a y
M . ihsan Koksal
Şemsettin Tekin
Gaziantep
îl Seçim K . B .
Merkez
îlcesi
İslâhiye
Kilis
Nizip
Oğuzeli
Araban
Yavuzeli
A b d u l l a h Büker
K e m a l Kınoğlu
A c l a n N u r i Bayraktaroğlu
T u r a n Taşdevlr
Selâhattın Taner
B a h a t t i n Karaküçük
Saip îzgi
Davut Topçuoğlu
H. Erip Akay
îlcesi
Alucra
Bulancak
Görele
Keşap
Şebinkarahisar
Tirebolu
Espiye
Dereli
Eynesil
Şakirettin Kazancı
Mehmet Şadoğlu
Y u s u f Z i y a Yücel
A H F a i k Cihan
A l i Hayatı Tacalı
Ahmet E r k
N e d i m Çermikll
E m i n e N e v i n Erözenç
Süleyman înal
Mehmet Kabacaoğlu
Ahmet ilhan
Şinap Çetinkaya
Gümfişane
îl Seçim K . B .
Merkez
îlcesl
Bayburt
Kelkit
Şıran
Torul
A d l K Gülapoğlu
Tahsin Cörtle
H a y a t i Çubukçu
Tevfik K u z u c u
Cemal Sözen
Ferhat O k t a y
B u r h a n Cahit E r t e m
Hakâri
îl Seçim K . B .
Merkez
îlcesl
Beytüşşebap
Çukurca
Şemdinli
Yüksekova
Uludere
M u h s i n Akıncı
Necdet Balcı
Kemal Ertem
Şaban Delibaltah
E s a t Kıhnç
M u h a r r e m Boztepe
Mehmet îlhan Şahin
A l i Yılmaz
Hatay
îl Seçim K . B .
Merkez
îlcesi
Altınözü
Dörtyol
Hassa
İskenderun
Kırıkhan
Reyhanlı
Samandağı
Yayladağ
Sahabettin Çıldıroğlu
îhsan E r g i n
N i h a l Demirel
Refik T e k i n
A H Tüzün
A l i îhsan Değirmencioğlu
Z e k i Demirel
îrfan A k m a n
K e m a l Keçik
Tahsin Savalaş
Mustafa Kutlu
İçel
îl Seçim K . B .
Merkez
Anamur
Gülnar
Mut
Silifke
Tarsus
Erdemli
îlcesi
>
»
»
Hamdi Karababa
Celâlettin Çumralı
A h m e t öztekin
Süleyman K e m a l Kâmiloğlu
Sebahattin Şahin
Abdurrahman K a l k a n
A h m e t Kırmacı
N i h a t Tuncay
Bahattin Bilgin
İsparta
îl Seçim K . B .
Merkez
Eğridir
Keçiborlu
Senırkent
Sütçüler
Şarkikaraağaç
Uluborlu
Yalvaç
Gelendost
Atabey
îlcesi
»
»
Alı Rıza A k l a n
Gıyasettin K o n u r
.Sadis özinal
M u h i t t i n Satır
F a r u k Yener, hasta olup işe baş­
lamasına kadar H i k m e t Erdallı.
Cemal F e h m i Sanal
H a l i m Sabit özler
M u s t a f a Güney
Servet Tüzüa
Kars
Giresun
îl Seçim K . B .
Merkez
Sahi/e: 2787
(Resmî Gazete)
17 ARALIK 1960
îlcesl
Sıtkı Cebesoy
Turgut Suat Akalın
A h m e t Cemal özdoğan
îl Seçim K . B .
Merkez
Arpaçay
Ardahan
Çıldır
Dıgor
Göl»
İğdır
Kağızman
Posof
Sarıkamış
Tuzluca
İlçesi
>
»
»
>
»
Selim
Hanak
Susuz
Aralık
M i t h a t Sungur
A h m e t Celâl K a r a s a n
Nevzat K a r a i m e r
Abdurrahman A k l a n
A h m e t Sezgin
Orhan B i l g i n
Halis. Topçu
Kemal Bumln
H a y a t i Şener
C u m a l i Yüksel
K e m a l Arıbaş
Bedii V u r a l
M a z h a r özsoy, izinli olup İşe baş­
lamasına kadar Rüştü A s l a n .
V u r a l Yalçın
Ömer Lütfü Aslançeri
Hasan Dinçok
Yüksel Kılınçaslan
Kayseri
îl Seçim K . B .
Merkez
Bünyan
Develi
İncesu
Pınarbaşı
Sarız
Tomarza
Yeşilhisar
Yahyalı
Felahiye
Sarıoğlan
îlcesi
»
»
»
>
>
M u s t a f a Kunbaroğlu
i s m a i l Çimenoğlu
Mazhar Ayata
Halıt Veloğlu
Sabit Şahin
Naci Yazgan
Halef B a y k a l
Münir Onan
M u s t a f a Üreslnler
H a l i t özgencil
Fahri Ergin
Şükrü Yensel
K e m a l Karadeniz
Kastamonu
II Seçim K . B .
Merkez
Araç
Bozkurt
Azdavay
Cide
Daday
Devrekani
İnebolu
Küre
Tosya
Çatalzeytln
Taşköprü
îlcesl
>
>
>
»
»
»
»
>
»
>
Hakkı Tekşen
F e v z i Oskay
i s m a i l Benli
H a s a n Salgırboyu
Oğuz Levent
Muzaffer Sami Akçay
Nihat Kaan
Orhan T i m u r
N u r i Sağdıç
N e b l l Gökçebay
ibrahim Karasu
E n v e r Balcıoğlu
Selâhattin Hancıoğlu
Süleyman Mestçi
Kırklareli
II Seçim K . B .
Merkez
Babaeski
Pınarhisar.
Demirköy
Lüleburgaa
Vize
Pehlivanköy
Kofcaz
îlcesl
»
»
»
»
>
»
Hıfzı Şişmanoğlu
Cemal Tolunay
Saliha Savaşkan
Mehmet A r z u m a n
F i k r i Bağdatlıoğlu
Hüseyin Babayiğit
Muzaffer Akgün
Enver Dağdemir
F e t h i Yıldırım
îlhan D e m i r s t
Sahife. 2788
Kırşehir
İl Seçim K . B .
Merkez
İlçesi
Çiçekdağ
Mucur
Kaman
Ragıp özgökmen
Cemalettın Ulusoy
Mehmet T a y l a n
Süleyman Gökalp
Mithat Uzun
Hüsamettin Enç
Kocaeli
İl Seçim K . B .
Merkez
Gebze
Gölcük
Karamürsel
Kandıra
Kaynarca
İlçesi
»
»
Derviş A l i Oktay
A l i Rıza Önen
N a m l Göksün
Talât Uras
Atıf Seyhun
M . A t a Ataoğlu
Ömer F a r u k E s i n
Yüksek Gülçür
Konya
İl Seçim K .
Merkez
İlçesi
Akşehir
Beyşehir
Bozkır
Cihanbeyli
Çumra
Ereğli
Ermenak
Hadım
Karaman
Ilgın
Karapınar
Kadınhanı
Seydişehir
Yunak
Doğanhisar
Kulu
Sarayönü
Cevdet C a n
Reşat K e s k i n
Refik Anadol
İbrahim H a l i l A t a c a n
Ömer özelçi
H a s a n F e h m i Yurtsever, hasta
olup işe başlamasına
kadar A d ­
nan Başçı.
E d i p Üstün
H a s a n Basri Doğru
Ahmet A k s u
H a y r i Devrim
Osman N u r i Nebioğlu
M u r a t İsmet Teksoy
A l i Rıza özyol
Turgut K a y a Ülkü
Hasan Tahsin Uğur
H a l i l Deniz
M i t h a t Turan E r t e n
Tacettin Kâtipoğlu
Sezai E r d e m i r
Eyüp Sabri Leblebicioğlu
İlçesi
Altıntaş
Emet
Gediz
Tavşanlı
Domaniç
Simav
»
Nuri Pekin
H a d i Gürün
Tahır Boynukalın
Saim Dinçaslan
Şerafettın Canpolat, işe başlama­
sına kadar Muammer Yılmazoğlu
Tevfık E r d e m
Emin Ayer
Selâhattın E r g i n
irfan Atay
Akçadağ
Arapkir
Arguvan
Darende
Doğanşehir
Hekimhan
Pütürge
İlçesi
»
»
>
»
Yeşilyurt
M a z h a r Saraçoğlu
Mustafa Tarkan
Şemsettin E r k m e n
Sedat A k s o y
K e m a l özcan
Hulusi Görünür
Abdullah Karahan
Hüseyin Cahit Bozatlı
A z i z Akın
K e m a l Akgüner, bunun işe başla­
masına kadar A b d i özen.
Faik Barut
Manisa
İl Seçim K . B .
Merkez
İlçesi
Kula
Salihli
Soma
Turgutlu
Selendi
Sarıgöl
Saruhanlı
Hüseyin E r s m
Nejat E z l e n
N a i l Eşrefoğlu
Hamdı Türkmen
Cengiz E r k u t , bunun ise başlama­
sına kadar 1. Hakkı Gürcan
İbrahim Pamukçu
M i t h a t Anıl
Nurettin İstemi
M u s t a f a önal
A y n u r E k r e m Gündoğ
N a z i f Pamır
Hasan özyiğit
Maraş
İl Seçim K . B .
Merkez
İlçesi
Afşin
Elbistan
Göksün
Andırın
Pazarcık
Türkoğlu
Bedia Çaylı
Kâzım Günay
Mukremın Poyraz
Mahmut Çözgener
Zeki Turan
E m i n Çağlayan
1. Hakkı Cebıoğlu
K e m a l Sevıner
A l i Aydağ
Mardin
İl Seçim K . B .
Merkez
İlçesi
Cizre
Derik
Gercüş
İdil
Kızıltepe
Mazıdağı
Midyat
Nusaybin
Savur
Ahmet Z i y a Saygıner
A h m e t A k i f özgür
Fuat Bilgin
Muslüm Çalışkan
A H i k m e t Göksu
Tuncer Onar
Osman Erdemer
Nejat özyücel
A v n i Besen
Cemil Saatçıoğlu
Gültekin Bulgaz
A h m e t K a r a h a n , bunun işe başla­
masına kadar Mesut Gürsu
özer Üçlü
H . Bilgiç Döğerli
Ömerli
Silopi
İl Seçim K . B .
Merkez
Bodrum
Datça
Fethiye
Köyceğiz
Marmaris
Mılâs
Yatağan
Ula
İlçesi
»
>
»
Mehmet Üstünel
Tevık Ülkü
Memduh ö k t e m
Muammer Boduroğlu
Mehmet Şanlı
Mehmet N u r i D e v r i m
K e m a l Türdü
Kâzım Demirua
Şefik Seren
Salih A k e r
Muhittin özer
Muş
Malatya
İl Seçim K . B .
Merkez
Akhisar
Alaşehir
Demirci
Gördes
Kırkağaç
Muğla
Kütahya
İl Seçim K . B .
Merkez
17 ARALIK 1960
(Resmî Gazete)
İlçesi
Hakkı Melikoğlu
F e t h i özdural
L & m i a Edgü
İl Seçim K . B .
