2015 YILI KURUMLAR VERGİSİ
BEYANI
YMM Mustafa DÜNDAR
MÜKELLEFLER
(1) Sermaye şirketleri,
(2) Kooperatifler,
Tadad Edilmiştir.
(3)İktisadî kamu kuruluşları,
(4) Dernek veya vakıflara ait
iktisadî işletmeler,
(5) İş ortaklıkları:
VERGİNİN KONUSU
KURUMLARIN
KAZANÇLARI, KURUMLAR
VERGİSİNE TÂBİDİR.
Kurum kazancı, gelir vergisinin
konusuna giren gelir unsurlarından
oluşur.
VERGİLENDİRME REJİMİ
TAM MÜKELLEFLER
TEVKİFAT
Vergiden muaf olan
kurumlar hariç tüm
kurumlar yıllık
beyanname vermek
zorundadır.
VERGİLENDİRME REJİMİ
DAR MÜKELLEFLER
TEVKİFAT
KVK m.30
Duruma göre;
1- Yıllık Beyanname,
2- Özel Beyanname
VERGİ
ANLAŞMALARI
VERGİ ANLAŞMALARI
ANLAŞMA
TÜRLERİ
1- BM Modeline Göre
Yapılanlar,
2OECD
Modeline
Göre Yapılanlar
3Yukarıdakiler
dışında kalanlar (ABD,
KKTC anlaşmaları gibi)
Anlaşmada
vergilendir
me yetkisi
Ya gelirin elde edildiği
devlette, ya da her iki
devlette
de
bulunabilmektedir.
DAR MÜKELLEFLERDE
İŞYERİ
Hangi
kazanç
unsurun
da
Ticari Kazançlarda
anlaşma hükümlerine
işyerinin Türkiye’de
bulunması ve bu işyeri
vasıtası ile kazanç elde
edilmesi gerekmektedir.
SMK ve Faiz
gelirlerinde de işyeri
karşımıza
çıkabilmektedir.
İÇ HUKUK
KVK m.30/9;
DAR MÜKELLEF
Ticari ve zirai kazançlar hariç olmak üzere bu maddeye göre
vergisi kesinti yoluyla alınan kazanç ve iratlar için Kanunun
24 veya 26 ncı maddelerine göre beyanname verilmesi veya
bu madde kapsamına girmeyen kazanç ve iratlar için
verilecek beyannamelere söz konusu kazanç ve iratların
dahil edilmesi ihtiyaridir.
Şu kadar ki, Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin
ikinci fıkrasının (5), (7) ve (14) numaralı bentlerinde yer
alan menkul sermaye iratları ile fonların katılma
belgelerinden ve yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden
elde edilen kâr paylarının verilecek beyannamelere dahil
edilmesi zorunludur. (Bu hükmün istisnası da GVK geç.m.67
de yer almaktadır.)
ÖZELLİK ARZ EDEN MUAFİYETLER
KOOPERATİF
MUAFİYETİ
Tüketim ve
Taşıma
Kooperatifleri
yararlanamaz.
Kooperatiflerin kurumlar vergisi muafiyetinden
yararlanabilmeleri için ana sözleşmelerinde;
 Sermaye üzerinden kazanç dağıtılmamasına,
 Yönetim kurulu başkan ve üyelerine kazanç
üzerinden pay verilmemesine,
 Yedek
akçelerinin
ortaklara
dağıtılmamasına,
 Sadece ortaklarla iş görülmesine
dair hükümlerin bulunması ve bu kayıt ve
şartlara da fiilen uyulması gerekmektedir
KOOPERATİF
MUAFİYETİ
ÖZELGELERE GÖRE;
Kooperatifin şirkete
ortak olması halinde
muafiyetten
yararlanamayacağı
hk. !!!!
(MERSİN VERGİ DAİRESİ
BAŞKANLIĞI
25/10/2010/B.07.1.GİB.4.33.
15.01-2010-721-5-26)
GEREKÇE:
Ortak
dışı
işlemler,
sadece
ortak
olmayanlarla yapılan işlemleri değil,
ortaklarla kooperatif ana sözleşmesinde yer
almayan konularda yapılan işlemleri de
kapsamaktadır. "
Buna göre, kooperatifinizin, tıbbi bitkisel
aromatik
yağlar
konusunda
Ar-Ge
faaliyetinde bulunmak ve söz konusu
ürünlerin üretim ve ticaretini yapmak
amacıyla kurulmuş ya da kurulacak
şirketlere ortak olması ortak dışı işlem
sayılacağından,
kurumlar
vergisi
muafiyetinden
yararlanması
mümkün
bulunmamaktadır.
KOOPERATİF
MUAFİYETİ
KVK
m.14/5
Kooperatiflerin gelirlerinin vergi
kesintisine tâbi tutulan taşınmaz
kira gelirlerinden ibaret olması
halinde,
bu
gelirler
için
beyanname verilmez.
YAPI KOOPERATİFLERİ
Yukarıda belirtilen şartlara
ilaveten;
•Kuruluşlarından, yapı inşaatlarının
sona erdiği tarihe kadar yönetim ve
denetim kurullarında, söz konusu
inşaat işini kısmen veya tamamen
üstlenen gerçek kişilerle tüzel kişi
temsilcilerine ve Kurumlar Vergisi
Kanununun 13 üncü maddesine göre
bunlarla ilişkili kişilere veya işçi
işveren ilişkisi bulunan kişilere yer
verilmemesi,
•Yapı ruhsatı ile arsa tapusunun
kooperatif tüzel kişiliği adına olması
İnşaat işini üstlenen gerçek kişilerle tüzel kişilerin,
•Ortaklarını,
•Ortaklarının ilgili bulunduğu gerçek ve tüzel kişileri,
•Ortaklarının idaresi, denetimi veya sermayesi
bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı
bulunduğu ya da nüfuzu altında bulundurduğu gerçek
ve tüzel kişileri,
•Ortaklarının eşlerini,
•Ortaklarının veya eşlerinin üst soyları (usul) ve alt
soyları (füruu) ile üçüncü derece dahil yansoy hısımları
ile kayın hısımlarını
kapsamaktadır.
YAPI KOOPERATİFLERİ
.
YAPI KOOPERATİFLERİ
.
Kooperatif arsalarının Belediye aracılığıyla Toplu
Konut İdaresine devredilmesi ortak dışı işlem
sayıldığından Kurumlar Vergisi mükellefiyeti tesis
ettirilmesi gerekmektedir.
[GİB; 12.02.2007 Tarihli, B.07.1.GİB.0.03.50/5006-306-11647 sayılı Özelgesi]
ÖZELLİK ARZ EDEN İSTİSNALAR
m.5/1-e: İştirak Hissesi,
Taşınmaz Satış Kazanç İstinası
1- Taşınmazın ve iştirak hissesinin
en az iki tam yıl süreyle aktifte yer
alması,
2- Aynı süreyle sahip olunan
kurucu senetleri, intifa senetleri
ve rüçhan haklarının satışından
doğan kazançların
% 75'lik kısmı vergiden istisna
edilmiştir.
