ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik
Hizmetleri Ltd. Şti.
Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4
34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL
Tel :0.216.340 00 86
Fax :0.216.340 00 87
E-posta: [email protected]
No: 2014/56
Tarih: 30.05.2014
Konu: İndirimli Teminat Uygulaması Sistemi (İTUS)ilişkin açıklamalar bu sirkülerin konusunu
oluşturmaktadır.
Özet: 26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete'de Katma Değer Vergisi Genel Uygulama
Tebliği yayımlanmıştır. Bu Tebliğ ile daha önce yayımlanmış olan 123 adet genel tebliğ o tarihten
itibaren yürürlükten kaldırılmış ve o tebliğlerde yapılmış açıklamalar bu tek tebliğde toplanmıştır.
Bu işlem yapılırken de önceki uygulamalardan farklı uygulama ve açıklamalar da bu tebliğde yer
almıştır.
Mükelleflerin, belli sınırı aşan ve işlem türü itibarıyla YMM raporu veya vergi inceleme raporuna
bağlanan katma değer vergisi iadelerinde, henüz YMM raporu ibraz edilmeden veya inceleme
sonucu iade öngörülmüşse inceleme yapılmadan teminat gösterilmesi halinde iade yapılmakta ve
teminat, iadeye konu işlem türüne göre vergi inceleme raporu veya YMM raporuna dayanılarak
çözülmektedir. Bu kapsamda daha önce 84 Nolu KDV Genel Tebliği’nde yer alan “İndirimli Teminat
Uygulaması” yeni tebliğde “İndirimli Teminat Uygulaması Sistemi (İTUS)” başlığı altında yeniden
düzenlenmiştir.
Daha önce, sadece ihracat istisnası kapsamında iade talep eden mükelleflerin (dış ticaret sermaye
şirketlerinin, sektörel dış ticaret şirketlerinin, imalatçı-ihracatçıların, ihracatçıların ve özel finans
kurumlarının) yararlanabildiği indirimli teminat uygulamasının kapsamı da yeni düzenleme ile
genişletilmiş ve gerekli koşulları sağlayan ve KDV iadesi alan tüm mükelleflerin yararlanabileceği
bir şekle dönüştürülmüştür.
1. İTUS Sertifikası Kapsamına Giren Mükellefler
1.1. Genel Şartlar
Başvuru tarihinden önceki son üç takvim yılı içinde;
 Vergi mükellefiyetinin bulunması,
 Mücbir sebep sayılan haller dışındaki nedenlerle, defter ve belgelerin ibrazından imtina
edilmemiş olması,
 Gelir veya kurumlar vergisi, geçici vergi, gelir vergisi stopajı, ÖTV ve KDV (tevkifat hariç)
uygulamalarından her birine ait beyanname verme ödevinin her bir vergi türü itibarıyla ikiden
fazla aksatılmamış olması (süresinden sonra kendiliğinden verilen beyannameler hariç),
A: Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4
34718 Acıbadem-Kadıköy/İSTANBUL
T: 0.216.340 00 86 F: 0.216.340 00 87 E: [email protected] W: www.erkymm.com
Sayfa 1
 Sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma fiili
nedeniyle özel esaslara tabi tutulmamış veya tutulmuşsa genel esaslara dönülmüş olması,
 Cari takvim yılı da dahil olmak üzere son iki takvim yılına ilişkin tam tasdik sözleşmesi
bulunması.
Başvuru tarihi itibarıyla;
- KDV iade taleplerinde özel esaslara tabi olmayı gerektiren bir durumunun bulunmaması,
- Ödenmesi gereken vergi borcunun bulunmaması (vergilerin tecil edilmiş olması bu şartın
ihlali sayılmaz).
 Sertifika başvurusundan önceki, iade talebinin bulunduğu birbirini izleyen son beş
vergilendirme dönemi itibarıyla haklarında yazılmış YMM ve/veya vergi inceleme
raporlarının olumlu olması.
