İlkay AYDIN
Halil POLAT
Hâkim
Cumhuriyet Savcısı
Dilekçe-Tensip-Müzekkere ve
Gerekçeli Karar Örnekleriyle
HUKUK
DAVALARI
REHBERİ
(CİLT 2)
TAŞINMAZ HUKUKUNA İLİŞKİN DAVALAR
(Hâkim ve Avukatlar İçin Temel Başvuru Kaynağı)
TAŞINMAZ HUKUKUNA
İLİŞKİN DAVALAR
İKİNCİ CİLT
İÇİNDEKİLER
BEŞİNCİ KISIM
GABİN, HATA, HİLE ve İKRAH NEDENLERİNE
DAYANAN TAPU İPTALİ ve TESCİL DAVASI
BİRİNCİ AYRIM
GABİN, HATA, HİLE ve İKRAH NEDENLERİNE DAYANAN
TAPU İPTALİ ve TESCİL DAVASINDA TEMEL BİLGİLER
I-
II-
-
-
-
-
GENEL AÇIKLAMALAR ..................................................................................... 877
A) GABİN (AŞIRI YARARLANMA) ...................................................................... 877
B) HATA ......................................................................................................... 878
C) HİLE ........................................................................................................... 879
D) KORKUTMA (İKRAH)................................................................................... 880
YARGITAY İÇTİHATLARI IŞIĞINDA GABİN, HATA, HİLE ve İKRAH
NEDENLERİNE DAYANAN TAPU İPTALİ ve TESCİL DAVASINDA DİKKAT
EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR........................................................................ 881
Semen ödeneceği düşüncesi uyandırılarak taşınmazın mülkiyetinin naklinin
sağlanması ve ondan sonra semenin ödenmemiş olması yukarıda değinilen
ilkeler gözetildiğinde iradeyi fesada uğratan sebeplerin gerçekleştiğinin
kabulünü gerektirir .................................................................................................. 881
Hile hali her türlü delille ispatlanabilir..................................................................... 881
------------(BU ŞEKİLDE KİTABIN İÇİNDE YER ALAN TÜM KARARLARIN ÖZETLERİ)
İrade açıklamasının, iradeyi sakatlayan bir sebeple malül olduğu kanıtlanırsa
doğurduğu netice bakımından hileye, hataya maruz kalan kimseye talep
hakkı doğurur .......................................................................................................... 887
Ceza mahkemesi kararının hukuk mahkemesindeki davaya etkisi .......................... 888
Satış nedeniyle davacıya ödenen bedel davacı tarafından yargılama sırasında
iade edileceği bildirilmişse, bu bedel alınıp depo edilmeden işin esasıyla ilgili
karar verilemez ........................................................................................................ 888
İKİNCİ AYRIM
YARGITAY KARARLARI
HUKUK GENEL KURULU KARARLARI......................................................................... 889
DAİRE KARARLARI (Birinci Ayrımda Özetleri Verilen Kararların Ayrıntılı İçeriği).............. 898
İçindekiler
V
ÜÇÜNCÜ AYRIM
YARGILAMA İŞLEMLERİ ve
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
Dilekçe Örneği 1 (Hile Nedeniyle)..................................................................................... 925
Dilekçe Örneği 2 (Gabin Nedeniyle) ................................................................................. 927
Tensip Zaptı Örneği 1 ....................................................................................................... 930
Tensip Zaptı Örneği 2 ....................................................................................................... 933
MÜZEKKERELER (Tensip Zaptının Gereği Olan Müzekkereler) ................................... 941
- Tapu Sicil Müdürlüğü’ne Yazılacak Müzekkere.................................................. 941
- Kolluğa Yazılacak Müzekkere............................................................................. 941
Ön inceleme duruşma tutanağı örneği .................................................................... 942
Tahkikat duruşmasında deliller toplandıktan sonra keşif ara kararı verilmelidir.
Keşif ara kararına örnek ........................................................................................ 945
Kesin süre verilirken dikkat edilmesi gereken hususlar............................................. 946
Mahalli Bilirkişilere ve varsa tanıklara özellikle sorulacak sorular ............................. 946
Keşif Deliline Başvurulmuşsa .................................................................................. 947
Bilirkişi Deliline Başvurulmuşsa............................................................................... 947
HAKİM ve AVUKATLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR ................................ 947
Sözlü Yargılama Aşaması ........................................................................................ 948
GEREKÇELİ KARAR ÖRNEKLERİ ........................................................................................ 948
Karar örneği 1 ................................................................................................................... 948
Karar örneği 2 ................................................................................................................... 951
Karar örneği 3 ................................................................................................................... 955
Karar örneği 4 ................................................................................................................... 957
Karar örneği 5 ................................................................................................................... 960
Karar örneği 6 ................................................................................................................... 963
Karar örneği 7 ................................................................................................................... 967
Karar örneği 8 ................................................................................................................... 969
ALTINCI KISIM
İNANÇLI İŞLEM NEDENİNE
DAYANAN TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI
BİRİNCİ AYRIM
İNANÇLI İŞLEM NEDENİNE DAYANAN
TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASINDA TEMEL BİLGİLER
I-
GENEL AÇIKLAMALAR..................................................................................... 975
A) KAVRAM ................................................................................................... 975
B) TARAFLARI ................................................................................................ 976
C) HÜKÜM ve SONUÇLARI .............................................................................. 976
D) İSPAT USULÜ ............................................................................................. 976
VI
Hukuk Davaları Rehberi
II-
YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA İNANÇLI İŞLEM NEDENİNE DAYALI TAPU
İPTAL VE TESCİL DAVASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR ................ 977
- Zamanaşımı veya hakdüşürücü süre ................................................................. 977
- Daha önce dava açılıp, davacının Borçlar Yasasının 81. maddesi (TBK m.
97 hükmü) uyarınca verilen sürede kendi edimini yerine getirmediğinden
dolayı davanın reddine karar verilip, verilen karar kesinleşse bile; kesin
hüküm olmaz .................................................................................................... 978
------------(BU ŞEKİLDE KİTABIN İÇİNDE YER ALAN TÜM KARARLARIN ÖZETLERİ)
-
Davacıların yabancı uyruklu olması durumu...................................................... 984
İKİNCİ AYRIM
YARGITAY KARARLARI
HUKUK GENEL KURULU KARARLARI......................................................................... 985
DAİRE KARARLARI (Birinci Ayrımda Özetleri Verilen Kararların Ayrıntılı İçeriği)............ 1022
ÜÇÜNCÜ AYRIM
YARGILAMA İŞLEMLERİ ve
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
Dilekçe Örneği ............................................................................................................... 1047
Tensip Zaptı Örneği 1...................................................................................................... 1051
Tensip Zaptı Örneği 2...................................................................................................... 1054
MÜZEKKERELER (Tensip Zaptının Gereği Olan Müzekkereler).................................. 1061
- Tapu Sicil Müdürlüğü’ne Yazılacak Müzekkere................................................ 1061
- Kolluğa yazılacak müzekkere ........................................................................... 1062
- Bankaya yazılacak müzekkere.......................................................................... 1063
- Belediyeye ve vergi dairesine yazılacak müzekkere ........................................ 1063
Ön inceleme duruşma tutanağı örneği ................................................................... 1064
Tahkikat duruşmasında deliller toplandıktan sonra keşif ara kararı verilmelidir.
