.,.
"
l.!.
-J 01,
T.C.
tt+J,
MUT KAYMAKAMLIĞI
ilçe Mitli Eğitim Müdülilğü
\,"/
/59o6
Eııoızoı.q
:363290l3_135.99
: Destekleme ve Yetiştirme
kuısu Tablosu
Say1
Konu
MüjDüRLÜĞÜ.}JE
iıgi
:
Mersin
İ1
Milli Eğitim Müdüİlüğünün 24.102014 tarihli Mail Yazısı
Hayat Bolu Ögenme , Örgiin ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştime Kuıslan
yönergesİ kapsamındİ İlçemiz Ortaokul ve Liselerinde açtlan yetiştirme kursu bilgilerinin yer
ulo,gr-tutıo yazımız ekinde gönderilmiş olup, Tablonun formatı bozulmadan 31,10,2014 Cuma
gtini saat 1!:00, e kadal Müditlüğiimüzün [email protected] adresine ve bii suretinin
resmi yazıylaMüdürlüğümijze gönderilmesi hususunda;
Gereğini Bilgilerinize önemle rica edeİim.
EKIER:
(1 Adet)
1-Tablo
DAĞITIM:
Tiim ortaokiıl ve Lise Müdürliiklerine
2{l...ııoızolq
vHKi
2-i.ııoızoıı ş"t
:ö.A.rApLAN
:E.VURGIJN
fu,
ukomeı (onağı Müüjünüğü T9!! (324) 77,1l o3O Faks:o (32,1)??4u07
M
;,il
'"]ri.,"M*--,it nftA,". Dqğ"". $.D
nro. mJıneb.go\.ıl B,lgii,u o.A.n\PLAN \H<'
iii.jıo:-"ı*i.
,
Destek
Hizoed€İi
Şube Müdürloğü
GmajL
24.10.2a14
Çnxı;şii
_
D6leklemeve Yelişülme Kllrs Tablolaı
MuT iLçE MiLLi EĞiTiM MüDüRLüĞü <[email protected],,om>
Desteklemeve Yetiştirme Kurs Tabloları
1 mesaj
'rİ.s*
,o"o, ,oru
öĞRENME HizMETLERi şuBE MüDüRLüĞü
<[email protected]>
24 Ekim 2014
10:05
[email protected],gov.tr,
;i:i::k;,J;i;;;:n;-k-.,atoenizcira<[email protected],com>. [email protected],gov,tr.
Eıdemli ilce Mem <[email protected],gov,tr>,
İ'Jr"".İıİıo"Jj.g"".tı, [email protected];b,gov,tr,
[email protected],gov,tr,
[email protected],com>,
H;"%#;;.;İİ;. v")iİİİ vJyg," Egiıim
[email protected],gov,lr,
[email protected],gov,tr,
İljlİö"rİXJ'o.İ"İlİ. §iıi'<e vrıı,ı-illsiıirl<eğg.nİil,"o",
goV,tr
torosl;33@,n;b. gov.tr. [email protected],
konusu açllan kurs istatistiklerinin 2
Dc§tekleme ve Yetistirme Kurs Tablolafl ekte gönderjlmiş olup söz
gönderilmesi,
L-"tİLtrulmadan doldurulması istendiği zaman ;vedi olarak
Üİİ"v"J"
M LRSiN iL Miü Li EĞiTiM.|4i'Di'RLi'di'
HAyAT BoyıJ öaREL.u E ŞI Bc u i"L,t'RLüĞü
Duntuplnü vahallc\i cuK, Bulva
'lniİahb
MFRSiN
Bitgi İÇifi :Şahin oKÇU V.E.K,İ,
TeleIOı1:0 (324) 329 14 81,84
Dahilı Tel:321
Fıks: 0 (324) 327 35 18 - 19
E-Po sıa : y aygi
n e gi t i m 3
! lyg i ıQ giti,rr3
Elektıonik Ağ:
http
[email protected] b.go y,ıı
3 @ig,ıı
!1
i l,c o
n
llrletsi ıL,,ıeb,gor,tf
ve kesilen
mesaiı yazdtrmadan önce çevreye veİeb:leceğiıiz zaraıı
ağaçıarı uii kez daha düşününüz,
BüJ
more before printing
(Think of the environment and trees that are cut down once
out this message)
EsET NoD32 AntivirLıs taraflndan sağlanan
Qo141o24)
_
iıeti EsET NoD32 Antivirus taraflndan denetlendi,
http:l/www,nod32.com,tr
Destek|eme Yetiştirme Kurs Formu-xls
153K
bilgİter, virü§ imza Veritabanl sürümü: 10612
Download

-J 01, - mut ilçe millî eğitim müdürlüğü