CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS MEZUNLARI
Öğrenci Adı
Serdal SEVEN
Dilek ÇALIK
Hasan KARAKAŞ
Sabri Uğur ALTINTAŞ
Mustafa Mahmut CİPLİ
Banu NEYİŞCİ
KARAKAŞ
Mustafa ÇOLAK
Nurcan Araslı ERSOY
İhsan YILMAZ
Hülya ÇELİK
İlker KAPANCI
Bilgin GÖK
Neslihan ALTUNSOY
Mülayim AKÇA
Oğuz GÖKSEL
Ruşen KESİM AYARCI
Tez Konusu
İlköğretim Sosyal Bilgiler Ders Kitapları Hakkında Öğretmen
ve Öğrenci Görüşleri
İlköğretim Okullarında Demokrasi Eğitim Üzerine Bir
Araştırma (Manisa İli Örneği)
İlköğretim 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Oluşturulan Hedef
Davranışların Erişi Düzeyi
İlköğretim 7. Sınıf Öğrencileinin Sosyal Bilgiler Dersine
Yönelik Tutum Düzeyleri
ilköğretim 8.Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersi Duyuşsal
Hedefleri Yönünden Eleştirel Düşünceleri (Manisa-Ahmetli
Örneği)
İlköğretim Birinci Kademe Öğrencilerinde Gözlenen
İstenmeyen Davranışlar ve Öğretmenlerin Bunlarla Başa
Çıkma Yöntemleri
Kütahya İli İlköğretim Okullarında Ödül ve Ceza
Aydın İli Didim İlçesi Kademe Öğrencilerinin İnsan Hakları
Konusundaki Bilinçlenme Düzeyleri
Eğitim Fakültesi Eğitim Görmekte Olan Öğretmen Adaylarının
Bilgisayar ve İnternet Kullanımına Yönelik Tutumların
Belirlenmesi
İlköğretim Sosyal Bilgilerde Harita Kullanımının Psikomotor
Hedefleri Gerçekleştirme ve Öğretime Katkısı
Sosyal Bilgiler Eğitimi Öğrencilerinin Başarı ve Atılganlık
Düzeylerinin Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi
İlköğretim 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Düşünce
Yazılarının Eğitimdeki Yeri ve Önemi
İlköğretim 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretiminde Öğrenci
Kılavuzlu Öğretimin Etkinlik Düzeyi
İlköğretimde 4. ve 5. Sınıfları Okutan Sınıf Öğretmenlerinin
Fen ve Teknoloji Dersinde Yaratıcı Etkinlik Uygulama
Düzeyleri ( Manisa İli Örneği )
Sosyal Bilgiler Öğretiminde Harita ve Grafik Kullanımının
Eğitimi Destekleme Düzeyi
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine
Karşı İlgi, Tutum ve Beklenti Düzeyleri
1
Danışman Adı
Bölümü
Yılı
Yrd. Doç. Dr. Nurettin GÜLMEZ
İlköğretim
2001
Doç. Dr. Nihat AYCAN
İlköğretim
2002
Yrd. Doç. Dr. Şeref TAN
İlköğretim
2002
Yard. Doç. Dr. Şeref TAN
İlköğretim
2003
Yard. Doç. Dr. İsmail TAŞLI
İlköğretim
2004
Yard. Doç. Dr. Şeref TAN
İlköğretim
2005
Doç. Dr. Nihat AYCAN
İlköğretim
2005
Doç. Dr. Nihat AYCAN
İlköğretim
2005
Yard. Doç. Dr. Saadet TEKİN
İlköğretim
2006
Yard. Doç. Dr. İsmail TAŞLI
İlköğretim
2006
Yard. Doç. Dr. Saadet TEKİN
İlköğretim
2006
Yard. Doç. Dr. Rasih ERKUL
İlköğretim
2006
Yard. Doç. Dr. İsmail TAŞLI
İlköğretim
2006
Yard. Doç. Dr. Aynur PALA
İlköğretim
2007
Yard. Doç. Dr. İsmail TAŞLI
İlköğretim
2007
Yard. Doç. Dr. İsmail TAŞLI
İlköğretim
2007
İlköğretim Öğrencilerinin Ders Başarıları İle Sosyal Beceri
Durumlarının İncelenmesi
İlk ve Orta Dereceli Okullarda Görev Yapan Öğretmen ve
Yıldırım ÖZKAN
Yöneticilerin Örgüt Kültürü Algılamaları
Sınıf Öğretmenliği Proğramında Kullanılan Öğretim
Yöntemlerinin Öğrenme Stillerine Uygunluğunun
Süeda EROL ÇALIŞIR
Değerlendirilmesi ( D. KOLB Örneği )
2005 Yılı Öğretim 6. Sınıf Matematik Dersi Proğramının
Seher (Güleş) DAĞLAR Değerlendirilmesi Üzerine Bir Çalışma
İlköğretim 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi, Maddenin Değişimi
ve Tanınması Ünitesinde Öğrencilerde Oluşan Kavram
Hilal GÜRDAL
Yanılgılarının Tesptinde 2 Aşamalı Soruların Kullanılabilirliği
( KAZANCIOĞLU )
Üz. Bir.