Keşif ara kararına örnek ....................................................................................... 1067
Kesin süre verilirken dikkat edilmesi gereken hususlar ........................................... 1068
Mahalli Bilirkişilere ve varsa tanıklara özellikle sorulacak sorular ............................ 1068
Keşif Deliline Başvurulmuşsa................................................................................. 1068
Bilirkişi Deliline Başvurulmuşsa ............................................................................. 1068
HAKİM ve AVUKATLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR............................... 1068
Sözlü Yargılama Aşaması....................................................................................... 1069
İçindekiler
VII
GEREKÇELİ KARAR ÖRNEKLERİ ...................................................................................... 1070
Karar örneği 1 ................................................................................................................. 1070
Karar örneği 2 ................................................................................................................. 1072
Karar örneği 3 ................................................................................................................. 1076
Karar örneği 4 ................................................................................................................. 1079
Karar örneği 5 ................................................................................................................. 1081
YEDİNCİ KISIM
EHLİYETSİZLİK NEDENİNE DAYANAN
TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI
BİRİNCİ AYRIM
EHLİYETSİZLİK NEDENİNE DAYANAN
TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASINDA TEMEL BİLGİLER
III-
GENEL AÇIKLAMALAR................................................................................... 1087
YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA EHLİYETSİZLİK NEDENİNE DAYALI TAPU
İPTAL VE TESCİL DAVASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR .............. 1088
- Ehliyetsizlik iddiasında genel olarak araştırılacaklar........................................ 1088
- Kısıtlı adına dava açabilmesi için vesayet makamından izin alınmalıdır .......... 1089
------------(BU ŞEKİLDE KİTABIN İÇİNDE YER ALAN TÜM KARARLARIN ÖZETLERİ)
-
Hakim tarafından temsil kayyımı atanması ..................................................... 1094
Ehliyetsizlik ve vekalet görevinin kötüye kullanılması davaları miras
bırakan adına ona teban açılan dava türlerindendir........................................ 1094
İKİNCİ AYRIM
YARGITAY KARARLARI
HUKUK GENEL KURULU KARARLARI ...................................................................... 1095
DAİRE KARARLARI (Birinci Ayrımda Özetleri Verilen Kararların Ayrıntılı İçeriği)............ 1100
ÜÇÜNCÜ AYRIM
YARGILAMA İŞLEMLERİ ve
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
Dilekçe Örneği ............................................................................................................... 1113
Tensip Zaptı Örneği 1 ..................................................................................................... 1116
Tensip Zaptı Örneği 2 ..................................................................................................... 1119
VIII
Hukuk Davaları Rehberi
MÜZEKKERELER (Tensip Zaptının Gereği Olan Müzekkereler).................................. 1127
- Tapu Sicil Müdürlüğü’ne Yazılacak Müzekkere................................................ 1127
- Hastaneye yazılacak müzekkere ...................................................................... 1127
- Kolluğa yazılacak müzekkere ........................................................................... 1128
Ön inceleme duruşma tutanağı örneği ................................................................... 1129
Tahkikat duruşmasında deliller toplandıktan sonra keşif ara kararı verilmelidir.
Keşif ara kararına örnek ....................................................................................... 1132
Kesin süre verilirken dikkat edilmesi gereken hususlar ........................................... 1133
Mahalli Bilirkişilere ve tanıklara özellikle sorulacak sorular..................................... 1133
Keşif Deliline Başvurulmuşsa................................................................................. 1133
Bilirkişi Deliline Başvurulmuşsa ............................................................................. 1133
HAKİM ve AVUKATLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR............................... 1134
Sözlü Yargılama Aşaması....................................................................................... 1134
GEREKÇELİ KARAR ÖRNEKLERİ ...................................................................................... 1135
Karar örneği 1 ................................................................................................................. 1135
Karar örneği 2 ................................................................................................................. 1139
SEKİZİNCİ KISIM
SAHTECİLİK NEDENİNE DAYANAN
TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI
BİRİNCİ AYRIM
SAHTECİLİK NEDENİNE DAYANAN
TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASINDA TEMEL BİLGİLER
III-
GENEL AÇIKLAMALAR ................................................................................... 1145
YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA SAHTECİLİK NEDENİNE DAYALI TAPU İPTAL
VE TESCİL DAVASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR ....................... 1145
- Sahtecilik iddiasında genel olarak yapılması gerekenler.................................. 1145
- Sık aralıklarla temlik yapılması kötüniyeti göstermektedir.............................. 1146
------------(BU ŞEKİLDE KİTABIN İÇİNDE YER ALAN TÜM KARARLARIN ÖZETLERİ)
-
Dava kayıt malikine yöneltilmemişse yapılması gereken işlem ....................... 1150
İKİNCİ AYRIM
YARGITAY KARARLARI
HUKUK GENEL KURULU KARARLARI....................................................................... 1151
DAİRE KARARLARI (Birinci Ayrımda Özetleri Verilen Kararların Ayrıntılı İçeriği)............ 1161
İçindekiler
IX
ÜÇÜNCÜ AYRIM
YARGILAMA İŞLEMLERİ ve
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
Dilekçe Örneği ............................................................................................................... 1173
Tensip Zaptı Örneği 1 ..................................................................................................... 1176
Tensip Zaptı Örneği 2 ..................................................................................................... 1179
MÜZEKKERELER (Tensip Zaptının Gereği Olan Müzekkereler) ................................. 1187
- Tapu Sicil Müdürlüğü’ne Yazılacak Müzekkere................................................ 1187
- Kolluğa yazılacak müzekkere ........................................................................... 1188
- Kolluğa yazılacak müzekkere ........................................................................... 1189
- Mahkemeye yazılacak müzekkere ................................................................... 1189
- Bankaya yazılacak müzekkere ......................................................................... 1190
Ön inceleme duruşma tutanağı örneği .................................................................. 1190
Tahkikat duruşmasında deliller toplandıktan sonra keşif ara kararı verilmelidir.
