KURUMLAR VERGİSİ
2014
YMM MUSTAFA DÜNDAR
MÜKELLEFLER
Tadad Edilmiştir.
VERGİNİN KONUSU
KURUMLARIN KAZANÇLARI, KURUMLAR VERGİSİNE
TÂBİDİR.
Kurum kazancı, gelir vergisinin konusuna giren gelir unsurlarından oluşur.
VERGİLENDİRME REJİMİ
TAM MÜKELLEFLER
TEVKİFAT
Vergiden muaf olan kurumlar
hariç tüm kurumlar yıllık
beyanname vermek zorundadır.
Beyan esası
VERGİLENDİRME REJİMİ
DAR MÜKELLEFLER
TEVKİFAT
Duruma göre;
1- Yıllık Beyaname,
2- Özel Beyanname
VERGİ
ANLAŞMAL
ARI
ÖZELLİK ARZ EDEN MUAFİYETLER
KOOPERATİF MUAFİYETİ
Tüketim ve
Taşıma
Kooperatifleri
yararlanamaz.
Kooperatiflerin kurumlar vergisi muafiyetinden
yararlanabilmeleri için ana sözleşmelerinde;
 Sermaye üzerinden kazanç dağıtılmamasına,
 Yönetim kurulu başkan ve üyelerine kazanç
üzerinden pay verilmemesine,
 Yedek akçelerinin ortaklara dağıtılmamasına,
 Sadece ortaklarla iş görülmesine
dair hükümlerin bulunması ve bu kayıt ve
şartlara da fiilen uyulması gerekmektedir
YAPI KOOPERATİFLERİ
Yukarıda belirtilen şartlara ilaveten;
•Kuruluşlarından, yapı inşaatlarının sona
erdiği tarihe kadar yönetim ve denetim
kurullarında, söz konusu inşaat işini
kısmen veya tamamen üstlenen gerçek
kişilerle tüzel kişi temsilcilerine ve
Kurumlar Vergisi Kanununun 13 üncü
maddesine göre bunlarla ilişkili kişilere
veya işçi işveren ilişkisi bulunan kişilere
yer verilmemesi,
•Yapı ruhsatı ile arsa tapusunun
kooperatif tüzel kişiliği adına olması
İnşaat işini üstlenen gerçek kişilerle
tüzel kişilerin,
•Ortaklarını,
•Ortaklarının ilgili bulunduğu gerçek
ve tüzel kişileri,
•Ortaklarının idaresi, denetimi veya
sermayesi bakımından doğrudan veya
dolaylı olarak bağlı bulunduğu ya da
nüfuzu altında bulundurduğu gerçek
ve tüzel kişileri,
•Ortaklarının eşlerini,
•Ortaklarının veya eşlerinin üst soyları
(usul) ve alt soyları (füruu) ile üçüncü
derece dahil yansoy hısımları ile kayın
hısımlarını
kapsamaktadır.
YAPI KOOPERATİFLERİ
.
1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulan kooperatif birlikleri
veya kooperatifler merkez birlikleri de anılan Kanun uyarınca kooperatif
olarak değerlendirildiğinden söz konusu arsa ve arazilerin tapusunun
veya yapı ruhsatlarının Toplu Konut İdaresi Başkanlığı veya kooperatif
birlikleri ya da kooperatifler merkez birlikleri adına olması halinde de
bahse konu yapı kooperatifleri, kurumlar vergisi muafiyetinden
yararlanabilecektir
ŞARTA BAĞLI MUAFİYETLER
Bu
maddenin
uygulanması
na
ilişkin
USÛLLER
Maliye
Bakanlığınc
a belirlenir.
(Md.4/2)
ÖZELLİK ARZ EDEN İSTİSNALAR
m.5/1-e: İştirak Hissesi, Taşınmaz Satış Kazanç İstinası
1- Taşınmazın ve iştirak hissesinin en az iki tam yıl süreyle aktifte yer
alması,
2- Aynı süreyle sahip olunan kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan
haklarının satışından doğan kazançların
% 75'lik kısmı vergiden istisna edilmiştir.
ÖZELLİK ARZ EDEN İSTİSNALAR
m.5/1-e: İştirak Hissesi, Taşınmaz Satış Kazanç İstinası
1- İstisnadan yararlanılan kazancın kurumlar vergisi beyanname verilme tarihine
kadar özel fona alınması,
2- Satışın yapıldığı yılı izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar tahsil edilmesi
3- İstisnadan yararlanan kısmın, satışın yapıldığı yılı izleyen beşinci yılın sonuna
kadar pasifte özel bir fon hesabında tutulması,
4- Aynı süre içinde işletmenin tasfiyesi (bu Kanuna göre yapılan devir ve bölünmeler
hariç) halinde istisnadan yararlanılamaz.
ÖZELLİK ARZ EDEN İSTİSNALAR
m.5/1-e: İştirak Hissesi, Taşınmaz Satış Kazanç İstinası
1- Taşınmazların kaynak kuruluşlarca kira sertifikası ihracı amacıyla varlık
kiralama şirketlerine satışı ile bu varlıkların varlık kiralama şirketlerince
taşınmazın devralındığı kuruma satışından doğan kazançların tamamı
vergiden istisna edilebilecektir.
2-En az iki tam yıl süreyle aktifte bulundurma şartı aranmayacaktır."
ÖZELLİK ARZ EDEN İSTİSNALAR
m.5/1-e: İştirak Hissesi, Taşınmaz Satış Kazanç İstinası
6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu
kapsamında geri kiralama amacıyla ve sözleşme sonunda geri alınması
şartıyla, finansal kiralama şirketlerine satışı ve varlık kiralama ile finansal
kiralama şirketlerince taşınmazın devralındığı kuruma satışından doğan
kazançlar için bu oran %100 olarak uygulanır ve bu taşınmazlar için en az
iki tam yıl süreyle aktifte bulunma şartı aranmaz. (Yürürlük, 2.8.2013)
ÖZELLİK ARZ EDEN İSTİSNALAR
m.5/1-e: İştirak Hissesi, Taşınmaz Satış Kazanç İstinası
Menkul kıymet veya taşınmaz ticareti ve
kiralanmasıyla uğraşan kurumların bu amaçla
ellerinde
bulundurdukları
değerlerin
satışından elde ettikleri kazançlar istisna
kapsamı dışındadır.
SORUNLAR!!!!
m.5/1-e: İştirak Hissesi, Taşınmaz Satış Kazanç İstinası
Ana sözleşmesinde
taşınmaz
alım
satımı veya iştirak
etme amacı olan
mükelleflerin
yararlanamayacağı
,
TEBLİĞ
Faaliyet konusu menkul kıymet veya
taşınmaz ticareti ve KİRALANMASI
olan kurumların bu amaçla iktisap
ettikleri
ve
ellerinde
tuttukları
kıymetlerin satışından elde ettikleri
kazançlar
için
istisnadan
yararlanmaları mümkün değildir.
SORUNLAR!!!!
m.5/1-e: İştirak Hissesi, Taşınmaz Satış Kazanç İstinası
Maddedeki «satış» ifadesine
rağmen, kamulaştırmalar
Tebliğ ile istisna kapsamına
alınmıştır.
