6
6
HUKUK
MUHAKEMELERİ
KANUNU
• Kavramlar
• Tebligat Kanunu
• Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
• Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Adliye
Mahkemelerinin Kuruluş Görev ve Yetkileri Hakkında K.
• Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu
• Yargıtay Kanunu
• Doğal Afet Bölgelerindeki Uyuşmazlıkların
Çözümlerine Dair Kanun
• Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında K.
• Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kanunu
• Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliği
• Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi
• Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü
• Elektronik Tebligat Yönetmeliği
• Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Yapılmış Bazı
Başvuruların Tazminat Ödenmek Suretiyle Çözümüne
Dair K.
Bandrol Uygulanmasına İlişkin Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5.
Maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde
bandrol taşıması zorunlu değildir.
Yay›n No
: 3044
Hukuk Dizisi : 1497
ISBN 978 - 605 - 333 - 067 - 7
10. Bask› – Ocak 2015 – ‹STANBUL
Cop­yright© Bu ki­ta­b›n bu ba­s›­s›­n›n Tür­ki­ye’de­ki ya­y›n hak­
la­r› BE­TA Ba­s›m Ya­y›m Da­€›­t›m A.fi.’ye ait­tir. Her hak­k›
sak­l›­d›r. Hiç­bir bö­lü­mü ve pa­rag­ra­f› k›s­men ve­ya ta­ma­men
ya da özet ha­lin­de, fo­to­ko­pi, fak­si­mi­le ve­ya bafl­ka her­han­
gi bir fle­kil­de ço­€al­t›­la­maz, da­€›­t›­la­maz. Nor­mal öl­çü­yü aflan
ik­ti­bas­lar ya­p›­la­maz. Nor­mal ve ka­nu­nî ik­ti­bas­lar­da kay­nak
gös­te­ril­me­si zo­run­lu­dur.
Editör
: Av. Celal ÜLGEN
Dizgi
: Beta Bas›m A.fi.
Bask› - Cilt
: Ertem Basım Yayın Dağıtım San. Tic. Ltd. Şti.
Eskişehir Yolu 40. Km. Başkent Organize
Sanayi Bölgesi 22. Cadde No: 6,
Malıköy / Sincan / Ankara
(Sertifika No. 26886) (0312) 640 16 23
Kapak Tasar›m: Gülgonca Çarpık
Beta Basım Yayım Dağıtım A.fi. (Sertifika No. 16136)
Narl›bahçe Sokak Damga Binas› No: 11
Ca€alo€lu - ‹STANBUL
Tel : (0-212) 511 54 32 - 519 01 77
Fax: (0-212) 511 36 50
www.betayayincilik.com
İÇİNDEKİLER
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler...............................................................................1
BİRİNCİ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Yargı Yeri Belirlenmesi..........................................1
BİRİNCİ AYIRIM
Görev................................................................................................1
İKİNCİ AYIRIM
Yetki.................................................................................................2
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Görevsizlik veya Yetkisizlik Kararı Üzerine
Yapılacak İşlemler ve Yargı Yeri Belirlenmesi................................6
İKİNCİ BÖLÜM
Yargılamaya Hâkim Olan İlkeler.....................................................7
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Hâkimin Yasaklılığı, Reddi ve
Hukuki Sorumluluğu......................................................................10
BİRİNCİ AYIRIM
Hâkimin Davaya Bakmaktan
Yasaklılığı ve Reddi.......................................................................10
İKİNCİ AYIRIM
Hâkimin Hukuki Sorumluluğu.......................................................16
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Taraflar ve Davaya Katılan Üçüncü Kişiler...................................17
BİRİNCİ AYIRIM
Tarafların Ehliyetleri......................................................................17
IV
İKİNCİ AYIRIM
Dava Arkadaşlığı...........................................................................19
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Davanın İhbarı ve Davaya Müdahale.............................................20
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
Davaya Vekâlet..............................................................................23
BEŞİNCİ BÖLÜM
Teminat..........................................................................................26
ALTINCI BÖLÜM
Süreler, Eski Hâle Getirme ve Adli Tatil.......................................28
BİRİNCİ AYIRIM
Süreler............................................................................................28
İKİNCİ AYIRIM
Eski Hâle Getirme..........................................................................29
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Adli Tatil........................................................................................31
İKİNCİ KISIM
Dava Çeşitleri, Dava Şartları ve İlk İtirazlar..................................33
BİRİNCİ BÖLÜM
Dava Çeşitleri.................................................................................33
İKİNCİ BÖLÜM
Dava Şartları ve İlk İtirazlar...........................................................36
BİRİNCİ AYIRIM
Dava Şartları..................................................................................36
İKİNCİ AYIRIM
İlk İtirazlar.....................................................................................37
V
ÜÇÜNCÜ KISIM
Yazılı Yargılama Usulü..................................................................38
BİRİNCİ BÖLÜM
Davanın Açılması...........................................................................38
İKİNCİ BÖLÜM
Cevap Dilekçesi.............................................................................40
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Cevaba Cevap ve İkinci Cevap Dilekçesi......................................43
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ön İnceleme...................................................................................43
BEŞİNCİ BÖLÜM
Tahkikat ve Tahkikat Sırasındaki Özel Durumlar..........................46
BİRİNCİ AYIRIM
Tahkikat.........................................................................................46