Merkez
İlçesi
Bulanık
Malazgirt
Varto
Cafer T a y y a r Günay
Ömer Lütfü Tarım
Sadi Sayın
K e n a n A y s a n , bunun işe başlama­
sına kadar Ferudun Çağlar
B e k i r A l p a s l a n , bunun işe başla­
masına kadar Turgut K u t l a y
Necmettin Decdeli, bunun işe baş
lamasına kadar A h m e t önercan.
Nevşehir
İl Seçim K . B .
Merkez
Avanos
Gülşehir
Ürgüp
tlessi
İzzettin Arıkan
K e m a l Sürmeli
Mehmet Çakıroğlu
M u s t a f a Tüfekçi
A l i özel
H a m z a A k a t , bunun işe başlama
sına k a d a r Münir Kahramaaoğlu.
17 A R A L I K
»erinkuyu
ozaklı
îacıbektaş
Sahıif
im
İlçesi
>
Sıtkı Akgün
Mehmet E r e n
Nejat A y r a l
Niğde
l Seçim K . B ,
lerkez
ıksaray
îor
îamardı
Ilukışla
>rtaköy
İlçesi
>
>
Cemil M u h t a r Söylemez
Orhan Kalyoncu
M u h a r r e m Uzgünpınar
N i h a l Doğu
Ferit Eren
Salih O r a i
K e m a l Sağıroğlu
i b r a h i m Yiğidim
Ordu
1 Seçim K . B .
lerkez
'atsa
îölköy
îesudiye
•erşembe
Inye
.kkuş
Ilubey
vybastı
Cumru
Corgan
İlçesi
»
>
>
»
»
»
Lütfi K a y n a k
A l i Sezai
H i l m i özel
Hüseyin E r d e m
A l i Paçacıoğlu
A l i Göktürk
A v n i Kavaklı
Celâl A n k a n
Oktay K a r a a t a
A s l a n özaslan
İsmail E r b a y
Orhan A c a r s o y
Derviş özçelik
Bize
1 Seçim K . B .
lerkez
ırdeşen
îayeli
kizdere
nndıklı
•azar
;alkandere
îamlıhemşin
İlçesi
»
>
>
>
Cavit ö k t e m
Talât Mısırlıoğlu
Meliha Münüre Gürcan
N u r i Morgun
H i k m e t Taşkın
A n i b a l Göksu
Osman Şen
İzzet Buharahoğlu
A l i Şefik B a r a n
İsmail R a m i Şakıyan
Samsun
1 Seçim K . B .
lerkez
alaçam
îafra
îarşamba
îavza
Cavak
Adik
'erme
İlçesi
>
»
»
Vezirköprü
Nuri Erkan
Sabahat Kurtuluş
M u s t a f a Çalgüner
Şükrü A n a r
Hilmi Erdemir
Salâhattin lyigün
Hüseyin K a h v e c i
Selâhattin Bulak
N e c a t i Büyükdemirtaş
Turgut E r t e m
Ömer F a r u k T i p i
Siirt
1 Seçim K . B .
.lerkez
İlçesi
?aykan
>
îeşiri
>
3ruh
Cozluk
îurtalan
iason
;irvan
irnak
•ervari
'-atman
»
»
>
H a m i t Mesutoğlu
Abbas F a h r i Akın
Şerif A l ) A k s e l
T u r a n Tmaztepe
Mehmet Tunalı
N a i l Çelepoğlu
Mesut Aktürk
Ahmet Ragıp özal
Ahmet A k e r
M u s t a f a A k s o y , bunun işe baş­
lamasına kadar N u r i M u r a t
A d i l Seyrek
A l i Tunaşar
H a s a n özsoylu
Sinop
Seçim K. B,
tleesi
Nafiz Tapanoğlu
Mehmet Ungan
Cevdet Kocaman
Ayancık
Boyabat
Gerze
Durağan
Türkeli
Erfelek
İlçesi
Hilmi
Cahit
Behiz
Bekir
Hilmi
Hilmi
2789
Karakadılar
Kayı
Zırtlıoğlu
Yılmaz
Düzenli
Moldur
Sivas
İl Seçim K . B .
Merkez
Divriği
Gemerek
Gürün
Hafik
imranlı
Kangal
Şarkışla
Koyulhisar
Suşehri
Yıldızeli
Zara
Hcesi
>
>
»
>
»
Kemal Erdem
Tevfik A h i s k a
İrfan Taşçı oğlu
Muallâ B a y a r
Nusret Ünal, bunun işe başlama­
sına kadar Selçuk Tüzün
Zahit özbulak
Cengiz Seçkin
Mehmet Evcioğlu
Saim Inselel
Zeki Tatlıöz
Şemsettin Peşkircioğlu
Mehmet Z i y a Sirkecioğlu
A h m e t T u r a n Soğancıoğlu
Nejat Özkan
Tekirdağ
II Seçim K . B .
Merkez
İlçesi
Çorlu
Hayrabolu
Malkara
Saray
Şarköy
Muratlı
Çerkezköy
K e m a l Ecevit
Bahattin Sümer
Kemal E r k
Hicret Abışka
E s a t Üstün
M u s a Çulha
H a s a n F u a t önel
S a l i m Yamanel
Salih Turgut Yücebilgin
Sami. Islâmoğlu
Tokat
t i Seçim K . B .
Merkez
ilçesi
Artova
Erbaa
Niksar
Reşadiye
Turhal
Zile
Alrnus
M a h i r özkurt
Rıfat Çiğdem
H a s a n özgümüş
Ahmet i h s a n Berksun
M . Kemal A k a
E n v e r özlü
Hasan Yıldırım
Namık tmamoğlu
Celâlettin Oğan
Abdullah B e r k s u n
Trabzon
İl Seçim K . B .
Merkez
ilçesi
Akçaabat
Araklı
Çaykara
Maçka
Of
Sürmene
Vakfıkebir
Arsin
Yomra
Tonya
M u r a t Yangaçoğlu
Galip Eminoğlu
K e m a l Ergüney
Salih Pürselin
Süleyman N a c i Malkoç
Mehmet Zeki özel
T a h i r Nevzat Doğan
Zehra Pandor
Müfit S a k a
A l i Rıza Çolak
Mustafa Yanık
Cahit Çulha
Süleyman A l b a y r a k
Tunceli
II Seçim K . B.
Merkez
Çemişkezek
Hozat
Mazgirt
Nazimiye
Ovacık
Pertek
Pülümür
Hees!
»
>
>
»
İsmail Necati Tahmisoğlu
A l i Haydar A k d i k
Ahmet Cemal Güzey
Behçet Direkçi
M a c i t Başesen
Hüseyin Özkan
Öademir Akıncı
A l i Şenerli
Kâzım Yücel
H a m i t Özdemlr
Yozgat
Urfa
îl Seçim K . B .
Merkez
Akçakale
Birecik
Bozova
Halfeti
Hilvan
Siverek
Suruç
Viranşehir
tlcesi
>
»
»
»
>
>
t l Seçim K . B .
Merkez
Ömer H u l u s i özben
Hilmi Erdem
Şemsettin Işık
M u a m m e r Elçin
Seyfettin Çıplakoğlu
A l i Galip Dinçel
Süleyman A l p Demir
Mehmet F a h r i Ildız
Ahmet öğüt
Salt Çeşmlgll
Ahmet Sargı»
Akdağmadeni
Boğazlıyan
Çayıralan
Çekerek
Sorgun
Yerköy
Şefaatli
Sarıkaya
Banaz
Eşme
Karahallı
Sivaslı
Ulubey
Başkale
Çatak
Erciş
Gevaş
Gürpınar
Muradly»
Özalp
»
»
»
»
>
îlotsl
»
»
ı>
»
tloesi
»
>
>
»
»
Bartın
Devrek
Şerafettin B i l g i n
Fevai Feşkircloglu
Cemal T u r k k a n
E t h e m Yelbaç
Cemal Kayı
Çaycuma
Eflani
Ereğli
Karabük
Safranbolu
Ulus
Kurucaşila
M u s t a f a Güven
Yılmaz öztuş
M u s t a f a Kâtipoğlu
Osman Kadıoğlu
Tevfik M a t y a h
Mehmet Dündar
N e j a t Göksu
II Seçim K . B .
Merkez
Z i y a Ergüven
A H Genceroglu
Şefik Simav
Behçet B a r a n
Celâl Kayserllioğlu
A l i Galip Çakıroglu
Mehmet Şekerci
Kâzım R u h i Akşit
Van
t l Seçim K . B .
Merkez
R a i f Tosyalı
Mehmet A t a c a n
Hüsnü Sellmata
Celâl N u r i Koç
Hasan Lefkeli
Hüseyin Doğan
E r o l Arıca
Saım Olgun
M u s a özdemir
Suat Ülgen
A l i Rıza Yılmaz
tlcesi
Zonguldak
Uşak
t l Seçim K . E .
Merkez
17 ARALIK 1960
(Resmî Gazete)
Sahife: 2790
Ali Naci Alp
Nazım Böğrek
H a y r e t t i n Saraçoğlu
Talât K o r k u t
Fuat Fidan
Abbas Gökçe
Şemsettin K a r a h a n
Etlıern Abacı
Mahmut Atay
Necmettin Memişoğh
tlcesi
>
»
tilerde i l temsilcisi k u r u l u başkanlarının herhangi bir suretle gay­
bubetleri halinde en yüksek dereceli hâkim olan ilce delege seçme k u r u l u
başkanının, i l temsilci seçme k u r u l u başkanlığını, ve listede adı yazılı diğer
hâkim de merkez ilce delege seçme k u r u l u başkanlığını i f a ederler.
İlçelerde, ilce delege seçme k u r u l u başkanının herhangi b i r sebeple
gaybubeti halinde kendisinden sonra gelen en kıdemli hâkim k u r u l baş­
kanlığını deruhte eder.
Tek sulh hâkimi bulunan k a z a l a r d a hâkimin gaybubetinde
selâhiyetle gönderilecek hâkim k u r u l başkanlığını yapar.
ise,
Tayinler
İçişleri Bakanlığından;
F e t h i Ortaç'ın 1250 l i r a kadro maaşlı İstanbul İşçi Sigortaları K u r u m u
Ord. K d . Bnb. dan E m e k l i Hüsamettin Öner'in 1100 l i r a kadro m a ­
aşlı A n k a r a Buharlıtren Depo Müdürlüğü S i v i l Savunma Uzmanlığına
hakkı müktesebi olan 1100 l i r a
maaşla, P . Y r b . dan
Hastanesi S i v i l Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1250 l i r a
maaşla, Top. K d . B n b . dan E m e k l i Şükrü
Görgülü'nün 1100 l i r a kadro
maaşlı T. C. Z i r a a t Bankası Genel Müdürlüğü S i v i l Savunma Uzmanlı­
E m e k l i Mehmet
ğına hakkı müktesebi olan 1100 lira maaşla, P . Y r b . dan E m e k l i H i l m i
Ar»lan'm 1250 l i r a kadro maaşlı İstanbul Türk Ticaret Bankası A n o n i m
Aktürk'ün 1250 lira kadro maaşlı i z m i r M e r k e z Bankası S i v i l Savunma
Şirketi S i v i l Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1250 l i r a m a ­
Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1250 lira maaşla, P r s . K d . Bnb. dan
aşla, J . B n b . dan E m e k l i C a v i t Oray'ın 1100 l i r a
kadro maaşlı Devlet
E m e k l i Abdülâziz Gün'ün 1100 lira kadro maaşlı İstanbul T r a m v a y i ş ­
Demiryolları A n k a r a Bölge Atelyesi S i v i l Savunma Uzmanlığına hakkı
letmesi S i v i l Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1100 lira m a ­
müktesebi olan 950 lira maaşla, P . Y r b . dan E m e k l i M . S a m l m B . D o -
aşla, P . Y r b . dan E m e k U E n v e r Ünlüsoy'un 1250 lira kadro maaşlı İzmir
ğanay'ın 1250 lira kadro maaşlı İstanbul Haliç Denizbank Hasköy T e r ­
E l e k t r i k işletmesi S i v i l
sanesi Sivil Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1250 lira m a ­
1250 l i r a maaşla, Top.
aşla, M u . Y r b . dan E m e k l i Hüseyin özpeker'in 1250 lira kadro maaşlı
kadro maaşlı B u r d u r Şeker Fabrikası S i v i l Savunma Uzmanlığına hakkı
İstanbul Zeytinburnu E t Balık K u r u m u E t Kombinası Müdürlüğü S i v i l
müktesebi olan 1250 l i r a maaşla, Top. Y r b . dan E m e k l i F u a t Koçyiğlt'in
Savunma Uzmanlığına hakkı
müktesebi olan 1250 l i r a maaşla, P . K d .
