Program Horizon 2020 (H2020)
Akce Marie Curie-Skłodowské (MSCA)
Granty Evropské výzkumné rady (ERC)
Euraxess Roadshow
Petra Perutková, TC AV ČR
19. března 2014, Praha
Horizon 2020
Rámcový program EU pro výzkum a inovace
Období:
Rozpočet:
2014 - 2020
77 mld. €
32%
(24,4 mld. €)*
39%
22%
(29,7 mld. €)*
(17 mld. €)*
+ EIT, JRC, Widening, SwfS - 7% (5,9 mld. €)*
*in current prices (inflation rate est. 2%)
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
Horizon 2020
Rámcový program EU pro výzkum a inovace
1. Vynikající věda
Evropská výzkumná rada
budoucí a vznikající
technologie (FET)
akce Marie CurieSkłodowské
výzkumné infrastruktury
3. Společenské výzvy
2. Vedoucí postavení
průmyslu
Vedoucí postavení v
základních & průmyslových
technologiích
informační a komunikační
technologie
nanotechnologie
pokročilé materiály
biotechnologie
pokročilé výrobní systémy
vesmírné aplikace
přístup k rizikovému
financování
inovace v MSP
zdraví, demografické změny,
životní pohoda (wellbeing)
bezpečnost potravin,
udržitelné zemědělství a
lesnictví, mořský výzkum,
bioekonomika
bezpečná, čistá a účinná
energetika,
inteligentní, ekologická a
integrovaná doprava,
ochrana klimatu, životní
prostředí, účinné využívání
zdrojů a surovin,
inkluzivní, inovativní a
reflektivní společnosti
bezpečné společnosti
Šíření excelence a zvýšení účasti
Věda se společností a pro společnost
Evropský technologický a
inovační institut (EIT)
Společné výzkumné centrum (JRC)
vědecká & technická podpora při tvorbě politik EU
PARTICIPANT PORTAL
Obsahuje například:
How to Participate
√ Reference Documents
- Work Programmes
- Proposal templates
- Model grant agreement
√ H2020 online manual
Funding Opportunities
√ Calls
√ Search Topics
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
Akce Marie Curie-Skłodowské I
Program pro podporu mobility, profesního rozvoje
a kariérního růstu výzkumných pracovníků
Základní podmínka: mezinárodní mobilita …
Žadatelé – výzkumní
pracovníci - nesmí v
posledních 3 letech
před uzávěrkou
žít, pracovat nebo
studovat v zemi, do
které o pobyt žádají,
déle než 12 měsíců!
3. země (TC)
EU
AC („associated countries to H2020“): Albánie, Bosna a Hercegovina, bývalá jugoslávská
republika Makedonie, Moldavsko, Island, Izrael, Černá Hora, Norsko, Srbsko, Turecko
(http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cuttingissues/international-cooperation_en.htm) (Švýcarsko má od 26/2/2014 statut 3. země!)
Akce Marie Curie-Skłodowské II
Cíle a základní rysy:
optimální rozvoj lidských zdrojů ve VaV v Evropě
bottom–up přístup
projekty na plný úvazek
rozpočet ~ 6,2 mld. € (2014-2020)
Výzkumní pracovníci (VP):
začínající (ESR) < 4 roky praxe ve výzkumu a nemají Ph.D.
zkušení (ER) ≥ 4 roky praxe ve výzkumu nebo Ph.D.