ÖZELLİK ARZ EDEN İSTİSNALAR
m.5/1-e: İştirak Hissesi,
Taşınmaz Satış Kazanç İstinası
1- İstisnadan yararlanılan kazancın kurumlar vergisi beyanname verilme
tarihine kadar özel fona alınması,
2- Satışın yapıldığı yılı izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar tahsil
edilmesi
3- İstisnadan yararlanan kısmın, satışın yapıldığı yılı izleyen beşinci yılın
sonuna kadar pasifte özel bir fon hesabında tutulması,
4- Aynı süre içinde işletmenin tasfiyesi (bu Kanuna göre yapılan devir ve
bölünmeler hariç) halinde istisnadan yararlanılamaz.
m.5/1-e: İştirak Hissesi, Taşınmaz
Satış Kazanç İstinası
Menkul kıymet veya taşınmaz
ticareti
ve
kiralanmasıyla
uğraşan kurumların bu amaçla
ellerinde
bulundurdukları
değerlerin satışından elde
ettikleri
kazançlar
istisna
kapsamı dışındadır.
OYSA;
m.5/1-e: İştirak Hissesi,
Taşınmaz Satış Kazanç İstinası
6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve
Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında geri
kiralama amacıyla ve sözleşme sonunda geri
alınması şartıyla, finansal kiralama şirketlerine satışı
ve varlık kiralama ile finansal kiralama şirketlerince
taşınmazın devralındığı kuruma satışından doğan
kazançlar için bu oran %100 olarak uygulanır ve bu
taşınmazlar için en az iki tam yıl süreyle aktifte
bulunma şartı aranmaz. (Yürürlük, 2.8.2013)
2.8.2013
TARİHİNDEN
SONRA
DÜZENLENEN
SÖZLEŞMELER
UYGULANABİLMEKTEDİR
SORUNLAR!!!!
m.5/1-e: İştirak Hissesi, Taşınmaz Satış Kazanç İstinası
Maddedeki «satış» ifadesine
rağmen, kamulaştırmalar
Tebliğ ile istisna kapsamına
alınmıştır.
SORUNLAR!!!!
m.5/1-e: İştirak Hissesi, Taşınmaz Satış Kazanç İstinası
İştirak hisseleri alımıyla ilgili
finansman giderleri hariç olmak
üzere,
kurumların
kurumlar
vergisinden
istisna
edilen
kazançlarına ilişkin giderlerinin
veya
istisna
kapsamındaki
faaliyetlerinden doğan zararlarının,
istisna dışı kurum kazancından
indirilmesi kabul edilmez.
SORUNLAR!!!!
m.5/1-e: İştirak Hissesi, Taşınmaz Satış Kazanç İstinası
ÖZELGE
SORUNLAR!!!!
m.5/1-e: ZARAR DOĞAR İSE!!!!
ÖZELGE
ÖZELLİK ARZ EDEN İSTİSNALAR
m.5/1-b: Yurt Dışı İştirak Kazancı İstisnası
Kanunî ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan
anonim ve limited şirket niteliğindeki
şirketlerin
sermayesine
iştirak
eden
kurumların, bu iştiraklerinden elde ettikleri
maddedeki şartları taşıyan iştirak kazançları;
ÖZELLİK ARZ EDEN İSTİSNALAR
m.5/1-b: Yurt Dışı İştirak Kazancı İstisnası

İştirak edilen kurumun anonim
veya limited şirket niteliğinde bir
kurum olması,
 İştirak edilen kurumun kanuni
ve iş merkezinin Türkiye’de
bulunmaması,

İştirak payını elinde tutan
kurumun, yurt dışı iştirakin
ödenmiş sermayesinin en az
%10’una sahip olması,
 İştirak kazancının elde edildiği
tarih itibarıyla, iştirak payının
kesintisiz olarak en az bir yıl süre
ile elde tutulması,
•
•
İştirak kazancının (kâr payı dağıtımına kaynak
olan kazançlar üzerinden ödenen vergiler
de dahil olmak üzere) iştirak edilen kurumun
faaliyette bulunduğu ülke vergi kanunları
uyarınca en az %15 oranında; iştirak edilen
yabancı kurumun esas faaliyet konusunun
finansman temini veya sigorta hizmetlerinin
sunulması ya da menkul kıymet yatırımı olması
durumunda, iştirak edilen kurumun faaliyette
bulunduğu ülke vergi kanunları uyarınca en az
Türkiye’de
uygulanan
kurumlar
vergisi
oranında, gelir ve kurumlar vergisi benzeri
toplam vergi yükü taşıması,

İştirak kazancının, elde edildiği hesap
dönemine
ilişkin
kurumlar
vergisi
beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar
Türkiye’ye transfer edilmesi
SORUN
m.5/1-b: Yurt Dışı İştirak Kazancı İstisnası
VERGİ
ANLAŞMALARI
VERGİLENDİRME
YETKİSİ TÜRKİYE’DE
İSE BU İSTİSNADAN
YARARLANILABİLİR
Tasfiye veya iştirakin
satışından zarar
doğması halinde bu
zarar indirilebilir mi?
ÖZELLİK ARZ EDEN İSTİSNALAR
m.5/1-h: Yurt Dışı inşaat onarım

Yurt dışında yapılan
inşaat, onarım, montaj işleri
ile
teknik
hizmetlerden
sağlanarak Türkiye'de genel
sonuç hesaplarına intikal
ettirilen kazançlar.
1Yurt
Dışında
faaliyette
bulunulmalıdır.
2- Yurt Dışında yapılan faaliyet;
inşaat,
onarım,
montaj işleri,
teknik hizmetler olmalıdır.
3- Kazanç Türkiye’deki genel sonuç
hesaplarına intikal ettirilmelidir.
m.5/1-h: Yurt Dışı inşaat onarım
VERGİ
ANLAŞMALARI
VERGİLENDİRME
YETKİSİ TÜRKİYE’DE
İSE BU İSTİSNADAN
YARARLANILABİLİR
1 seri no’lu KVK GT;
Yurt dışındaki inşaat, onarım, montaj
işleri
ve
teknik
hizmetlerin
yapılabilmesi için ilgili ülke mevzuatına
göre ayrı bir şirket kurulmasının
zorunlu olduğu durumlarda, söz
konusu şirketlere iştirak edilmesinden
elde edilen kazançlara, herhangi bir
şart aranmaksızın yurt dışı iştirak
kazançları istisnası uygulanacaktır.
SORUN
m.5/1-h: Yurt Dışı inşaat onarım
TEBLİĞ
Yurt dışındaki işyerine merkez tarafından fatura düzenlenmek
suretiyle ihraç olunan emtia ile yurt dışına yönelik olarak fatura
düzenlenmek suretiyle yapılan hizmetlerden doğan dövize bağlı
alacak ve borçların aynen mal veya hizmet ihracından doğan alacak
ve borçlarda olduğu gibi değerlemeye tabi tutulacağı ve değerleme
farklarının vergi matrahının tespitinde dikkate alınacağı tabiidir.
Türkiye’de bulunan merkez ile yurt dışındaki işyeri arasında
gerçekleşen diğer para hareketlerinden doğan alacak ve
borçların ise gerçek bir alacak ve borç niteliği taşımadığı açıktır.
Bu nedenle, söz konusu para hareketlerine dayalı cari hesap
bakiyelerinin değerlemesine gerek bulunmamaktadır.
ÖZELLİK ARZ EDEN İSTİSNALAR
m.5/1-ı: Eğitim tesisleri ile rehabilitasyon merkezlerinin
işletilmesinden elde edilen kazançlara ilişkin istisna
i.