Keşif ara kararına örnek ...................................................................................... 1194
Kesin süre verilirken dikkat edilmesi gereken hususlar........................................... 1194
Mahalli Bilirkişilere ve tanıklara özellikle sorulacak sorular .................................... 1195
Keşif Deliline Başvurulmuşsa ................................................................................ 1195
Bilirkişi Deliline Başvurulmuşsa............................................................................. 1195
Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesinden Alınacak Rapor ....................................... 1195
HAKİM ve AVUKATLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR .............................. 1196
Sözlü Yargılama Aşaması ...................................................................................... 1197
GEREKÇELİ KARAR ÖRNEKLERİ ...................................................................................... 1197
Karar örneği 1 ................................................................................................................. 1198
Karar örneği 2 ................................................................................................................. 1203
Karar örneği 3 ................................................................................................................. 1205
Karar örneği 4 ................................................................................................................. 1206
DOKUZUNCU KISIM
VEKALET GÖREVİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI
NEDENİNE DAYANAN TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI
BİRİNCİ AYRIM
VEKALET GÖREVİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI
NEDENİNE DAYANAN TAPU İPTAL VE TESCİL
DAVASINDA TEMEL BİLGİLER
I-
GENEL AÇIKLAMALAR................................................................................... 1217
A) TANIMI, KURULMASI ve KAPSAMI ............................................................ 1217
B) HÜKÜMLERİ............................................................................................. 1217
1. Vekilin Borçları............................................................................................. 1217
2. Vekalet Verenin Borçları .............................................................................. 1218
C) SONA ERMESİ .......................................................................................... 1218
X
II-
Hukuk Davaları Rehberi
1. Tek Taraflı Sona Erdirme.............................................................................. 1218
2. Ölüm, Ehliyetin Kaybedilmesi ve İflas .......................................................... 1218
D) VEKALET SÖZLEŞMESİ İLE TAPU İPTAL TESCİL DAVASINDAKİ İLİŞKİ .............. 1218
YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA VEKALET GÖREVİNİN KÖTÜYE
KULLANILMASI NEDENİNE DAYANAN TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASINDA
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR.......................................................... 1219
- Genel olarak yapılması gerekenler .................................................................. 1219
- Taşınmazın temlikinde gösterilen değer ile gerçek değeri arasındaki fark
aşırı ise buna dikkat edilmelidir ....................................................................... 1220
- Taşınmazın değerinin hesaplanmasında dikkat edilecek husus....................... 1220
- Keşif yapılması durumunda dikkat edilecek hususlar ...................................... 1221
- Davacının uzun süre sonra dava açması TMK m. 2 hükmüne aykırılık
oluşturur .......................................................................................................... 1221
------------(BU ŞEKİLDE KİTABIN İÇİNDE YER ALAN TÜM KARARLARIN ÖZETLERİ)
-
Vekilin vekalet görevini kullanırken, vekil edeni zararlandırma kastının
bulunması ve bu zararın ortaya çıkması sicile yönelik istek bakımından
önkoşuludur..................................................................................................... 1233
İKİNCİ AYRIM
YARGITAY KARARLARI
HUKUK GENEL KURULU KARARLARI....................................................................... 1235
DAİRE KARARLARI (Birinci Ayrımda Özetleri Verilen Kararların Ayrıntılı İçeriği)............ 1239
ÜÇÜNCÜ AYRIM
YARGILAMA İŞLEMLERİ ve
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
Dilekçe Örneği ............................................................................................................... 1265
Tensip Zaptı Örneği 1...................................................................................................... 1269
Tensip Zaptı Örneği 2...................................................................................................... 1272
MÜZEKKERELER (Tensip Zaptının Gereği Olan Müzekkereler).................................. 1280
- Tapu Sicil Müdürlüğü’ne Yazılacak Müzekkere................................................ 1280
- Kolluğa yazılacak müzekkere ........................................................................... 1280
- Notere yazılacak müzekkere............................................................................ 1281
- Ceza mahkemesine yazılacak müzekkere ........................................................ 1281
- Bankaya yazılacak müzekkere.......................................................................... 1282
- Notere yazılacak müzekkere............................................................................ 1282
Ön inceleme duruşma tutanağı örneği ................................................................... 1283
İçindekiler
XI
Tahkikat duruşmasında deliller toplandıktan sonra keşif ara kararı verilmelidir.
Keşif ara kararına örnek ...................................................................................... 1286
Kesin süre verilirken dikkat edilmesi gereken hususlar........................................... 1287
Mahalli Bilirkişilere ve tanıklara özellikle sorulacak sorular .................................... 1287
Keşif Deliline Başvurulmuşsa ................................................................................ 1288
Bilirkişi Deliline Başvurulmuşsa............................................................................. 1288
HAKİM ve AVUKATLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR .............................. 1288
Sözlü Yargılama Aşaması ...................................................................................... 1289
GEREKÇELİ KARAR ÖRNEKLERİ ...................................................................................... 1290
Karar örneği 1 ................................................................................................................. 1290
Karar örneği 2 ................................................................................................................. 1294
Karar örneği 3 ................................................................................................................. 1296
Karar örneği 4 ................................................................................................................. 1299
Karar örneği 5 ................................................................................................................. 1303
ONUNCU KISIM
3621 SAYILI KIYI KANUNU'NA
DAYANAN TAPU İPTAL VE TERKİN DAVASI
BİRİNCİ AYRIM
3621 SAYILI KIYI KANUNU'NA DAYANAN
TAPU İPTAL VE TERKİN DAVASINDA TEMEL BİLGİLER
IIIIIIIVVVI-
GENEL AÇIKLAMALAR................................................................................... 1309
ÇEŞİTLİ TANIMLAR ....................................................................................... 1310
KIYILARLA İLGİLİ GENEL ESASLAR .................................................................. 1310
KIYILARDA YAPILMASI YASAK OLAN YAPILAR ................................................ 1311
KIYILARDA YAPILABİLECEK YAPILAR .............................................................. 1311
KIYI KENAR ÇİZGİSİNİN TESPİTİ ..................................................................... 1312
A) İDARE TARAFINDAN TESPİT ...................................................................... 1312
B) YARGI KARARI İLE TESPİT.......................................................................... 1312
VII- 3621 SAYILI KIYI KANUNU’NUN UYGULANMASINDAN KAYNAKLANAN
DAVALAR .................................................................................................... 1313
VIII- YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA KIYI KANUNU’NA DAYANAN TAPU İPTAL
ve TERKİN DAVALARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR .................. 1313
- Kadastro kanunu’nun 12. maddesindeki hak düşürücü süre ve anayasa
mahkemesinin iptal kararı ............................................................................... 1314
------------(BU ŞEKİLDE KİTABIN İÇİNDE YER ALAN TÜM KARARLARIN ÖZETLERİ)
XII
Hukuk Davaları Rehberi
-
İdarece kıyı kenar çizgisi belirlenip kesinleşmişse, tarafları bağlar .................. 1319
Taraf teşkili sağlanmadan hüküm kurulmamalıdır........................................... 1319
İKİNCİ AYRIM
YARGITAY KARARLARI
HUKUK GENEL KURULU KARARLARI....................................................................... 1321
DAİRE KARARLARI (Birinci Ayrımda Özetleri Verilen Kararların Ayrıntılı İçeriği)............ 1326
ÜÇÜNCÜ AYRIM
YARGILAMA İŞLEMLERİ ve
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
Dilekçe Örneği ............................................................................................................... 1329
Tensip Zaptı Örneği 1...................................................................................................... 1332
Tensip Zaptı Örneği 2...................................................................................................... 1335
MÜZEKKERELER (Tensip Zaptının Gereği Olan Müzekkereler).................................. 1343
- Tapu Sicil Müdürlüğü’ne Yazılacak Müzekkere................................................ 1343
- Valiliğe yazılacak müzekkere ........................................................................... 1343
Ön inceleme duruşma tutanağı örneği ................................................................... 1344
Tahkikat duruşmasında deliller toplandıktan sonra keşif ara kararı verilmelidir.