(min. podmínka pro účast VP: akademický titul, opravňující ke studiu v
doktorském studijním programu)
Hostitelské instituce:
univerzity, výzkumná pracoviště a podniky …
Akce Marie Curie-Skłodowské III
Dva rozdílné moduly …
Individual
Fellowships
(IF)
Innovative
Training
Networks
(ITN)
R&I Staff
Exchange
(RISE)
COFUND
European
Researcher´s
NIGHT
Individuální vědecko-výzkumné pobyty pro
zkušené výzkumné pracovníky s cílem podpořit
jejich další vzdělávání a profesní růst díky
mezinárodní a mezisektorové mobilitě
Doktorské studijní programy, navržené
mezinárodními konsorcii, tvořenými institucemi z
veřejného i soukromého sektoru
Mezinárodní a mezisektorová spolupráce formou
výměn výzkumných, technických a řídících pracovníků v rámci společného projektu
Spolufinancování regionálních, národních a
mezinárodních programů pro financování vědeckovýzkumných pobytů vč. doktorských stud. programů
setkání VP se širokou veřejností s cílem usnadnit
dialog mezi VP a veřejností a motivovat mladé lidi k
volbě profese VP, v celé EU každoročně v září
Inovativní školící sítě
(Innovative Training Networks)
Příležitosti pro Ph.D. studenty!
European Training Networks (ETN), European
Industrial Doctorates (EID), European Joint Doctorates (EJD)
společné doktorské studijní programy, které umožňují ESR stát se součástí
mezinárodních týmů, získat nové zkušenosti (mj. intersektorové a mezioborové)
a znalosti v oboru, podporují jejich profesní růst a budoucí uplatnění na trhu práce
pouze ESR ze všech zemí (na 3-36 měsíců)
Academia
Nonacademia
Academia
Nonacademia
European Training Networks
European Industrial Doctorates
EURAXESS
Síť poskytující informace a pomoc jak přijíždějícím,
tak vyjíždějícím výzkumným pracovníkům …
EURAXESS Jobs – nabídka pracovních pozic ve VaV (vč. EU projektů)
http://ec.europa.eu/euraxess/jobs
://ec.europa.eu/euraxess/jobs
Individuální vědecko-výzkumné pobyty
pro zkušené výzkumné pracovníky
Příležitosti pro postdoky!
Individuální vědecko-výzkumné pobyty
pro zkušené výzkumné pracovníky
(Individual Fellowships - IF)
podpora profesního rozvoje a kariérního růstu ER*
European Fellowship – instituce v ČS EU/AC (1-2 roky)
Reintegration Panel - podpora reintegrace/návratu ER ze 3. zemí do
EU/AC, při získání stálé/dlouhodobé pozice v Evropě
Career Restart Panel (CAR) - podpora návratu do výzkumu po pauze,
pokud VP alespoň 12 měsíců před uzávěrkou nepůsobil aktivně ve výzkumu
Global Fellowship – mobilita v první fázi (1-2 roky) do 3. země, ve druhé fázi
(1 rok) do ČS EU/AC (na návratovou fázi se nevztahuje podmínka mobility)
možnost vyslání („secondment“ ), v Evropě, zejména do ne-akademického sektoru
max. 3 měs. (u grantu na dobu do 18 měsíců)
max. 6 měs. (u grantu delšího trvání)
* „IF Global & Reintegration: nationals of EU/AC & long-term residents only (long-term
residence = a period of full-time research activity of at least 5 consecutive years).“
Mezinárodní a mezisektorové výměnné
pobyty (RISE)
podpora mezinárodní a mezisektorové spolupráce/výměny znalostí formou výměn
pracovníků („secondments of staff members“) v rámci společného projektu
„staff members“: výzkumní (ER i ESR), administrativní, řídící a techničtí
pracovníci, min. 6 měsíců aktivně zapojení do výzkumných/inovačních aktivit na
vysílající instituci
délka výměny: 1-12 měsíců
partneři z min. 3 zemí
(alespoň 2 partneři z EU/AC)
„secondmenty“ v rámci Evropy
musí být mezisektorové
„secondmenty“ nemohou
probíhat v rámci jedné země
či pouze mezi 3. zeměmi
Spolufinancování regionálních,
národních, mezin. programů (COFUND)
vědecko-výzkumné pobyty
(ER ze všech zemí)
doktorské studijní programy
(ESR)
1 příjemce: právnická osoba (soukromá/veřejná) v EU/AC
cíl – podpořit přejímání/šíření dobrých praxí MSCA a excelence ve
vzdělávání a podpoře profesního růstu VP napříč Evropou
min. délka podpory ESR/ER: 3 měsíce
délka financování programu: 3-5 let
50% příspěvek EU na mzdu a náklady na management projektu
Cofunded Fellowship Programmes: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/
desktop/en/opportunities/other/cofund.html#collapseThree
Finanční příspěvek EU
Researcher unit cost
Institutional unit cost
[person/month]
[person/month]
Marie
SkłodowskaCurie Action
Living
allowance
Mobility
allowance
ITN
3 110*
IF
4 650*
RISE
COFUND
Family
allowance
Research,
training and
networking
costs
Management
and indirect
costs
600
500
1 800
1 200
600
500
800
650
Researcher unit cost
Institutional unit cost
[person/month]
[person/month]