Birbirini izleyen beş vergilendirme döneminden kasıt, iade hakkı doğuran işlemlerin yapıldığı
birbirini izleyen dönemlerdir. Bu dönemler arasında herhangi bir dönemde vergi inceleme raporu
veya YMM raporu düzenlenmesini gerektiren bir iade hakkı doğuran işlem bulunmadığı takdirde, bu
dönemler, birbirini izleyen beş vergilendirme döneminin hesaplanmasında dikkate alınmaz. Ancak
beş olumlu rapor şartını kısmen veya tamamen YMM’lerce düzenlenen raporlarla yerine getiren
mükellefl erin indirimli teminattan yararlanabilmeleri için, iade talebinde bulundukları dönem için de
tam tasdik sözleşmesi yapmış olmaları gerekmektedir.-Son olumlu rapor vergi dairesine intikal
ettikten sonra (diğer şartlar da gerçekleşmişse) raporun ilgili olduğu vergilendirme döneminden
sonraki dönemlere ilişkin iade talepleri için indirimli teminat uygulamasına başlanır. Raporun ait
olduğu vergilendirme döneminden sonraki dönemler için verilen teminatların, indirimli teminat
tutarını aşan kısmı iade edilir.
Yukarıda belirtilen genel şartları sağlayan Dış Ticaret Sermaye Şirketi ve Sektörel Dış Ticaret Şirketi
statüsündeki şirketlere başka bir şart aranmaksızın İTUS sertifikası verilir.
4760 sayılı Kanuna ekli (II) sayılı listede yer alan tarifelerdeki taşıtların ihracatını yapan, otomotiv
sektöründe faaliyet gösteren dış ticaret sermaye şirketi niteliğindeki imalatçılarda, iade talebinin
bulunduğu birbirini izleyen son beş vergilendirme dönemine ilişkin olumlu rapor şartı aranmaz.
Yukarıdaki şartları taşıyan mükelleflere bağlı oldukları Vergi Dairesi Başkanlığı (bulunmayan
yerlerde Defterdarlık) tarafından İTUS sertifikası verilir.
1.2. Özel Şartlar
Yukarıda belirlenen genel şartlar ile birlikte, kendileri için öngörülen özel şartları taşıyan aşağıdaki
mükellefler İTUS sertifikasına hak kazanırlar.
A: Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4
34718 Acıbadem-Kadıköy/İSTANBUL
T: 0.216.340 00 86 F: 0.216.340 00 87 E: [email protected] W: www.erkymm.com
Sayfa 2
1.2.1. İhracat İstisnası Kapsamındaki İade Talepleri Bakımından
1.2.1.1. İmalatçılar ve İmalatçı-İhracatçılar:
Genel şartlara ek olarak;




İlgili sicile kayıtlı olan,
Ödenmiş sermayelerinin veya son bilançolarında kayıtlı ATİK’lerinin (gayrimenkuller hariç)
amortisman düşülmeden önceki toplam tutarı 100.000 TL’yi aşan,
Üretim kapasitesi ile bu kapasitenin gerektirdiği iktisadi kıymetlere sahip olduğu kapasite
raporuyla teyit edilen,
İmalat işinde 20 veya daha fazla işçi çalıştıran (İşçi sayısının tespitinde bizzat imalat işinde
çalışan işçiler dikkate alınır. Bunlar dışında kalan yönetici, büro personeli ve muhasebeci gibi
personel dikkate alınmaz. Hesaplamada, ihracatın gerçekleştiği dönemden önceki 12 aylık
ortalama esas alınır.),
imalatçı-ihracatçılar ile ihraç kaydıyla teslimde bulunan imalatçılara, bağlı oldukları Vergi Dairesi
Başkanlığına/Defterdarlığa bir dilekçe ile başvurmaları halinde, başvuru tarihini izleyen 15 gün
içinde İTUS sertifikası verilir.