Okulların eğitim-öğretim, merkezlerin ise rehabilitasyon faaliyetlerinden elde
edilen kazançlarına uygulanacaktır.
ii. 1/1/2006 tarihinden itibaren faaliyete geçen okul ve rehabilitasyon merkezlerinin
kazançları, faaliyete geçilen dönemden itibaren beş hesap dönemi kurumlar
vergisinden istisna olacaktır.
iii. işletilen okul ve merkezlere ilave olarak yeni okul veya merkez açmaları
durumunda, yeni açılan okul veya merkezden elde edilen kazanç, istisna
uygulaması açısından ayrı bir birim olarak değerlendirilecektir.
iv. Yeni bir okul açılışı olarak tanımlanmayan, mevcut okul kapasitesinin
genişletilmesi veya başka bir binaya taşınılması hallerinde istisna uygulaması söz
konusu olmayacaktır.
ÖZELLİK ARZ EDEN İSTİSNALAR
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda yer alan istisna
Yönetici şirketlerin 4691 SK
uygulaması kapsamında elde
ettikleri kazançlar ile bölgede
faaliyet gösteren gelir ve
kurumlar
vergisi
mükelleflerinin, münhasıran
bu bölgedeki YAZILIM VE ARGE
faaliyetlerinden
elde
ettikleri
kazançları
31/12/2023 tarihine kadar
gelir ve kurumlar vergisinden
müstesnadır.
Bölgede faaliyet gösteren mükelleflerin, 4691 sayılı
Kanun kapsamı dışındaki ticari işlemlerinden elde
edecekleri gelirleri ile olağandışı gelirlerinin istisna
kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir.
Bu kapsamda, nakitlerin değerlendirilmesi sonucu
oluşan faiz gelirleri, yabancı para cinsinden aktifler
dolayısıyla oluşan kur farkları ve iktisadi kıymetlerin
elden
çıkarılmasından
doğan
gelirler
istisna
kapsamında değerlendirilmeyecektir.
PASİFLERİN DEĞERLEMESİ SONUCU OLUŞAN GELİR?
ÖZELLİK ARZ EDEN İSTİSNALAR
Türkiye'de gerçekleştirilen araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile
yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan buluşlara ilişkin istisna
a) Kiralanması neticesinde elde edilen kazanç ve iratların,
b) Devri veya satışı neticesinde elde edilen kazançların,
c) Türkiye'de seri üretime tabi tutularak pazarlanmaları hâlinde
elde edilen kazançların,
ç) Türkiye'de gerçekleştirilen üretim sürecinde kullanılması
sonucu üretilen ürünlerin satışından elde edilen kazançların
patentli veya faydalı model belgeli buluşa atfedilen kısmının,
% 50'si kurumlar vergisinden müstesnadır. Bu istisna, buluşa
yönelik hakların ihlal edilmesi neticesinde elde edilen gelirler
ile buluş nedeniyle alınan sigorta veya diğer tazminatlar için de
uygulanır.
ÖZELLİK ARZ EDEN İSTİSNALAR
Türkiye'de gerçekleştirilen araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile
yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan buluşlara ilişkin istisna
Yararlanmaya ilişkin şarlar
KVJ m.5/1-b’de düzenlenmiş
olup bu koşullardan biri de
İstisnadan yararlanılacak ilk
yıl,
buluşun
oluşturacağı
katma değer dikkate alınarak
devir veya satış hâlindeki
değerinin tespitine yönelik
Maliye Bakanlığı tarafından
değerleme
raporu
düzenlenmesi,
gerekmektedir.
ÖZELLİK ARZ EDEN İSTİSNALAR
Türkiye'de gerçekleştirilen araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile
yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan buluşlara ilişkin istisna
Bu madde kapsamında istisna uygulamasından yararlanan mükellefler, 26/6/2001
tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında yer alan
istisna uygulamasından ayrıca yararlanamaz.
Bu istisna gelir vergisi mükellefleri için de uygulanmaktadır. Henüz Tebliğ
çıkarılmamış olup, uygulama usul ve esasları belirsizdir.
SORUN
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda yer alan istisna
TEBLİĞ
Diğer
taraftan,
teknoloji
geliştirme
bölgelerinde faaliyet gösteren mükelleflere,
istisnadan yararlanan Ar-Ge projelerine
ilişkin olarak, TÜBİTAK ve benzeri kurumlar
tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde hibe
şeklinde sağlanan destek tutarları ile diğer
kurumların bu mahiyetteki her türlü bağış ve
yardımları, kurum kazancına dahil edilecek
ve istisnadan yararlandırılacaktır.
SORUN
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda yer alan istisna
YÖNETMELİK
(4691 SK)
12 Mart 2014
Bölge içerisinde faaliyette bulunan gelir veya kurumlar vergisi
mükellefleri, yazılım ve/veya Ar-Ge faaliyetleri dolayısıyla 4691
sayılı Kanunda yer alan vergisel teşviklerden bütün halinde
yararlanabilirler. Bu durumda aynı yazılım ve/veya Ar-Ge projesi
için Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ile 5746 sayılı
Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında
Kanunda yer alan vergisel teşviklerden ayrıca yararlanamazlar.
Bölgede faaliyette bulunan girişimcilerden 5520 sayılı Kanun, 193
sayılı Kanun ve 5746 sayılı Kanunda yer alan vergisel teşviklerden
yararlanmak isteyenler, bu durumu Maliye Bakanlığına ve Bölge
yönetici şirketine eş zamanlı olarak ayrıca bildirirler.
KAZANÇ TESPİTİ
GİDERLER
Tam mükellef kurumların
kazançları ticari kazanç
hükümlerine göre tespit
edildiğinden;
GVK m.40
KVK m.8
DİĞER KANUNLAR
KAZANÇ TESPİTİ
İNDİRİLEMEYECEK GİDERLER
Tam mükellef kurumların
kazançları ticari kazanç
hükümlerine göre tespit
edildiğinden;
GVK m.41
KVK m.11
DİĞER KANUNLAR
İNDİRİLEMEYECEK GİDERLER
SORUN
Suç, hürriyeti bağlayıcı ceza
yaptırımı ile karşılanan ve
kamu düzenini tehdit
ettiği/bozduğu kabul edilen
fiillerdir.
TAZMİNATLAR
Sözleşmelerde ceza şartı
olarak konulan tazminatlar
hariç olmak üzere kurumun
kendisinin, ortaklarının,
yöneticilerinin ve
çalışanlarının
suçlarından
doğan maddî ve manevî
zarar tazminat
giderleri.
suç
Haksız
fiil,
Kusur
İNDİRİLEMEYECEK GİDERLER
SORUN
Suç, hürriyeti bağlayıcı ceza
yaptırımı ile karşılanan ve
kamu düzenini tehdit
ettiği/bozduğu kabul edilen
fiillerdir.
TAZMİNATLAR
Haksız
fiil,
Kusur
......teşebbüs sahibinin
suçlarından
doğan tazminatlar
(Akitlerde ceza şartı olarak
derpiş edilen tazminatlar,
cezai mahiyette tazminat
sayılmaz.)
GVK m.41/6
suç
İNDİRİLEMEYECEK GİDERLER
SORUN
TEBLİĞ
Kanunen yasaklanmış fiiller nedeniyle katlanılan
giderler ticari kazancın elde edilmesi ve idame
ettirilmesi
ile
ilgili
giderler
niteliğinde
olmadığından, bu giderlerin gelir ve kurum
kazancından
indirilmesi
mümkün
değildir.