Savunma Uzmanlığına hakkı
Y r b . dan E m e k l i M . Reşat
müktesebi olajı
Kınay'ın
1250 l i r a
1250 l i r a kadro maaşlı İstanbul E t Balık K u r u m u Perakende Satış M a ­
Bnb. dan E m e k l i Davut Oral'ın 1100 lira kadro maaşlı Kırklareli A l p u l l u
ğazaları Müdürlüğü Sivil Savunma Uzmanlığına hakkı
Şeker Fabrikası S i v i l Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1100
1250 l i r a maaşla, P . Y r b . dan E m e k l i Selâhattin önder'in 1250 l i r a kadro
lira
maaşlı i z m i r Halkapınar Buharlı Depo Müdürlüğü
maaşla, Ulş. K d . B n b . dan E m e k l i M . K e m a l
Onuk'un 1100 l i r a
1250 l i r a maaşla,
müktesebi olan
S i v i l Savunma U z ­
kadro maaşlı İstanbul G a l a t a Denizbank K o r u m a Servisi Sivil Savunma
manlığına hakkı müktesebi olan
Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1100 l i r a maaşla, P,, K d . B n b . dan
E m e k l i Ömer Ertan'ın 1100 l i r a kadro maaşlı İstanbul H a s e k i H a s t a ­
P r s . K d . B n b . dan
E m e k l i Suat Candan'ın 1100 lira kadro maaşlı İstanbul Haydarpaşa L i ­
nesi S i v i l Savunsaa Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1100 l i r a maaşla,
man Müdürlüğü S i v i l Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1100
P. K d . B n b . dan E m e k U N i z a m i
lira maaşla, O r d . Y r b . dan E m e k U M . Zeki Öztürk'ün 1250 l i r a kadro
tamir Sular idaresi S i v i l Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan
Gürkaynak'm 1100 l i r a kadro maaşlı
maaşlı İstanbul Tophane Denizbank Bakım Atelyesi S i v i l Savunma U z ­
1100 l i r a maaşla, tst. K d . Bnb. dan E m e k l i H a m d i E v r e n s e l i n 1100 l i r a
manlığına hakkı müktesebi olan 1250 lira maaşla, P . Y r b . dan E m e k l i
kadro maaşlı E r z i n c a n i p l i k Fabrikası S i v i l S a v u n M a Uzmanlığına hakkı
17 ARALIK 1960
(Resmî Gazete)
müktesebi olan 1100 l i r a maaşla, İst. K d . Bnb. dan E m e k l i Behzat S a rıkayalar'ın 1100 lira kadro maaşlı İstanbul Yedıkule Atelye Müdürlüğü
S i v i l Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1100 lira maaşla, J .
K d . Bnb. dan E m e k l i Medeni T e k i n ' i n İstanbul Limanı Denizbank A m b a r ­
l a m a Servisi S i v i l Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1100
l i r a maaşla, P . K d . B n b . dan E m e k l i K e m a l Erbay'ın 1100 lira kadro
maaşlı İstanbul Çubuklu P e t r o l Ofisi Depo Müdürlüğü S i v i l Savunma
Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1100 lira maaşla, Top. K d . B n b dan
E m e k l i Mehmet Uludağ'ın 1100 l i r a kadro maaşlı Pınarhisar Çimento
Fabrikası S i v i l Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1100 lira
maaşla, Top. Y r b . dan E m e k l i K e m a l Atakan'ın 1250 lira kadro maaşlı
İstanbul Haydarpaşa Bölge A t e l y e s i S i v i l Savunma Uzmanlığına hakkı
müktesebi olan, 1250 lira maaşla, P . Y r b . dan E m e k l i Turgut Çelikel'in
1250 l i r a kadro maaşlı A n k a r a Atatürk O r m a n Çiftliği S i v i l Savunma
Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1250 lira maaşla, L v . Y r b . dan E m e k l i
H a l i t Özen'in 1250 l i r a kadro maaşlı Adapazarı Şeker Fabrikası S i v i l
Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1250 l i r a maaşla, D z . Y r b .
dan E m e k l i Hüsnü Bozer'in 1250 l i r a kadro maaşlı İstanbul Tophane
Denizcilik Bankası Yükleme ve Boşaltma
Servisi S i v i l Savunma U z ­
manlığına hakkı müktesebi olan 1250 l i r a maaşla, Sv. Y r b . dan E m e k l i
V . F e h m i Gunaçık'ın 1250 l i r a kadro maaşlı İstanbul Otobüs İşletmesi
S i v i l Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1250 Hra maaşla,
Ord. K d . Bnb. dan E m e k l i Yaşar K a r a y e r i n 1100 lira kadro maaşlı İs­
tanbul Tophane Denizbank Bakım Atelyesi S i v i l Savunma Uzmanlığına
hakkı müktesebi olan 1100 l i r a maaşla, P . K d . B n b . dan E m e k l i Ahmet
Ürer'in 1100 l i r a kadro maaşlı İstanbul Denizbank İstinye Tersanesi S i v i l
Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1100 l i r a maaşla, P . Y r b .
dan E m e k l i B e d r i Ateşer'ın 1250 lira kadro maaşlı İstanbul Çubuklu
P e t r o l Ofisi Depo Müdürlüğü S i v i l Savunma Uzmanlığına hakkı mükte­
sebi olan 1250 l i r a maaşla, K d . Bnb. dan E m e k l i Necdet S a l k u r ' u n 1100
l i r a kadro maaşlı Kocaeli Hereke Yünlü Sanayii Müessesesi Hereke F a b ­
rikası Müdürlüğü S i v i l Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan
1100 l i r a maaşla, H v . K d . B n b . dan E m e k l i K e m a l Perinçek'in 1100 lira
kadro maaşlı İstanbul Beykoz D e r i ve K u n d u r a Müessesesi S i v i l Savun­
m a Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1100 l i r a maaşla, İst. K d . B n b .
dan E m e k l i Yaşar Özmert'in 1100 l i r a kadro maaşlı İstanbul Beyoğlu
Yeniköy Daireleri Türk A n o n i m G a z Şirketi S i v i l Savunma Uzmanlığına
hakkı müktesebi olan 1100 l i r a maaşla, P . Y r b . dan E m e k l i E m i n Süman'ın 1250 l i r a kadro maaşlı İstanbul H a s e k i Hastanesi Sivil Savunma
Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1250 l i r a maaşla, P r . Y r b . dan E m e k l i
Cemal İlter'in 1250 l i r a kadro maaşlı İstanbul Belediye Başkanlığı S i v i l
Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1250 lira maaşla, Top. Y r b .
dan E m e k l i Server Ataman'ın 1250 l i r a kadro maaşlı A n k a r a Uçak F a b ­
rikası S i v i l Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1250 l i r a m a ­
aşla, J . B n b . dan E m e k l i Cemal Ersü'nün 1100 l i r a kadro maaşlı A n k a r a
E t Balık Kombinası E t Kombinası Müdürlüğü S i v i l Savunma Uzmanlı­
ğına hakkı müktesebi olan 950 lira maaşla, P . Y r b . dan E m e k l i Necmet­
t i n Ertan'ın 1250 lira kadro maaşlı İstanbul Denizbank Haliç Tersaneleri
S i v i l Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1250 l i r a maaşla, P .
K d . Bnb. dan E m e k l i A l i Suat Yılmaz'ın 1100 lira kadro maaşlı İstanbul
Denizbank İstınye Tersanesi S i v i l Savunma Uzmanlığına hakkı mükte­
sebi olan 1100 l i r a maaşla, Top. K d . Bnb. dan E m e k l i H a m d i E r d e n i z ' i n
1100 lira kadro maaşlı İstanbul G a l a t a Denizbank Şehir Hatları işletmesi
Atelyeleri S i v i l Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1100 lira
maaşla, T a n k K d . B n b . dan E m e k l i Hüseyin V a s f i Kocaeli'nin 1100 lira
kadro maaşlı A n k a r a E m e k l i Sandığı Genel Müdürlüğü S i v i l Savunma
Uzmanlığına
1100Genel
l i r a maaşla,
kadro maaşlı hakkı
A n k a müktesebi
r a E m e k l i olan
Sandığı
Müdürlüğü S i v i l Savunma
Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1100 l i r a maaşla,
107 sayılı kanunun üçüncü maddesi ile değiştirilen 85 sayılı kanuna
ek ikinci maddesinin (B) fıkrası gereğince kabul edilen kadfolara 107
sayılı kanunun 5 ve 3659 sayılı kanun hükümlerine tevfikan yeniden
tâyinleri. B a k a n l a r K u r u l u n u n 2/6/1960 gün ve 5/11 .sayılı k a r a r m a i s t i ­
naden, tensip edilmiştir.
16/11/1960
Ord. Y r b . dan E m e k l i Nusret E d i z ' i n 1250 lira kadro maaşlı İstanbul
Ziraat Bankası Beyoğlu Şubesi S i v i l Savunma Uzmanlığına hakkı mük­
tesebi olan 1250 l i r a maaşla, Ulş. K d . B n b . dan E m e k l i Lâmi Yücel'in
1100 lira kadro maaşlı İstanbul Zeytinburnu E t Balık Müdürlüğü E t
Kombinası Müdürlüğü S i v i l Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan
1100 lira maaşla, Vet. K d . B n b . dan E m e k l i F a r u k Gönen'in 1100 lira
kadro maaşlı Kırklareli Sarımsaklı Tohum Üretme Çiftliği S i v i l Savun­
m a Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1100 l i r a maaaşla, P r s . K d . B a b
dan E m e k l i Ali Gültekin'in 1100 l i r a kadro maaşlı A n k a r a M a k i n e K i m y a
Endüstrisi G a z i Fişek Fabrikası S i v i l Savunma Uzmanlığına hakkı mük­
tesebi olan 1100 lira maaşla, Sv, Y r b - dan E m e k l i A . Rıza Komsuoğlu'nun
Sahife : 2791
1250 l i r a kadro maaşlı Adapazarı Demiryol Fabrikaları Müdürlüğü S i v i l
Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1250 lira maaşla, L v . K d .