1.2.1.2. Diğer İhracatçılar (Hizmet İhracatı Yapanlar Hariç):
Genel şartları taşıyan mükelleflerden, son üç takvim yılı itibarıyla yıllık 4 milyon ABD Doları veya
son beş takvim yılı itibarıyla yıllık iki milyon ABD Doları ve üzerinde ihracat yapanlara, bu şartları
sağladıkları tarihi takip eden yılbaşından itibaren geçerli olmak üzere İTUS sertifikası verilir.
1.2.2. Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler Bakımından
“1.2.1. İhracat İstisnası Kapsamındaki İade Talepleri Bakımından” bölümü kapsamında
olmayan mükelleflerden;
 Başvuru tarihinden önce vergi dairesine verilmiş olan son yıllık kurumlar vergisi veya gelir
vergisi beyannamesinin ekinde yer alan bilânçoya göre en az;
- Aktif toplamı 40.000.000 TL,
- Maddi duran varlıkları toplamı 10.000.000 TL,
- Öz sermaye tutarı 20.000.000 TL,
- Net satışları 50.000.000 TL,
 Cari yıl dahil, başvuru tarihinden önceki takvim yılında vergi dairesine verilmiş muhtasar
beyannamelere göre aylık ortalama çalıştırılan kişi sayısı 50 veya daha fazla, (Hesaplamada
işlemin gerçekleştiği dönemden önceki 12 aylık ortalama esas alınır.)
olanlara, yukarıda bölümdeki genel şartları da taşımaları kaydıyla İTUS sertifikası verilebilir. Bu
şartları birlikte taşıyan mükelleflerin bağlı oldukları Vergi Dairesi Başkanlığına/Defterdarlığa bir
dilekçe ile başvurması halinde, başvuru tarihini izleyen 15 gün içinde “İTUS Sertifikası” verilir. Bu
mükelleflerin KDV iade talepleri, sertifika tarihini içine alan dönemden başlamak üzere, aşağıdaki
açıklamalar çerçevesinde yerine getirilir.
A: Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4
34718 Acıbadem-Kadıköy/İSTANBUL
T: 0.216.340 00 86 F: 0.216.340 00 87 E: [email protected] W: www.erkymm.com
Sayfa 3
Yukarıdaki şartları taşıyan mükelleflere bağlı oldukları Vergi Dairesi Başkanlığı (bulunmayan
yerlerde Defterdarlık) tarafından İTUS sertifikası verilir.
2. İTUS Sertifikası Uygulamasına Göre İade Taleplerinin Yerine Getirilmesi
İTUS sertifikasına sahip mükelleflerin iade talepleri Tebliğin ilgili bölümlerinde yer alan
açıklamalara göre yerine getirilir.
Yukarıda belirtilen koşulları sağlayan mükelleflerin KDV iade talepleri, sertifika tarihini içine alan
dönemden başlamak üzere, yerine getirilir. İadenin teminat karşılığında talep edilmesi halinde, iade
miktarının tebliğde belirlenen sınırı aşan kısmının (%8’i) (dış ticaret sermaye şirketleri ve sektörel
dış ticaret şirketleri için %4’ü) için teminat verilir. Teminat, tebliğde aksi belirtilmedikçe, iadenin
yapıldığı tarihten itibaren altı ay içinde ibraz edilecek YMM raporu ile çözülür. Bu süre içerisinde
YMM raporu ibraz edilmemesi halinde veya mükellefin talep etmesi durumunda teminat VİR
sonucuna göre çözülür. İTUS sertifikasının iptalini gerektiren bir neden olmadığı sürece, sonraki iade
taleplerinde indirimli teminat uygulamasına devam edileceği ve YMM raporunun da yine altı ay
içinde ibraz edilmesinin isteneceği tabiidir.
3. İTUS Sertifikasının İptal edilmesi
Kendilerine İTUS sertifikası verilen mükelleflerle ilgili olarak, aşağıdaki hususlardan herhangi
birisinin gerçekleşmesi halinde İTUS sertifikası iptal edilir. Sertifikanın iptal edildiği, gerekçesiyle
birlikte mükellefe bildirilir. Mükellefin, bu durumun bildirildiği tarihi içine alan ve sonraki
dönemlere ait olan veya önceki dönemlere ait olup bu tarihe kadar henüz sonuçlandırılmamış
iadelerinde indirimli teminat uygulanmaz.