İlköğretim 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Öykü Tabanlı
Öğrenme Yaklaşımının Öğrenenlerin Akademik Başarı ve
Selda BACAK
Yaratıcılıklarına Etkisi
Aslıhan KESKİN
Şükran AYKANAT
Hüseyin Sezer
GÜDÜCÜ
Nalan BALDAN
Yusuf ERGEN
Sinan ALKAN
Ersun BİLEK
Tuncay BULAT
Aylin ( ZAİF ) KILIÇ
Yeliz AYCAN
Hakan ÖNCÜL
Köy Enstitüleri ve Çoklu Zeka İliişkisi
İlköğretim Proğramlarında Yer Alan Vatandaşlık ve İnsan
Hakları Eğitimi Dersine İlişkin Öğretmen Algısına Yönelik
Manisa Örneği
Yeni Proğram 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabındaki Metinlerin
Kelime Serveti ve Güçlük Seviyesi
İlköğretim Okulu Müdürlerinin Öğretim Liderlik Davranışlarının
Öğretmenlerin Motivasyonu Üzerindeki Etkisi ( Manisa İl
Örneği )
İlköğretim 8. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi Ve
Atatürkçülük Dersinde Bilgisayar Destekli Öğretimin
Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi
İlköğretim 3. Sınıf Hayat Bilgisi Dersinde Dramatizasyon
Yönteminin Öğrencilerin Sosyal-Duygusal Uyumlarına ve
Akademik Başarıları Arasındaki Etkisi
İlköğretim Sınıf Öğretmenlerinin Bilişsel Gelişim Alanındaki
Bilgi Düzeyleri ile Öğrencilerin Akademik Başarıları
Arasındaki İlişki
İlköğretim 1. Sınıf Matematik Dersindeki İşlem Becerilerinin
Oyunla Öğretiminin Başarıya Etkisi
İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Türkiye Cumhuriyeti İnkılap
Tarihi ve Atatürkçülük Dersinde Yer Alan Kavramları Anlama
Düzeyleri ve Kavram Yanılgıları
Kırsal Bölge İlköğretim 7.Sınıf Öğrencilerinin Küresel Isınma
ve İklim Değişiklikleriyle İlgili Algıları
2
Yard. Doç. Dr. İsmail TAŞLI
İlköğretim
2007
Yard. Doç. Dr. Hakan YENAL
İlköğretim
2007
Yard. Doç. Dr. Saadet TEKİN
İlköğretim
2008
Yard. Doç. Dr. Ahmet DELİL
İlköğretim
2008
Yard. Doç. Dr. Sami OLUK
İlköğretim
2008
Yard. Doç. Dr. İsmail TAŞLI
İlköğretim
2008
Yard. Doç. Dr. Saadet TEKİN
İlköğretim
2008
Yard. Doç. Dr. İsmail TAŞLI
İlköğretim
2008
Yard. Doç. Dr. Rasih ERKUL
İlköğretim
2009
Yard. Doç. Dr. Celal METİN
İlköğretim
2009
Doç. Dr. Nurettin GÜLMEZ
İlköğretim
2009
Yard. Doç. Dr. Serap TABAK
İlköğretim
2009
Yard. Doç. Dr.
Abdurrahman İLGAN
İlköğretim
2009
Yard. Doç. Dr. Ahmet DELİL
İlköğretim
2010
Doç. Dr. Nurettin GÜLMEZ
İlköğretim
2010
Yrd.Doç.Dr.Sami OLUK
İlköğretim
2010
İlköğretim 6.Sınıf Matematik Ders Kitaplarındaki Problemlerin
Analizi
İlköğretim Sosyal Bilgiler Programında Geçen Temel
Fulya ÜNLÜ
Kavramların 8. Sınıf Öğrencilerinde Erişi Düzeyi
Harmanlanmış Öğrenme Ortamlarının İlköğretim 7. Sınıf
Bahar YILDIZ
Sosyal Bilgiler Dersindeki Akademik Başarıya Etkisi
İlköğretim 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde "Türk Tarihinde
Yolculuk" Ünitesinin Çocuk Edebiyatı ile İlişkilendirilmesinin
Yahya AKYOL
Öğrencilerin Empati Becerilerine Etkisi
Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Türkiye İlköğretim
Ali ÇOBAN
Matematik Programlarının Karşılaştırılması
Ortaöğretim Programları Etkinliklerinin Öğretmen Görüşleri
Serkan TAŞÇI
Doğrultusunda Değerlendirilmesi (Soma Örneği)
Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Kavramların 6. ve 7.
Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarındaki Metinlerde Kullanılma
Sıklıkları ile Giriş, Geliştirme ve Pekiştirme Düzeyleri
Hacı Mustafa CİRİTÇİ
Açısından Değerlendirilmesi
Çocuk Edebiyatı Ürünleriyle Çocuklar İçin Yazılmış Eserlerin
Erva BAĞCI
Değerler Eğitimi Bağlamında Karşılaştırılması
Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Ölçme ve Değerlendirme
Alanındaki Kavram Yanılgıları ve Öz-yeterlik İnançlarının
Servet Suna ÜZTEMUR İncelenmesi
İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Yazı Dilindeki Kelime
Şenol CEYLAN
Servetlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Öğretmenlerin Mesleki Gelişimine Yönelik Görüşlerinin
Emel DURMUŞ
İncelenmesi
7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabında "Türk Tarihinde
Yolculuk" Ünitesi İşlenirken Mezarlık ve Şehitlik Ziyaretlerinin
Tarih Bilgisi ve Bilincinin Oluşumunda ve Öğrencinin
Mustafa Alper ÇETİN
Akademik Başarısındaki Etkisi (Akhisar Örneği)
2013-2013 Öğretim Yılı İlköğretim 6. Sınıf Türkçe Ders
Kitaplarında Yer Alan "Sevgi ve Duygular" Temalarının
Derya YAMAN ATALAY Değerler Eğitimi Açısından İncelenmesi
İlköğretim 8. Sınıf SBS ve OKS Matematik Sorularının TIMSS
Bahar YOLCU TETİK
2007 Bilişsel Alanlarına Göre Analizi
İlköğretim 8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersinin
Atatürkçülük Ünitesinin İşlenişinde Karşılaşılan Sorunların
Şafak
Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
KAHRAMANOĞLU
(Aydın Örneği)
Nihan COŞAR
Murat Yargı TAŞ
İlköğretim Yedinci Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Araştırmaİnceleme Yoluyla Öğretim Ve Geleneksel Öğretimin
3
Yrd. Doç. Dr. Ahmet DELİL
İlköğretim
2010
Yrd. Doç. Dr. İsmail TAŞLI
İlköğretim
2011
Doç. Dr. Serap TABAK
İlköğretim
2011
Doç. Dr. Celâl METİN
İlköğretim
2011
Yrd. Doç. Dr. Okan Metin AŞÇI
İlköğretim
2011
Yrd. Doç. Dr. İsmail TAŞLI
İlköğretim
2012
Yrd. Doç. Dr. İsmail TAŞLI
İlköğretim
2012
Yrd. Doç. Dr. Bilâl ELBİR
İlköğretim
2013
Doç. Dr. Celâl METİN
İlköğretim
2013
Yrd. Doç. Dr. Bilâl ELBİR
Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman
İLĞAN
İlköğretim
2013
İlköğretim
2013
Doç. Dr. Celâl METİN
İlköğretim
2013
Yrd. Doç. Dr. Bilâl ELBİR
İlköğretim
2013
Yrd. Doç. Dr. Ahmet DELİL
İlköğretim
2013
Doç. Dr. Celâl METİN
İlköğretim
2014
Doç. Dr. Serap TABAK
İlköğretim
2014
Akın AKAR
Akademik Başarıya Etkisi
Türkiye ve İngiltere Temel Eğitim Düzeyi Din Dersi
Programlarının Karşılaştırılması
İlkokul Öğrencilerinin Sınıfta Sergiledikleri İstenmeyen
Davranışları Gösterme Sıklıkları ve Bu Davranışların
Gizem Cengin ÜNÜVAR Ebeveyn Tutumuyla İlişkisi
4
Doç. Dr. Metin AŞÇI
İlköğretim
2014
Prof. Dr. Mustafa BAKAÇ
İlköğretim
2014
Download

İlköğretim - Sosyal Bilimler Enstitüsü