Bnb. dan E m e k l i M u s t a f a Demirhan'ın 1100 lira kadro maaşlı İstanbul
Karaağaç Kurumları Mezbaha Müdürlüğü S i v i l Savunma Uzmanlığına
hakkı müktesebi olan 1100 lira maaşla, P r s . K d Bnb. dan E m e k l i Nusret
Kaymaz'ın 1100 l i r a kadro maaşlı A n k a r a M a k i n a K i m y a Endüstrisi
Kapsül imlâ Fabrikası S i v i l Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan
1100 l i r a maaşla, I I n c i Sınıf Hesap Memurluğundan E m e k l i A b i d i n B a y raktar'ın 1250 lira kadro maaşlı A n k a r a İşçi Sigortaları K u r u m u H a s t a ­
nesi Sivil Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1250 l i r a maaşla,
P . Y r b . dan E m e k l i Muzaffer K e r m e n ' i n 1250 l i r a kadro maaşlı İstanbul
Haliç Denizbank B a l a t Atelyesi S i v i l Savunma Uzmanlığına hakkı mük­
tesebi olan 1250 lira maaşla, P . K d . Bnb. dan E m e k l i Nevzat Aşkm'ın
1100 l i r a kadro maaşlı A n k a r a M o t o r l u - T r e n Depo Amirliği Sivil S a ­
vunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1100 l i r a maaşla, O r d Y r b .
dan E m e k l i K a d i r Özerdem'in 1250 lira kadro maaşlı A n k a r a H a v a G a z
işletmesi Sivil Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1250 lira
maaşla, Sv. Y r b dan E m e k l i Cahit Özgünç'un 1250 l i r a kadro maaşlı İs­
tanbul Zeynepkâmil Doğumevi S i v i l Savunma Uzmanlığına hakkı mük­
tesebi olan 1250 lira maaşla, P . K d Bnb. dan E m e k l i Şefik Arda'nın 1100
lira kadro maaşlı İzmir H a v a Gazı işletmesi Sivil Savunma Uzmanlığına
hakkı müktesebi olan 1100 lira maaşla, P . Y r b . dan E m e k l i Haşim Özgüner'in 1250 lira kadro maaşlı İstanbul Z i r a a t Bankası G a l a t a Şubesi S i ­
v i l Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1250 l i r a maaşla, Sv.
Bnb. dan E m e k l i Necdet F i k r e t Kumluca'nın 1100 l i r a kadro maaşlı İs­
tanbul E l e k t r i k İşletmesi S i v i l Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi 950
lira maaşla, P . K d . Bnb. dan E m e k l i Alı K e m a l M u r g u z ' u n 1100 lira k a d ­
ro maaşlı İstanbul S i r k e c i Revizörlük Amirliği Sivil Savunma Uzmanlı­
ğına hakkı müktesebi olan 1100 lira maaşla, J . Y r b . dan E m e k l i Münir
Gençel'in 1250 lira kadro maaşlı A n k a r a Devlet Demiryolları M e r k e z
Hastanesi S i v i l Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1250 l i r a
maaşla, Top. Y r b . dan E m e k l i F a h i r Gürler'ın 1250 lira kadro maaşlı İs­
tanbul Güventürk A n o n i m Sigorta Şirketi Sivil Savunma Uzmanlığına
hakkı müktesebi olan 1250 lira maaşla, Top. Y r b . dan E m e k l i M u s t a f a
Tamer'in 1250 l i r a kadro maaşlı Eskişehir Şeker Fabrikası S i v i l Savun­
ma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1250 lira maaşla, P . Y r b . dan
E m e k l i Mehmet A l i Yeşeren'in 1250 l i r a kadro maaşlı İstanbul Millî R e a ­
sürans Türk A n o n i m Şirketi S i v i l Savunma Uzmanlığına hakkı mükte­
sebi olan 1250 lira maaşla, J . Y r b . dan E m e k l i Cemal Balkanlı'nın 1250
lira kadro maaşlı İstanbul Darülaceze Hastanesi S i v i l Savunma U z m a n ­
lığına hakkı müktesebi olan 1250 lira maaşla, P r s . K d . B n b . dan E m e k l i
N u r e t t i n Öncel'in 1100 lira kadro maaşlı İstanbul Haliç Denizbank C a mialtı Tersanesi S i v i l Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1100
l i r a maaşla J . Y r b . dan E m e k H M u s t a f a Gönenç'in 1250 lira kadro maaşlı
A n k a r a M a k i n e K i m y a Endüstrisi G a z i Fişek Fabrikası S i v i l Savunma
Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1250 l i r a maaşla, P . Y r b . dan E m e k l i
A H Gazezoğlu'nun 1250 l i r a kadro maaşlı İstanbul İşçi Sigortaları K u ­
r u m u Süreyya i l m e n Sanatoryumu Sivil Savunma Uzmanlığına hakkı
müktesebi olan 1250 lira maaşla, Top. Y r b . dan E m e k l i Hakkı Önder'in 1250
l i r a kadro maaşlı A n k a r a Devlet Demiryolları Buharlıtren Depo Müdür­
lüğü S i v i l Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1250 l i r a maaşla,
J . K d . Bnb. dan E m e k l i Şadi Altıngiray'ın 1100 lira kadro maaşlı İstan­
bul Türk Ticaret Bankası M e r k e z Şubesi S i v i l Savunma Uzmanlığına
hakkı müktesebi olan 1100 l i r a maaşla, P . K d . B n b . dan E m e k l i M u h i t ­
tin Menderes'in 1100 l i r a kadro maaşlı İstanbul Haliç Denizbank Balat
Atelyesi S i v i l Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1100 l i r a maaşla, J . Y r b . dan E m e k l i H . Yılmaz Özaslan'ın 1250 l i r a kadro maaşlı İstan­
bul işçi Sigortaları Nişantaşı Hastanesi S i v i l Savunma Uzmanlığına h a k kı müktesebi olan 1250 lira maaşla, P r s . K d . Bnb. dan E m e k l i M . K e m a l
Bülbülan'ın 1100 lira kadro maaşlı İzmir T u r a n Petrol Ofisi Bölge Mü­
dürlüğü Sivil Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1100 lira m a ­
aşla, J . K d . Bnb. dan E m e k l i Necmettin Tuney'in 1100 lira kadro maaşlı
İstanbul Denizbank A n o n i m Ortaklığı Genel Müdürlüğü Sivil Savunma
Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1100 lira maaşla, K u r . K d Bnb. dan
E m e k l i Rafet Başak'ın 1250 lira kadro maaşlı İstanbul Devlet D e m i r y o l ­
ları Yakacık Sanatoryumu S i v i l Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi
olan 1100 Hra maaşla, H v . Ik. K d . B n b . dan E m e k l i N i h a t Polat'ın 1100
lira kadro maaşlı A n k a r a T. Petrolleri Genel Müdürlüğü S i v i l Savunma
Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1100 l i r a maaşla,
107 sayılı kanunun 3 üncü maddesi ile değiştirilen 85 sayılı kanunun
ek İkinci maddesinin (B) fıkrası gereğine k a b u l edilen kadrolara 107
ve 108 sayılı kanunun 5 inci maddesi ve 3656, 3659 sayılı kanun hüküm­
lerine tevfikan yeniden tâyinleri B a k a n l a r K u r u l u n u n 2/6/1960 gün ve
5/11 sayılı kararına istinaden, tensip edilmiştir.
18/11/1960
StUfe: 2792
17 ARALIK 1960
(Resmî Gazete)
İçişleri Bakanlığından :
K u r . Y r b . dan E m e k l i Yılmaz Tanırcan'ın 1250 l i r a kadro maaşlı
A n k a r a S i v i l Savunma K o l e j i Müdürlüğü öğretmenliğine hakkı mükte­
sebi olan 1250 lira maaşla, L v . Bnb. dan E m e k l i Tevfık Güner'in 1100
l i r a kadro maaşlı Ticaret Bakanlığı S i v i l Savunma Uzmanlığına hakkı
müktesebi olan 1100 lira maaşla, P . K d . Bnb. dan E m e k l i F e v z i Akız'ın
1100 lira kadro maaşlı İstanbul Şişli T e r a k k i Lisesi S i v i l Savunma U z ­
manlığına hakkı müktesebi olan 1100 lira maaşla, Sv. Y r b . dan E m e k l i
Doğan Tunca'nın 1250 lira kadro maaşlı İstanbul Sütlüce E r e r Çelik Eşya
Türk A n o n i m Şirketi S i v i l Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan
1250 lira maaşla, K u r . A l b . dan E m e k l i H a y r e t t i n Girişen'in 1500 l i r a
kadro maaşlı A n k a r a Savunma Sekreterliğine hakkı müktesebi olan 1500
lira maaşla, J . Y r b . dan E m e k l i Vecdi Gülumser'in 1250 lira kadro m a ­
aşlı B u r s a M u h s i n İpeker Umurbey D o k u m a Fabrikası Sivil Savunma
Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1250 lira maaşla, P Y r b dan E m e k l i
Şevki Elçi'nin 1250 lira kadro maaşlı İstanbul T. W i l l y s Overland F a b ­
rikası A n o n i m Ortaklığı S i v i l Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi
olan 1250 lira maaşla, Ulş K d Bnb. dan E m e k l i K e n a n Sevinç'ın 1100
l i r a kadro maaşlı İzmir Karayolları II nci Bölge Mudurluğu S i v i l S a ­
vunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1100 lira maaşla, Top K u r .
A l b . dan E m e k l i A . Muazzez Tulga'nın 1500 lira kadro maaşlı A n k a r a
S i v i l Savunma İdaresi Başkanlığı Uzmanlığına hakkı müktesebi olan
1500 lira maaşla, P r s . K d . Bnb. dan E m e k l i M Zihni Kaya'nın 1100 lira
kadro maaşlı M e r s i n Çukurova Sanayii İşletmesi Türk A n o n i m Şirketi
Sivil Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1100 l i r a maaşla. Top.