 Tebliğde belirtilen koşullardan tutarlarla ilgili olanlar dışındaki şartları kaybeden mükellefler
ile anılan bölümde belirtilen tutarlarda ve çalıştırılan işçi sayılarında % 25'i aşan bir azalma
meydana geldiği anlaşılan mükelleflerin sertifikaları iptal edilir.
 Mükelleflerin Tebliğin tutarlar karşısındaki durumu, yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin
verildiği tarihi, ortalama işçi sayısına ilişkin şart karşısındaki durumu ise her bir muhtasar
beyannamenin verildiği tarihi izleyen 15 gün içinde mükellefin bağlı olduğu vergi dairesi
müdürlüğünce/mal müdürlüğünce tespit edilir.
 Defter ve belgelerini 213 sayılı Kanundaki süreler içinde ibraz etmeyen mükelleflerin
sertifikaları sürenin dolduğu günü takip eden gün iptal edilir.
 Vergi borçlarını, vadesinde ödemediği anlaşılan mükelleflere, vade tarihinden itibaren 7 gün
içinde 6183 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde öngörülen ödeme emri veya alacağın
teminata bağlanmış olması halinde 56 ncı maddesinde öngörülen yazı tebliğ edilir. Tebliğ
tarihinden itibaren 7 gün içinde vergi borcunu ödemeyen mükelleflerin sertifikası iptal edilir.
Ancak, takip edilen vergi borcunun nihai yargı kararı veya düzeltme işlemiyle tamamen kaldırılması
halinde; yargı kararının İdare'ye tebliğ edildiği veya düzeltme işleminin yapıldığı tarihi içine alan
dönem ve izleyen dönemlerdeki iadeler ile bu tarihe kadar henüz sonuçlandırılmamış iadelerde
“İTUS Uygulaması” kapsamında işlem yapılır.
A: Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4
34718 Acıbadem-Kadıköy/İSTANBUL
T: 0.216.340 00 86 F: 0.216.340 00 87 E: [email protected] W: www.erkymm.com
Sayfa 4
 Mükellef hakkında sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenlediği veya
kullandığı konusunda vergi dairesine “olumsuz rapor” intikal etmesi halinde, raporun vergi
dairesine intikal ettiği tarihten sonraki ve bu tarihe kadar henüz sonuçlandırılmamış iade
taleplerinde indirimli teminat hükümleri uygulanmaz ve sertifika iptal edilir.
 Olumsuz rapora dayanılarak yapılan tarhiyatın nihai yargı kararları ile terkin edilmesi halinde
mükellefe tekrar sertifika verilir. Yapılan tarhiyatın nihai yargı kararları ile kısmen veya
tamamen onaylanması halinde mükellefin Sertifika alabilmesi için Tebliğin ilgili bölümünde
belirtilen şartları tekrar sağlaması gerekir.
 Yargı kararından önce, mükellefin gerekli şartları yerine getirerek genel esaslara geçmesi
halinde, genel esaslara tabi olduğu tarihten sonraki 24 ay süresince özel esaslara tabi olmayı
gerektirecek şartların ortaya çıkmaması ve Tebliğin ilgili bölümünde belirtilen şartları
taşıması kaydıyla, 24 aylık sürenin sonunda mükellefe tekrar sertifika verilir.
Saygılarımızla.
ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik
Hizmetleri Ltd. Şti.
Mehmet ERKAN
Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Ayrıntılı
açıklamalar için bu sirkülerde yer alan ilgili mevzuata veya görüş için ERK YMM’ye
başvurulmasında yarar bulunmaktadır.
A: Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4
34718 Acıbadem-Kadıköy/İSTANBUL
T: 0.216.340 00 86 F: 0.216.340 00 87 E: [email protected] W: www.erkymm.com
Sayfa 5
Download

İndirimli Teminat Uygulaması Sistemi (İTUS)