SORUNLAR!!!!
m.5/1-e: İştirak Hissesi, Taşınmaz Satış Kazanç İstinası
Belediye Encümen
Kararına istinaden 3194
sayılı İmar Kanununun 15
ve 16 ncı maddeleri
kapsamında yola ve parka
terk işlemi , satış olarak
kabul edilmemektedir
İştirak hisseleri alımıyla ilgili
finansman giderleri hariç olmak
üzere,
kurumların
kurumlar
vergisinden
istisna
edilen
kazançlarına ilişkin giderlerinin
veya
istisna
kapsamındaki
faaliyetlerinden doğan zararlarının,
istisna dışı kurum kazancından
indirilmesi kabul edilmez.
SORUNLAR!!!!
m.5/1-e: BEDELSİZ HİSSE ALIMI
5.6.2.4.3. Bedelsiz olarak elde edilen hisse senetlerinin satışından
sağlanan kazançların durumu
(Bu paragrafın yürütülmesi, Danıştay 4. Dairesi Başkanlığının 16.09.2013 tarih
ve 2013/2951 Esas No.lu kararı ile durdurulmuştur.)DÖNEM KÂRINDAN AYRILAN
YEDEKLER KULLANILMAK SURETİYLE SERMAYE ARTIRIMINDA BULUNULMASI HALİNDE ise bu
işlem sonucu ortaklara bedelsiz hisse senedi verilmesi ile fiilen kâr payı dağıtılması arasında fark
bulunmamaktadır. Her iki halde de ortaklar, kurum bünyesinde oluşan kârlar üzerinde tasarrufta
bulunma imkanına sahip olmaktadır. Dolayısıyla, kâr yedeklerinden karşılanan sermaye
artırımları sonucunda ortaklarca bedelsiz iştirak hissesi iktisap edilmesi durumunda, alınan bu
iştirak hisseleri nominal bedelle iştirak hesaplarında izlenecek ve iştirak kazançları istisnası
nedeniyle kurumlar vergisine tabi tutulmayacaktır.
SORUNLAR!!!!
m.5/1-e: İştirak Hissesi, Taşınmaz Satış Kazanç İstinası
İSTİSNA
KAZANCIN
TESPTİNDE
SATIŞ
GİDERLERİ
VE
DİĞER
GİDERLER
NASIL
DEĞERLENDİRİLERECEKTİR
?
BU KONUDA GİB
DÜZENLEME
YAPMAMIŞTIR BU
NEDENLE EN ÖNEMLİ
SORUNLARDAN BİRİDİR.
SORUNLAR!!!!
m.5/1-e: İştirak Hissesi, Taşınmaz Satış Kazanç İstinası
ÖZELGE
SORUNLAR!!!!
m.5/1-e: ZARAR DOĞAR İSE!!!!
ÖZELGE
SORUNLAR!!!!
m.5/1-e: İştirak Hissesi, Taşınmaz Satış Kazanç İstinası
KDV!!!
KDV ve KVK
paralel değildir.
İstisna kapsamında teslim edilen
kıymetlerin iktisabında yüklenilen
ve teslimin yapıldığı döneme kadar
indirim
yoluyla giderilemeyen
katma değer vergisi, teslimin
yapıldığı hesap dönemine ilişkin
gelir
veya
kurumlar
vergisi
matrahının tespitinde gider olarak
dikkate alınır.
17/4-y’de bu hüküm yoktur.
KDVK, m.17/4-r!
«KDVK» «kurum» ifadesi
(KOLLEKTİF ŞİRKET),
KDVK, m.17/4-y
Finansal kiralamaya konu
işlemlerde yüklenilen KDV
problemi?
SOMUT BİR SORUN!!!!
m.5/1-e: İştirak Hissesi, Taşınmaz Satış Kazanç İstinası
KDV!!!
Dar mükellef (X)
LTD;
tam
mükellef (Y) Ltd
Şt’ndeki hissesini
tam
mükellef
gerçek kişi (A)’ya
satarsa?
VERGİ
ANLA
ŞMASI
DAK
KDVK m.9 Uyarınca
Sorumlu Sıfatıyla
KDV’ye tabidir.
SONUÇ: YARGIDA
ÖZELLİK ARZ EDEN İSTİSNALAR
m.5/1-b: Yurt Dışı İştirak Kazancı İstisnası
Kanunî ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan
anonim ve limited şirket niteliğindeki
şirketlerin
sermayesine
iştirak
eden
kurumların, bu iştiraklerinden elde ettikleri
maddedeki şartları taşıyan iştirak kazançları;
ÖZELLİK ARZ EDEN İSTİSNALAR
m.5/1-b: Yurt Dışı İştirak Kazancı İstisnası

İştirak edilen kurumun anonim
veya limited şirket niteliğinde bir
kurum olması,
 İştirak edilen kurumun kanuni
ve iş merkezinin Türkiye’de
bulunmaması,

İştirak payını elinde tutan
kurumun, yurt dışı iştirakin
ödenmiş sermayesinin en az
%10’una sahip olması,
 İştirak kazancının elde edildiği
tarih itibarıyla, iştirak payının
kesintisiz olarak en az bir yıl süre
ile elde tutulması,
•
•
İştirak kazancının (kâr payı dağıtımına kaynak
olan kazançlar üzerinden ödenen vergiler
de dahil olmak üzere) iştirak edilen kurumun
faaliyette bulunduğu ülke vergi kanunları
uyarınca en az %15 oranında; iştirak edilen
yabancı kurumun esas faaliyet konusunun
finansman temini veya sigorta hizmetlerinin
sunulması ya da menkul kıymet yatırımı olması
durumunda, iştirak edilen kurumun faaliyette
bulunduğu ülke vergi kanunları uyarınca en az
Türkiye’de
uygulanan
kurumlar
vergisi
oranında, gelir ve kurumlar vergisi benzeri
toplam vergi yükü taşıması,

İştirak kazancının, elde edildiği hesap
dönemine
ilişkin
kurumlar
vergisi
beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar
Türkiye’ye transfer edilmesi
SORUN
m.5/1-b: Yurt Dışı İştirak Kazancı İstisnası
VERGİ
ANLAŞMALARI
VERGİLENDİRME
YETKİSİ
TÜRKİYE’DE İSE BU
İSTİSNADAN
YARARLANILABİLİR
Tasfiye veya iştirakin
satışından zarar
doğması halinde bu
zarar indirilebilir mi?
ÖZELLİK ARZ EDEN İSTİSNALAR
m.5/1-h: Yurt Dışı inşaat onarım

Yurt dışında yapılan
inşaat, onarım, montaj işleri
ile
teknik
hizmetlerden
sağlanarak Türkiye'de genel
sonuç hesaplarına intikal
ettirilen kazançlar.
1Yurt
Dışında
faaliyette
bulunulmalıdır.
2- Yurt Dışında yapılan faaliyet;
inşaat,
onarım,
montaj işleri,
teknik hizmetler olmalıdır.
3- Kazanç Türkiye’deki genel sonuç
hesaplarına intikal ettirilmelidir.
SORUN
m.5/1-h: Yurt Dışı inşaat onarım
VERGİ
ANLAŞMALARI
VERGİLENDİRME
YETKİSİ
TÜRKİYE’DE İSE BU
İSTİSNADAN
YARARLANILABİLİR
1- Rasyo analizinde
yurt dışıhasılat ve
giderler
aktarılabilecek
midir?