K d . B n b dan E m e k l i Mehmet Şenkardeş'in 1100 l i r a kadro maaşlı İs­
tanbul Gabriyel Gabriyeloğlu Kordelâ Şeridi Lâstik Fabrikası Sivil S a ­
vunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1100 lira maaşla, P Y r b dan
E m e k l i M . A d i l Olgaçer'ın 1250 lira kadro maaşlı İstanbul Guraba H a s ­
tanesi S i v i l Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1250 lira maaşla,
M h . Y r b dan E m e k l i F i k r i Altıner'ın 1250 l i r a kadro maaşlı İstanbul
Asım ve Sabri Ülker ve Ortakları Bisküvi ve Çikolata Fabrikası Sivil
Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1250 lira maaşla, P . Y r b
dan E m e k l i V a h i t E r s o y ' u n 1250 l i r a kadro maaşlı İstanbul Türk P h i ­
lips Sanayii A n o n i m Şirketi Sivil Savunma Uzmanlığına hakkı mükte­
sebi olan 1250 lira maaşla. Top. Y r b . dan E m e k l i Şükrü Öntan'ın 1250
l i r a kadro maaşlı A f y o n Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1250
l i r a maaşla, Uçs Top K d . Bnb dan Suzi K o r k u t ' u n 1100 lira kadro
maaşlı İzmir T. T. B İşletme Atelyelerı Merkez Müdürlüğü S i v i l Savun­
ma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1100 l i r a maaşla, J Y r b dan
E m e k l i Mehmet Önder'in 1250 l i r a kadro maaşlı İstanbul Eminönü Doğan Kardeş Yayınları Matbaacılık Şirketi S i v i l Savunma Uzmanlığına
hakkı müktesebi olan 1250 l i r a maaşla, Sv. Y r b . dan E m e k l i M Şükrü
Polat'ın 1250 lira kadro maaşlı İstanbul Haydarpaşa Numune Hastanesi
S i v i l Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1250 lira maaşla P
Y r b . dan E m e k l i Osman Izgi'nın 1250 lira kadro maaşlı İstanbul İlköğretmen Okulu Sivil Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1250
l i r a maaşla, Sv. K d . Bnb dan E m e k l i Nusret Çoruh'un 1100 lira kadro
maaşlı A n k a r a Mitaş Madenî inşaatları Türk A n o n i m Şirketi Sivil S a ­
vunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1100 l i r a maaşla, O r d . Y r b
dan E m e k l i K a d r i Ezgimen'in 1250 lira kadro maaşlı İstanbul Bakırköy
Kartaltepe Derbi Lâstik Fabrikası Sivil Savunma Uzmanlığına hakkı
müktesebi olan 1250 lira maaşla, Top Y r b . dan E m e k l i Süleyman E k i n ci'nin 1250 lira kadro maaşlı İstanbul Yedıkule Verem Hastanesi Sivil
Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1250 lira maaşla, Top K d
Bnb. dan E m e k l i Hakkı Çelikkol'un 1100 lira kadro maaşlı İstanbul
Topkapı Teztaş Ticaret ve Sanayii S i v i l Savunma Uzmanlığına hakkı
müktesebi olan 1100 lira maaşla, L v . Y r b . dan E m e k l i Şakir A l p t e k i n ' i n
1250 l i r a kadro maaşlı İstanbul Yapı Enstitüsü Sivil Savunma U z m a n ­
lığına hakkı müktesebi olan 1250 lira maaşla, Top. Bnb. dan E m e k i r
Şükrü Caner'in 950 lira kadro maaşlı A n k a r a Civarı Sivil Savunma Bö­
lük Kumandanlığına hakkı müktesebi olan 950 lira maaşla, L v . K d
Bnb. dan E m e k l i Hasan Camgöz'ün 1100 l i r a kadro maaşlı A n k a r a S i v i l
Savunma K o l e j i Müdürlüğü Öğretmen yardımcılığına hakkı müktesebi
olan 1100 lira maaşla. Top. Y r b dan E m e k l i F e t h i İrtem'ın 1250 l i r a
kadro maaşlı İstanbul Beyoğlu Seyfettin A d o r a ve R a u f E r k a n B i r i k e t
İmalâthanesi Sivil Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1250 lira
maaşla, L v . K d . Bnb. dan E m e k l i Ahmet Remzi Özkanlı'nın 1250 l i r a kadro
maaşlı İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma İdaresi Başkanlığı Uzmanlığına
hakkı müktesebi olan 1100 lira maaşla, P r s . Bnb dan E m e k l i Mehmet
N u r i Murat'ın 1100 lira kadro maaşlı A n k a r a Savunma
Uzmanlığına
hakkı müktesebi olan 950 lira maaşla, Ord. Y r b dan E m e k l i F i k r e t
Eşit'in 1250 l i r a kadro maaşlı A n k a r a Şay Atelyesi S i v i l Savunma U z ­
manlığına hakkı müktesebi olan 1250 lira maaşla, P . K d . B n b . dan
E m e k l i F e y z u l l a h İbrişım'ın 1100 lira kadro maaşlı A n k a r a Karayolları
4 üncü Bölge Müdürlüğü S i v i l Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi
olan 1100 lira maaşla, P . K d . Bnb. dan E m e k l i Atıf Türkeş'in 1100 l i r a
kadro maaşlı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Sivil Savunma U z m a n ­
lığına hakkı müktesebi olan 1100 lira maaşla, M h . Y r b . dan E m e k l i M .
Cihadettin E r e l ' i n 1250 lira kadro maaşlı İstanbul E l k a Elyaflı Plâka
Sanayii Türk A n o n i m Şirketi S i v i l Savunma Uzmanlığına hakkı mükte­
sebi olan 1250 lira maaşla, P . Y r b . dan E m e k l i A r i f Özer'in 1250 lira
kadro maaşlı İzmir Devlet Su İşleri 11 ıncı Bölge Müdürlüğü S i v i l S a ­
vunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1250 lira maaşla, J . K d B n b .
dan E m e k l i H . Tahsin Önal'ın 1100 l i r a kadro maaşlı M a l a t y a Y . T . ve
işletme Atelyelerı Merkez Müdürlüğü S i v i l Savunma Uzmanlığına hakkı
müktesebi olan 1100 lira maaşla, Top. K d . Bnb. dan E m e k l i Salih Özçakmak'ın 1100 lira kadro maaşlı İzmir Şarap Fabrikası S i v i l Savunma
Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1100 l i r a maaşla, K u r A l b dan
E m e k l i Mustafa Erdoğan'ın 1500 lira kadro maaşlı İçişleri Bakanlığı
Sivil Savunma İdaresi Başkanlığı Uzmanlığına hakkı
müktesebi olan
1500 lira maaşla, II nci Sınıf Muamele Memurluğundan E m e k l i Muzaffer
Onat'ın 1250 lira kadro maaşlı Aydın Sanat Enstitüsü S i v i l Savunma
Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1250 lira maaşla, H v . K d . B n b dan
E m e k l i Ahmet Yıldam'ın 1100 lira kadro maaşlı i z m i r Kız Lisesi S i v i l
Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1100 lira maaşla, H v O r d .
Alb. dan E m e k l i H a y r e t t i n Öner'in 1500 l i r a kadro maaşlı A n k a r a S a ­
nayii Bakanlığı I inci Sanayii Bölge S i v i l Savunma Uzmanlığına hakkı
müktesebi olan 1500 l i r a maaşla, P . A l b dan E m e k l i Ragıp Özar'ın 1500
lira kadro maaşlı Ulaştırma Bakanlığı S i v i l Savunma Uzmanlığına hakkı
müktesebi olan 1500 lira maaşla, J . Y z b dan E m e k l i Mehmet P a k e r ' i n
1100 lira kadro maaşlı İstanbul Şişli Çocuk Hastanesi Sivil Savunma
Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 700 lira maaşla, Top K d . Y z b dan
E m e k l L M u s t a f a Köksu'nun 1100 lira kadro maaşlı İstanbul Beykoz Shell
Comp. Akaryakıt Deposu Teneke Fabrikası Sivil Savunma Uzmanlığına
hakkı müktesebi olan 800 lira maaşla, J . K d Bnb. dan E m e k l i A N u ­
rettin Yurttaş'ın 1100 l i r a kadro maaşlı B u r s a Temızış D o k u m a K o m .
Şirketi S i v i l Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1100 lira m a ­
aşla, Sv. K d B n b . dan E m e k l i Mehmet İnce'nın 1100 lira kadro maaşlı
A n k a r a Mınneapells Moline T. Traktör.Anonim Şirketi S i v i l Savunma
Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1100 lira maaşla, P r s K d Bnb dan
E m e k l i Muzaffer Şengünay'ın 1100 lira kadro maaşlı İstanbul Bakırköy
Derbı Lâstik Fabrikası K o l e k t i f Ortaklığı Sivil Savunma Uzmanlığına
hakkı müktesebi olan 1100 lira maaşla, M a k i n e ve K i m y a Endüstrisi K u ­
rumu Kırıkkale Top, Tüfek Fabrikası idare Müdürü İrfan M e r e y ' i n 1100
l i r a kadro maaşlı İstanbul Tekel Müdürlüğü S i v i l Savunma Uzmanlığına
almakta olduğu 1100 lira maaşla,
85 sayılı kanunun 34, 107 sayılı kanunun 5 ve 108 sayılı kanunun
3 üncü maddelerine göre naklen ve yeniden tâyinleri B a k a n l a r K u r u l u ­
nun 2/6/1960 gün ve 5/11 sayılı kararına istinaden, tensip edilmiştir.
21/11/1960
Çalışma Bakanlığından :
1750 lira aylıklı Savunma Sekreterliğine 1500 lira aylıklı Araştırma
K u r u l u Başkanlığı üyeliğinde 4598 sayılı kanunun 4 üncü maddesine i s t i ­
naden 2000 lira aylık a l m a k t a olan ve bu aylıkta 3 yıllık terfi süresini
i k m a l etmiş bulunan Mahmut Celâlettin Dinçer'ın aynı kanunun 4 üncü
maddesi gereğince 2.000 -100 l i r a aylıkla terfian tâyini B a k a n l a r K u r u ­
lunun 2/6/1960 t a r i h ve 5/11 sayılı k a r a r m a istinaden tensip olunmuştur.
29/11/1960
1500 lira aylıklı Savunma Uzmanlığına E m e k l i K u r m a y A l b a y i b ­
rahim E k e ' n i n 1500 l i r a aylıkla tâyini B a k a n l a r K u r u l u n u n 2/6/1960"
tarihli ve 5/11 sayılı kararına istinaden tensip edilmiştir.
30/11/1960
1500 l i r a aylıklı Savunma Uzmanlığına E m e k l i
Personel A l b a y
Mehmet Cezat Güngör'ün 1500 l i r a aylıkla tâyini B a k a n l a r K u r u l u n u n
2/6/1960 tarihU ve 5/11 sayılı kararına istinaden tensip edilmiştir.
29/11/1860
17 ARALIK 1960
Sahife:2793
(Resmi Gazete)
İLÂNLAR
M . S. B. 2 N o . lu Satın A l m a Komisyonu
Başkanlığından
Kapalı z a r f l a 5 k a l e m bastansıyon yeraltı kablosu satın alınacak­
tır. Muhammen bedeli 228.325 lira muvakkat teminatı 12.667 liradır i h a ­
lesi : 26/12/1960 Pazartesi gunu saat 11 de Komisyonda yapılacaktır.
Teklif mektuplarının bir saat evvel Komisyona verilmesi lâzımdır Pos­
tada gecikmeler kabul edilmez evsaf ve şartnameyi Komisyonda ve i s ­
tanbul L v . A . l i g i ilân kısmmda görülür.
4638 /4-3
bileceği g i b i her kalem akü ayrı isteklilere de ihale edilebilir. E v s a f ve
şartnamesi Komisyonda ve İstanbul L v . A . llğl ilân kısmında görülür.
Cinsi
Miktarı
adet
M . bedel
lira
M . teminat
lira
713
825
2100
2738
Akü 6 V . 90-120 A m p .
Akü 6 V . 100-120
»
Akü 12 V . 38- 45
»
Akü 12 V . 90-100
»
50
50
100
100
9500
11000
28000
36500
4 K a l e m Akünün tamamı
300
85000
5500
4764 / 4-1
Kapalı z a r f l a 3 kalem dalgıç tipi su tulumbası satın alınacaktır.