Keşif ara kararına örnek ....................................................................................... 1347
Kesin süre verilirken dikkat edilmesi gereken hususlar ........................................... 1348
Bilirkişiden araştırması istenecek hususlar ............................................................. 1348
Sözlü Yargılama Aşaması....................................................................................... 1349
GEREKÇELİ KARAR ÖRNEKLERİ ...................................................................................... 1349
Karar örneği 1 ................................................................................................................. 1349
Karar örneği 2 ................................................................................................................. 1351
ONBİRİNCİ KISIM
KETM-İ VERESE (MİRASÇILIĞIN GİZLENMESİ)
HUKUKSAL NEDENİNE DAYANAN TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI
BİRİNCİ AYRIM
KETM-İ VERESE (MİRASÇILIĞIN
GİZLENMESİ) HUKUKSAL NEDENİNE DAYANAN
TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASINDA TEMEL BİLGİLER
IIIIIIIV-
GENEL AÇIKLAMALAR ................................................................................... 1359
DAVACI........................................................................................................ 1359
DAVALI ........................................................................................................ 1359
GÖREVLİ MAHKEME .................................................................................... 1359
İçindekiler
VVI-
XIII
YETKİLİ MAHKEME ....................................................................................... 1359
YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA KETM-İ VERESE HUKUKSAL NEDENİNE
DAYANAN TAPU İPTALİ ve TESCİL DAVALARINDA DİKKAT EDİLMESİ
GEREKEN HUSUSLAR .................................................................................... 1360
- Genel olarak ketm-i verese nedenine dayanan tapu iptal ve tescil
davasında yapılması gerekenler ...................................................................... 1360
- Elbirliği mülkiyeti sözkonusu ise diğer mirasçıların olurları alınmalı yada
temsilci atanmalıdır ......................................................................................... 1360
------------(BU ŞEKİLDE KİTABIN İÇİNDE YER ALAN TÜM KARARLARIN ÖZETLERİ)
-
Taşınmazın el değiştirmesi sebebiyle istek tazminata dönüştürülmüşse
zamanaşımı süresi ........................................................................................... 1364
İKİNCİ AYRIM
YARGITAY KARARLARI
DAİRE KARARLARI (Birinci Ayrımda Özetleri Verilen Kararların Ayrıntılı İçeriği)............ 1367
ÜÇÜNCÜ AYRIM
YARGILAMA İŞLEMLERİ ve
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
Dilekçe Örneği ............................................................................................................... 1375
Tensip Zaptı Örneği 1 ..................................................................................................... 1379
Tensip Zaptı Örneği 2 ..................................................................................................... 1382
MÜZEKKERELER (Tensip Zaptının Gereği Olan Müzekkereler) ................................. 1390
- Tapu Sicil Müdürlüğü’ne Yazılacak Müzekkere................................................ 1390
- Kolluğa yazılacak müzekkere ........................................................................... 1391
- Sulh hukuk mahkemesine yazılacak müzekkere .............................................. 1391
- Sulh hukuk mahkemesine yazılacak müzekkere .............................................. 1392
Ön inceleme duruşma tutanağı örneği .................................................................. 1393
Kesin süre verilirken dikkat edilmesi gereken hususlar........................................... 1396
Bilirkişi Deliline Başvurulmuşsa............................................................................. 1397
HAKİM ve AVUKATLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR .............................. 1397
Sözlü Yargılama Aşaması ...................................................................................... 1397
GEREKÇELİ KARAR ÖRNEKLERİ ...................................................................................... 1398
Karar örneği 1 ................................................................................................................. 1398
Karar örneği 2 ................................................................................................................. 1401
Karar örneği 3 ................................................................................................................. 1405
XIV
Hukuk Davaları Rehberi
Karar örneği 4 ................................................................................................................. 1407
ONİKİNCİ KISIM
ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNE
DAYANAN TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI
BİRİNCİ AYRIM
ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNE DAYANAN
TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASINDA TEMEL BİLGİLER
I-
II-
GENEL AÇIKLAMALAR ................................................................................... 1413
A) ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNİN TANIMI ve HUKUKİ NİTELİĞİ .... 1413
1. Tanımı .......................................................................................................... 1413
2. Hukuki Niteliği.............................................................................................. 1413
B) SÖZLEŞMENİN ŞEKLİ ................................................................................. 1414
C) SÖZLEŞMENİN TARAFLARI......................................................................... 1414
1. Bakım Alacaklısı ........................................................................................... 1414
2. Bakım Borçlusu ............................................................................................ 1415
D) SÖZLEŞMENİN HÜKÜM ve SONUÇLARI ...................................................... 1415
E) SÖZLEŞMENİN İPTALİ VE TENKİSİ ............................................................... 1416
F. SONA ERMESİ .......................................................................................... 1416
1. Önel Verilerek Fesih ................................................................................... 1416
2. Önel Verilmeksizin Fesih ............................................................................ 1416
3. Bakım Borçlusunun Ölümü ........................................................................ 1416
YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNE
DAYANAN TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN
HUSUSLAR ................................................................................................... 1417
- Kanun tarafından öngörülen şekil şartı emredici olduğundan hakim
tarafından re’sen gözetilmelidir ...................................................................... 1417
- Taraf teşkili sağlanmalıdır ................................................................................ 1417
------------(BU ŞEKİLDE KİTABIN İÇİNDE YER ALAN TÜM KARARLARIN ÖZETLERİ)
-
Ölünceye kadar bakıp gözetme sözleşmelerinde bakım alacaklısının
ölümü sözleşmenın sona ermesini gerektirdiği halde bakım borçlusunun
ölümü ile sözleşme son bulmaz, bakma ve görüp gözetme borcu bakım
borçlusunun mirasçılarına intikal eder ............................................................ 1425
İKİNCİ AYRIM
YARGITAY KARARLARI
DAİRE KARARLARI (Birinci Ayrımda Özetleri Verilen Kararların Ayrıntılı İçeriği)............ 1427
İçindekiler
XV