2 000
1 800
ESR
3 710**
ER
5 250**
* upraveno o korekční koeficient dané země
** Tyto náklady budou EK spolufinancovány z 50%.
700
650**
7. RP – akce Marie Curie
Průměrná míra úspěšnosti dle typu akce
Typ akce Marie Curie
Průměrná míra úspěšnosti
COFUND
51%
IAPP
34%
IEF
21%
IIF
16%
IOF
21%
IRSES
55%
ITN
12%
CIG
26%
IRG
59%
ERG
72%
Průměrná míra úspěšnosti
21%
Zdroj: databáze E-CORDA, 10/2013
Účast ČR v projektech Marie Curie
(2007- 01/2014)
Češi v zahraničí
(kromě výzev 2013)
27
2
10
Zdroj: EK,
ECORDA
Termíny výzev
Výzva
Datum
vyhlášení
Datum
uzávěrky
Rozpočet
ITN-2014
11.12.2013
9.4.2014
405,18 mil. €
IF-2014
12.3.2014
11.9.2014
240,5 mil. €
RISE-2014
11.12.2013
24.4.2014
70 mil. €
COFUND-2014
10.4.2014
2.10.2014
80 mil. €
NIGHT-2014
11.12.2013
4.3.2014
8 mil. €
ITN-2015
2.9.2014
13.1.2015
370 mil. €
IF-2015
12.3.2015
10.9.2015
213 mil. €
RISE-2015
6.1.2015
28.4.2015
80 mil. €
COFUND-2015
14.4.2015
1.10.2015
80 mil. €
Příklady podpořených
Marie Curie projektů
Projekt HEUSPECTRO - „Optická spektroskopie Heuslerových slitin“ (IEF)
Délka trvání: 1.9.2010-31.8.2012, výše finančního příspěvku EU: 175 673 €
Hlavní řešitel: Mgr. Jaroslav Hamrle, Ph.D.
Účastník: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Náplň: Projekt se zabývá optickou spektroskopií na nových materiálech (např.
polokovech nebo nových termoelektrických materiálech) s cílem přesněji je
charakterizovat a optimalizovat, resp. přesněji určit jejich elektronovou strukturu.
Projekt ELDEL – „Podpora vývoje gramotnosti v evropských jazycích“ (ITN)
Délka trvání: 1.9.2008-31.8.2012, výše finančního příspěvku EU: 3 752 311 €
Účastníci: UNIVERSITY OF BANGOR (koordinátor), University of York (UK), Univerzita Karlova
(CZ), Univerzita Komenského (SK), Univerzita Blaise Pascal a Univerzita Poitiers (FR), Univerzita
Granada (SP), Oribi (SE), http://www.eldel.cz/, http://www.eldel.eu/
Náplň: vytvoření modelu klíčových kognitivních a sociokulturních faktorů
ovlivňujících vývoj čtenářských dovedností v evropských jazycích, analýza vývoje
psaní v evropských jazycích, vytvoření nástrojů pro testování a nácvik dovedností
důležitých pro vývoj gramotnosti dítěte v různých jazycích …
Více viz http://cordis.europa.eu/fp7/projects_en.html
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/media-library/success-stories
EUROPEAN RESEARCH COUNCIL (ERC)
PODPORA EXCELENTNÍCH MYŠLENEK
http://erc.europa.eu
ERC Stories: http://erc.europa.eu
ERC přitahuje ty nejlepší vědce
z celého světa
1. evropská organizace pro financování „hraničního“ výzkumu
jediným kritériem hodnocení je vědecká excelence (PI a projektu)
podpora individuálních řešitelů (PI) a jejich týmů, instituce v EU/AC
podpora napříč všemi vědními obory (bottom-up)
nezávislost PI, přenositelnost grantu
zásada nezávislé vědecké správy (Vědecká rada ERC – 22 vědců)
mezinárodní „peer-review“ (14% hodnotitelů ze zemí mino EU)
rozpočet ~ 13,1 mld. € (2014-2020)
Jaké typy projektů ERC podporuje?