Muhammen bedeli 49350 lira muvakkat teminatı 3750 liradır ihalesi
29/12/1960 Perşembe günü saat 11.30 da Komisyonda yapılacaktır. T e k l i f
mektuplarınm bir saat evvel Komisyona verilmesi lâzımdır. Postada ge­
cikmeler kabul edilmez. E v s a f ve şartnamesi Komisyonda ve İstanbul
Levazım Amirliği İlân kısmmda görülür.
4701 /4-2
Kapalı z a r f l a 3 k a l e m yangın cihazı satın alınacaktır. Muhammen
bedeli 130.225 lira muvakkat teminatı 7762 liradır, ihalesi 29/12/1960
Perşembe günü saat 15.30 da Komisyonda yapılacaktır. Teklif mektup­
larının bir saat evvel Komisyona verilmesi lâzımdır. Postada gecikmeler
kabul edilmez. E v s a f ve şartnamesi Komisyonda ve İstanbul L v . A m i r ­
liği ilân kısmmda görülür.
4702 /4-2
Kapalı z a r f l a aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedeli ve muvak­
kat teminatı yazılı haki \ r kışlık elbiselik kumaş satın alınacaktır i h a ­
lesi 29/12/1960 Perşembe gunu saat 11 de Komisyonda yapılacaktır. Tek­
lif mektuplarının bir saat evvel Komisyona verilmesi lâzımdır. Postada
gecikmeler kabul edilmez. Aşağıda olduğu gibi tamamı bir istekliye ihale
edilebileceğine göre 35.000 metreler halinde ayrı ayrı isteklilere de ihale
edilebilir. B u işe ait evsaf, şartname ve numunesi Komisyonda ve i s t a n ­
bul L v . Amirliği ilân kısmmda görülür.
Kapalı zarfla 9 kalem G M C . ve 11 kalem Jeep malzemesi satın
alınacaktır Muhammen bedeli 447 285 lira muvakkat teminatı 21642
liradır, ihalesi 3 Ocak 1961 Salı günü saat 11.30 da Komisyonda yapı­
lacaktır. T e k l i f mektuplarının bir saat evvel Komisyona verilmesi lâ­
zımdır. Postada gecikmeler kabul edilmez.
E v s a f ve şartnamesi K o ­
misyonda ve İstanbul L v . A . l i g i ilân kısmmda görülür.
4765 / 4-1
Pazarlıkla 2 aded Thermoblog cihazı satın alınacaktır. Muhammen
bedeli 35 000 lira katî teminat akçesi 5250 liradır, ihalesi 5 Ocak 1961
Perşembe günü saat 10 30 da Komisyonda yapılacaktır E v s a f ve şart­
namesi Komisyonda ve İstanbul L v . Amirliği ilân kısmında görülür.
4766 / 4-1
M . S. B . 4 N o . îu Satın A l m a Komisyonu
Başkanlığından
Kapalı zarf usulü ile 75 000 aded 250 M g r . lık kloramphenicol alı­
nacaktır T a h m i n i bedeli 50 250 lira olup geçici teminatı 3.762,50 liradır
Şartnameler hergün öğleden evvel Komisyonda ve İstanbul Levazım
Amirliğinde görülebilir.
Taliplerin 2490 sayılı kanunun hükümleri dairesinde hazırlıyacakları teklif zarflarını ihale saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde
Komisyon Başkanlığına vermeleri. Posta ile gönderilecek z a r f l a r d a k i ge­
cikmeler hiç bir suretle kabul edilmez.
4665 / 4-2
P a r t i l e r e girecekler İçin
Cinsi
Miktarı
metre
M u h . bedeli
lira
H a k i er kışlık elbiselik kumaş
35 000
880.250
»
>
»
»
>
35 000
880.250
»
>
»
>
»
35 000
880.250
Tamamına girecekler için
H a k i er kışlık elbiselik kumaş
140.000
3.521.000
M . teminatı
lira
38.960
38 960
38.960
119.380
4703 / 4-2
Kapalı z a r f l a evsaf ve şartnamesi dahilinde 150 adet oto aküsü sa­
tın alınacaktır. M u h a m m e n bedeli 45.000 lira m u v a k k a t teminatı 3375
Uradır, ihalesi 5 Ocak 1961 Perşembe günü saat 1130 da Komisyonda
yapılacaktır. E v s a f ve şartnamesi Komisyonda ve İstanbul L v . A . lıği
ilân kısmında görülür.
isteklilerin teklif mektuplarını bir saat evvel K o m i s y o n a vermeleri
lâzımdır. Postada gecikmeler kabul edilmez.
4763 / 4-1
Kapalı z a r f l a aşağıda cins ve miktarı yazılı akü satınalınacaktır.
i h a l e s i 5 Ocak 1961 saat 1100 de (Perşembe gunu) Komisyonda yapı­
lacaktır. TekUf mektuplarının bir saat evvel Komisyona verilmesi lâzım­
dır. Postada gecikmeler k a b u l edilmez tamamı bir İstekliye ihale edile-
Kapalı zarf usulü ile Diyarbakır'da depo inşaatı yaptırılacak Keşif
bedeli 1.020.412,42 lira olup geçici teminatı 44 365 liradır, ihalesi :
30/12/1960 C u m a günü saat 11.00 de Komisyonda yapılacaktır. Keşif ve
şartnameler hergün öğleden evvel Komisyonda ve İstanbul Levazım
Amirliğinde görülebilir.
isteklilerin ihale gününden en az üç gün evvel H v . K v v Inş G r p .
Bşk. müracaat ile yeterlik belgesi almaları şarttır. Taliplerin 2490 sayılı
kanunun" hükümleri
dairesinde hazırlıyacakları teklif
zarflarını İhale
saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına
vermeleri Posta ile gönderilecek z a r f l a r d a k i gecikmeler hiç bir Buretle
kabul edilmez.
4666 / 4-2
Kapalı zarf usuliyle üç boy üzerine 3250 kutu şırınga İğnesi alına­
caktır. T a h bedeli 39 000 lira olup geçici teminatı 2.925 Uradır, ihalesi
5/1/1961 Perşembe günü saat 11 de Komisyonda yapılacaktır. Şartna­
meler her gün öğleden evvel Komisyonda ve i s t . L v . A . liginde görüle­
bilir. Taliplerin 2490 sayılı kanunun hükümleri dairesinde hazırlıyacak­
ları teklif zarflarını ihale saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde
Komisyon Başkanlığına vermeleri. Posta ile gönderilecek zarflardaki ge­
cikmeler hiç bir suretle kabul edilmez, iğnelerin tamamı bir mütaahhıde
ihale edileceği gibi her cins iğnenin yarısından az olmamak üzere i k i
mütaahhıde de ihale edilebilir.
4736 / 4-1
StMfe: '¿794
{Resmî Gazete)
tsmensm
QMECSu»4at£SXES<)
Bayındırlık Bakanlığından :
Karayolları U m u m Müdürlüğünden:
Döşemelik ve perdelik kumaş lhlnı
1 — T. B . M . M . yeni binasının tefriş ve tezyin işlerinde kullanıl­
m a k üzere ve aşağıdaki 4 k r u p a tefrik edilmiş olan çeşitli döşemelik ve
perdelik kumaşlar, (Kapalı zarf) usulü ile fiyat teklifi esasma göre ayrı
ayrı ihale edilecektir.
2 — E k s i l t m e , 30/12/1960 C u m a günü saat 16 da Yapı ve îmar iş­
leri E k s i l t m e Komisyonunda yapılacaktır.
3 — Gruplar şöyledir :
I — B i r i n c i grup suni ipekli kumaşlar muhammen bedeli 200.000,—
TL.
M u v a k k a t teminat
I I — i k i n c i grup suni ipekli kumaşlar,
Muhammen bedeli
M u v a k k a t teminat
I I I — Yünlü kumaşlar muhammen bedeli
M u v a k k a t teminat
r v — Çeşitli fantazi kumaşlar
Muhammen bedeli
1 — Mevcut idari ve fenni şartnamesindekl vasıf ve esaslar dahi­
linde 3"50 ton ozaht kâğıdı açık eksiltme usulü ile satın alınacaktır. T a h ­
mini bedeli 12.180,— m u v a k k a t teminatı 913,50 T . L . sidir.
2 — E k s i l t m e ve ihale 21 Aralık 1960 Çarşamba gtinil saat 10,30
da Ankara-Yenişehir - T u n a Caddesi - T u n a H a n K a t 3 de Karayolları
Malzeme Şubesi Müdürlüğünde yapılacaktır. ŞartDameler aynı yerden
bedelsiz o l a r a k ' alınabilir. Taliplerin belirtilen gün ve saatte teminat
makbuz veya mektupları ve diğer müspit evrakı ile b i r l i k t e K o m i s y o n a
başvurmaları ilân olunur.
4582 /4-4
11.250,— T l .
175 000,—
10 000,—
275 000,—
14.750,—
350.000,—
»
>
»
»
»
M u v a k k a t teminat
17.750,— »
4 — H e r grup ayrı ayrı ihale mevzuu olmakla beraber, müstakil
ihale durumu bozulmadan, b i r kaçz için aynı zamanda fiyat teklifinde
bulunmak mümkündür.
5 — E k s i l t m e şartnamesi ve ekleri (25,—) lira mukabilinde Yapı
ve i m a r işleri Reisliğinden alınabilir. Numuneler Y e n i Meclis binası i ş ­
letme F e n Heyeti Müdürlüğünde görülebilir.
6 — istekliler yeterlik belgesi almak üzere, eksiltmesine talip o l ­
dukları gruplardakı kumaşları temin edebileceklerini isbata y a r a r bel­
geler ve numunesine göre dolduracakları (Durum beyannameleri) ile b i r ­
likte, en geç 26/12/1960 Pazartesi akşamına kadar müracaat edeceklerdir.
7 — Teklifler usulüne göre hazırlanmış olarak eksiltme günü saat
35 e kadar Komisyon Reisliğine verilecektir.
4692/4-2
Bakanlığımız inşaat Reisliği için i k i aded aparatlı
alınacaktır.
17 ARALIK i960
resim
masası
Işın muhammen bedeli |(5.200,—) beş b i n İki yüz, geçici teminâtı
(390,—) üç yüz doksan liradır.
E k s i l t m e 21/12/1960 Çarşamba günü saat 15 t e Bakanlık Malzeme
Müdürlüğünde toplanacak Malzeme E k s i l t m e Komisyonunca açık eksilt­
me UBüUyle yapılacaktır.
B u işe <alt şartname Bakanlık Malzeme Müdürlüğünden bedelsiz
olarak temm edilebilir.
isteklilerin belirli gün v e saatte K o m i s y o n d a hazır bulunmaları ilân
olunur.
4758/1-1
Türkiye Çimento Sanayii T . A Ş. U m u m Müdürlüğünden :
Dövizi Şlrketimizce I C A dan temin edilmek suretiyle Magnezit Ateş
Tuğlası ve buna uygun Magnezit harç satın alınacaktır.
Ateş Tuğlası ve harca alt tekliflerin en geç 28 Aralık 1960 günü s a ­
at 14.00 e kadar şirketimizde bulundurulması zaruridir.
B u ihaleye ait teknik ve idari şartnameler şirketimizin A n k a r a K a ­
vaklıdere'deki Merkebinden veya İstanbul i r t i b a t Müdürlüğünden temin
olunabilir.