2- İşin niteliğinin
tespiti,
SORUN
m.5/1-h: Yurt Dışı inşaat onarım
TEBLİĞ
Yurt dışındaki inşaat, onarım, montaj işleri ve teknik
hizmetlerin yapılabilmesi için ilgili ülke mevzuatına
göre ayrı bir şirket kurulmasının zorunlu olduğu
durumlarda,
söz
konusu
şirketlere
iştirak
edilmesinden elde edilen kazançlara, herhangi bir şart
aranmaksızın yurt dışı iştirak kazançları istisnası
uygulanacaktır.
SORUN
m.5/1-h: Yurt Dışı inşaat onarım
TEBLİĞ
Kurumların yurt dışında yaptıkları bir inşaat ve
onarım işinin bulunmaması halinde ise ancak yurt
dışında bir işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla
yaptıkları teknik hizmetlerden elde edilen kazançlar
istisnadan yararlanılabilecektir.
SORUN
m.5/1-h: Yurt Dışı inşaat onarım
TEBLİĞ
Yurt dışındaki işyerine merkez tarafından fatura düzenlenmek
suretiyle ihraç olunan emtia ile yurt dışına yönelik olarak fatura
düzenlenmek suretiyle yapılan hizmetlerden doğan dövize bağlı alacak
ve borçların aynen mal veya hizmet ihracından doğan alacak ve
borçlarda olduğu gibi değerlemeye tabi tutulacağı ve değerleme
farklarının vergi matrahının tespitinde dikkate alınacağı tabiidir.
Türkiye’de bulunan merkez ile yurt dışındaki işyeri arasında
gerçekleşen diğer para hareketlerinden doğan alacak ve
borçların ise gerçek bir alacak ve borç niteliği taşımadığı açıktır.
Bu nedenle, söz konusu para hareketlerine dayalı cari hesap
bakiyelerinin değerlemesine gerek bulunmamaktadır.
SORUN
m.5/1-h: Yurt Dışı inşaat onarım
TEBLİĞ
İstisna uygulamasına konu olan ve yurt dışında yapılıp tamamlanan
işlerden doğan kazancın Türkiye'ye getirilmesi halinde, söz konusu
yabancı paraların değerlemesinden kaynaklanan kur farklarının
istisna kazançla ilişkilendirilmesi mümkün değildir.
Yurt dışında yapılmakta olan işlerden elde edilen hasılatın
Türkiye'ye döviz olarak getirilmesi halinde, anılan işlerin
tamamlandığı geçici vergilendirme dönemine kadar söz konusu
yabancı paraların değerlemesinden kaynaklanan kur farkları
istisna kapsamında değerlendirilebilecektir.
ÖZELLİK ARZ EDEN İSTİSNALAR
m.5/1-ı: Eğitim tesisleri ile rehabilitasyon merkezlerinin
işletilmesinden elde edilen kazançlara ilişkin istisna
i.
Okulların
eğitim-öğretim,
merkezlerin
ise
rehabilitasyon
faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına uygulanacaktır.
ii. 1/1/2006 tarihinden itibaren faaliyete geçen okul ve rehabilitasyon
merkezlerinin kazançları, faaliyete geçilen dönemden itibaren beş
hesap dönemi kurumlar vergisinden istisna olacaktır.
iii. işletilen okul ve merkezlere ilave olarak yeni okul veya merkez açmaları
durumunda, yeni açılan okul veya merkezden elde edilen kazanç,
istisna uygulaması açısından ayrı bir birim olarak değerlendirilecektir.
iv. Yeni bir okul açılışı olarak tanımlanmayan, mevcut okul kapasitesinin
genişletilmesi veya başka bir binaya taşınılması hallerinde istisna
uygulaması söz konusu olmayacaktır.
ÖZELLİK ARZ EDEN İSTİSNALAR
Türk Uluslararası gemi İşletmeciliğinden doğan kazançlar
4490 sayılı Yasanın 12 nci
maddesinin birinci fıkrasında, "Bu
Kanun uyarınca oluşturulan Türk
Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı
gemilerin
ve
yatların
işletilmesinden ve devrinden elde
edilen kazançlar, gelir ve kurumlar
vergileriyle fonlardan istisnadır.«
ANCAK KAR PAYI DAĞITIMI
TEVKİFATA TABİDİR.
Anılan sicile kayıtlı gemilerle yapılan
deniz taşımacılığı ile bu gemilerin
devrine ilişkin faaliyetlerle ilişkili
olmaksızın elde edilen kur farkı,
vade farkı gelirleri ile faiz, repo ve
benzeri faaliyet dışı gelirler için söz
konusu istisna uygulanmayacaktır.
ÖZELLİK ARZ EDEN İSTİSNALAR
Türk Uluslararası gemi İşletmeciliğinden doğan kazançlar
Gemilerin
işletilmesi
faaliyetinin yanı sıra başka
faaliyetlerinin de bulunması
halinde, varsa müşterek genel
giderlerin bu faaliyetlerden
elde edilen hasılata orantılı
olarak dağıtılması suretiyle
kazanç tespitinin yapılması
gerekmektedir. "
Gemilere ait ihtiyaç fazlası malzeme ve
sabit kıymetlerin, deniz taşımacılığı
faaliyetinin yürütülebilmesi için gemide
bulunması zorunlu olan malzeme ve sabit
kıymetlerden olması halinde, bunların
devrinden elde edilen kazançlar istisnadan
yararlanabilecektir.
SORUN
Türk Uluslararası gemi İşletmeciliğinden doğan kazançlar
TEBLİĞ
Uluslararası gemi siciline kayıtlı gemilerin
zamana ve yüke bağlı olmaksızın doğrudan
kiraya
verilmesi
durumunda
gemi
işletmeciliği
faaliyetinden
söz
edilemeyeceğinden elde edilen kira
gelirine istisna uygulanmayacaktır.
ÖZELLİK ARZ EDEN İSTİSNALAR
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda yer alan istisna
Yönetici şirketlerin 4691 SK
uygulaması kapsamında elde
ettikleri kazançlar ile bölgede
faaliyet gösteren gelir ve
kurumlar
vergisi
mükelleflerinin, münhasıran
bu bölgedeki YAZILIM VE ARGE
faaliyetlerinden
elde
ettikleri kazançları 31/12/2023
tarihine
kadar
gelir
ve
kurumlar
vergisinden
müstesnadır.
Bölgede faaliyet gösteren mükelleflerin, 4691 sayılı
Kanun kapsamı dışındaki ticari işlemlerinden elde
edecekleri gelirleri ile olağandışı gelirlerinin istisna
kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir.
Bu kapsamda, nakitlerin değerlendirilmesi sonucu
oluşan faiz gelirleri, yabancı para cinsinden aktifler
dolayısıyla oluşan kur farkları ve iktisadi kıymetlerin
elden çıkarılmasından doğan gelirler istisna
kapsamında değerlendirilmeyecektir.
PASİFLERİN
GELİR?
DEĞERLEMESİ
SONUCU
OLUŞAN
SORUN
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda yer alan istisna
TEBLİĞ
Diğer
taraftan,
teknoloji
geliştirme
bölgelerinde faaliyet gösteren mükelleflere,
istisnadan yararlanan Ar-Ge projelerine
ilişkin olarak, TÜBİTAK ve benzeri kurumlar
tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde hibe
şeklinde sağlanan destek tutarları ile diğer
kurumların bu mahiyetteki her türlü bağış ve
yardımları, kurum kazancına dahil edilecek
ve istisnadan yararlandırılacaktır.