ÜÇÜNCÜ AYRIM
YARGILAMA İŞLEMLERİ ve
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
Dilekçe Örneği ............................................................................................................... 1437
Tensip Zaptı Örneği 1 ..................................................................................................... 1440
Tensip Zaptı Örneği 2 ..................................................................................................... 1443
MÜZEKKERELER (Tensip Zaptının Gereği Olan Müzekkereler) ................................. 1451
- Tapu Sicil Müdürlüğü’ne Yazılacak Müzekkere................................................ 1451
- Kolluğa yazılacak müzekkere ........................................................................... 1451
- Notere yazılacak müzekkere............................................................................ 1452
Ön inceleme duruşma tutanağı örneği .................................................................. 1453
Tahkikat duruşmasında varsa gelen tanıklara özellikle sorulacak sorular................. 1456
Keşif Deliline Başvurulmuşsa ................................................................................ 1456
HAKİM ve AVUKATLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR .............................. 1456
Sözlü Yargılama Aşaması ...................................................................................... 1457
GEREKÇELİ KARAR ÖRNEKLERİ ...................................................................................... 1457
Karar örneği 1 ................................................................................................................. 1457
Karar örneği 2 ................................................................................................................. 1460
Karar örneği 3 ................................................................................................................. 1464
ONÜÇÜNCÜ KISIM
YÜKLENİCİNİN TEMLİKİ İŞLEMİNE
DAYANAN TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI
BİRİNCİ AYRIM
YÜKLENİCİNİN TEMLİKİ İŞLEMİNE DAYANAN
TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASINDA TEMEL BİLGİLER
I-
GENEL AÇIKLAMALAR................................................................................... 1469
A) ALACAĞIN TEMLİKİ .................................................................................. 1469
1. Kavram......................................................................................................... 1469
2. Şekli ............................................................................................................. 1470
3. Çeşitleri ....................................................................................................... 1470
4. Koşulları ....................................................................................................... 1471
5. Hüküm ve Sonuçları ..................................................................................... 1471
a) Genel Olarak ....................................................................................... 1471
b) Borçlunun Durumu ........................................................................... 1471
c) Borçluya Ait Savunmalar ................................................................... 1471
d) Borçlunun Ödeme Gücünden Sorumluluk .......................................... 1472
e) İfaya Yönelik Devir Yapılması Durumu ................................................ 1472
f) Devredenin Sorumluluğunun Kapsamı ................................................ 1472
B) YÜKLENİCİNİN TEMLİKİ............................................................................. 1472
XVI
II-
Hukuk Davaları Rehberi
1. Genel Olarak Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri.................................... 1472
a) Kavram ................................................................................................ 1472
b) Sözleşmenin Şekli ............................................................................... 1473
c) Sözleşmenin Gerçekleştirilme Şekilleri................................................ 1473
aa) Sözleşmenin Belli Arsa Paylarının veya Arsanın Tamamının
Yükleniciye Devri Suretiyle Gerçekleştirilmesi ......................... 1474
bb) Arsa Paylarının İnşaattaki Aşamaya Göre Devri Suretiyle
Gerçekleştirilmesi..................................................................... 1474
cc) Sözleşmenin Arsa Sahibinin Arsa Paylarının Satışını Vaad
Etmesi ve Yüklenicinin İnşaat Yapmayı Taahhüt Etmesi
Suretiyle Gerçekleşmesi ........................................................... 1474
2. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacağın
(Bağımsız Bölümün) Üçüncü Kişilere Temliki (Devri)................................... 1475
a) Genel Olarak ....................................................................................... 1475
b) Üçüncü Kişinin Bağımsız Bölümü Kazanma Şekilleri ........................... 1475
3. Alacağın Temlikinde Şekil............................................................................. 1478
4. Yüklenicinin Temliki İşlemine Dayanan Tapu İptal ve Tescil Davasında
Usul Hükümleri ....................................................................................... 1478
a) Görevli Mahkeme ............................................................................... 1478
b) Yetkili Mahkeme ................................................................................. 1479
c) Davacı.................................................................................................. 1479
d) Davalı .................................................................................................. 1479
YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA YÜKLENİCİNİN TEMLİKİ İŞLEMİNE
DAYANAN TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN
HUSUSLAR .................................................................................................. 1479
- Yükleniciden temlik alan üçüncü kişilerin tescil talebinde bulunmaları
halinde mahkemece dikkat edilmesi gereken genel bilgiler ............................ 1479
- Yüklenicinin temlikinin adi yazılı şekilde yapılması geçerlidir .......................... 1480
- Üçüncü kişiye temlik sözleşmesi eserin yapımına başlanmadan önce de
yapılabilir ......................................................................................................... 1481
------------(BU ŞEKİLDE KİTABIN İÇİNDE YER ALAN TÜM KARARLARIN ÖZETLERİ)
-
Belediyenin mülkiyetindeki taşınmazların satışı konusunda belediye
meclis kararı gerektiği için temlikte yetkili olmayan kişinin temlik işlemi
yapmasının da yolsuz tescil sonucunu doğuracağı açıktır................................ 1515
İKİNCİ AYRIM
YARGITAY KARARLARI
HUKUK GENEL KURULU KARARLARI....................................................................... 1517
DAİRE KARARLARI (Birinci Ayrımda Özetleri Verilen Kararların Ayrıntılı İçeriği)............ 1536
İçindekiler
XVII
ÜÇÜNCÜ AYRIM
YARGILAMA İŞLEMLERİ ve
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
Dilekçe Örneği ............................................................................................................... 1577
Tensip Zaptı Örneği 1 ..................................................................................................... 1580
Tensip Zaptı Örneği 2 ..................................................................................................... 1583
MÜZEKKERELER (Tensip Zaptının Gereği Olan Müzekkereler) ................................. 1590
- Tapu Sicil Müdürlüğü’ne Yazılacak Müzekkere................................................ 1590
- Kolluğa yazılacak müzekkere ........................................................................... 1591
