DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI PERSONELİ İÇİN MESLEKİ BİLGİLER SEVİYE
TESPİT SINAVI (MBSTS) DUYURUSU
Diyanet İşleri Başkanlığı ilgili mevzuatı uyarınca;
1. Cami görevlilerinin görev yeri değişikliği,
2. Başkanlığımız personelinden başka unvanlarda görev yapmakta iken Kur’an kursu
öğreticisi, imam-hatip veya müezzin-kayyım unvanlarına müktesebi olanlar için naklen,
müktesebi olmayanlar için ilk defa naklen atamaları,
3. Kariyer unvanları basamaklarında yükselmeler,
4. Yurtdışı ile hac ve umre hizmetlerinde (hac ve umre hizmetleri için Müftü, Vaiz ve
Eğitim Görevlileri hariç) din görevlisi görevlendirmeleri,
için Başkanlıkça yapılacak sınavlara katılmak isteyen Başkanlığımız personeline yönelik
(4/B statüsünde çalışan sözleşmeli personel dahil) 24.05.2014 tarihinde Mesleki Bilgiler
Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) yapılacaktır.
I-
BAŞVURU İŞLEMLERİ
1. Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) için başvuru işlemleri ve sınav ücreti
ödemeleri 31/03/2014/-14/04/2014 tarihlerinde yapılacaktır.
2. Adaylar öncelikle http://sinav.anadolu.edu.tr/sb/ internet adresi aracılığı ile sınav
başvurularını yapacaklardır.
3. 45 TL (Kırkbeş TL KDV dâhil) sınav ücreti kredi kartıyla veya bankaya elden
ödenebilecektir.
a) Sınav ücretini kredi kartıyla ödeyecek adaylar, sınav başvurusu esnasında müracaat
ekranındaki ilgili kısımdan ödemelerini yapabileceklerdir.
b) Sınav ücreti kredi kartı yoluyla ödemeyecek adaylar, müracaatlarını internet ortamında
yaptıktan sonra, Anadolu Üniversitesi’nin T.Vakıflar Bankasındaki “Sınav Başvuru
Hesabı”ndaki “DİYANET İŞLERİ MESLEKİ BİLGİLER SEVİYE TESPİT SINAVI”
alt hesabına ücretlerini bankaya elden ödeyeceklerdir.
Sınav ücreti ödemesini bankaya elden yapan adayların ödemeleri, ücreti
yatırmalarından itibaren 1 (bir) gün içerisinde başvuru sistemine yansıyacaktır. Bu
durumdaki adaylar sınav ücretini ödemelerinden sonra 1 (bir) gün içerisinde başvuru
sistemine girerek ödemelerini kontrol edebileceklerdir.
4. Kredi kartı ve bankaya elden ödeme yolları dışında veya belirtilen hesaptan başka
bir hesaba yapılan sınav ücreti ödemeleri kabul edilmeyecektir.
5. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve bu duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak
yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.
6. Sınav başvuru tarihleri içerisinde sınav ücretini yatırmayan, başvuru kayıt işlemini tam
olarak gerçekleştirmeyen adayların başvuruları ve bu konudaki itirazları dikkate
alınmayacaktır.
7. Adaylar, internet ortamında başvurularını yaptıktan sonra tekrar başvuru sistemine
girerek başvuru bilgilerinde değişiklik yapamayacaklardır. Bu sebeple, adayların
başvurularını yaparken bu hususu göz önünde bulundurmaları önem arz
etmektedir.
8. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan ve posta yolu ile yapılan
müracaatlar ile 14/04/2014 (saat: 23:59) tarihinden sonra yapılan başvuru talepleri
kabul edilmeyecektir.
9. Sınava başvuranlardan sınav öncesinde ve sınav anında Anadolu Üniversitesi tarafından tedbir
alınmasını gerektirecek herhangi bir engel durumuna sahip olan adaylar, elektronik başvuru
Sayfa 1 / 4
ekranında “engel durumu” ve “almak istediği hizmet” ile ilgili uygun olan kutucukları
işaretleyeceklerdir.