4C03 14.-2
1 — Fabrikalarımız için 300 ton Sllpeps satın alınacaktır.
2 — Mezkûr malzemeye ait idari ve teknik şartname mesai saatcrı dâhiJıade A n k a r a ' d a U m u m Müdürlük Ticaret Servisinden, Istanml'da Perşembe Pazarı A r a p k a y y u m Sokak Güzel i z m i r H a n d a k i i r t i b a t
Müdürlüğümüzden temin edilebilir.
3 — T e k l i f l e r i n engeç 16 Ocak 1Ö61 tarihine rasthyan Pazartesi
Ünü saat 15 e kadaT A n k a r a ' d a U m u m Müdürlüğümüze verilmesi l a ­
mdır.
4711/4-2
Tahmini
bedeli
Geçici
teminatı
Açık' eksiltmeye konulan mevzu
Miktarı
Evrakı matbua baskı işi
Marangoz daire testere tezgâhı
alımı
9 Kalem
6.560
492,—
1 Aded
7.500
562,50
Yukarıda cins, m i k t a r vesairesî yazılı ihtiyaç mevzularının açık
eksiltme u&ulü ile ihalesi 30 Aralık 1960 C u m a günü, birincisi saat 10 da,
ikincisi I I de A n k a r a - Yenişehir - T u n a Caddesi - Tıraa H a n - K a t 3
de Malzeme Şubesi Müdürlüğünde yapılacağından t a l i p l e r i n teminat ve
istenilen diğer evrakıyle birlikte belirli gün, saat ve yerde bulunmaları,
şartnamelerin aynı mahalden temin edileceği ilân olunur.
4710/4-2
Karayolları M e r k e z A t e l y e Müdürlüğünde»
Akköprü - A n k a r a
H u r d a oto dış lâstik satılacaktır
30 834,75 l i r a muhammen bedelli 991 aded hurda oto dış lâstiği 2490'
sayılı kanun gereğince kapalı zarf suretiyle satılacaktır.
ihale 28/12/1960 Çarşamba günü saat İ5.30 da A t e l y e Müdürlüğü
binasında yapılacaktır.
B u işin m u v a k k a t teminatı (2.312,60) liradır.
ihaleye ait şartname ve lâ'stik müfredat listesi bedelsiz olarak A t e l ­
ye Müdürlüğünden temin edilebilir.
isteklilerin ihale saatinden b i r saat evvel (14,30) k a d a r teklif zarf­
larını ihale komisyon başkanlığına vermeleri lâzımdır.
Postada v u k u bulacak gecikme nazara alınmaz.
4670 /4-3
Çorlu A s l i y e H u k u k Yargıçlığından:
959/338
Çorlu'nun Yenice Köyünden M u s t a f a Eroğlu tarafından S a n l a Kö­
yünden M u r a t C a n , Rüstem Düzgün, Apsemit özyürek, Y u s u f Karakaş,
îlyas Sevinç aleyhlerine açmış olduğu men'i müdahale dâvasının yapümakta olan duruşma sırasında :
A d r e s i meçhul olan Rüstem Düzgün'e iiânen gıyap kararı t e b l i ­
ğine mahkemece k a r a r verildiğinden duruşmanın bırakıldığı 7/2/1961
günü saat 9 da mahkemede hazır bulunması veya b i r vekil göndermesi
aksi halde gıyabında duruşmaya devam olunacağı lüzumu Hanen tebliğ
olunur.
4679
K a r a s u A s l i y e K u k u k Yargıçlığından :
960/190
K a r a s u ' y u n încill Mahallesinden elup halen nerede ©lduğu belli
©İmayan i b r a h i m oğlu M u s t a f a K a r a m a n ile karısı H a v v a Gün K a r a
man v e k i l H a l i m Topaloğlu aralarında çıkan boşanma dâvasının duruş­
masında :
Dâvâlının 8/12/1960 tarihli oturumunda hazır bulunmadığından h a k ­
kında gıyap kararı çıkarılmasına k a r a r , verilmiş olup ve yine duruşma­
nın bırakıldığı 19/1/1961 tarihinde gelmediği takdirde usulün 398 n c i
maddesi gereğince duruşmaya gıyabında bakılacağı gıyap kararı yerine
k a i m olmak üzere ilân olunur.
4744
(Ream! GazeteT
17 ARALIK 198»
A n k a r a Defterdarlığından :
1 — Namıkkemal Mahallesi memur konutları ihtiyacı bulunan
200/500 ebadında 1100 M2 yerli pik radyotör dilimleri 2490 sayılı k a ­
nunun 31 inci maddesine müsteniden kapalı zarf usuliyîe mubayaa edi­
lecektir.
2 — M2 s i 106 liradan 1100 Ma muhammen bedeli 116.600 liradır.
Geçici teminatı 7.080 Uradır.
3 — E k s i l t m e 23/12/1960 tarihine rashyan C u m a günü saat 15 t®
Defterdarlıkta teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapılacaktır.
4 — Şartnamesi her gün mesai saatleri dâhilinde Defterdarlık Millî
Emlâk Müdürlüğü Satış Servisinde görülebilir.
5 — T a l i p l e r i n 2490 sayılı kanunun 31 inci maddesine müsteniden
hazırlayacakları teklif mektupları, ticaret odası vesikası ve teminatları
ile en geç ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyona vermeleri
(Postada vâki gecikme kabul edilmez) lüzumu ilân olunur.
4601 /4-3
DSÎ U m u m Müdürlüğünden :
1 — DSÎ I X . Bölge Müdürlüğü mıntıkasında bulunan 280.555,44
l i r a keşif bedelli M a l a t y a - Darende grup köyleri içmesu inşaatı ihaleye
konulmuştur.
2 — İhale : 27/12/1960 -Salı günü saat 15 de A n k a r a ' d a , Kavaklı­
dere Bestekâr Sokak N o . 72 de DSÎ îçmesuları Dairesi Reisliği bina­
sında toplanacak olan DSÎ M e r k e z ihale Komisyonu
odasında kapalı
zarf usulü ile yapılacaktır.
3 — îhale tasarısı ve ekleri 19,00 l i r a bedel mukabilinde DSÎ îçme­
suları Dairesi Reisliğinden temin edilebilir.
4 — İsteklilerin, idareden alarak dolduracakları; teknik personel,
plân ve teçhizat, taahhüt altında bulunan işler beyannameleri ile D S l
mütaahhitlik karneleri, karneleri yoksa idareden alıp dolduracakları iş
beyannamesini ve bu beyannamede yazılı işleri tevsik eden evrakı mtisbltelerini, ihaleye iştirak belgesi
almak üzere
verecekleri dilekçeye
eklemeleri şarttır.
5 — İhaleye girmek isteyen şahıs ve şirketlerin, 21/12/1960 Çar­
şamba akşamına kadar, ekleri 4 üncü maddede belirtilmiş olan bir dilekçe
ile D S l İçmesularç Dairesi Reisliğine müracaat ederek, ihaleye iştirak
belgesi istemeleri lâzımdır.
B u tarihten evvel ihale tasarısı ve eklerini almamış olanlara belge
verilmez. İstekliler, belge alıp almadıklarını 23/12/1960 C u m a sabahından
itibaren Îçmesuları Dairesi Reisliğine müracaat edip öğrenebilirler.
Postada vâki gecikmeler ve telgrafla yapılacak müracaatlar k a b u l
edilmez.
6 — İhaleye girmek İsteyen şahıs ve şirketlerin D S l U m u m Mü­
dürlüğüne 14.972,22 Uralık geçici teminat vermeleri lâzımdır.
7 — İsteklilerin, teklif zarflarını 2 n c i maddede yazılı saatten 15
d a k i k a evveline kadar DSÎ Merkez İhale Komisyonu Reisliğine makbuz
mukabilinde teslim etmeleri şarttır.
Postada vâki gecikmeler k a b u l edilmez.
4693/2-2
•
A n k a r a Numune Hastanesi Baştabipliğinden :
C i n s i
Kilo
Beyaz peynir
3000
Yumurta
25000 A d .
Fiyatı
Tutan
6,00
180,00
35
8.750
M . Tem.
Düşünceler
1.350,00
21/12/1960 Çarşamba
saat 11 de kapalı zarf
656,50 21/12/1960 Çarşamba
saat 11 de açık
1 — A n k a r a N u m u n e Hastahanestaln İhtiyacı için ©lan foeyaz peynir
ve y u m u r t a eksiltmeye konulmuştur. Beyaz peynire talipler kanunun t a r i fatı dairesinde hazırlayacakları teklif mektuplarım belli gün ve saatten
bl'r saat evveline kadar komisyona vermeleri.
2 — Y u m u r t a y a taUp olanlar ticaret odası vesikası, teminat mek­
tubu veya makbuzlariyle birlikte belli gün ve saatte komisyonda bulun­
maları.
3 _ Postada vâki gecikmeler k a b u l edilmez ve şartnameler her
gün Hastahane İdaresinde görülebilir.
4569/4-4
SaMfe: 2795
sn
Devlet H a v a M e y d a n l a ! ı İşletmesi Gene! Müdürlüğünden :
|
1 — Bursa'da
yaptırılacak pist tamiratı işi kapalı zarf usuliyle
{ eksiltmeye çıkartılmıştır.
|
2 — Keşif bedeli 364.899,50 lira, olup geçici teminatı 18.346,— l i r a I dır. Geçici teminat Genel Müdürlük veznesine veya T. C. M e r k e z B a n f kasındaki 57 sayılı hesaba yatırılacaktır.
3 — B u işe ait koşjf ve şartnameler Genel Müdürlük Malzeme
Dairesi Reisliğinde, İstanbul'da Yeşilköy H a v a Limanı Başmüdürlüğün| de, Bursa'da Meydan Müdürlüğünde görülebilir.
4 — B u işin eksiltmesi 19/12/1960 tarihine tesadüf eden Pazartesi
8 günü saat 15 te A n k a r a Kıaılay İnkılâp S o k a k t a k i Genel Müdürlük b i I nasmda Alım, Satım Komisyonunda yapılacaktır.
|
5 — İsteklilerin b i r defada 200 000,— liralık bir inşaat işini yapI tıklarını gösterir belgelerim en geç 15/12/1960 günü saat 17 ye kadar
bir dilekçe ile Genel Müdürlüğe ibraz ederek, alacakları ehliyet vesika­
larını, 1960 yılı ticaret odası vesikasını, teminat mektubu ile birlikte
hazırlıyacakları kapalı zarfı eksiltme saatinden b i r saat evvel K o m i s ­
yon Başkanına vereceklerdir.
5 — İsteklilerin gerçek tek kişi veya tüzelkişi olması şarttır, (özel
veya tescil edilmemiş o r t a k l a r k a b u l edilmez)
7 — Postada vâki gecikmeler k a b u l edilmez.
4634/4-4
1 — İdaremiz ihtiyacı İçin 4 aded V o l t a j Regülatörü kapalı zart
usulü ile satın alınacaktır.
2 — Muhammen bedeli 27928.— lira olup geçici teminatı 2095.—
liradır. İşbu tominat T. C. Merkez Bankasındaki 57 sayılı hebabımızs
veya İdaremiz veznesine yatırılıp mukabilinde makbuz alınacaktır.