Dolayısıyla, rüşvet verme fiili Türk Ceza Kanununun
252 nci maddesinde suç olarak tanımlandığından,
rüşvet ve rüşvet ile ilgili her türlü gider, vergiye
tabi ticari kazancın tespitinde gider olarak dikkate
alınmayacaktır
ÖRTÜLÜ SERMAYE
Kurumların, ortaklarından
veya ortaklarla ilişkili olan
kişilerden doğrudan veya
dolaylı olarak temin ederek
işletmede
kullandıkları
borçların, hesap dönemi
içinde herhangi bir tarihte
kurumun öz sermayesinin
üç katını aşan kısmı, ilgili
hesap dönemi için örtülü
sermaye sayılır.
Şirketin ortağı olan
...A.Ş.'nin ...bank'tan temin
ettiği krediyi, kredi
sözleşmesinin içerdiği vade,
faiz oranı ve benzeri kullanma
şartlarında herhangi bir
değişiklik yapmadan TAMAMEN
YA DA KISMEN kullandırması
durumunda, bu kredilerin
örtülü sermaye tutarının
tespitinde borç olarak dikkate
alınmaması gerekmektedir.
AYNEN AKTARILAN BU BEDELLER İÇİN KDV HESAPLANMAYACAKTIR.
ÖRTÜLÜ SERMAYE
SORUN (uygulanamayan hükümle çatışma)
KVK m.11/1-i
Kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, finansal kiralama, faktoring ve
finansman şirketleri dışında, kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını
aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine
eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz,
komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan
gider ve maliyet unsurları toplamının %10'unu aşmamak üzere Bakanlar
Kurulunca kararlaştırılan kısmı. Belirlenecek oranı sektörler itibarıyla
farklılaştırmaya Bakanlar Kurulu, bendin uygulanmasına ilişkin usul ve
esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. (BKK YAYIMLANMAMIŞTIR)
ÖRTÜLÜ KAZANÇ
Kurumlar, ilişkili kişilerle emsallere
uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit
ettikleri bedel veya fiyat üzerinden
mal veya hizmet alım ya da satımında
bulunursa, kazanç tamamen veya
kısmen
transfer
fiyatlandırması
yoluyla örtülü olarak dağıtılmış
sayılır. Alım, satım, imalat ve inşaat
işlemleri, kiralama ve kiraya verme
işlemleri, ödünç para alınması ve
verilmesi, ikramiye, ücret ve benzeri
ödemeleri gerektiren işlemler her hal
ve şartta mal veya hizmet alım ya da
satımı olarak değerlendirilir.
İÇ EMSAL&DIŞ
EMSAL
?
ÖRTÜLÜ KAZANÇ RAPORU
Ancak, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığına kayıtlı mükellefler
ile serbest bölgelerde faaliyette bulunan kurumlar vergisi mükellefleri
dışındaki
RAPOR
HAZIRLANMASI
(TR F. GT)
diğer kurumlar vergisi mükellefleri ilişkili kişilerle
yaptıkları yurt içi; gelir vergisi mükellefleri de ilişkili kişilerle yaptıkları
yurt içi ve yurt dışı işlemlere ilişkin olarak aşağıda yer alan bilgi ve
belgeleri, istenmesi durumunda, İdare'ye veya vergi incelemesi
yapmaya yetkili olanlara ibraz ederler."
"Buna göre;
- Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı'na kayıtlı mükelleflerin bir
hesap dönemi içinde ilişkili kişilerle yaptıkları yurt içi ve yurt dışı
işlemleri,
- Serbest bölgelerde faaliyette bulunan kurumlar vergisi
mükelleflerinin bir hesap dönemi içinde ilişkili kişilerle yaptıkları yurt
içi işlemleri,
- Diğer kurumlar vergisi mükelleflerinin bir hesap dönemi içinde ilişkili
kişilerle yaptıkları yurt dışı işlemleri
için
Yıllık
Transfer
gerekmektedir.
Fiyatlandırması
Raporu
hazırlamaları
ÖRTÜLÜ KAZANÇ RAPORU
RAPOR
HAZIRLAMAYAC
AK
MÜKELLEFLER
(TR F. GT)
- Serbest bölgelerde faaliyette bulunan kurumlar vergisi
mükelleflerinin ilişkili kişilerle yaptıkları yurt dışı
işlemleri,
- Diğer kurumlar vergisi mükelleflerinin ilişkili kişilerle
yaptıkları yurt içi işlemleri,
- Gelir vergisi mükelleflerinin ilişkili kişilerle yaptıkları
yurt içi ve yurt dışı işlemlerine
ilişkin olarak Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu
hazırlamalarına gerek bulunmamaktadır. Ancak rapor
hazırlama zorunluluğu bulunmayan mükelleflerin
tebliğdebelirtilen bilgi ve belgeleri istenmesi
durumunda İdare'ye veya vergi incelemesi yapmaya
yetkili olanlara ibraz edecekleri tabiidir."
ÖRTÜLÜ KAZANÇ RAPORU
İBRAZ EDİLECEK
BELGELER
(TR F. GT)
Söz konusu bilgi ve belgeler aşağıdaki gibidir:
1. Mükellefin faaliyetlerinin tanımı, organizasyon
yapısı (merkez, şube) ve ortakları, sermaye yapısı,
içinde bulunduğu sektör, ekonomik ve hukuki
geçmişi hakkında özet bilgiler, ilişkili kişilerin tanımı
(vergi kimlik numaraları, adresleri, telefon
numaraları vb.) ve bu kişiler arasındaki mülkiyet
ilişkilerine ilişkin bilgiler
2. Üstlenilen işlevleri, sahip olunan riskleri ve
kullanılan varlıkları içeren tüm bilgiler,
3. İşlem konusu yıla ilişkin ürün fiyat listeleri,
4. İşlem konusu yıla ilişkin üretim maliyetleri,
5. İşlem konusu yıl içinde ilişkili ve ilişkisiz kişilerle
yapılan işlemlerin miktarı ile fatura, dekont ve
benzeri belgeler,
6. İşlem konusu yıl içinde ilişkili kişilerle yapılan tüm
sözleşme örnekleri,
ÖRTÜLÜ KAZANÇ RAPORU
Söz konusu bilgi ve belgeler aşağıdaki gibidir:
1. İlişkili kişilere ait özet mali tablolar,
İBRAZ EDİLECEK
BELGELER
(TR F. GT)
2. İlişkili kişiler arasındaki işlemlere uygulanan şirket içi
fiyatlandırma politikası,
3. İlişkili kişiler tarafından farklı muhasebe standartları ve
yöntemleri kullanılıyor ise bunlara ilişkin bilgi,
4. Gayri maddi varlıkların mülkiyetine ve alınan veya
ödenen gayri maddi hak bedellerine ilişkin bilgi,
5. Kullanılan transfer fiyatlandırması yönteminin seçilme
nedeni ve uygulanmasına ilişkin bilgi ve belgeler (iç
ve/veya dış emsaller, karşılaştırılabilirlik analizi),
6. Emsallere uygun fiyat ya da kâr marjının saptanmasında
kullanılan hesaplamalar ve yapılan varsayımlara ilişkin
ayrıntılı bilgiler,
7. Belli bir emsal fiyat aralığı tespit edilmişse, bu aralığın
tespitinde kullanılan yöntem,
8. Emsal fiyatın tespit edilmesi için gerekli diğer belgeler.
İdare gerekli gördüğü takdirde mükelleften
ilave bilgi ve belge talebinde bulunabilir.