„HRANIČNÍ“ (mezní badatelský) výzkum …
„Research funded by the ERC is expected to lead to advances at
the frontiers of knowledge and to set a clear and inspirational
target for frontier research across Europe.“ (WP, str. 7)
ERC podporuje projekty, které jsou
novátorské, kreativní, originální („ground-breaking research“),
často interdisciplinární povahy,
používají nových, nekonvenčních metod a přístupů,
směřují za hranice současného poznání a
mohou výrazně ovlivnit daný obor, posunout jeho hranice či otevřít
nové výzkumné perspektivy („high-risk-high-gain projects“).
„No reason to ask for funding of the continuation of the work done
for decade(s) without any substantially new idea.“
„Do not propose „me too“ research. You have to make a difference.“
(ERC evaluators)
Typy grantů ERC v H2020
Starting Grants
Consolidator Grants
Advanced Grants
podpora nezávislé
kariéry vynikajících
mladých vědců ve fázi
vytváření vlastních
výzkumných týmů či
programů
podpora nezávislé
kariéry vynikajících
mladých vědců ve
fázi konsolidace
vlastních výzkumných
týmů či programů
podpora mezin.
uznávaných,
nezávislých
odborníků, kteří
se již etablovali v
oboru a prokazatelně
ho ovlivnili
(2-7 let po PhD)
1,5 mil. € na 5 let
(>
> 7-12 let po PhD)
2 mil. € na 5 let
Synergy Grants*
podpora 2 – 4 PI při společném
řešení projektu „hraničního“
výzkumu
(15 mil. € na 6 let)
* v r. 2014 nebude otevřena výzva
výsledky za 10 let
2,5 mil. € na 5 let
Proof-of-Concept
podpora komercializace
výstupů ERC projektů
(150,000 € pro řešitele grantu)
ERC Starting/Consolidator Grants
Podpora nezávislé kariéry vynikajících mladých vědců ve fázi vytváření/
konsolidace vlastních výzkumných týmů či programů
Podmínky účasti:
Ph.D. v rozmezí 2-7 let od data zveřejnění výzvy (StG)
Ph.D. v rozmezí více než 7 až 12 let od data zveřejnění výzvy (CoG)
Další informace:
PI: min. 50% času na ERC projekt a min. 50% v EU/AC
financování: 1 500 000 € (StG)/ 2 000 000 € (CoG) na období až 5 let
Profil (Pracovní program ERC 2014):
min. 1 významná publikace bez podílu Ph.D. školitele (StG)/ CoG- několik
výsledky odpovídající danému oboru a stupni kariéry
alespoň 5 (StG) / 10 (CoG) publikací ve významných mezin.
recenzovaných časopisech vč. citací, příp. zvané přednášky, patenty,
vědecká ocenění …
„Musíte mít samostatné publikace, bez podílu školitele. Mladí výzkumní
pracovníci, kteří u svého školitele zůstávají delší dobu a nestřídají místa svého
vědecko-výzkumného působení či nezmění po získání Ph.D. téma výzkumu,
nemají v této soutěži šanci.“ (D. Schröder, ECHO 4-5/2010)
Termíny výzev v r. 2014
Starting
Grant
Consolidator
Grant
Call identifier ERC-2014-StG ERC-2014-CoG
Publication
date
Deadline(s)
11 December 11 December
2013
2013
25 March
2014
Budget mil. €
485
(estimated no.