3 — E k s i l t m e 28/12/1960 tarihine
tesadüf eden Çarşamba güni
saat 15 de A n k a r a ' d a Genel Müdürlük Alım, Satım Komiyonunda y a
pılacaktır.
4 — B u işe ait şartname A n k a r a ' d a Genel Müdürlük Malzemı
Dairesi Reisliğinde, İstanbul'da Yeşilköy H a v a Limanı Başmüdürlüğün
de görülebiUr.
5 — İsteklilerin belirli günde ihale saatinden b i r saat evvel usulü
ne göre t a n z i m edecekleri kapalı zarflarını sözü edilen Komisyona ver
meleri şarttır.
Postada
v a k i gecikmeler
kabul
edilmez.
r
4704 / 4-2
A n k a r a VallUğindea:
A n k a r a Etimesgut Kızılay Deposunda mevcut 277.939 ton süt tozı
nun, Hakâri ve SUrt vilâyetleri hariç diğer 65 vilâyet merkezine nak
işi kapalı zarf usuliyle eksütmeye çıkarılmıştır.
Muhammen bedeli 39.926,85 l i r a olup geçici teminat 2.994,50 Uradı
İhalesi 20/12/1960 Salı günü saat 15,30 da Vilâyet Sağlık ve Sosyal Y a :
dım Müdürlüğü odasında müteşekkil komisyonda yapılacaktır Şartnarr
ve diğer lüzumlu evrak Vilâyet Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğüne
görülür.
İsteklilerin bellrU gün saat 14,30 a kadar teminat makbuz vej
mektubu, ticaret odası vesikası ve şimdiye kadar en az bu m i k t a r d a b
nakliye işini muvaffakiyetle yapmış olduklarını tevsike medar olacs
belgelerini havi usulüne göre hazırlanmış kapalı zarflarım Komlsy<
Başkanlığına vermeleri.
Poatada vâki olaeak geelkmelar k a b u l edilme*.
4540/4-4
A n k a r a İmar Müdürlüğünden :
Aşağıda numarası yazılı ada ve parseli
ihtiva eden 44450 N o .
plândan bir kopye Müdürlüğümüz ilân tahtasına asılmıştır.
ÜgıUlere duyurulur.
Kadastro ada ve parsel N o . 1961-117
4729 / 1-1
(Resmî GtaeteJ
Saiufe: 2796
Petrol Dairesi Reisliğinden :
V i z e A s l i y e H u k u k Yargıçlığından :
California Asiatic O i l Company ve Texaco Overseas Petroleum
Company Şirketleri, II No. lu A n k a r a bölgesinde 20/12/1957 ve 23/12/1957
tarihlerinde müştereken iktisap etmiş oldukları A R / C A O - TOP/464, 465,
466, 467, 468, 469 ve 4"*70 hak sıra numaralı yedi aded petrol a r a m a r u h ­
satnamelerini terk için 6/12/1960 tarihinde talepte bulundukları Petrol
Nizamnamesinin 25 İnci maddesinin 2 nci fıkrası mucibince ilân olunur.
4708
Türkiye Petrolleri Anonim' Ortaklığı, aşağıda müfredatı gösterilen
3 aded petrol arama ruhsatnamesinin taallûk ettiği sahaları 8/12/1960
tarihinden itibaren terk etmiş bulunmaktadır.
Petrol Kanununun 48 ve 49 uncu maddelerinin yukarıda i s m i yazılı
petrol hakkı sahibi şirkete t a h m i l eylediği mükellefiyetlerin yerine geti­
rilmemesi hususunda şikâyeti olanların ilân tarihinden itibaren bir yıl
zarfında dairemize müracaat etmeleri ilân olunur.
Bölgesi
Terkedilen petrol arama ruhsatnamelerinin
Ruhsat
Vilâyeti
H a k sıra N o .
No.
V No. lu Siirt
Urfa
V I N o . l u Gaziantep
>
>
17 ARALIK 19«
A R / T P O /356
AR/T.P.O./357
AR/T.P.O./358
>
172
170
171
tarihi
13/4/1957
4709
960/224
Davacı Vize'nin Sergen Nahiyesinden N a c i Çetiner vekili Vize,de
A v u k a t Şaban A k s u l u tarafından dâvâlı V i z e ' n i n Sergen
Nahiyesinde
m u k i m H a y r i y e Çetiner aleyhine ikame eylediği boşanma dâvasının m u ­
hakemesi sırasında :
Dâvâlı H a y r i y e Çetiner'in ikametgâhının meçhuliyetl sebebiyle H a ­
nen tebligat yapılmasına k a r a r verilmiştir. 21/12/1960 tarihli duruşmaya
gelmediği takdirde davetiye yerine k a i m olmak üzere ilân olunur.
4718
i m r o z A s l i y e H u k u k Yargıçlığından :
1960/54
Davacı E l e n i Çapar tarafından tstlrati Çapar aleyhine açılan ev­
lenmenin feshi ve iptali dâvasının duruşması sonunda :
Çanakkale Vilâyetinin i m r o z Kazası Tepe Köyünün hane N o 6,
cilt N o . 6 ve sahife N o 4 de kayıtlı Cramatikos kızı E l e n i Çapar ile Y o r g i
oğlu Istirati Çapar arasındaki evlenme a k t i n i n feshine dair mahkeme­
mizden sadır olan 28/11/1960 tarih ve 1960/54-68 sayılı kararın adresi
meçhul bulunan dâvâlı Istirati Çapar'a Tebligat Kanununun 28 ve mü­
taakıp maddelerine tevfikan tebliğ makamına k a i m olmak üzere keyfiyet
ilân olunur.
4717
-»•9Sanayi Bakanlığından :
Vilâyeti
Niğde
»
»
>
>
»
>
»
>
x>
>
»
»
»
»
»
»
»
»
»
>
>
D
>
>
>
»
»
»
»
»
»
Nahiye
Kazası
Ulukışla
Bor
Ulukışla
Çamardı
Merkez
Merkez
Aksaray
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Çamardı
Bor
Bor
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Aksaray
Merkez
Ulukışla
Ulukışla
Çamardı
Çamardı
Çamardı
Merkez
Çamardı
Çamardı
Ulukışla
Merkez
Merkez
Çamardı
Merkez
Merkez
Çiftehan
Ulukışla
Ulukışla
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Çamardı
Çiftehan
Kemerhisar
Çiftehan
Merkez
Merkez
Merkez
Hanobası
Şıhlar
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Kemerhisar
Kemerhisar
Merkez
Merkez
Merkez
—
—
Çiftehan
Merkez
Çiftehan
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
—
—
Merkez
Gelverl
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Çiftehan
Çiftehan
Merkez
Merkez
Çiftlik
Merkez
Merkez
Merkez
Köyü veya M e v k i i
Madenin cinsi
N o . su
Alihoca
Hallaç
Horuz
Eynelli
Dündarlı
Dündarlı
Acıpınar
Şıhlar
E s k i ve Yeniğümüş
E s k i ve Yeniğümüş
Yeniğümüş
Yeniğümüş
Bademdere
Yayla
Halaç
Ferhenk
Ferhenk
Eskiğümüş
Orhaniye
Akhisar
Eskiğümüş
Koçak
Elmalı
Yeniköy
ören
Bayemdere
Şıhlar
Yelatan
Yelatan
Krom
Demir
Krom
Demir
Manganez
Demir
Linyit
Demir
Amyant
Krom
Baryum
Çinko
Kurşun
Antimuan
Manganez
Demir
Demir
Demir
Demir
Linyit
Manganez
Demir
Grafit
Demir
Demir
Kurşun
Demir
Demir
Manganez
48/12
48/16
48/18
48/21
48/22
48/23
48/25
48/26
48/27
48/28
48/29
48/31
48/32
48/34
48/35
48/37
48/38
48/39
48/46
48/40
48/43
48/44
48/45
48/47
48/48
48/49
48/50
48/51
48/52
Hacıbekirli
Mandana
Eskiğümüş
Sulucaova
Dikilitaş
Hacıbeyli
Horoz
Alihoca
Kılan
Eskiğümüş
Kitreli
Eskiğümüş
Eskiğümüş
Burç
Linyit
Kükürt
Kurşun
Çinko
Çinko
Çinko
Demir
Demir
Amyant
Demir
Krom
Kurşun
Kurşun
Linyit
48/58
48/59
48/60
48/61
48/62
48/63
48/64
48/65
48/66
48/73
48/75
48/76
48/77
48/80
S a h i b i
E s m a /Çakın
ismail Karaduman
Sabri öncü
E m i n Yalçın
Mustafa Kolay
Mustafa Kolay
Mehmet Altınok
Refik Levent
Mustafa Durukan
Melek Yüce
Mustafa Durukan
Mustafa D u r u k a n
Halis Sungur
Henza A y n u r Türkkan
Henza A y n u r Türkkan
Refik Levent
Refik Levent
Yegenay inşaat K o l . Şti.
Surure Nakipoğlu
A Kuddusi Köse
Ratip Erdoğan
Dümeks T i c . Türk A n o . Şti.
Ramazan Erdoğan
Surure Nakipoğlu
Surure Nakipoğlu
Mehmet Levent
Süleyman özdoğan
E s a t Sevinç
Göksu Maden ve Sanayi A n o ­
nim Şti.
B a k i Tunçkanat
Mehmet Altınok
Medıha Derman
Kenan Ecemiş
Nerime A l t a n
H . Ömer Karkanç
E s m a Çakın
E s m a Çakın
Cafer Levent
Pervin Esenkova
Belkıs A l p a s l a n
M A l i Derman
Medıha D e r m a n
Mehmet Levent
M e v k i i , numara, sahip ve ihtiva ettikleri maden cinsleri yukarıda yazılı arama ruhsatnameleri maden K a n u n u n u n 42. maddesine göre hü­
kümden sakıt olmuşlardır.
Talep edilecek maden cinsinin 7426 sayılı kanuna göre M . T . A . Enstitüsü lehine takaddüm hakkı tesis olunabilecek maden cinsinin aynı
olması halinde, aşağıdaki tarihe kadar bu maden cinsi için mezkûr kanuna tevfikan Enstitü lehine teessüs edebilecek takaddüm hakkı sahası dâhilin­
de kalan kısımlar hariç olmak kayıt ve şartiyie yukarıda bulunan bilûmum ruhsatname sahaları için yeniden yapılacak müracaatların 3/5/1961
tarihinden İtibaren kabul edileceği ve alâkalıların ruhsatname sınırlarım Vilâyet i r t i b a t Memurluğundan öğrenebileceği ilân olunur.
4673
Başbakanlık Devlet Matbaası
17 Aralık 1960
RESMİ GAZETE
Sayı:10683
İÇİNDEKİLER
Kanunlar
Sayfa
160
Devlet Personel Dairesi Kurulması Hakkında Kanun
1
158
Sayılı Temsilciler Meclisi Seçimi Kanununun 26 ncı Maddesi Gereğince Adalet
Bakanlığı Merkez Kurulu Tarafından Tanzim Edilen İzahname
2
Tayinler
İçişleri Bakanlığına Dair Tayin
10
Çalışma Bakanlığına Dair Tayin
12
İlanlar
13
ithalât işlerine dair Sirküler
Download

Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336 - 1920 CUMARTESİ