- Notere yazılacak müzekkere............................................................................ 1591
- Vergilerin kim tarafından ödendiğinin sorulması için yazılacak müzekkere .... 1592
- Belediye Başkanlığına yazılacak müzekkere .................................................... 1592
- Apartman yönetim kuruluna yazılacak müzekkere ......................................... 1593
- Sosyal Güvenlik Kurumuna yazılacak müzekkere ............................................ 1594
- Bankaya yazılacak müzekkere ......................................................................... 1594
Ön inceleme duruşma tutanağı örneği .................................................................. 1595
Kesin süre verilirken dikkat edilmesi gereken hususlar........................................... 1598
Mahalli Bilirkişilere ve tanıklara özellikle sorulacak sorular .................................... 1598
Keşif Deliline Başvurulmuşsa ................................................................................ 1598
Bilirkişi Deliline Başvurulmuşsa............................................................................. 1599
HAKİM ve AVUKATLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR .............................. 1599
GEREKÇELİ KARAR ÖRNEKLERİ ...................................................................................... 1601
Karar örneği 1 ................................................................................................................. 1601
Karar örneği 2 ................................................................................................................. 1604
Karar örneği 3 ................................................................................................................. 1607
Karar örneği 4 ................................................................................................................. 1610
ONDÖRDÜNCÜ KISIM
TMK m. 724 (ARAZİNİN MÜLKİYETİNİN MALZEME
SAHİBİNE VERİLMESİ) NEDENİNE DAYANAN
TAPU İPTAL ve TESCİL DAVASI
BİRİNCİ AYRIM
TMK m. 724 (ARAZİNİN MÜLKİYETİNİN MALZEME SAHİBİNE
VERİLMESİ) NEDENİNE DAYANAN TAPU İPTALİ VE TESCİL
DAVASINDA TEMEL BİLGİLER
I-
GENEL AÇIKLAMALAR................................................................................... 1617
A) YAPIYI ARAZİ MALİKİNİN YAPMIŞ OLMASI ................................................ 1617
1) Malzemenin sökülerek geri verilmesini isteme ........................................... 1617
XVIII
II-
Hukuk Davaları Rehberi
2) Tazminat isteme .......................................................................................... 1617
3) Arazinin mülkiyetinin kendi üzerine geçirilmesini isteme ........................... 1618
B) YAPIYI MALZEME MALİKİNİN YAPMIŞ OLMASI ........................................... 1619
1. Malzemenin Sökülüp Kaldırılmasını İstemesi............................................... 1619
2. Malzeme Malikinin Tazminat İstemesi ........................................................ 1619
3. Arazi malikinin veya Malzeme Malikinin Arazinin Mülkiyetinin
Malzeme Malikine Geçirilmesini Talep Etmesi ....................................... 1619
C) YAPIYI ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN YAPMASI ............................................................. 1620
YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA TMK m. 724 HÜKMÜNE DAYANAN TAPU
İPTAL ve TESCİL DAVASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR............... 1620
- Malzeme sahibinin tmk’nın 724. maddesine dayanarak tescil talebinde
bulunabilmesinin koşulları............................................................................... 1620
- İlk kademede tapu iptal ve tescil; ikinci kademede tazminat istenmişse,
her iki taleple ilgili olumlu veya olumsuz bir karar verilmelidir ....................... 1621
------------(BU ŞEKİLDE KİTABIN İÇİNDE YER ALAN TÜM KARARLARIN ÖZETLERİ)
-
Taşınmazın imar uygulaması yapılan bir alanda bulunması............................. 1629
Türk Medeni Kanununun 684/1 VE 718/2. maddelerinin istisnasını
oluşturan 3194 sayılı İmar Kanununun 18/9. Maddesi.................................... 1629
İKİNCİ AYRIM
YARGITAY KARARLARI
HUKUK GENEL KURULU KARARLARI....................................................................... 1631
DAİRE KARARLARI (Birinci Ayrımda Özetleri Verilen Kararların Ayrıntılı İçeriği)............ 1634
ÜÇÜNCÜ AYRIM
YARGILAMA İŞLEMLERİ ve
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
Dilekçe Örneği ............................................................................................................... 1645
Tensip Zaptı Örneği 1...................................................................................................... 1648
Tensip Zaptı Örneği 2...................................................................................................... 1651
MÜZEKKERELER (Tensip Zaptının Gereği Olan Müzekkereler).................................. 1659
- Tapu Sicil Müdürlüğü’ne Yazılacak Müzekkere................................................ 1659
- Vergi kaydı ile ilgili araştırma için yazılacak müzekkere................................... 1660
- Kolluğa yazılacak müzekkere ........................................................................... 1660
Ön inceleme duruşma tutanağı örneği ................................................................... 1661
Tahkikat duruşmasında deliller toplandıktan sonra keşif ara kararı verilmelidir.
Keşif ara kararına örnek ....................................................................................... 1664
İçindekiler
XIX
Kesin süre verilirken dikkat edilmesi gereken hususlar........................................... 1665
Mahalli Bilirkişilere ve tanıklara özellikle sorulacak sorular .................................... 1665
Keşif Deliline Başvurulmuşsa ................................................................................ 1666
Bilirkişi Deliline Başvurulmuşsa............................................................................. 1666
HAKİM ve AVUKATLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR .............................. 1666
Sözlü Yargılama Aşaması ...................................................................................... 1668
GEREKÇELİ KARAR ÖRNEKLERİ ...................................................................................... 1668
Karar örneği 1 ................................................................................................................. 1668
Karar örneği 2 ................................................................................................................. 1671
Karar örneği 3 ................................................................................................................. 1673
Karar örneği 4 ................................................................................................................. 1677
ONBEŞİNCİ KISIM
MERA İDDİASINA DAYALI TAPU
İPTAL ve SINIRLANDIRMA DAVASI
BİRİNCİ AYRIM
MERA İDDİASINA DAYALI TAPU
İPTAL ve SINIRLANDIRMA DAVASI
I-
II-
GENEL AÇIKLAMALAR................................................................................... 1683
A) TANIM .................................................................................................... 1683
B) MERA, YAYLAK VE KIŞLAKLARIN HUKUKİ DURUMU.................................... 1683
C) MERA, YAYLAK VE KIŞLAK OLARAK TAHSİS EDİLECEK YERLER ...................... 1683
YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA MERA İDDİASINA DAYANAN TAPU İPTAL
ve SINIRLANDIRMA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR ........................... 1684
- Dava konusu yerin mera olup olmadığı üzerinde ayrıntılı durulmalıdır .......... 1684
- Tapu uygulaması yapılmadan eksik araştırma ile karar verilemez................... 1684
- Komisyon çalışmalarının kesinleşip kesinleşmediği sorulup saptanmadan
karar verilmemelidir ........................................................................................ 1686
------------(BU ŞEKİLDE KİTABIN İÇİNDE YER ALAN TÜM KARARLARIN ÖZETLERİ)
-
4342 Sayılı Mera Kanununun 13/5 maddesi hükmü uyarınca, komisyon
kararlarına karşı 30 günlük askı ilan süresi ve tebligatı gerektiren hallerde
tebliğden itibaren 30 günlük süre içinde asliye hukuk mahkemesine,
kadastro yapılan yerlerde ise kadastro mahkemesine dava açılabilir ............. 1706
İKİNCİ AYRIM
YARGILAMA İŞLEMLERİ ve
XX
Hukuk Davaları Rehberi
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
Dilekçe Örneği ................................................................................................................ 1709
Tensip Zaptı Örneği 1...................................................................................................... 1712
Tensip Zaptı Örneği 2...................................................................................................... 1715
MÜZEKKERELER (Tensip Zaptının Gereği Olan Müzekkereler).................................. 1724
- Tapu Sicil Müdürlüğü’ne Yazılacak Müzekkere................................................ 1724
- Milli Emlak Müdürlüğüne Yazılacak Müzekkere .............................................. 1724
- Mera Tahsis Kararı Bulunup Bulunmadığı Araştırması İçin Yazılacak
Müzekkere ....................................................................................................... 1725
- Kadastro Müdürlüğü’ne Yazılacak Müzekkere................................................. 1725
- Harita Genel Komutanlığı’na Yazılacak Müzekkere ........................................ 1726
- Mahalli Bilirkişi Listesi İçin Kolluk Kuvvetine Yazılacak Müzekkere ................. 1726
Ön inceleme duruşma tutanağı örneği ................................................................... 1727
Keşif ara kararına örnek........................................................................................ 1730
Kesin süre verilirken dikkat edilmesi gereken hususlar ........................................... 1731
Keşifte mahalli bilirkişiler ile tanıklara özellikle sorulacak Sorular ........................... 1731
Sözlü Yargılama Aşaması....................................................................................... 1732
GEREKÇELİ KARAR ÖRNEKLERİ ...................................................................................... 1732
Karar örneği 1 ................................................................................................................. 1732
Karar örneği 2 ................................................................................................................. 1735
Karar örneği 3 ................................................................................................................. 1737
ONALTINCI KISIM
DİĞER ÇEŞİT TAPU İPTAL ve TESCİL DAVALARI
GENEL OLARAK........................................................................................ 1745
BİRİNCİ AYRIM
442 SAYILI KÖY KANUNUNA
DAYALI TAPU İPTAL ve TESCİL DAVASI
-
-
442 Sayılı Köy Kanunu Ek 12. madde uygulaması ............................................ 1747
Karar 1: ............................................................................................................ 1747
Karar 2: ............................................................................................................ 1747
Karar 3: ............................................................................................................ 1748
442 Sayılı Köy Kanunu Ek 13. madde uygulaması ............................................ 1749
Karar 1: ............................................................................................................ 1749
Karar 2: ............................................................................................................ 1750
Karar 3: ............................................................................................................ 1751
İKİNCİ AYRIM
3194 SAYILI İMAR KANUNU’NA
İçindekiler
XXI
DAYANAN TAPU İPTAL ve TESCİL DAVALARI
-
-
İmar uygulaması idari yargı yerinde iptal edildiğine göre, Türk Medeni
Kanunu'nun 1025. maddesi hükmü uyarınca sicilin yolsuz tescil
durumuna düşeceği ve imar öncesi kadastral duruma dönüleceği
tartışmasızdır ................................................................................................... 1753
3194 sayılı İmar Kanununun 18/son maddesine göre imar planı olmayan
yerlerde her türlü yapılaşma amacıyla arsa ve parselleri hisselere
ayıracak özel parselasyon planları ve satış vaadi sözleşmeleri yapılamaz ....... 1754
------------(BU ŞEKİLDE KİTABIN İÇİNDE YER ALAN TÜM KARARLARIN ÖZETLERİ)
-
Belediye encümen kararı ile yapılan işlem bir imar uygulaması olmayıp
kadastral parselin çeşitli parsellere ayırma ve birleştirmesi (ifraz-tevhid)
işlemi olması nedeniyle idari sayılamaz........................................................... 1806
ÜÇÜNCÜ AYRIM
ÇEŞİTLİ NEDENLERE DAYANAN
TAPU İPTAL ve TESCİL DAVALARI
-
-
-
Tapu kayıtlarında düzeltme yapılmasına ilişkin belediye encümen kararı
yok hükmündedir ............................................................................................ 1809
Zimmete geçirilen parayla satın alınan taşınmazın tapusunun iptali için
zimmet mağduru tarafından açılan dava reddedilmelidir ............................... 1810
Tapu kaydında yazılı olan malik ismi ile aynı kimlik bilgilerine sahip başka
kişilerin bulunduğu tespit edildiğine göre; tespit edilen bu kişilerin veya
mirasçılarının taşınmaz hakkında mülkiyet iddiası bulunup bulunmadığı
araştırılmalıdır ................................................................................................. 1811
Mülkiyet nakline sebep olacak şekilde kayıt düzeltme yapılması mümkün
olmayıp, bu tip olaylar tapu iptal tescil davasıyla çözülmelidir ....................... 1812
Şahsi hak sahibi davacı, karşı tarafın ferağ talebinin reddini bildirmediği,
başka bir deyişle iradi ferağ umudunu taşıdığı sürece zamanaşımı
başlamaz .......................................................................................................... 1812
Çap kaydı içersinde kalan yol bölümüne ait kaydın iptali ile yol olarak
terkin istemi..................................................................................................... 1813
Kadastro Kanununun 41.maddesi uyarınca yapılan düzeltme işleminin
iptali isteği ....................................................................................................... 1814
Taşınmaz üzerine yapılan evin tapunun beyanlar hanesine şerh edilmesi
isteği ................................................................................................................ 1815
Su arkına ilişkin davalı tapusunun iptali ile haritasında ark olarak
işaretlenmesine karar verilmesi isteği ............................................................. 1816
Adi yazılı temlik sözleşmesine dayalı tapu iptali ve tescil istemi ..................... 1816
XXII
Hukuk Davaları Rehberi
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Kadim yolun kadastro tespiti sırasında davalıya ait taşınmaz içinde
ölçülerek tescil edildiği belirtilerek davalıya ait taşınmazın bu kısma ilişkin
tapu kaydının iptali ile yola terkin edilmesi istemi .......................................... 1818
3402 sayılı yasanın 41. maddesine göre yapılan işlemin iptali sulh hukuk
mahkemesinde açılacak davada ileri sürülmelidir ........................................... 1819
3402 sayılı Kadastro Kanununun 41.maddesine göre yapılan düzeltme
işlemi ile taşınmazının yüzölçümü miktarının azalması nedeniyle işlemin
hatalı olduğunun ileri sürülerek iptalinin istenmesi ........................................ 1820