İNDİRİMLİ KV Md.32/A
UYGULAMA İÇİN
TEBLİĞ
ÇIKARILMADI
SİRKÜLER TASLAĞI
YÜRÜRLÜĞĞE
GİRMEDİ
SONUÇ;
SORUNLAR
ÖZELGE İLE
ÇÖZÜLMEYE
ÇALIŞIYOR
İNDİRİMLİ KV Md.32/A
YATIRIM DÖNEMİ
YATIRIM
DÖNEMİNDE
İNDİRİM
YENİLEME
(TEVSİ)
YATIRIMI
İNDİRİMLİ KV Md.32/A
2012/3305 SY. BKK
YATIRIM
DÖNEMİNDE
İNDİRİM
TUTARININ
HESAPLANMASI
Yatırıma katkı tutarına mahsuben, gerçekleştirilen yatırım
harcaması tutarını aşmamak ve toplam yatırıma katkı
tutarının;
a) Büyük ölçekli yatırımlar ve bölgesel teşvik uygulamaları
kapsamındaki yatırımlarda; 2 nci bölgede yüzde onunu, 3
üncü bölgede yüzde yirmisini, 4 üncü bölgede yüzde
otuzunu, 5 inci bölgede yüzde ellisini ve 6 ncı bölgede yüzde
seksenini,
b) Stratejik yatırımlarda; 6 ncı bölgede yüzde seksenini,
diğer bölgelerde yüzde ellisini,
geçmemek üzere yatırım döneminde yatırımcının
diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına indirimli
gelir veya kurumlar vergisi uygulanabilir.
İNDİRİMLİ KV Md.32/A
TEVSİ
YATIRIM DA
MATRAHIN
TAYİNİ
4) Tevsi yatırımlarda, elde edilen kazancın işletme
bütünlüğü çerçevesinde ayrı hesaplarda izlenmek suretiyle
tespit edilebilmesi halinde, indirimli oran bu kazanca
uygulanır. Kazancın ayrı bir şekilde tespit edilememesi
halinde ise indirimli oran uygulanacak kazanç, yapılan tevsi
yatırım tutarının, dönem sonunda kurumun aktifine kayıtlı
bulunan toplam sabit kıymet tutarına (devam eden
yatırımlara ait tutarlar da dahil) oranlanması suretiyle
belirlenir. Bu hesaplama sırasında işletme aktifinde yer alan
sabit kıymetlerin kayıtlı değeri, YENİDEN DEĞERLENMİŞ
TUTARLARI ile dikkate alınır. İndirimli oran uygulamasına
yatırımın kısmen veya tamamen faaliyete geçtiği geçici vergi
döneminde başlanır.
İNDİRİMLİ KV Md.32/A
TEVSİ
YATIRIM DA
MATRAHIN
TAYİNİ
Bu hesaplama sırasında
işletme aktifinde yer
alan sabit kıymetlerin
kayıtlı değeri, yeniden
değerlenmiş tutarları ile
dikkate alınır.
İNDİRİMLİ KV Md.32/A
TEVSİ YATIRIM
(oranlamada yatırım
tutarı!!!)
DÖNEM SONUNDA kurumun aktifine
kayıtlı bulunan toplam sabit kıymet
tutarına (devam eden yatırımlara ait
tutarlar da dahil)
AMORTİSMANLAR’!!!!
İNDİRİMLİ KV Md.32/A
Devletçe
karşılanacak
tutarın
tespitinde;
amortisman uygulaması ile ilişkilendirilmeksizin,
yapılan tevsi yatırıma ait tutarların, dönem
sonunda kurumun aktifine kayıtlı bulunan
amortisman düşülmemiş toplam sabit kıymet
tutarına (devam eden yatırımlara ait tutarlar da
dahil) oranlanması suretiyle indirimli oran
uygulanacak
kazancın
belirlenmesi
gerekmektedir. Sabit kıymet ifadesinden ise
Vergi Usul Kanununun 313 üncü maddesi
uyarınca amortisman mevzuunu oluşturan TÜM
iktisadi kıymetlerin anlaşılması gerektiği tabiidir.
İNDİRİMLİ KV Md.32/A
İZMİR VD BŞK;
Sayı:84098128-125[32A-201322]-436
17/07/2014
Ayrıca mevcut sabit kıymet tutarı, indirimli kurumlar
vergisi uygulanacak kazancın tespit edileceği geçici
vergilendirme dönemleri için, ilgili geçici
vergilendirme döneminin son günü; hesap dönemleri
için ise ilgili hesap döneminin son günü itibariyle
tespit edilecek ve indirimli oran uygulanacak
kazancın bulunmasında dikkate alınacaktır.
Bu çerçevede, tevsi yatırımdan elde edilen kazanç
hesaplanırken bulunan oran bütün bir yılın gelirine
uygulanacaktır.
İNDİRİMLİ KV Md.32/A
İZMİR VD BŞK;
Sayı:84098128-125[32A-201322]-436 17/07/2014
Öte yandan faiz giderleri ve kur farkları,
indirimli kurumlar vergisine esas olan
yatırıma katkı tutarını değiştirmeyecek,
Ekonomi Bakanlığının teşvik belgesine göre
belirlenen indirimli kurumlar vergisine esas
yatırıma katkı tutarı finansman giderleri
dolayısıyla artmayacak veya azalmayacaktır.
ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR
Yatırıma katkı tutarının belirlenmesinde, finansal kiralama
yoluyla temin edilen makine ve teçhizat için sadece ilgili
dönemde ödenmiş kira tutarları dikkate alınarak indirimli
kurumlar vergisi uygulamasından faydalanılabilecek, izleyen
dönemlerde ödenecek kira tutarları üzerinden ise
ödemenin yapıldığı dönemlerde yatırıma katkı tutarı
hesaplanıp
indirimli
kurumlar
vergisinden
yararlanılacaktır.
DAR MÜKELLEF KURUMLARDA VERGİ KESİNTİSİ
VDO;
1- HESABEN
YA
DA
NAKDEN
ÖDEMEDİR.
2VERGİ
ANLAŞMALARI
DİKKATE
ALINIR.
İngiltere, ABD, Almanya ve İsveç mukimi teşebbüslerin
Türkiye'de icra edecekleri serbest meslek faaliyetleri, bu
teşebbüslerin
personelleri
vasıtasıyla
Türkiye'de
yapacakları serbest meslek faaliyetlerini ifade etmektedir.
Faaliyetlerin Türkiye'de icra edilmesi durumunda,
yaptıkları serbest meslek ödemeleri üzerinden vergi
tevkifatı yapmak zorunda olan vergi sorumluları, tevkifat
yükümlülüğünün doğduğu sırada, istihkak sahibi teşebbüsün
faaliyet icrası amacıyla Türkiye'de herhangi bir kesintisiz
12 aylık dönemde (İsveç Anlaşması için bir takvim yılında)
toplam 183 günü aşan bir süre kalıp kalmama durumunu
Bilemeyeceğinden söz konusu ödemeler
üzerinden vergi tevkifatını yapmak
durumundadırlar
ÖZELGE !!!