SORUN
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda yer alan istisna
YÖNETMELİK
(4691 SK)
12 Mart 2014
Bölge içerisinde faaliyette bulunan gelir veya kurumlar vergisi
mükellefleri, yazılım ve/veya Ar-Ge faaliyetleri dolayısıyla 4691 sayılı
Kanunda yer alan vergisel teşviklerden bütün halinde
yararlanabilirler. Bu durumda aynı yazılım ve/veya Ar-Ge projesi
için Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ile 5746 sayılı
Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında
Kanunda yer alan vergisel teşviklerden ayrıca yararlanamazlar.
Bölgede faaliyette bulunan girişimcilerden 5520 sayılı Kanun, 193
sayılı Kanun ve 5746 sayılı Kanunda yer alan vergisel teşviklerden
yararlanmak isteyenler, bu durumu Maliye Bakanlığına ve Bölge
yönetici şirketine eş zamanlı olarak ayrıca bildirirler.
KEYK
KONTROL EDLEN YABANCI KURUM
Tam mükellef gerçek kişi ve kurumların doğrudan veya dolaylı olarak ayrı ayrı ya da
birlikte sermayesinin, kâr payının veya oy kullanma hakkının en az % 50'sine sahip
olmak suretiyle kontrol ettikleri yurt dışı iştiraklerinin kurum kazançları, dağıtılsın
veya dağıtılmasın KVK M.7’DEKİ şartların birlikte gerçekleşmesi halinde, Türkiye'de
kurumlar vergisine tâbidir:
KAZANÇ TESPİTİ
GİDERLER
Tam mükellef
kurumların kazançları
ticari kazanç
hükümlerine göre tespit
edildiğinden;
GVK m.40
KVK m.8
DİĞER KANUNLAR
KAZANÇ TESPİTİ
İNDİRİLEMEYECEK GİDERLER
Tam mükellef
kurumların kazançları
ticari kazanç
hükümlerine göre tespit
edildiğinden;
GVK m.41
KVK m.11
DİĞER KANUNLAR
İNDİRİLEMEYECEK GİDERLER
SORUN
5510 SY.K.M.88 ÖDENMESİ
ŞARTI
SGK PRİMLERİ!!
BAZI yargı kararları aksi yönde
İNDİRİLEMEYECEK GİDERLER
SORUN
Suç, hürriyeti bağlayıcı ceza
yaptırımı ile karşılanan ve
kamu düzenini tehdit
ettiği/bozduğu kabul edilen
fiillerdir.
TAZMİNATLAR
Haksız
fiil,
Kusur
Sözleşmelerde ceza şartı
olarak konulan tazminatlar
hariç olmak üzere kurumun
kendisinin, ortaklarının,
yöneticilerinin ve
çalışanlarının
suçlarından
doğan maddî ve manevî
zarar tazminat
giderleri.
suç
İNDİRİLEMEYECEK GİDERLER
SORUN
Suç, hürriyeti bağlayıcı ceza
yaptırımı ile karşılanan ve
kamu düzenini tehdit
ettiği/bozduğu kabul edilen
fiillerdir.
TAZMİNATLAR
Haksız
fiil,
Kusur
......teşebbüs sahibinin
suçlarından
doğan tazminatlar
(Akitlerde ceza şartı olarak
derpiş edilen tazminatlar,
cezai mahiyette tazminat
sayılmaz.)
GVK m.41/6
suç
İNDİRİLEMEYECEK GİDERLER
İşle ilgili olmak
şartiyle,
mukavelenameye
veya ilama veya
kanun emrine
istinaden ödenen
zarar, ziyan ve
tazminatlar;
GVK m.40/3
özelge
SORUN
Gerçekleştirilen hizmet alım
ihalesine iki grup firması
adına aynı kişi tarafından
teklif verilmesinin Kamu
İhale Kanununa aykırı
olması sebebiyle nakde
çevrilen teminat tutarı gider
olarak indirilemez.
ÇÜNKÜ, SUÇTUR.
İNDİRİLEMEYECEK GİDERLER
SORUN
TEBLİĞ
Kanunen yasaklanmış fiiller nedeniyle katlanılan
giderler ticari kazancın elde edilmesi ve idame
ettirilmesi
ile
ilgili
giderler
niteliğinde
olmadığından, bu giderlerin gelir ve kurum
kazancından
indirilmesi
mümkün
değildir.
Dolayısıyla, rüşvet verme fiili Türk Ceza Kanununun
252 nci maddesinde suç olarak tanımlandığından,
rüşvet ve rüşvet ile ilgili her türlü gider, vergiye tabi
ticari kazancın tespitinde gider olarak dikkate
alınmayacaktır
ÖRTÜLÜ SERMAYE
Şirketin ortağı olan
Kurumların, ortaklarından
veya ortaklarla ilişkili olan
kişilerden doğrudan veya
dolaylı olarak temin ederek
işletmede
kullandıkları
borçların, hesap dönemi
içinde herhangi bir tarihte
kurumun öz sermayesinin
üç katını aşan kısmı, ilgili
hesap dönemi için örtülü
sermaye sayılır.
...A.Ş.'nin ...bank'tan temin
ettiği krediyi, kredi
sözleşmesinin içerdiği vade,
faiz oranı ve benzeri kullanma
şartlarında herhangi bir
değişiklik yapmadan
TAMAMEN YA DA KISMEN
kullandırması durumunda, bu
kredilerin örtülü sermaye
tutarının tespitinde borç
olarak dikkate alınmaması
gerekmektedir.
AYNEN AKTARILAN BU BEDELLER İÇİN KDV HESAPLANMAYACAKTIR.
ÖRTÜLÜ SERMAYE
SORUN (HESAP DÖNEMİ!!)
Öz
sermaye,
kurumun Vergi
Usul
Kanunu
uyarınca tespit
edilmiş
hesap
dönemi
başındaki
öz
sermayesini,
KVK M.19 UYARINCA ÖZ
SER. NEGATİF OLAN
ŞİRKETE POZİTİF OLAN
ŞİRKETİN
DEVRİ/BÖLÜNME
?
ÖRTÜLÜ SERMAYE
SORUN (uygulanamayan hükümle çatışma)
KVK m.11/1-i
Kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, finansal kiralama, faktoring ve
finansman şirketleri dışında, kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını
aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine
eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz,
komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan
gider ve maliyet unsurları toplamının %10'unu aşmamak üzere Bakanlar
Kurulunca kararlaştırılan kısmı. Belirlenecek oranı sektörler itibarıyla
farklılaştırmaya Bakanlar Kurulu, bendin uygulanmasına ilişkin usul ve
esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. (BKK YAYIMLANMAMIŞTIR)
ÖRTÜLÜ KAZANÇ
Kurumlar, ilişkili kişilerle emsallere
uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit
ettikleri bedel veya fiyat üzerinden
mal veya hizmet alım ya da satımında
bulunursa, kazanç tamamen veya
kısmen
transfer
fiyatlandırması
yoluyla örtülü olarak dağıtılmış
sayılır. Alım, satım, imalat ve inşaat
işlemleri, kiralama ve kiraya verme
işlemleri, ödünç para alınması ve
verilmesi, ikramiye, ücret ve benzeri
ödemeleri gerektiren işlemler her hal
ve şartta mal veya hizmet alım ya da
satımı olarak değerlendirilir.
İÇ EMSAL&DIŞ
EMSAL
?