İKİNCİ AYIRIM
Duruşma.........................................................................................47
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Ön Sorun ve Bekletici Sorun.........................................................52
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılması..........................................53
BEŞİNCİ AYIRIM
İsticvap...........................................................................................54
ALTINCI AYIRIM
Islah ve Maddi Hataların Düzeltilmesi..........................................56
ALTINCI BÖLÜM
Tahkikatın Sona Ermesi ve Sözlü Yargılama.................................58
VI
DÖRDÜNCÜ KISIM
İspat ve Deliller..............................................................................59
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler.............................................................................59
İKİNCİ BÖLÜM
Belge ve Senet................................................................................62
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yemin.............................................................................................71
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tanık..............................................................................................74
BEŞİNCİ BÖLÜM
Bilirkişi İncelemesi........................................................................83
ALTINCI BÖLÜM
Keşif...............................................................................................90
YEDİNCİ BÖLÜM
Uzman Görüşü...............................................................................92
BEŞİNCİ KISIM
Hüküm ve Davaya Son Veren Taraf İşlemleri................................92
BİRİNCİ BÖLÜM
Hüküm...........................................................................................92
İKİNCİ BÖLÜM
Hükmün Tashihi ve Tavzihi...........................................................96
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Davaya Son Veren Taraf İşlemleri.................................................97
A LT I N C I K I S I M
Basit Yargılama Usulü...................................................................99
YEDİNCİ KISIM
Yargılama Giderleri ve Adli Yardım............................................102
VII
BİRİNCİ BÖLÜM
Yargılama Giderleri......................................................................102
İKİNCİ BÖLÜM
Adli Yardım..................................................................................106
SEKİZİNCİ KISIM
Kanun Yolları...............................................................................109
BİRİNCİ BÖLÜM
İstinaf...........................................................................................109
İKİNCİ BÖLÜM
Temyiz.........................................................................................116
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yargılamanın İadesi.....................................................................123
DOKUZUNCU KISIM
Çekişmesiz Yargı.........................................................................126
ONUNCU KISIM
Geçici Hukuki Korumalar............................................................132
BİRİNCİ BÖLÜM
İhtiyati Tedbir...............................................................................132
İKİNCİ BÖLÜM
Delil Tespiti ve Diğer Geçici Hukuki Korumalar........................137
ONBİRİNCİ KISIM
Tahkim.........................................................................................139
ONİKİNCİ KISIM
Son Hükümler..............................................................................156
TEBLİGAT KANUNU..............................................................161
TEBLİGAT KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR
YÖNETMELİK .................................................................187
VIII
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ İLE
BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ,
GÖREV VE YETKİLERİ HAKKINDA KANUN..........217
HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK
KANUNU............................................................................243
YARGITAY KANUNU..............................................................263
DOĞAL AFET BÖLGELERİNDE AFETTEN
KAYNAKLANAN HUKUKİ UYUŞMAZLIKLARIN
ÇÖZÜMÜNE VE BAZI İŞLEMLERİN
KOLAYLAŞTIRILMASINA İLİŞKİN KANUN
HÜKMÜNDE KARARNAMENİN KABULÜ
HAKKINDA KANUN........................................................313
MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL
HUKUKU HAKKINDA KANUN.....................................317
TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU............341
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU
YÖNETMELİĞİ................................................................365
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU
GİDER AVANSI TARİFESİ..............................................407
ANAYASA MAHKEMESİ İÇTÜZÜĞÜ.................................411
ELEKTRONİK TEBLİGAT YÖNETMELİĞİ......................481
AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE
YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN TAZMİNAT
ÖDENMEK SURETİYLE ÇÖZÜMÜNE DAİR
KANUN...............................................................................495
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU
ESKİ/YENİ – YENİ/ESKİ
Madde KARŞILAŞTIRMA ÇİZELGESİ.......................501
ESKİ VE YENİ USUL HUKUKUNDAKİ SÜRELER
TABLOSU...........................................................................517
KAVRAM DİZİNİ......................................................................523
Download

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU