MEDENİ YARGILAMA HUKUKU II PRATİK ÇALIŞMA
May 27, 2014
13.05.2014 tarihinde Soma’da A Madencilik A.Ş. tarafından işletilen bir kömür
madeninde elektrik trafosu patlamış, bunun sonucu olarak madende bulunmakta olan
301 işçi hayatını kaybetmiştir. Bu işçilerden Bahri’nin eşi Cemile, A A.Ş.’ye karşı
maddi ve manevi zararların tazmini ile destekten yoksun kalma tazminatı talep ederek
dava açmak istemektedir.
1. a. Cemile, basında yer alan (A) A.Ş.’nin bu tip istemlerden kurtulmak için iflasını isteyeceği
ve bu yüzden de taleplerini elde etmede sıkıntı yaşayacağı düşüncesiyle mahkemeden
ihtiyati tedbir istemiştir. Mahkeme nasıl karar vermelidir?
b. Cemile, dava açmadan önce bilirkişi incelemesi yapılmasını da talep etmek istemiştir.
Bunun için Cemile’nin yararlanabileceği bir geçici hukuki koruma tedbiri var mıdır?Nasıl?
Buna karşı koymak mümküm nüdür? Mümkünse nasıl?
2. Cemile davayı açmış, dava dilekçesiyle birlikte maden mühendisi Devrim’in de mütalaasını
ibraz etmiştir. Usul hukuku bakımından Cemile’nin sunduğu bu belgeyi değerlendiriniz. A
A.Ş. bu mütalaaya nasıl karşı koyabilir?
Aynı patlamada maden işçisi Hamdi’nin kolu ileri derecede yanmış, daha sonra
kesilmek zorunda kalınmıştır. Hamdi’nin kolunun yandığı yer madenin çıkışı olup,
Hamdi o sırada kendi vardiyasının gelmesini beklemektedir.
3.
Hamdi Manisa 1. İş Mahkemesi’nde açtığı maddi, manevi tazminat ile iş göremezlik
tazminatı davasında kolunun yanmasının iş kazası neticesinde olduğunu iddia etmekte,
davalı (ALFA) A.Ş. ise bunu reddetmektedir. Burada kim, neyi, hangi ispat araçlarıyla
ispatlayacaktır?
4. Hamdi aynı davada son üç aydır ödenmeyen 3000 TL tutarındaki maaşlarını da talep
etmiştir. Ancak bir taşeron firmanın emri altında çalışmış olan Hamdi’ye herhangi bir ödeme
yapma zorunluluğu olmadığından ve aralarında hizmet sözleşmesi bulunmadığıgerekçesiyle,
(A) A.Ş., bu söz konusu istemin reddi gerektiğini iddia etmişse;
a. kim neyi, nasıl ispatlayacaktır?
b. (A), taşeron firma F’ye davayı ihbar etmiş, F de (A)’nın yanında fer’i müdahil olarak
davaya katılmıştır. Dava (A) A.Ş. aleyhine sonuçlanmış, kanun yolu başvuru süresi de
dolmuş olmamakla beraber taşeron F’nin gidebileceği bir kanun yolu var mıdır? Varsa süresi
nedir?
MEDENİ YARGILAMA HUKUKU II PRATİK ÇALIŞMA
May 27, 2014
5. Dava sonunda mahkeme manevi tazminat isteminin reddine, diğer istemlerin kabulüne
karar vermiştir. Hamdi ve (A ) A.Ş. hükmü temyize götürmüştür.
a. Yargıtay manevi tazminat talebinin reddini onamıştır. Maaş talebinin kabulü hakkındaki
kararı ise bozmuştur. İlk derece mahkemesi bozma üzerine yaptığı tahkikat neticesinde
manevi tazminat talebinin de kabulüne karar vermiştir. Bunun üzerine kimler, hangi süre
içinde, hangi yola başvurabilir?
b. (A) AŞ hükmü temyiz ederken, hakimin reddi kararını da temyiz etmiştir. Yargıtay’ın bu
kararı onaması üzerine A karar düzeltme yoluna gidebilir mi?
Hamdi aynı dava kapsamında, olay günü çıkan karışıklık esnasında A’nın idari
müdürlerinden Yusuf’un kendisini tartakladığını da ileri sürmüş, bunun için de ayrıca
maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmuştur. Ancak mahkeme bu talebi
değerlendirmemiş, verilen hüküm de bu haliyle temyiz incelemesinden geçmiştir.
6. Hamdi dikkate alınmayan bu talebiyle ilgili daha sonra A’ya ve Yusuf’a ayrıca bir dava
daha açmış, (A) AŞ ve Yusuf ise bu talebin daha önce dava konusu olduğunu, üstelik kesin
hükme bağlandığını da ileri sürmüşlerdir. Usul hukuku bilgilerinize göre bu savunmayı
değerlendiriniz.
7. Davalılar A A.Ş. ve Yusuf’un tartaklama iddiasını reddetmesi ve o sırada var olan karışıklık
nedeniyle yanlışlık olduğunu iddia etmeleri üzerine mahkeme, Yusuf’un isticvabına karar
vermiştir. Ancak Yusuf, isticvap duruşmasına, mesleği dolayısıyla bildiği ticari sırları ifşa
etmek istememesini öne sürerek gelmemiştir. Yusuf’un bu hareketini usul hukuku bilgilerinize
göre değerlendiriniz.
8. Bu arada Hamdi, Yusuf aleyhine savcılığa şikayette de bulunmuş, tazminat davası devam
ederken kovuşturma sonuçlanmış ve Yusuf kasten yaralama suçundan mahkum olmuştur.
Ceza mahkemesinin kararı hukuk mahkemesini de bağlayacak mıdır? Yusuf beraat etmiş
olsaydı cevabınız değişir miydi?
9. A, Hamdi’nin tüm taleplerinden vazgeçmesi için onunla bir anlaşma yapmış, ona 20.000
TL’lik bir çek vermiştir. Daha sonra Hamdi A’ya güvenmeyerek senedin sahteliğini ileri
sürmek istemiştir.
Hamdi bu iddiasını bir hukuk davasında ileri sürdüğünde:
* mahkeme çekin sahte olduğuna karar verirse,
* mahkeme çekin sahte olmadığına karar verirse,
MEDENİ YARGILAMA HUKUKU II PRATİK ÇALIŞMA
May 27, 2014
Bu kararların ceza mahkemesine etkisini tartışınız.
Download

medeni yargılama hukuku ıı pratik çalışma