KAR PAYINDA VERGİ KESİNTİ (TAM/DAR MÜKELLEF)
- Kurumlar
vergisinden
muaf
olan
kurumlara,
- Türkiye’de bir işyeri veya daimi
temsilci aracılığıyla kâr payı elde
edenler hariç dar mükellef kurumlara,
- Kurum statüsünde olup bu Kanunla
veya
özel
kanunlarla
kurumlar
vergisinden muaf olan dar mükelleflere
dağıtılan,
Gelir Vergisi Kanununun 75 inci
maddesinin ikinci fıkrasının (1), (2) ve
(3) numaralı bentlerindeki kâr payları
üzerinden Kurumlar Vergisi Kanununa
göre vergi kesintisi yapılacaktır.
- Tam mükellef gerçek kişilere,
- Gelir ve kurumlar vergisi mükellefi
olmayanlara
- Gelir vergisinden muaf olanlara,
- Dar mükellef gerçek kişilere,
- Gelir vergisinden muaf olan dar
mükellef gerçek kişilere
dağıtılan kâr payları üzerinden, Gelir
Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (6) numaralı bendinin
(b) alt bendine göre vergi kesintisi
yapılacaktır.
ANCAK!!! (GVK; GEÇ.M.62)
Kurumlar vergisi mükelleflerinin,
a) 31/12/1998 veya daha önceki tarihlerde sona eren hesap dönemlerinde
elde ettikleri kazançlarının,
b) (a) bendi kapsamı dışında kalan ve 31/12/2002 veya daha önceki
tarihlerde sona eren hesap dönemlerinde elde edilen, kurumlar
vergisinden istisna edilmiş kazançlarının,
c) Gelir Vergisi Kanununun geçici 61 inci maddesi kapsamında vergi
kesintisine tabi tutulmuş kazançlarının dağıtımı halinde kâr dağıtımına
bağlı vergi kesintisi yapılmaması hükme bağlanmıştır.
KAR PAYI TEVKİFATININ YAPILACAĞI DÖNEM
Kâr payı ödemelerinde vergi kesintisi yapma yükümlülüğü,
şirket yetkili organlarının kâr payı ödemelerinin yapılmasını
öngördüğü tarih itibarıyla başladığından, nakden bir ödeme
yapılmamış olsa dahi kâr payının ödenmeye başlanması
gereken tarihte hesaben ödemenin gerçekleştiğinin kabul
edilmesi gerekmektedir.
TEBLİĞ!!!!
AVANS KAR PAYI DAĞITIMI
Hesap dönemi itibarıyla zarar doğması veya safi kazancın avans
olarak dağıtımı yapılan kârdan düşük çıkması halinde, ilgili
mevzuatına göre geri çağrılan tutarlara transfer fiyatlandırması
yoluyla örtülü kazanç dağıtımı hükümleri uygulanacaktır.
Aynı husus, birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım
işlerinin bitiminde zarar doğması veya safi kazancın avans olarak
dağıtımı yapılan kârdan düşük olması halinde de geçerlidir.
AB KAYNAKLI FONLARDAN
SAĞLANAN HİBELER
Avrupa Birliği organlarıyla
akdedilen ve usulüne göre
yürürlüğe konulan anlaşmalar
çerçevesinde proje karşılığı
sağlanan hibeler
1- Özel bir fon hesabında tutulur
2- Gelir olarak dikkate alınmaz.
3- Hibelerle gerçekleştirilecek
projelere ilişkin olarak bu
fondan yapılan harcamalar, gelir
ve kurumlar vergisi matrahının
tespitinde gider ve maliyet
olarak dikkate alınmaz.
4- Proje sonunda herhangi bir
şekilde harcanmayan ve iade
edilmeyen
tutarın
kalması
hâlinde bu tutar gelir kaydedilir.
İPA ÇERÇEVE ANLAŞMASI KAPSAMINDA ALINAN
HİBELERİN VERGİLENDİRİLMESİ AMORTİSMAN
MATRAHI!!!
Fondan karşılanan tutarlar
nedeniyle ayrılan amortismanlar
gider veya maliyet olarak dikkate
alınmayacaktır.
BEYANNAME VERİLMESİ
1-Muhatasar
Beyanname,
2-Özel
Beyanname,
3- Yıllık KV
Beyannamesi
TAM MÜKELLEFLER
Mükellef
kurum
adına,
Dernek ve vakıflar
ile iktisadi kamu
kuruluşlarında
tüzel kişilik adına,
DAR MÜKELLEFLER
1-
Türkiye'deki müdür
veya temsilcileri,
2-Bunlar Yok ise kazanç
ve
iratları
yabancı
kuruma sağlayanlar
BEYANNAME
ZARAR MAHSUBU
Kurumlar
vergisi
beyannamesinde her yıla
ilişkin tutarlar ayrı ayrı
.
gösterilmek
belirtilen
zararlar indirim konusu
yapılır.
Beş yıldan fazla nakledilmemek
şartıyla
geçmiş
yılların
beyannamelerinde
yer
alan
zararlar. (6111 SY K. M.ART % 50)
ZARAR MAHSUBU
.
DEVİR VE TAM BÖLÜNME
HALİNDE
ZARAR
MAHSUBU
Devralınan kurumların devir tarihi
itibarıyla öz sermaye tutarını geçmeyen
zararları ile 20 nci maddenin ikinci
fıkrası kapsamında gerçekleştirilen tam
bölünme
işlemi
sonucu
bölünen
kurumdaki öz sermayesinin devralınan
tutarını geçmeyen ve devralınan
kıymetle
orantılı
zararların
indirilmesinde ayrıca aranan şartlar:
ZARAR MAHSUBU
.
DEVİR VE TAM BÖLÜNME
HALİNDE
ZARAR
MAHSUBU
1) Son beş yıla ilişkin kurumlar vergisi
beyannamelerinin kanunî süresinde
verilmiş olması.
2) Devralınan kurumun faaliyetine
devir veya bölünmenin meydana geldiği
hesap döneminden itibaren en az beş
yıl süreyle devam edilmesi.
ZARAR MAHSUBU
.
TÜR DEĞİŞTİRME HALİNDE
ZARAR MAHSUBU
KVK m.19 uyarınca bu madde yapılan
vergisiz tür değiştirmeleri de «devir»
hükmünde olduğundan, tür değiştiren
şirketlerde de zarar mahsubuna dikkat
edilmesi gerekmektedir.
ZARAR MAHSUBU
DEVİR HALİNDE
MAHSUBU
.
ZARAR
DEVİRLERDE BİLANÇO KALEMLERİNİN AYNEN DEVROLAN
ŞİRKETE AKTARILMASI GEREKMEKTEDİR. BİR VAŞKA DEYİŞLE
ÖZ VARLIK ÜZERİNDEN DEVROLAN ŞİRKETTE SERMAYE
HESAPLANMAMASI GEREKMEKTEDİR. ÇÜNKÜ KVK M.19 AKTİF
VE
PASİFİN
BİR
BÜTÜN
HALİNDE
AKTARILMASINI
HÜKMETMİŞTİR.
ZARAR MAHSUBU
.
ZARAR
MAHSUBUNDA
ÖNCELİK SIRASI
KVK’nında zarar mahsubu için (5) yıllık süre
öngörülmüş ancak zarar mahsubunda sıra
(arka arkaya ifadesi) öngörülmemiştir.