10. Sınava başvuranlardan sınav öncesinde ve sınav anında Anadolu Üniversitesi tarafından
tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir engel durumuna sahip olan aday/adaylar,
sağlık kurulu raporu, engelli kimlik kartının kurum onaylı örneği veya adayın engel
durumunun resmi olarak işlenmiş olduğu nüfus cüzdanı örneğinden herhangi birini en geç
14.04.2014 tarihine kadar Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştıracaklardır. Bu tarihten
sonra ulaşan başvuru ve belgeler ne sebeple olursa olsun (postada ve kargoda gecikmeler
vb.) dikkate alınmayacaktır. Beyan edilen özür durumunun doğruluğundan başvuruyu
yapan aday, raporun geçerliliğinden ise raporu veren kurum sorumlu olacaktır.
II- SINAV İŞLEMLERİ
1. Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı 24.05.2014 Cumartesi
günü saat 14.00’da Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum,
İstanbul (Anadolu ve Avrupa şeklinde iki bölgede), Kars, Kastamonu, Kayseri, Konya,
Manisa, Mersin, Osmaniye, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon, Van illerinde olmak üzere
21 ilde yapılacaktır.
2. Adaylar
sınav
giriş
belgelerini
16.05.2014
tarihinden
itibaren
www.sinav.anadolu.edu.tr/sb/ adresine girerek alabileceklerdir.
3. Adaylar sınava gelirken sınav giriş belgesi ile birlikte T.C. Kimlik No’lu kimlik
belgelerinden birini (Nüfus Cüzdanı, Pasaport veya Ehliyet) yanlarında
bulunduracaklardır.
4. Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) tek grup halinde yapılacaktır.
5. Sınavda 80 soru sorulacaktır. Her bir soru 1.25 puan değerinde olacaktır.
6. Sınav süresi 100 dakika olacaktır.
7. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda hatalı bulunan
soru/sorular adaylar lehine doğru kabul edilerek değerlendirme 100 puan üzerinden
yapılacaktır.
8. Adaylar
sınav
sonuçlarını,
09.06.2014
tarihinden
itibaren
http://www.sinav.anadolu.edu.tr/sb/ internet adresinden öğrenebileceklerdir.
III- DİĞER HUSUSLAR
1. Sınav başvurularında adayın beyanı esas alınacaktır. Ancak Başkanlık, sınav sürecinin her
aşamasında aday tarafından beyan edilen hususlarda belge talep edebilecektir.
2. Sınava başvuru esnasında veya sonrasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit
edilenlerin, sınavdan geçerli puan alsalar dahi sınavları geçersiz sayılacaktır. Bu
durumdaki adaylar hiçbir hak talebinde bulunamayacaktır.
3. İlan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş
sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara her ne sebeple olursa olsun ikinci bir sınav
hakkı verilmeyecektir.
4. Sınav ve sonuçları ile ilgili www.diyanet.gov.tr ve www.sinav.anadolu.edu.tr/sb/ internet
adreslerinde yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat
yapılmayacaktır.
5. Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da
sınavdan çıkarılan, kredi kartı ve bankaya elden ödeme yolları dışında veya
belirtilen hesaptan başka bir hesaba sınav ücreti ödemesi yapan, başarılı olamayan,
Sayfa 2 / 4
başvuru şartlarını taşımadığı halde sınav ücreti yatırmış olan adayların ödedikleri
ücretler kesinlikle iade edilmeyecektir.
IV- SINAV SORULARINA VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZLAR
1. Adaylar, sınav sorularına ve sınav uygulamasına ilişkin itirazlarını soru ve cevap
anahtarının www.diyanet.gov.tr internet sitesinde yayımlanmasından itibaren en geç 3
(üç) işgünü içerisinde Diyanet İşleri Başkanlığı, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü,
Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapacaklardır. Başkanlık, sınav
sorularına ilişkin itirazları değerlendirerek 10 (on) işgünü içerisinde adaya bilgi verecektir.