(370)
of grants)
Planned
21 July
dates to
2014
inform
21 November
applicants
2014
Indicative
21 March
date for
signature of
2015
GA
Advanced
Grant
Proof of
Concept
Grant
ERC-2014-AdG ERC-2014-PoC
17 June
2014
11 December
2013
20 May
2014
21 October 2014
1 April /
1 October
2014
713
(400)
450
(200)
15
(100)
31 October
2014
15 January
2015
15 May
2015
31 July
2014
13 January
2015
31 November
2014
28 August 2015
13 May
2015
10 March
2015
28 April
2015
Hodnocení ERC projektů
25 panelů (předseda a 12-16 členů panelu): PE (10), LS (9), SH (6)
obvykle 375 členů panelů a až 2000 externích expertů na 1 výzvu
jediné kritérium hodnocení: vědecká excelence (kvalita projektu a kvalita PI)
Subkritéria („evaluation elements“), týkající se kvality projektu a kvality
řešitele najdete v Pracovním programu ERC 2014, str. 31-32!
BIBLIOMETRICKÁ ANALÝZA ÚSPĚŠNÝCH
ŽADATELŮ O ERC STG 2012
PŘEHLED HODNOTÍCÍCH PANELŮ ERC
7. RP
(WP2013)
H2020
BIBLIOMETRICKÁ ANALÝZA ÚSPĚŠNÝCH
ŽADATELŮ O ERC STARTING GRANTY
V ROCE 2012
140
Starter
Consolidator
(Průměr +/- SEM)
120
Počet publikací
100
80
60
40
20
0
LS1 LS2 LS3 LS4 LS5 LS6 LS7 LS8 LS9 PE1 PE2 PE3 PE4 PE5 PE6 PE7 PE8 PE9 PE10 SH1 SH2 SH3 SH4 SH5 SH6
Počet všech publikací podle WoS,
úspěšní žadatelé 2012 (N=533)
Pecha, Perutková (TC
AV ČR): ECHO 2/2013
Zpracoval: Ondřej Pecha,
Technologické centrum AV ČR
BIBLIOMETRICKÁ ANALÝZA ÚSPĚŠNÝCH
ŽADATELŮ O ERC STARTING GRANTY
V ROCE 2012
40
38
36
Starter
Consolidator
34
32
30
(Průměr +/- SEM)
28
26
H-index
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
LS1 LS2 LS3 LS4 LS5 LS6 LS7 LS8 LS9 PE1 PE2 PE3 PE4 PE5 PE6 PE7 PE8 PE9 PE10 SH1 SH2 SH3 SH4 SH5 SH6
H-index podle WoS,
úspěšní žadatelé 2012 (N=533)
Pecha, Perutková (TC
AV ČR): ECHO 2/2013
BIBLIOMETRICKÁ ANALÝZA ÚSPĚŠNÝCH
ŽADATELŮ O ERC STARTING GRANTY
V ROCE 2012
Má publikaci v Nature nebo v Science
Nemá publikaci v Nature nebo v Science
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Publikace v časopisech Nature nebo Science,
úspěšní žadatelé 2012 (N=533)
Pecha, Perutková (TC
AV ČR): ECHO 2/2013
ERC - výsledky
Stoupající počet žádostí o granty ERC
Zdroj: ERCEA
ERC - výsledky
Already over 20.000 papers acknowledging ERC support published
in international, peer reviewed journals.