Zarar mahsup hakkı var iken bu haktan
yararlanılmaması halinde zarar mahsup
hakkından vazgeçildiği kabul edilmektedir.
Bu nedenle, zarar mahsup hakkının doğduğu
dönemde kullanılması gerekmektedir.
ZARAR MAHSUBU
ZARAR
DÜZELTME
.
MAHSUBUNDA
Geçmiş yıllara ait zararların, beş yıllık süre
içinde olmak kaydıyla, dönem kârının
mevcut olduğu ilk dönemden itibaren
mahsup edilmesi gerekmekte olup dönem
kârının mevcut olduğu hesap döneminde
mahsup edilmeyen geçmiş yıl zararlarının,
sonraki dönemlerde mahsup edilmesi
mümkün bulunmamaktadır.
İNDİRİMLER
(AR-GE)
TERCİH
KVK m.10’daki
AR-GE İnd
5746 SY Yasadaki ARGE İNDİRMİ
4691 sy Yasadaki
AR-GE İNDİRİMİ
İNDİRİMLER
(AR-GE)
TUBİTAK ONAYLI
PROJE (5746 Sy K)
GİB’den onay almaya
gerek bulunmamaktadır.
(Ankara VDB Ozelgesi)
İNDİRİMLER
(AR-GE)
Ar-Ge
4691 SY K. ve
5746 sy K. ARGE İnd
ve
yenilik
Faaliyetlerinde
bulunanların,
kamu
kurum ve kuruluşları,
kanunla kurulan vakıflar
ile uluslararası fonlardan
aldıkları hibe destekler,
desteğin
tabi
olduğu
mevzuat
hükümlerine
uygun olarak özel bir
hesapta izlenir.
Bu hesapta yer alan tutarlar,
Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar
Vergisi Kanununa göre vergiye
tabi kazancın tespitinde gelir, ArGe indirimi tutarının tespitinde
Ar-Ge harcaması olarak dikkate
alınmaz. Bu şekilde sağlanan
karşılıksız
fonlardan
yapılan
harcamalar yapıldığı yere göre
doğrudan
gider
ya
da
amortismana tabi iktisadi kıymet
olarak muhasebeleştirilir.
İNDİRİMLER
(AR-GE)
4691 SY KANUN
Faaliyetlerinizin başarısızlıkla sonuçlanması halinde
ise
şubeniz
kapatıldıktan
sonra
merkezde
gerçekleştirilen
ve
aktifleştirilen
Ar-Ge
harcamalarının doğrudan gider olarak dikkate
alınması mümkündür. Ancak, şubeniz vasıtasıyla
teknoloji
geliştirme
bölgesinde
yürütülen
faaliyetler dolayısıyla yapılan ve daha sonra
merkeze aktarılan harcama tutarlarının Kurumlar
Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası
hükmü uyarınca gider olarak dikkate alınmasına
imkan bulunmamaktadır. (ÖZELGE)
İNDİRİMLER
(AR-GE)
5746 SY KANUN
ve KVK, GVK
Hibe
veya
destekle
karşılanmayan harcamalar ar-ge
indirimine konu edilecek olup,
Hibe ve destekle karşılanan
harcamalar ar-ge indirimine konu
edilmemekle
birlikte,
gider
olarak indirilecektir.
İNDİRİMLER (AR-GE)
Ar-Ge
5746 SY KANUN
ve KVK, GVK
Merkezi
Belgesinin
düzenlendiği tarihten itibaren;
- Genel işletme giderleri üzerinden belli
kıstaslara
göre
hesaplanmayan
ve
münhasıran Ar-Ge merkezi için ödenen kira
bedellerinin genel gider kapsamında,
- Ar-Ge merkezi olarak kullanılacak binada
yapılacak düzenlemelere ilişkin özel maliyet
bedelleri için hesaplanan itfa paylarının ise
amortismanlar kapsamında
Ar-Ge
indirimine
konu
edilmesi
mümkündür.
İNDİRİMLER
(YABANCILARA YAPILAN HİZMETLER)
İlgili şirketler tarafından elde
edilen kazancın %50'sinin beyan
edilen
kurum
kazancından
indirilebilmesi için bu kazancın
aşağıda belirtilen faaliyetlerden
elde
edilmiş
olması
gerekmektedir.
- Mimarlık, mühendislik, tasarım,
yazılım,
tıbbi
raporlama,
muhasebe kaydı tutma, çağrı
merkezi
ve
veri
saklama
hizmetleri.
- İlgili bakanlığın izni ve
denetimine tabi olarak verilen
eğitim ve sağlık hizmetleri.
Şartları;
1- İndirimden
faydalanabilecek şirketlerin
ana sözleşmelerinde yazılı esas faaliyet
konusu bu faaliyetleri kapsamalıdır.
2- Hizmetin, Türkiye'den münhasıran yurt
dışı mukimi kişi ve/veya kurum için yapılmış
olması,
3- Faturanın yurt dışı mukimi kişi ve/veya
kurum adına düzenlenmesi,
4Türkiye'den
verilen,
mimarlık,
mühendislik,
tasarım,
yazılım,
tıbbi
raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı
merkezi ve veri saklama hizmetlerinden yurt
dışında yararlanılması,
…
İNDİRİMLER
(YABANCILARA YAPILAN HİZMETLER)
7 seri no’lu KVK GT’nde belirtilen şartların topluca
sağlanması kaydıyla Türkiye'de yerleşik olmayan
kişilere verilen sağlık hizmetlerinden elde edilen gelirin
% 50'sini Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin
13 numaralı bendine göre kurumlar vergisi
beyannamesinde bildirilecek gelirlerden
YMM RAPOR İBRAZI
BELİRSİZLİĞİNİ KORUMAKTADİR:
AR-GE İndiriminden
yararlanılması
halinde YMM Raporu
verilecektir.
GVK geç.m.61
uyarınca yararlanılan
Yatırım İndirimleri için
YMM Raporu
verilecektir. (531.000
TL)
İND KV. İÇİN YMM RAPORU
VERİLMEYECEKTİR (ÖZELGE)
Diğer istisnalar 233.000
TL ????
ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR
Ciro primlerinin firmaya
ödendiği tarih itibariyle gelir
olarak dikkate alınarak kurum
kazancına dahil edilmesi
gerekmektedir.
(MALİYETLERDEN
DÜŞÜLMEYECEKTİR)
Ticari faaliyetle ilgili olarak "gondol
bedeli"ne (RAF KİRASI GİBİ) ilişkin
faturanın düzenlendiği tarihte söz
konusu gider tahakkuk etmiş olup
toplam fatura bedelinin ilgili dönem
kurum kazancının tespitinde indirim
konusu
yapılması
mümkün
bulunmaktadır.
ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR
Yapılacak olan sermaye azaltımında da öncelikle;
1- Yeniden değerleme değer artış fonu, maliyet artış
fonu, pasif kalemlere ait enflasyon fark hesapları ve
2- Geçmiş yıl karlarının işletmeden çekildiğinin
kabulü edilmesi gerekmektedir.
ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR
Önceki Yıl finansal tablolarına göre ödenen devlet
hakklarının ticari kazancınız ile ilgili olması ve
kanuni
zorunluluk
kapsamında
ödenmesi
nedeniyle, fiilen ödendiği yılın vergi matrahının
tespitinde gider olarak indirilmesi mümkündür.