2. Adaylar
sınav
sonuçlarına
ilişkin
itirazlarını
ise,
sınav
sonuçlarının
www.sinav.anadolu.edu.tr/sb/ internet sitesinde yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş)
işgünü içerisinde Diyanet İşleri Başkanlığı, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü, Personel
Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapacaklardır. Anadolu Üniversitesi,
sınav sonuçlarına ve uygulamasına ilişkin itirazların cevabını 10 (on) işgünü içerisinde
adaya bildirecektir.
3. Adaylar, sınav sonuçlarına ilişkin yapacakları itiraz başvurularını, Anadolu
Üniversitesinin Türkiye Vakıflar Bankasındaki “Sınav Başvuru Hesabı”na 10 TL (On TL
KDV Dahil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve sınav adının yazılı olduğu
dilekçe ile birlikte yapacaklardır.
4. Banka dekontu, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan
dilekçeler, faksla yapılan itirazlar ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate
alınmayacaktır.
5. Sınavlara yapılacak itirazlar konusunda 1, 2, 3 ve 4 üncü maddelerde belirtilen usule
aykırı olarak yapılan ve bu maddelerdeki süreler içerisinde yapılmayan itiraz başvuruları
dikkate alınmayacaktır.
V1.
2.
3.
SINAV KONULARI
Dini ve Mesleki Bilgiler,
Başkanlığımız hizmetleri ve faaliyet alanları,
Genel Kültür.
VI- MESLEKİ BİLGİLER SEVİYE TESPİT SINAVI KAYNAK ESERLERİ
S.No KİTAP ADI
YAZAR ADI (YAYINEVİ)
1
Kur’an Yolu Türkçe Meal ve Tefsiri
2
Tefsir Usulü
3
İlmihal I. ve II. Ciltler
4
Hac İlmihali
5
Dini Kavramlar Sözlüğü
Komisyon (DİB Yayınları)
Prof. Dr. İsmail CERRAHOĞLU (TDV
Yayınları)
Komisyon (TDV Yayınları)
Doç. Dr. İsmail Karagöz
Mehmet Keskin
Doç. Dr. Halil Altuntaş
(DİB Yayınları)
Komisyon (DİB Yayınları)
Sayfa 3 / 4
6
Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı
7
Hadis Usûlü
Prof. Dr. İbrahim SARIÇAM
(DİB Yayınları)
Prof. Dr. Talat KOÇYİĞİT (TDV)
8
Riyazü’s-Sâlihîn –Metin ve Çeviri-
Ebû Zekeriyya en-Nevevî (DİB Yayınları)
9
Yaşayan Dünya Dinleri
Komisyon (DİB Yayınları)
10 Tecvidli Kur’an Okuma Rehberi
Kur'ân- ı Kerim'in Faziletleri ve
11
Okunma Kaideleri
Allah, Din, Ahlak, Diyanet, Hutbe,
12
İmam-Hatip Maddeleri
Davut KAYA (DİB Yayınları)
Prof.Dr. İsmail KARAÇAM
Diyanet İslam Ansiklopedisi (TDV)
13 Diyanet Aylık Dergi Son On İki Sayı
VII-
Nisan 2013 ile Mart 2014 arasındaki sayılar
İLETİŞİM VE DUYURULAR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Telefon
Fax
e-posta
:
:
:
(312) 295 70 00
(312) 285 85 72
[email protected]
:
:
(222) 335 05 80 /2043
(222) 335 79 42
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Telefon
Fax
Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı ile ilgili duyuru ve ilanlar Anadolu Üniversitesi ve
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her iki kurumun kendi internet siteleri
www.sinav.anadolu.edu.tr/sb/ ve www.diyanet.gov.tr adresleri üzerinden yapılmaktadır.
D.İ.B. İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Sayfa 4 / 4
Download

Sayfa 1 / 4 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI PERSONELİ İÇİN