MEDENİ YARGILAMA HUKUKU I PRATİK ÇALIŞMA (V)
29.12.2014
Aliağa’da bir mandıra işleten Yusuf, Almanya’da iş bulunca oraya yerleşmeye karar verir. Bu arada
çok iyi işlemekte olan mandırasını da kapatmak istemeyen Yusuf, işletmeyi 29.12.2013 tarihinde
amcasının oğlu Mehmet’e devretmiştir. Devir karşılığında da Mehmet’in her yıl Temmuz ayında
Yusuf’a elli kilo peynir, on kilo kaymak ve elli kilo da yoğurt göndermesini, bunu yapmadığı
takdirde de 10.000 tl cezai şart ödemesini kararlaştırmışlardır.
1. Mehmet, 2014 yılına ait teslim borcunu yerine getirmemiştir. Bunun üzerine Yusuf kararlaştırılan
malların teslimini, bu mümkün olmazsa 10.000 tl cezai şartın ödenmesini istemiştir. Hakim bunun
üzerine nasıl bir inceleme yapabilir?
2. Yusuf daha sonra peynir, kaymak ve yoğurt teslim talebinden vazgeçip sadece 12.000 tl tutarında
cezai şartı istemeye karar vermiştir. Bu mümkün müdür? Mümkünse şartları nelerdir?
3. Mehmet süt, peynir ve yoğurdu gönderdiğini, ancak malların gümrükte takıldığını iddia etse ikinci
soruya vereceğiniz cevap değişir miydi?
4. Hakim ön inceleme duruşması yapılması yönünde karar vermiş, bunun için de tarafları duruşmaya
çağırmıştır.
a. Tarafları sulhe teşvik etmiş, taraflar ise sadece elli kilo yoğurt teslimi üzerine sulhe varabilmişler ise
de, buna ilişkin tutanağı imzalamaktan imtina etmişlerdir. Bu durumda hakim nasıl davranmalıdır?
b. Cevap dilekçesinde Mehmet, yazılı bir sözleşme olduğunu ileri sürmüş, bu sözleşmede de 5000 tl
cezai şart kararlaştırıldığını iddia etmiştir. Mehmet’in yazılı sözleşmeyi ibraz etmesi gereken bir süre
var mıdır? Eğer varsa bu süre içinde ibraz etmemesinin sonuçları nasıl olacaktır?
c. Yusuf, ön inceleme duruşmasına mazeretsiz katılmayan Mehmet’in yokluğunda, ön inceleme
duruşmasında sözleşmeyi feshedip, menfi zararın tazmini isteminde bulunmuştur. Bu mümkün
müdür?
5. Mehmet tahkikat aşamasında ilk duruşmaya katılmış, Yusuf ise vekil Resul’ü görevlendirmesine
rağmen, Resul de mazeret bildirmeksizin duruşmaya katılmamıştır. Hakim bu durumda nasıl hareket
etmelidir? Mehmet de duruşmaya katılmamış olsa cevabınız nasıl olurdu? Bu duruşma ön inceleme
duruşması olsa durum değişir miydi?
Haşmet, yeni aldığı teknesiyle Bodrum Marina’dan Ege Denizi’ne tek başına açılmıştır. Bunun
üzerinden üç hafta geçmiş, ancak Haşmet geri dönmemiştir. Bu arada Haşmet’in ticari işlerini
yürüttüğü Sakıp, 500.000 TL alacağı olduğundan bahisle Haşmet aleyhine İstanbul asliye ticaret
mahkemesinde bir alacak davası açmıştır.
1. Haşmet’in oğulları Berk, Mert ve Sarp, babalarının kaybolması üzerine Bodrum sulh hukuk
mahkemesine gaiplik kararı verilmesi için başvuruda bulunmuşlardır. Berk, Mert ve Sarp’ın bu
başvurusu üzerine mahkemenin yapacağı inceleme nasıl olacaktır? Özellikleriyle açıklayınız.
2. Birinci soruda yapılan başvurunun Sakıp’ın açacağı davaya etkisi olacak mıdır? Evet ise nasıl?
3. Sakıp, alacağını ileri sürerken bir bonoyu da mahkemeye ibraz etmiştir.
a. Bunun üzerine bonodaki imzanın sahte olduğundan bahisle bir tahrifat iddiası ileri sürülse,
mahkeme bu durumda nasıl davranabilir?
b. Bononun sahteliği aynı zamanda bir ceza davasının konusu olmuş ve bu dava devam etmekte ise
mahkeme nasıl davranabilir?
Download

medeni yargılama hukuku ı pratik çalışma (26.12.2014)