Zdroj:ERCEA
ERC - výsledky
uznání ve vědecké komunitě, prestiž
podpořeno 4 000 špičkových vědců 58 národností
(65% představuje juniorské granty)
pracují ve >500 různých institucích ve 29 zemích
50% řešitelů působí na 50 institucích: “Excelence přitahuje excelenci.”
výzvy jsou extrémně kompetitivní (prům. úspěšnost 12%)
ERC se stala měřítkem kvality hostitelských institucí / kvality
vědy a výzkumu v jednotlivých členských zemích EU, vliv na
národní grantové agentury (ERC CZ)
efektivní a rychlý management grantů
Počet projektů
(ERC StG & ERC AdG 2007-2013)
Top
European
Institutions
hosting
at least 30
ERC
Grantees
by funding
Schemes
StG 2007-2013
AdG 2008-2013
First legal
signatories
of the grant
agreement
Data as of
09/09/2013
Source:ERCEA
Příklady podpořených ERC projektů
Projekt CHOBOTIX: Chemické zpracování hejnem robotů (StG, PE)
Délka trvání: 1.6.2008-31.5.2013, výše finančního příspěvku EU: 1 644 000 €
Hlavní řešitel: docent František Štěpánek
Účastník: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Náplň: Podstatou projektu je syntéza strukturovaných částic s pracovním názvem
„chemičtí roboti“. Ti představují mikronosiče aktivních látek a medikamentů
s možností aplikací ve farmacii nebo medicíně (např. k cílenému doručení účinné
léčebné látky přímo do postiženého místa v těle pacienta, do rakovinové buňky, aniž
by došlo k poškození jiných buněk, jako se stává při současném způsobu léčby).
Hudba, emoce a lidské zdraví
Hlavní řešitel: Jean-Julien Aucouturier (StG, SH), Účastník: CNRS (FR)
Náplň: Hudba vyvolává emoce. Dokáže povzbudit, ale i vyvolat obavy nebo strach.
J.J. Aucouturier vytvoří hudební podněty (hlas a zvuk), které dokáží selektivně
aktivovat určité nervové mechanismy, zodpovědné za vznik určitých emocí. Možné
využití pro terapeutické účely, hl. u lidí s posttraumatickými/emočními poruchami.
Projekt využívá PC algoritmů, poznatků z kognitivních neurověd i psychologie.
CORDIS – Find a project: http://cordis.europa.eu/fp7
ERC - Success Stories: http://erc.europa.eu
Národní iniciativa ERC CZ
podpora pro české uchazeče o ERC granty
předmětem podpory: projekty hraničního výzkumu, které uspěly ve
výběrových řízeních organizovaných ERC s výsledkem:
„The proposal is of good quality and fundable but not retained for
funding due to budgetary constrains.“
poskytovatel: MŠMT, výše účelové podpory: až 100% uznaných nákladů
kontakt: Š. Komendová, e-mail: [email protected], tel.: 234 811 534
Vývoj vědecké kariéry a
jednotlivé typy grantů
EURAXESS Jobs
Staňte se členem týmu řešitele ERC grantu …
http://ec.europa.eu/euraxess/jobs
−
Hlavní zdroje informací
Informace EK o výzvách, důležité dokumenty (vč. „Guide for Applicants“)
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
CORDIS – Community Research and Development Information Service
http://cordis.europa.eu/fp7/projects_en.html (podpořené projekty)
Akce Marie Curie-Skłodowské
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions
http://ec.europa.eu/research/rea (Výkonná agentura pro výzkum)
http://mariecurieactions.blogspot.ch/ (Marie Curie blog)
Granty ERC
http://erc.europa.eu/ („ERC Stories“ – sekce Projects and Results)
EURAXESS (nabídka pracovních míst a vědecko-výzkumných pobytů)
http://ec.europa.eu/euraxess
Informace v češtině
www.h2020.cz
Petra Perutková
NCP pro granty ERC a akce Marie Curie
[email protected]
234 006 161
© Technologické centrum AV ČR
http://www.tc.cz, http://www.h2020.cz
Download

Program Horizon 2020 (H2020) Akce Marie Curie