İNDİRİMLİ KV Md.32/A
YATIRIM
DÖNEMİ
YATIRIM
DÖNEMİNDE
İNDİRİM
YENİLEME
YATIRIMI
İNDİRİMLİ KV Md.32/A
2012/3305 SY. BKK
YATIRIM
DÖNEMİNDE
İNDİRİM
TUTARININ
HESAPLANMASI
Yatırıma katkı tutarına mahsuben, gerçekleştirilen yatırım
harcaması tutarını aşmamak ve toplam yatırıma katkı
tutarının;
a) Büyük ölçekli yatırımlar ve bölgesel teşvik
uygulamaları kapsamındaki yatırımlarda; 2 nci bölgede
yüzde onunu, 3 üncü bölgede yüzde yirmisini, 4 üncü
bölgede yüzde otuzunu, 5 inci bölgede yüzde ellisini ve 6
ncı bölgede yüzde seksenini,
b) Stratejik yatırımlarda; 6 ncı bölgede yüzde seksenini,
diğer bölgelerde yüzde ellisini,
geçmemek üzere yatırım döneminde yatırımcının
diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına
indirimli gelir veya kurumlar vergisi uygulanabilir.
İNDİRİMLİ KV Md.32/A
TEVSİ
YATIRIM
DA
MATRAHIN
TAYİNİ
4) Tevsi yatırımlarda, elde edilen kazancın işletme
bütünlüğü çerçevesinde ayrı hesaplarda izlenmek suretiyle
tespit edilebilmesi halinde, indirimli oran bu kazanca
uygulanır. Kazancın ayrı bir şekilde tespit edilememesi
halinde ise indirimli oran uygulanacak kazanç, yapılan tevsi
yatırım tutarının, dönem sonunda kurumun aktifine kayıtlı
bulunan toplam sabit kıymet tutarına (devam eden
yatırımlara ait tutarlar da dahil) oranlanması suretiyle
belirlenir. Bu hesaplama sırasında işletme aktifinde yer alan
sabit kıymetlerin kayıtlı değeri, YENİDEN DEĞERLENMİŞ
TUTARLARI ile dikkate alınır. İndirimli oran uygulamasına
yatırımın kısmen veya tamamen faaliyete geçtiği geçici vergi
döneminde başlanır.
İNDİRİMLİ KV Md.32/A
TEVSİ
YATIRIM
DA
MATRAHIN
TAYİNİ
Bu
hesaplama
sırasında
işletme
aktifinde yer alan
sabit
kıymetlerin
kayıtlı değeri, yeniden
değerlenmiş tutarları
ile dikkate alınır.
Yeniden değerlemeye
İLİŞKİN USUL VE
ESASLAR
kaldırıldığından,
yeniden değerleme
yapılmayacaktır. (ENF
Düz. Kastedilmiştir !!!!)
ÖZELGE !!!
İNDİRİMLİ KV Md.32/A
TEVSİ
(oranlamada
tutarı!!!)
YATIRIM
yatırım
DÖNEM SONUNDA kurumun aktifine
kayıtlı bulunan toplam sabit kıymet
tutarına (devam eden yatırımlara ait
tutarlar da dahil)
AMORTİSMANLAR’!!!!
İNDİRİMLİ KV Md.32/A
Devletçe
karşılanacak
tutarın
tespitinde;
amortisman
uygulaması
ile
ilişkilendirilmeksizin, yapılan tevsi yatırıma ait
tutarların, dönem sonunda kurumun aktifine
kayıtlı bulunan amortisman düşülmemiş toplam
sabit kıymet tutarına (devam eden yatırımlara ait
tutarlar da dahil) oranlanması suretiyle indirimli
oran
uygulanacak
kazancın
belirlenmesi
gerekmektedir. Sabit kıymet ifadesinden ise
Vergi Usul Kanununun 313 üncü maddesi
uyarınca amortisman mevzuunu oluşturan
TÜM
iktisadi
gerektiği tabiidir.
kıymetlerin
anlaşılması
DAR MÜKELLEF KURUMLARDA VERGİ KESİNTİSİ
VDO;
1- HESABEN
YA
DA
NAKDEN
ÖDEMEDİR.
2VERGİ
ANLAŞMALA
RI DİKKATE
ALINIR.
İngiltere, ABD, Almanya ve İsveç mukimi teşebbüslerin
Türkiye'de icra edecekleri serbest meslek faaliyetleri, bu
teşebbüslerin personelleri vasıtasıyla Türkiye'de yapacakları
serbest meslek faaliyetlerini ifade etmektedir. Faaliyetlerin
Türkiye'de icra edilmesi durumunda, yaptıkları serbest meslek
ödemeleri üzerinden vergi tevkifatı yapmak zorunda olan
vergi sorumluları, tevkifat yükümlülüğünün doğduğu sırada,
istihkak sahibi teşebbüsün faaliyet icrası amacıyla Türkiye'de
herhangi bir kesintisiz 12 aylık dönemde (İsveç Anlaşması için
bir takvim yılında) toplam 183 günü aşan bir süre kalıp
Bilemeyeceğinden söz
konusu ödemeler üzerinden vergi
tevkifatını yapmak durumundadırlar
kalmama
durumunu
ÖZELGE !!!
DAR MÜKELLEF KURUMLARDA VERGİ KESİNTİSİ
Türkiye'de bir işyeri ve
daimi
temsilcisi
olmayan dar mükellef
kurumlar
tarafından
para
swap
işlemlerinden,
Aracı
kuruluş varantlarından
elde edilen kazancın
niteliği ticari kazanç
olup
bu
kazançlar
üzerinden
Kurumlar
Vergisi Kanununun 30
uncu maddesi uyarınca
vergi
kesintisi
yapılmayacaktır.
Türkiye'de bir işyeri veya
daimi temsilcisi olmayan
dar mükellef kurumlar
açısından faiz swapı
işlemlerinden
elde
edilen kazanç alacak
faizi
olarak
değerlendirilecek, 5520
sayılı Kurumlar Vergisi
Kanununun
30
uncu
maddesinin
birinci
fıkrasının
(ç)
bendi
gereğince vergi kesintisi
yoluyla
Türkiye'de
vergilendirilecektir.
Tezgah üstü piyasalarda
gerçekleştirilen opsiyon
sözleşmelerinde,
dar
mükellef
bir
kurum
tarafından, gerek opsiyon
sözleşmesinden gerekse
opsiyon priminden elde
edilen kazançlar ticari
kazanç
olarak
değerlendirilecek ve bu
kazançlar
üzerinden
Kurumlar
Vergisi
Kanununun
30
uncu
maddesi uyarınca vergi
kesintisi yapılmayacaktır.
KAR PAYINDA VERGİ KESİNTİ (TAM/DAR MÜKELLEF)
- Kurumlar
vergisinden muaf olan
kurumlara,
- Türkiye’de bir işyeri veya daimi
temsilci aracılığıyla kâr payı elde
edenler hariç dar mükellef kurumlara,
- Kurum statüsünde olup bu Kanunla
veya
özel
kanunlarla
kurumlar
vergisinden muaf olan dar mükelleflere
dağıtılan,
Gelir Vergisi Kanununun 75 inci
maddesinin ikinci fıkrasının (1), (2) ve
(3) numaralı bentlerindeki kâr payları
üzerinden Kurumlar Vergisi Kanununa
göre vergi kesintisi yapılacaktır.
- Tam mükellef gerçek kişilere,
- Gelir ve kurumlar vergisi mükellefi
olmayanlara
- Gelir vergisinden muaf olanlara,
- Dar mükellef gerçek kişilere,
- Gelir vergisinden muaf olan dar
mükellef gerçek kişilere
dağıtılan kâr payları üzerinden, Gelir
Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (6) numaralı bendinin
(b) alt bendine göre vergi kesintisi
yapılacaktır.
ANCAK!!! (GVK; GEÇ.M.62)
Kurumlar vergisi mükelleflerinin,
a) 31/12/1998 veya daha önceki tarihlerde sona eren hesap dönemlerinde
elde ettikleri kazançlarının,
b) (a) bendi kapsamı dışında kalan ve 31/12/2002 veya daha önceki
tarihlerde sona eren hesap dönemlerinde elde edilen, kurumlar
vergisinden istisna edilmiş kazançlarının,
c) Gelir Vergisi Kanununun geçici 61 inci maddesi kapsamında vergi
kesintisine tabi tutulmuş kazançlarının dağıtımı halinde kâr dağıtımına
bağlı vergi kesintisi yapılmaması hükme bağlanmıştır.
KAR PAYI TEVKİFATININ YAPILACAĞI DÖNEM
Kâr
payı
ödemelerinde
vergi
kesintisi
yapma
yükümlülüğü, şirket yetkili organlarının kâr payı
ödemelerinin yapılmasını öngördüğü tarih itibarıyla
başladığından, nakden bir ödeme yapılmamış olsa dahi
kâr payının ödenmeye başlanması gereken tarihte hesaben
ödemenin gerçekleştiğinin kabul edilmesi gerekmektedir.
TEBLİĞ!!!!
AVANS KAR PAYI DAĞITIMI
Hesap dönemi itibarıyla zarar doğması veya safi kazancın avans olarak
dağıtımı yapılan kârdan düşük çıkması halinde, ilgili mevzuatına göre geri
çağrılan tutarlara transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı
hükümleri uygulanacaktır.
Aynı husus, birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işlerinin
bitiminde zarar doğması veya safi kazancın avans olarak dağıtımı yapılan
kârdan düşük olması halinde de geçerlidir.
ÖZELGE!!!
Şirketiniz ile ortak girişim içerisindeki diğer yabancı ortaklarınız arasında,
"İstanbul Boğazı Karayolu Boğaz Geçiş Tüneli Proje, Yapım, İşletme ve Devri"
işine ait projenin yatırım döneminde inşaat işlerini gerçekleştirmek üzere
kurulacak adi ortaklığın faaliyetlerini sürdürmesi esnasında oluşması
muhtemel nakit fazlalarının ortaklarca hisseleri oranında kullanılması
halinde,
Bu tutarların transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı
kapsamına girmesi ve bu işlem nedeniyle faiz hesaplanması söz konusu
olmayacaktır.
Söz konusu işlemde ortaklara AVANS OLARAK ÖDENEN TUTARLARIN KAR DAĞITIMI OLARAK
DEĞERLENDİRİLMESİ HALİNDE, bu bedel KDV'nin konusuna giren bir işlemin karşılığını teşkil
etmeyeceğinden KDV ye tabi olmayacaktır.
AB KAYNAKLI FONLARDAN
SAĞLANAN HİBELER
Avrupa Birliği organlarıyla
akdedilen ve usulüne göre
yürürlüğe
konulan
anlaşmalar çerçevesinde proje
karşılığı sağlanan hibeler
1- Özel bir fon hesabında tutulur
2- Gelir olarak dikkate alınmaz.
3- Hibelerle gerçekleştirilecek
projelere ilişkin olarak bu
fondan yapılan harcamalar, gelir
ve kurumlar vergisi matrahının
tespitinde gider ve maliyet
olarak dikkate alınmaz.
4- Proje sonunda herhangi bir
şekilde harcanmayan ve iade
edilmeyen
tutarın
kalması
hâlinde bu tutar gelir kaydedilir.
İPA ÇERÇEVE ANLAŞMASI KAPSAMINDA ALINAN
HİBELERİN VERGİLENDİRİLMESİ AMORTİSMAN
MATRAHI!!!
Fondan karşılanan tutarlar
nedeniyle ayrılan amortismanlar
gider veya maliyet olarak dikkate
alınmayacaktır.
BEYANNAME VERİLMESİ
1-Muhatasar
Beyanname,
2-Özel
Beyanname,
3- Yıllık KV
Beyannamesi
TAM
MÜKELLEFLER
Mükellef
kurum
adına,
Dernek ve vakıflar
ile iktisadi kamu
kuruluşlarında
tüzel kişilik adına,
DAR
MÜKELLEFLER
1-
Türkiye'deki müdür
veya temsilcileri,
2-Bunlar Yok ise kazanç
ve
iratları
yabancı
kuruma sağlayanlar
BEYANNAME VERİLMESİ
Kooperatiflerin
gelirlerinin
vergi kesintisine tâbi tutulan
taşınmaz kira gelirlerinden
ibaret olması halinde, bu
gelirler
için
beyanname
verilmez.
KVK m.30/9
Ticari ve zirai kazançlar hariç olmak üzere KVK m.30’a göre
vergisi kesinti yoluyla alınan kazanç ve iratlar için Kanunun
24 veya 26 ncı maddelerine göre beyanname verilmesi veya
bu madde kapsamına girmeyen kazanç ve iratlar için
verilecek beyannamelere söz konusu kazanç ve iratların
dahil edilmesi ihtiyaridir. (????)
Şu kadar ki, Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin
ikinci fıkrasının (5), (7) ve (14) numaralı bentlerinde yer alan
menkul sermaye iratları ile fonların katılma belgelerinden
ve yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde edilen kâr
paylarının verilecek beyannamelere dahil edilmesi
zorunludur.
BEYANNAME
ZARAR MAHSUBU
Kurumlar
vergisi
beyannamesinde her yıla
ilişkin tutarlar ayrı ayrı
.
gösterilmek
belirtilen
zararlar indirim konusu
yapılır.
Beş yıldan fazla nakledilmemek
şartıyla
geçmiş
yılların
beyannamelerinde
yer
alan
zararlar. (6111 SY K. M.ART % 50)
ZARAR MAHSUBU
.
DEVİR
VE
TAM
BÖLÜNME
HALİNDE
ZARAR MAHSUBU
Devralınan kurumların devir tarihi
itibarıyla öz sermaye tutarını geçmeyen
zararları ile 20 nci maddenin ikinci
fıkrası kapsamında gerçekleştirilen
tam bölünme işlemi sonucu bölünen
kurumdaki öz sermayesinin devralınan
tutarını geçmeyen ve devralınan
kıymetle
orantılı
zararların
indirilmesinde ayrıca aranan şartlar:
ZARAR MAHSUBU
.
DEVİR
VE
TAM
BÖLÜNME
HALİNDE
ZARAR MAHSUBU
1) Son beş yıla ilişkin kurumlar vergisi
beyannamelerinin kanunî süresinde
verilmiş olması.
2) Devralınan kurumun faaliyetine
devir veya bölünmenin meydana
geldiği hesap döneminden itibaren en
az beş yıl süreyle devam edilmesi.
ZARAR MAHSUBU
.
TÜR
DEĞİŞTİRME
HALİNDE
ZARAR
MAHSUBU
KVK m.19 uyarınca bu madde yapılan
vergisiz tür değiştirmeleri de «devir»
hükmünde olduğundan, tür değiştiren
şirketlerde de zarar mahsubuna dikkat
edilmesi gerekmektedir.