Örnek: Maden hakkı, HES’lerde su kullanım bedeli,
irtifak hakkı bedelleri gibi
ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR
Kiralama dönemi aralık ayı içerisinde başlayan ve
bir sonraki hesap dönemine sarkan iktisadi
kıymetlere ilişkin kiralamalarda; giderin dönem
sonu itibarıyla miktar ve mahiyet olarak
kesinleşmiş olması ve dönemsellik ilkesi gereğince,
faturası ocak ayında düzenlenmiş olsa dahi kira
tutarının aralık ayına isabet eden kısmının ilgili
olduğu hesap dönemine ait kurum kazancının
tespitinde dikkate alınabileceği tabiidir.
ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR
Dönem içinde biten yıllara sari inşaat işleri geçici
vergi ile ilişkilendirilmeyecektir. Ancak;
Aynı dönemde iş tamamlandıktan sonra, hasılat
elde edilir, gider yapılırsa ne Olacaktır????
ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR
6111 sayılı Kanun uyarınca ortaklar cari
hesabının veya kasanın düzeltilmesi
sonucu "Diğer Olağan Dışı Gider ve
Zararlar" hesabına kaydedilecek tutar
gerçek anlamda ticari bir zarar niteliği
taşımadığından
kurum
kazancından
indirilmesi mümkün olmadığı gibi geçmiş
yıl kârlarına mahsup edilmesi halinde söz
konusu mahsup işlemi kar dağıtımı olarak
değerlendirilerek bu tutar üzerinden kar
dağıtımına bağlı vergi kesintisi yapılacaktır.
ÖZELGE
6102 sy TTK
GEREKÇE
Geçmiş yıl
zararları
kapatılmadan kâr
dağıtılamaz.
Prf. No.60
ŞİRKETLERİN KARŞILIKSIZ GELİRLERİ
Karşılıksız gelirler (ÖZELGE!)
Kurumlar vergisinin konusuna giren ödemeler
KARŞILIKSIZ OLSA DAHİ veraset ve intikal vergisine tabi
tutulmamaktadır.
[DYNK:
2013]-144]
BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI; 23/10/2014 64597866-125[1-
SERMAYE KAYBI
6102 sy TTK m.378 GEREKÇE
6012 SAYILI TTK; m.376;
1-
Sermaye+K.YEDEKLER TOPLAMININ yarısının
zarar sebebiyle kaybedilmesi,
2-
Sermaye+K.YEDEKLER
TOPLAMININ
üçte
ikisinin zarar sebebiyle karşılıksız kalması,
3- Şirketin borca batık durumda bulunduğu
şüphesini uyandıran işaretler varsa
Tamamlama ile,
azaltılan sermaye kadar veya
ondan fazla sermaye artırımı yapılması veya
bilânço açıklarının paysahiplerinin tümünce (Tasarı
m. 421 (1), b.1) veya bazı pay sahipleri tarafından
kapatılması ya da bazı alacaklıların alacaklarını
silmesi kastedilmektedir. Tamamlamada oybirliği
sağlanırsa her paysahibi bilânço açığını kapatacak
parayı vermekle yükümlüdür.
Bu yoldaki bir genel kurul kararı Tasarının 421 inci
maddesinin ikinci fıkrasının birinci bendi
anlamında bir belirli olaya özgü ek yüküm ihdas
etmiş demektir. Bu ek yüküm ne sermaye
konulması ne de borç verilmesi olmayıp
KARŞILIKSIZDIR.
ÖRNEK MUHASEBE KAYDI
-------------------------------------------../../2015…………………………………
102 BANKA
XXXX
580 GEÇMİŞ YIL ZARARLARI
XXX
Sermayede meydana gelen kaybın ortak/ortaklarca
karşılanması
----------------------------------------------------------------------------------------------
ÖRNEK MUHASEBE KAYDI
-------------------------------------------../../2015…………………………………
242 veya 244
XXXX ????
102
XXX
Sermayede meydana gelen kaybın iştirake veya bağlı
ortaklığa ödenmesi
---------------------------------------------------------------------------------------------MADDE GEREKÇESİNDE
TARTIŞMALIDIR.
«KARŞILIKSIZDIR
DEDİĞİNDEN
BU
MUHASEBE
KAYDI
6637 SAYILI KANUN
TBMM DE
KABUL
EDİLMİŞTİR:
6183 SY KANUN MÜKERRER M.35’DE İPTAL
EDİLEN HÜKÜM
İPTAL EDİLEN HÜKÜMLER (Yürürlük; 3.4.2015)
ANY. MAH.
KARARI
3.4.2015
T.RG
K.2015/29
(Ek
fıkra: 4/6/2008-5766/4 md.) Amme alacağının
doğduğu ve ödenmesi gerektiği zamanlarda kanuni
temsilci veya teşekkülü idare edenlerin farklı şahıslar
olmaları halinde bu şahıslar, amme alacağının
ödenmesinden müteselsilen sorumlu tutulur.
(Ek fıkra: 4/6/2008-5766/4 md.) Kanuni temsilcilerin
sorumluluklarına dair 213 sayılı Vergi Usul Kanununda
yer alan hükümler, bu maddede düzenlenen
sorumluluğu ortadan kaldırmaz.
449 seri NO’LU VUK GT
RG: 10.04.2015
ÖZEL
USULSÜZLÜ
K CEZASI
Geçmişe
yönelik
mükellefiyet
tesis
edilenlere elektronik ortamda beyanname ve
bildirimlerin verilmemesi nedeniyle, söz
konusu beyanname ve bildirim verilmeyen
dönemlere ilişkin olarak Kanunun mükerrer
355 inci maddesi uyarınca özel usulsüzlük
cezası veya 352 nci maddesi uyarınca
usulsüzlük cezası kesilmeyecektir.
NE YAPILACAK
Geçmişe yönelik olarak mükellefiyet tesis edilen mükelleflerden
beyannamelerini ve Form Ba ile Form Bs bildirimlerini elektronik
ortamda göndermek zorunda olanlara, vergi dairesince; haklarında
(vergi türleri de belirtilmek suretiyle) mükellefiyet tesis edildiği,
340 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ve 15 Sıra
Numaralı Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde yer alan esaslar
çerçevesinde beyanname ve bildirimlerini elektronik ortamda
vermelerini sağlayacak işlemleri yerine getirmeleri için kendilerine
15 günlük süre verildiği hususu bir yazı ile tebliğ edilir.
EV HİZMETLERİ
Söz konusu ücretin Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci
fıkrasının
6 numaralı bendi kapsamında gelir vergisinden istisna
edilebilmesi için;
- Hizmetin özel fertler tarafından verilmesi,
- Hizmetin ev, bahçe, apartman gibi ticaret mahalli olmayan sair yerlerde
verilmesi,
- Çalışanların, mürebbiyelik hariç olmak üzere orta hizmetçilik, süt ninelik,
dadılık, bahçıvanlık, kapıcılık gibi özel hizmetlerde istihdam edilmeleri,
gerekmektedir.
Buna göre; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun
ek 9 uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde çalışanlara yapılan ücret
ödemelerinin yukarıda belirtilen şartlar dahilinde gelir vergisinden istisna
edilmesi gerekir.
Download

ÖZELLİK ARZ EDEN İSTİSNALAR