03.04.2014
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MEDENİ YARGILAMA HUKUKU II
PRATİK ÇALIŞMASI
OLAY : İzmir Bornova’daki bir alışveriş merkezinde (B)beyaz eşya ve teknolojik araç gereçler satmak üzere
büyük bir mağaza açmayı planlar. Bu bağlamda dükkan kiralamak için bazı temaslarda bulunur. Nitekim aylık
kira parası olarak 12.000 lira ödemek üzere (A)’nın söz konusu alışveriş merkezindeki oldukça büyük dükkanını
5 yıllığına kiralar. Esasen (A) da, üç dükkan ileride vücut bakım ürünleri vb. satan bir mağaza sahibidir.(A) ile
(B) arasında yapılan kira sözleşmesinde, kiranın yıllık olarak ödeneceği ve ödemenin (X) Bankasında bulunan
(A)’ya ait hesap numarasına Ocaktan Ocağa yapılacağı konusunda anlaşılmıştır. Ayrıca kira sözleşmesinde kira
bedeli ödemelerini ispatta sadece söz konusu banka hesap no’suna ait hesapların ve dekontların dikkate alınacağı
hususu da yazılıdır.
İlk iki yıl hiçbir problem çıkmamışsa da piyasadaki daralmaya bağlı olarak üçüncü yıl şubat ayında hem kira
ödemesi yapılmadığı hem de kiralananda hiç de hesapta olmayan bazı tadilatlar yaparak ona zarar verdiği
gerekçesiyle, A, B hakkında kira alacağını tahsil ve tahliye amaçlı dava açmak durumunda kalmış; dava
öncesinde de kiralananın vaziyetini verilen zararı tespit amaçlı delil tespit talebinde bulunmuştur.
1) Dava açmadan önce delil tespiti talebi bakımından görevli ve yetkili mahkeme/mahkemeleri belirtiniz.
2) Bu talebe dair dilekçede neler yeralır ve bu dilekçe üzerine yargı merciince neler yapılır?
3) Delil tespit tutanağı ve delil tespit dosyasının mahiyetini ve bundan nasıl yararlanılacağını açıklayınız.
4) Hakim, Bornova belediyesi bünyesinde çalışmakta olan ve Adalet Komisyonu bilirkişi listesine kayıtlı
inşaat mühendisi C’nin, tadilat esnasında verilen zararlarla ilgili bilirkişi olarak atanmasına karar vermiş,
taraflar bu seçime itiraz etmemişlerdir.
a. C bu davada bilirkişi olarak yer almak istememektedir. Bu mümkün müdür?
b. Kiraya verenin A değil de Bornova Belediyesi olması cevabınızı değiştirir miydi?
5) Bilirkişi raporu delil tespiti suretiyle alınmak yoluna gidilmişse, rapora itiraz imkanı var mıdır? Varsa
hangi sürede ve nasıl? Yoksa neden?
6) Delil tespiti talebinin dava açıldıktan sonra ancak delillerle ilgili aşamaya gelinmeden önceki aşamada
talep edildiği varsayımında, Sizce yargıç keşfe de karar verebilir mi? Keşif esnasında kiralanan
mağazadaki tadilat ve zarar konusunda komşu dükkanlarda çalışan ya da iş sahiplerinin tanıklığına da
müracaat edişebilir mi?
7) Kira sözleşmesinde yeralan “kira bedeli ödemelerini ispatta sadece söz konusu banka hesap
no’suna ait hesapların ve dekontların dikkate alınacağı” hususunun hukuki niteliğini belirterek
geçerli olup olmadığını açıklayınız. Geçerli olmadığı düşüncesinde iseniz bunun re’sen mi yoksa talep
üzerine mi dikkate alınacağını belirtiniz.
8) Ödenmeyen kira alacağının da tahsili amaçlı davada olayda belirtildiği gibi bir kayıt olmasaydı (B) kira
borcu bulunmadığı bunu ödediğini ticari defterlerle ispatlayabilir miydi?
9) Ödeme hususuna dair dilekçesinde açıkça belirtmiş olmadığı yemin delilini (B)’nin kullanması mümkün
müdür? Dilekçesinde belirtilmiş olmasa da yemin hakkı bulunduğu yargıç tarafından hatırlatılmalı
mıdır?
10) Söz konusu davada (B), (A)’dan olan mukabil alacağı olduğundan borcundan bunun mahsubunu hatta
daha da 4000 lira alacağı kaldığını lehine buna da hükmedilmesini istemişse ispat yükü bakımından
kimin neyi, hangi delillerle ispatlayacağını belirtiniz.