3402 sayılı Kadastro Kanununun 41.maddesi uyarınca yapılan düzeltme
işleminin iptali isteği ........................................................................................ 1822
Karar 1: ............................................................................................................ 1822
Karar 2: ............................................................................................................ 1824
Sulh anlaşmasına dayalı tapu iptali ve tescil istemi ......................................... 1826
Türk Medeni Kanununun 725. maddesine (taşkın yapı nedenine) dayalı
tapu iptali tescil isteği ...................................................................................... 1828
Kadastrodan sonraki hukuki sebeplere dayanılarak genel mahkemelerde
açılan davalarda, Kadastro Kanununun 19/2 maddesine dayanılarak
muhdesat tespiti ve bunun kütüğün beyanlar hanesinde gösterilmesi
istenemez ........................................................................................................ 1830
Kadim yolun terkinine karar verilmesi istemi .................................................. 1831
Tapu iptali ve yol olarak terkin istemi.............................................................. 1831
Kişisel hakka dayalı tapu iptali, tescil ve haciz şerhinin terkini istemi ............. 1832
Türk Medeni Kanununun 725. maddesinde düzenlenen taşkın inşaat
nedeniyle temliken tescil isteği ....................................................................... 1833
Sözlü anlaşmaya devremülk devri nedeniyle tapu iptal ve tescil..................... 1833
Türk Medeni Kanununun 725. maddesinde düzenlenen taşkın yapı
nedenine dayalı tapu iptali tescil istemi .......................................................... 1834
İl mera komisyonu tarafından tahsis amacı değiştirilerek davalı hazine
adına kaydı yapılan taşınmazın tapu kaydına dayalı tapu iptali ve tescil
istemi ............................................................................................................... 1836
1312 sayılı türkiye elektrik kurumu kanunu’na dayalı tapu iptal ve tescil
isteği ................................................................................................................ 1836
2863 sayılı yasa'dan kaynaklanan tapu iptali-tescil isteği ................................ 1838
2863 sayılı yasa kapsamında kamu düzeni, kamu yararı gibi gerekçelerle
kanunda yapılan değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarihten önceki
müktesep hakları ortadan kaldırıp kaldırmayacağı hususu ............................. 1840
Bağışlayan koşullu veya mükellefiyetli şekilde bağışta bulunmuşsa,
bağışlanandan hukuka, ahlaka aykırı veya imkansız olmadığı sürece koşul
veya mükellefiyetin yerine getirilmesini isteyebilir ......................................... 1841
Belediyeye ait taşınmazların satışı yine belediye meclisinin kararına bağlı
kılınmış, meclisin kararı doğrultusunda belediye encümeninin tasarrufa
yetkili olduğu benimsenmiştir ......................................................................... 1843
Kesinleşmiş cebri satış ihalesi sonucu satın alınan payın tapu sicil
müdürlüğünce 5403 sayılı toprak koruma ve arazi kullanımı kanununun
8. maddesi hükmü gerekçe gösterilerek intikal ve tescil işlemlerinin
yapılmaması nedeniyle satın alınan taşınmaza ilişkin bu tapu kaydının
iptali ile davacı adına tescili istemi .................................................................. 1845
İçindekiler
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
XXIII
TBK m. 295 (818 s. BK m. 244) hükmünde düzenlenen “bağışlamanın geri
alınması” hususu ile tbk m. 296 (818 s. BK m. 245) hükmünde
düzenlenen “bağışlama sözü vermenin geri alınması ve ifadan kaçınma”
farklı hususlardır .............................................................................................. 1848
Yenileme kadastrosu işlemi, önceki kadastro ile saptanan mülkiyet ve
geometrik durumu yok sayan veya tamamen hükümsüz kılan yeni bir
kadastro çalışması değil mümkün olduğu ölçüde aslına sadık kalınarak
onun eksikliklerini tamamlayan sınırlarında ve yüzölçümlerinde görülen
yanlışlıkları “orantı” ve “dengeleme” kurallarına göre düzelten bir önceki
kadastroya ek bir işlemdir ............................................................................... 1850
Çekişmeli taşınmazın okul yeri olduğu ileri sürülerek açılan tapu iptali ve
tescil isteği (222 sayılı ilköğretim ve eğitim kanunu uygulaması) .................... 1852
Karar 1: ............................................................................................................ 1852
Karar 2: ............................................................................................................ 1853
Vakfiye kapsamında ve vakıf malı olduğu mahkeme kararıyla saptanmış
olan taşınmazla ilgili artık bu olgunun tartışılmaması gerekir ve bu
nitelikte bir taşınmazın el değiştirmesinde ise, TMK.'nun 1023.
maddesinin uygulanma olanağından sözedilemez .......................................... 1854
Yenileme kadastrosu sonucu yapılacak işlemlerle ilgili önemli hususlar ......... 1856
Taşınmazların bir bölümünün aktif dere yatağında kaldığı ve dere
yataklarının devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerden olup, özel
mülkiyete konu olamayacağı iddiası................................................................ 1860
2863 sayılı yasa'dan kaynaklanan tapu iptali-tescil isteği................................ 1861
Vakıflar idaresi tarafından hasımsız olarak açılan çekişmeli taşınmazların
vakfı adına tescili isteği.................................................................................... 1863
Çekişme konusu taşınmaz kaydının davalı taraf adına oluşumunun
illetten yoksun olduğu, bu nedenle yolsuz tescil niteliğinde bulunduğu
iddiasına dayalı olduğu TMK.'nun 1024 ve 1025.maddesi hükmü uyarınca
bu tür davaların davacıların mülkiyet hakkına dayalı olarak her zaman
açılabileceği ..................................................................................................... 1864
Taşınmazın 3402 sayılı yasanın 18. maddesi uyarınca hazine adına
tescilinin gerektiği iddiası ................................................................................ 1866
Taşınmazın devlet hastanesi ve sağlık meslek lisesi yapılmak koşuluyla
davalı hazineye satış suretiyle temlik edildiği, anılan temlikin gerçekte
şartlı bağış olduğu ve aradan geçen uzun süreye rağmen bağış koşulunun
yerine getirilmediği gerekçesiyle tapu iptal ve tescil isteği ............................. 1867
Hataen oluşturulan sicil kaydının Türk Medeni Kanununun 1025. maddesi
gereğince yolsuz tescil oluşturacağı ve böylesi bir durumda hak düşürücü
süre veya zamanaşımına tabi olmaksızın her zaman dava açılabileceği.......... 1868
TMK.nun 676 maddesi kapsamında miras payının devri hukuki sebebine
dayanan mülkiyetin aktarılmasına ilişkin tapu iptali ve tescil isteği ................ 1870
Davacının "düzenleme şeklinde zilyetliğin devri sözleşmesi" ile satın
aldığı taşınmazın davalılarca devrine yanaşılmadığı iddiasıyla davcı adına
tapuya tesciline karar verilmesini isteği .......................................................... 1871
TMK’nun 676. maddesi uyarınca mirasçılar arasında yapılan taksim
sonrası, taksime konu taşınmazın aynı kanunun 677/1.maddesi uyarınca
bir kısım mirasçılar arasındaki pay devri isteği ................................................ 1873
XXIV
Hukuk Davaları Rehberi
-
Kural olarak, bağışta bulunan kişi sağlığında bakılmadığı yönünde dava
açmadığı taktirde mirasçılarının murise teban bu şekilde dava açmaları
olanaklı değildir, açıldığı taktirde dinlenme imkanı yoktur.............................. 1875
DÖRDÜNCÜ AYRIM
HUKUK GENEL KURULU KARARLARI ................................................ 1877
Download

HUKUK DAVALARI REHBERİ