ZARAR MAHSUBU
.
ZARAR
MAHSUBUNDA
ÖNCELİK SIRASI
KVK’nında zarar mahsubu için (5) yıllık süre
öngörülmüş ancak zarar mahsubunda sıra
(arka arkaya ifadesi) öngörülmemiştir.
Zarar mahsup hakkı var iken bu haktan
yararlanılmaması halinde zarar mahsup
hakkından vazgeçildiği kabul edilmektedir.
Bu nedenle, zarar mahsup hakkının
doğduğu
dönemde
kullanılması
gerekmektedir.
İNDİRİMLER
(AR-GE)
TERCİH
KVK m.10’daki
AR-GE İnd
5746 SY Yasadaki ARGE İNDİRMİ
4691 sy Yasadaki
AR-GE İNDİRİMİ
İNDİRİMLER
(AR-GE)
Ar-Ge
4691 SY K. ve
5746 sy K. ARGE İnd
ve
yenilik
Faaliyetlerinde
bulunanların,
kamu
kurum ve kuruluşları,
kanunla kurulan vakıflar
ile uluslararası fonlardan
aldıkları hibe destekler,
desteğin tabi olduğu
mevzuat
hükümlerine
uygun olarak özel bir
hesapta izlenir.
Bu hesapta yer alan tutarlar, Gelir
Vergisi Kanunu ve Kurumlar
Vergisi Kanununa göre vergiye
tabi kazancın tespitinde gelir, ArGe indirimi tutarının tespitinde
Ar-Ge harcaması olarak dikkate
alınmaz. Bu şekilde sağlanan
karşılıksız fonlardan yapılan
harcamalar yapıldığı yere göre
doğrudan
gider
ya
da
amortismana tabi iktisadi kıymet
olarak muhasebeleştirilir.
İNDİRİMLER
(AR-GE)
4691 SY KANUN
Faaliyetlerinizin
başarısızlıkla
sonuçlanması
halinde ise şubeniz kapatıldıktan sonra merkezde
gerçekleştirilen
ve
aktifleştirilen
Ar-Ge
harcamalarının doğrudan gider olarak dikkate
alınması mümkündür. Ancak, şubeniz vasıtasıyla
teknoloji
geliştirme
bölgesinde
yürütülen
faaliyetler dolayısıyla yapılan ve daha sonra
merkeze aktarılan harcama tutarlarının Kurumlar
Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin üçüncü
fıkrası hükmü uyarınca gider olarak dikkate
alınmasına imkan bulunmamaktadır. (ÖZELGE)
İNDİRİMLER
(AR-GE)
5746 SY KANUN
ve KVK, GVK
Hibe
veya
destekle
karşılanmayan harcamalar ar-ge
indirimine konu edilecek olup,
Hibe ve destekle karşılanan
harcamalar ar-ge indirimine
konu edilmemekle birlikte, gider
olarak indirilecektir.
YMM RAPOR İBRAZI
BELİRSİZDİR:
AR-GE İndiriminden
yararlanılması
halinde YMM
Raporu verilecektir.
GVK geç.m.61 uyarınca
yararlanılan Yatırım
İndirimleri için YMM
Raporu verilecektir.
(464.000 TL)
Diğer istisnalar
204.000 TL ????
YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORU
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı’na kayıtlı mükelleflerin bir hesap
dönemi içinde ilişkili kişilerle yaptığı yurt içi ve yurt dışı işlemleri ile
diğer kurumlar vergisi mükelleflerinin bir hesap dönemi içinde ilişkili
kişilerle yaptığı yurt dışı işlemlere ilişkin olarak “YILLIK TRANSFER
FİYATLANDIRMASI RAPORU”nu kurumlar vergisi beyannamesinin
verilme süresine kadar hazırlamaları ve bu süre sona erdikten sonra
istenmesi durumunda İdare’ye veya vergi incelemesi yapmaya yetkili
olanlara ibraz etmeleri zorunludur.
YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORU
Tüm kurumlar vergisi mükelleflerinin serbest bölgelerde bulunan ilişkili
kişilerle yaptıkları işlemlerin Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporuna dahil edilmesi
gerekmektedir.
Ayrıca, serbest bölgelerde faaliyette bulunan kurumlar vergisi mükelleflerinin de
ilişkili kişilerle yaptıkları yurt içi işlemlerine ilişkin olarak Yıllık Transfer Fiyatlandırması
Raporunu kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresine kadar hazırlamaları ve bu
süre sona erdikten sonra istenmesi durumunda İdare’ye veya vergi incelemesi yapmaya
yetkili olanlara ibraz etmeleri zorunludur.
BİLGİ VERECEKLER
Ancak, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığına kayıtlı mükellefler ile serbest
bölgelerde faaliyette bulunan kurumlar vergisi mükellefleri dışındaki diğer kurumlar
vergisi mükellefleri ilişkili kişilerle yaptıkları yurt içi; gelir vergisi mükellefleri
de ilişkili kişilerle yaptıkları yurt içi ve yurt dışı işlemlere ilişkin olarak TR TEBLİĞİNDE
YER ALAN bilgi ve belgeleri, istenmesi durumunda, İdare’ye veya vergi incelemesi
yapmaya yetkili olanlara ibraz ederler.
Buna göre;
 Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı’na kayıtlı mükelleflerin bir hesap
dönemi içinde ilişkili kişilerle yaptıkları yurt içi ve yurt dışı işlemleri,
 Serbest bölgelerde faaliyette bulunan kurumlar vergisi mükelleflerinin bir
hesap dönemi içinde ilişkili kişilerle yaptıkları yurt içi işlemleri,
 Diğer kurumlar vergisi mükelleflerinin bir hesap dönemi içinde ilişkili
kişilerle yaptıkları yurt dışı işlemleri
için Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu hazırlamaları gerekmektedir.
BİLGİ VERMEK ZORUNDA OLANLAR
Kapsama
Giren
mükellefl
er;
1. Serbest bölgelerde faaliyette bulunan
kurumlar vergisi mükelleflerinin ilişkili
kişilerle yaptıkları yurt dışı işlemleri,
2. Diğer kurumlar vergisi mükelleflerinin
ilişkili kişilerle yaptıkları yurt içi
işlemleri,
3. Gelir vergisi mükelleflerinin ilişkili
kişilerle yaptıkları yurt içi ve yurt dışı
işlemleri.
ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR
Ciro primlerinin firmaya
ödendiği tarih itibariyle
gelir olarak dikkate
alınarak
kurum
kazancına dahil edilmesi
gerekmektedir.
(MALİYETLERDEN
DÜŞÜLMEYECEKTİR)
Yatırım Teşvik Belgesi kapsamının
düzenleyen merci tarafından revize
edilmesi sonucu artan yatırım tutarı,
ilk
yatırımın
devamı
olarak
nitelendirilecek ve yapılan revize
yatırım ile yatırımdan elde edilecek
kazanca da, 31/12/2010 tarihinden önce
başlanmış olan yatırımlar için geçerli
indirim ve yatırıma katkı oranlarının
uygulanması mümkün olacaktır.
ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR
Yatırıma katkı tutarının belirlenmesinde, finansal kiralama
yoluyla temin edilen makine ve teçhizat için sadece ilgili
dönemde ödenmiş kira tutarları dikkate alınarak indirimli
kurumlar vergisi uygulamasından faydalanılabilecek,
izleyen dönemlerde ödenecek kira tutarları üzerinden ise
ödemenin yapıldığı dönemlerde yatırıma katkı tutarı
hesaplanıp
indirimli
kurumlar
vergisinden
yararlanılacaktır.
ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR
6111 sayılı Kanunun 11 inci maddesi kapsamında ortaklar
cari hesabının ya da kasa hesabının düzeltilerek "Diğer
Olağan Dışı Gider ve Zararlar" hesabına kaydedilen tutar
gerçek anlamda ticari bir zarar niteliği taşımadığından
kurum kazancından indirilmesi mümkün olmadığı gibi
geçmiş yıl kârlarına mahsup edilmesi halinde söz konusu
mahsup işlemi kar dağıtımı olarak değerlendirilerek bu
tutar üzerinden kar dağıtımına bağlı vergi kesintisi
yapılacaktır.
ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR
Yapılacak olan sermaye azaltımında da
öncelikle;
1- yeniden değerleme değer artış fonu, maliyet
artış fonu, pasif kalemlere ait enflasyon fark
hesapları ve
2geçmiş
yıl
karlarının
işletmeden
çekildiğinin kabulü edilmesi gerekmektedir.
ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR
BKK ile ÖTV Kanunda yapılan oran yükseltilmesi
sonucu vergi dairesi müdürlüğü tarafından
yapılan ek tarhiyat sonucu ÖDENEN ÖTV
farkının kurum kazancının tespitinde gider olarak
indirilmesi mümkündür.
ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR
Yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan
harcamalara ilişkin indirimli kurumlar
vergisi uygulamasından yararlanmak üzere
YMM Raporu ibraz edilmeyecektir.
ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR
YAP (MA) İŞLET (ME) DEVRET (ME)
-
Şirketiniz ile arsa sahibi şahıslar arasında akdedilen
sözleşmeye istinaden bina inşa edilmesi için yapılan
harcamaların özel maliyet bedeli olarak dikkate alınması
mümkün bulunmayıp, sözleşmeye göre yapılan tesislerin
tamamlanıp cins tashihinin yapıldığı veya fiilen kullanılmaya
başlandığı tarih itibarıyla, şirketinizce sözleşmeye konu arsa
üzerine bina yapılarak söz konusu şahıslara teslim edildiğinin
kabul edilmesi,
ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR
YAP (MA) İŞLET (ME) DEVRET (ME)
-
Sözleşmeye istinaden arsa sahiplerine bina yapım hizmeti
verilmek suretiyle inşa edilen bina için yapılan harcamaların
emsale uygun belirlenen bir kâr marjı ile arsa sahibi şahıslara
fatura edilerek bina yapım hizmeti karşılığı alacak olarak
kayıtlara intikal ettirilmesi ve yapım hizmeti nedeniyle oluşan
kazancın da kurum kazancına dahil edilerek vergilendirilmesi,
ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR
YAP (MA) İŞLET (ME) DEVRET (ME)
-
Şirketiniz tarafından fatura edilen ve alacak olarak
kayıtlara intikal ettirilen tutarın, binanın kullanılmaya
başlandığı tarihi müteakip kalan kira süresine bölünmek
suretiyle hesaplanan kısmının ilgili yıllar itibariyle alacak
tutarından düşülerek safi kurum kazancının tespitinde
Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin birinci
fıkrasının (1) numaralı bendi uyarınca ilgili yıllar itibarıyla
kira gideri olarak dikkate alınması,
ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR
YAP (MA) İŞLET (ME) DEVRET (ME)
-
Şirketinizce ilgili yıllar itibarıyla kira gideri olarak
dikkate alınan tutarların arsa sahibi şahıslara hesaben
yapılan kira ödemesi olarak kabul edilmek suretiyle bu
tutarlar üzerinden Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü
maddesine göre gelir vergisi kesintisi yapılması; arsa
sahibinin kurumlar vergisi mükellefi veya gerçek usulde
gelir vergisi mükellefi olması halinde ise elde edilen kira
gelirleri ilgili dönem kurumlar vergisi veya gelir vergisi
beyannamesi ile beyan edileceğinden vergi kesintisi
yapılmaması,
ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR
Henüz üretimi ve teslimi
yapılmayan, bedeli vadeli çekle
tahsil edilen ve tesliminden
önce
faturası
düzenlenen
malların bedellerinin, Vergi
Usul Kanununun 287 nci
maddesi hükmü gereğince
mukayyet değerleri üzerinden
pasifleştirilmesi
suretiyle
değerlenmesi ve ilgili oldukları
dönemler itibariyle gelir olarak
kurumlar vergisi matrahının
tespitinde dikkate alınması
gerekmektedir.
31/12/2012 tarihinde fatura düzenlenmek
suretiyle satışı yapılan mallara ilişkin gelir;
bu tarih itibariyle miktar ve mahiyet
itibariyle kesinleştiğinden 2012 hesap
döneminin kazancının tespitinde dikkate
alınması gerekmektedir.
Ayrıca, satışı yapılan ancak, 2013 yılı Ocak
ayında ithal edilerek teslim edilecek olan
söz konusu malların maliyet bedellerinin de
dönemsellik ilkesi gereği ilgili olduğu hesap
döneminde dikkate alınması gerektiğinden,
2012
hesap
döneminin
kazancının
tespitinde dikkate alınması mümkündür.
???????
ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR
Maden Kanununun 14 üncü maddesi uyarınca
ödenen devlet hakkının; ticari kazancınız ile
ilgili olması ve kanuni zorunluluk kapsamında
ödenmesi nedeniyle, fiilen ödendiği yılın vergi
matrahının tespitinde gider olarak indirilmesi
mümkündür.
ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR
Uluslararası taşıma yapılabilmesi için gerekli olan ve
Ulaştırma Bakanlığından beş yıllık dönemi
kapsayacak şekilde alınan R2 yetki belgesi dolayısıyla
şirketiniz tarafından tek seferde yapılan ödemenin,
dönemsellik ilkesi gereğince yetki belgesinin
süresiyle orantılı olarak ilgili dönemlerde Gelir
Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin (1) numaralı
bendine göre safi kurum kazancının tespitinde gider
olarak indirilmesi mümkün bulunmaktadır.
YENİ NESİL ÖKC CİHAZLARI İLE İLGİLİ
DÜZENLEME
435 seri no’lu VUK GT:
1.8.2014 TARİHİNDEN İTİBAREN bankacılık kartları ile
yapılan teslim ve hizmet ifalarına dair yeni nesil ÖKC
fişlerinin müşteri nüshalarında, ÖKC fişlerinde yer alan mali
bilgilerin yanı sıra banka POS harcama belgelerinde olması
gereken bankacılık bilgileri de yer alacaktır. Yeni nesil ÖKC
cihaz fişlerinin müşteri nüshalarının, Tebliğdeki açıklamalar
çerçevesinde Tebliğ ekindeki örneğe uygun olarak
düzenlenmesi ve müşterilere verilmesi gerekmektedir.
Finansman Şirketlerinin Düzenleyeceği Belge
435 seri no’lu VUK GT:
1.4.2014 TARİHİNDEN İTİBAREN
6361 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren
finansman şirketleri BSMV'ye tâbi bütün hizmet
veya satışlarını fatura yerine geçmek üzere
Tebliğe göre uygun olarak düzenleyecekleri
dekontlarla tevsik edeceklerdir.
TEŞEKKÜR EDERİM.
Download

Kurumlar Vergisin Beyanname Düzenleme