04.04.2014
YAŞAR ÜNİ.HUKUK FAK. MEDENİ YARGILAMA HUKUKU II PRATİK ÇALIŞMA III
OLAY: A(li) İzmir’de parke döşeme ve bakım işleri yapmakta olup , piyasaya ciddi anlamda borçlu olduğu için
banka kredisi çekmek konusunda sıkıntı yaşama olasılığına binaen çok yakın arkadaşı B(ahri)’den kendi adına
kredi çekerek kendisini bu darboğazdan kurtarmasını ister. B(ahri) de onu kıramayarak A(lfa) Bankasından
30.000 lira Y(urt) Bankasından da 40.000 lira kredi çekmiş bu kredilere C(emil) ve D(eniz) kefil olmuştur.
Bankalardan çektiği kredileri A(li)’ye veren B(ahri) buna mukabil ondan 70.000 liralık bono almıştır. Ancak
A(li)’nin kendisine ödeme yapmaması sebebiyle de bankalardan çektiği kredileri ödeyememiş, kefiller C(emil)
ve D(eniz) hakkında bankalar icra takibi yaparak onlardan tahsili cihetine gidince de B(ahri) A(li) hakkında
kendisine verdiği bonoya binaen kambiyo senetlerine özgü takip başlatmıştır. A(li) kefiller tarafından söz
konusu kredi borçları ödenmiş olduğundan B(ahri)’ye borcu olmadığını ileri sürmüştür.
1) a) Bu davada kim, neyi, nasıl ispatlayacaktır?
b)Üç defa 2500 TL tutarında ödeme yaptığını iddia eden (A)li, bunun ispatına ilişkin B(ahri)’nin giyim
mağazasından aldığı satış fişlerini ibraz etmiştir. Bunu ispat hukuku açısından değerlendiriniz.
b) Bonodaki “ bono sebebiyle ortaya çıkacak uyuşmazlıklarda her tür delile dayanılabilir” kaydı
çerçevesinde bu duruma tanık olan sekreteri S(elin)’in tanıklığından A(li)yararlanabilecek midir?
2) a) A(li) B(ahri)’nin hakkında icra takibi yapacağını düşünerek kendi açtığı davada B(ahri)’nin elindeki
bonodaki imzanın kendisine ait olmadığını ileri sürerek B(ahri)’ye borçlu olmadığına dayanmışsa, kim
neyi, nasıl ispatlar?
b) Bu konuda A(li) dava açmayıp da hakkında B(ahri)’nin açtığı davada bu yolda itirazda bulunmuş
olsaydı, bunun etkisi ne olacaktır?
c)Eğer B(ahri)’nin A(li) aleyhine bonoya dayanılarak başlatmış olduğu bir icra takibi söz konusu
olsaydı, A(li)’nin icra mahkemesine imza itirazında bulunmuş olmasının kambiyo senetlerine özgü
icra takibine etkisi nasıl olurdu?
3) A(li), B(ahri)’nin kendisinin imzasını taklit suretiyle böyle bir bono hazırlandığını iddia ederse,
B(ahri)’ye bu konuda yemin teklif edebilir mi?
4) B(ahri)’nin A(li)’ye kendisine 70.000 lira borçlu olduğu konusunda yemin teklif ettiği varsayımında,
a) A(li)’nin avukatı V(edat) yemin teklifini kabul etmiştir. Konuya ilişkin düşüncenizi açıklayınız.
b) A(li) tarafından duruşmaya gelerek “ Ben yemin etmiyorum, B(ahri) bana 70.000 liraborç
verdiğine dair yemin etsin” denmişse, bunun sonucu nedir?
A(li)’nin üç yıl evlilik dışı ilişki yaşadığı ve ayrılalı nerdeyse bir yıl olan Ç(içek), ortak çocukları olduğunu
iddia ettiği D(erin) ile ilgili açtığı davayı görmekte olan yargıç A(li)’den kan alımı konusunda karar verdiği
halde , A(li) kan vermekten kaçınabilir mi?
A(li)’den ayrıldıktan sonra (Ç)içek, (H)akan ile evlenmiş, evlilik sırasında da (D)erin dünyaya gelmiştir.
Daha sonra soybağının reddi davası açan (H)akan, soybağının tespiti için (A)li’den kan örneği alınmasını
talep etmiştir. (A)li kan vermekten kaçınabilir mi?
Download

03.04.2014 YAŞAR ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MEDENİ