T.C. MEZİTLİ KAYMAKAMLIGI ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü 967617 Sayı
: 81901] 77.100/
Konu : Nakil ve
gO~
Geçişler
TELEFOi'l Zİl'\CİRİ
.........................MÜDÜRLÜGÜl'\E İlgi:
iı Milli Eğitim Müdürlüğünün 19,09,2014 tarih ve 4064177 sayılı yazısı,
Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 41. maddesi ve geçici
5, maddesi kapsamında, açık öğretim liselerinden örgün öğretim kurumlarına yapılan nakil ve
geçiş işlemlerinin 30 Eylül 2014 tarihine kadar uzatıldığı ile ilgili Bakanlığımız Ortaöğretim
Genel Müdürlliğünün yazısı ek te gönderilmiştir,
Bilgilerinizi ve
gereğini
rica ederim,
Müdüra.
Şube Müdürü
EKLER:
1·Yazı Sureti (l sayfa)
DAGITIM: ı· Tüm Ortaöğretim Müdürlükleri MEZlTLlILÇ'E MILli EGır;M ;,lünüRLGGC Yı:ni Mah.G.M,K,Bulyarı Mc;ôılı Sunayii Sitesi Girişi (dık ApLKaı.2 \1EZITLl/MERSiN Telcfon:(324 )3585464 FJks:( 0324 )3597444 c-posıa:[email protected],tr \\ cb: htlpjimc7Ali.mcb.gov ,ır A) rmtdı bilgı için irtibut:Ortaögretiırı
ıKnlliir) ıLORAW i Hiznıı:tk:ri Hersin il Hllli E.itim
3273518
#001
HO.eıe
T.C.
MERSiN VAr.tt.tm
iı Milli Eğitim Müdfirllllli
Sııyı
19109/2014
: 684451471200/4064177
Konu! "Iabi ve
Geçişler
( TJ1,UWON zİNcİRİ )
...........:..................... KAYMAJ{,\MLIGINA
(ilçe Milli Eğitlm Miidiirlüğü )
iıgi:
OıtaöğCl!tim Genet Miklürlüı;ünUıı 19/09/2014 tıırihli ve 4{)S68 16 sayılı YUzıSI
Milli
5.
Eğitim Bakanlığı Onaöğretim Kurumlw:ı Yöncuıı.eliğinin
ı:naddesi kapsamında, açık öğretim li~"ıerind"n
ııııldl \'e g,,:';iş işlem lerinin :ıO
OrıaöğIı::tiııı
wilıine
Genel Müdtir!UğOnÜ1l ilgi ya7,ISı
Komı
ya.?11masl
Eylül 2014
il" ilgili, ilçenizde bulunan
ını s11sııııdıı, g\lreğini
41. maddesi ve geçici
örgun ortaö~retim kı:ınıınlarına yapılaıı
kadar tızııııldığı ilc ilııili. BakanlığıIDI:':
ilişikte ~önılcrilmjştir.
oruıllğrelim
kurumlarımı
gercldl
duyu.ı:unun
rica ederim.
Mehmet AKYOL Vali a. Şube Müdiirü EKLER:
1- yw,ı Sureti (l sayfa)
DAGITll\1 :
1]
i Içe KaY41abm lığlıUI.
(Ilçc MiJli Ellilim MedürlUğü)
Ad"", ~'l,",,;n IIIı<WIi Egitim Müdürlügil
DUl1'11upılıW' ~Lah
GMK. Bulvan
3313(1 Yooi""lıir/ME~StN
W~'t:
;lttp:IJm..:1 :iin.a.cr,ı;:ov, Ir
Ayrınt1h bilh'; iı,rin~
OlmlWl
Nul'i. RAM.hZAN
Tdol,m: o (324)329 14 gl·84 (124)
Fak" 0(324)3273518-·19
Şef
~
-,
.: ,
~
~"'­
J .... .:
T.C. MiLLI EGrriM BAKANLlGI Orlııöı;-rellın
S.yı
Genel Müdürlüğü : ~320330611().()314056816
19/09/20 14
Konu: Nakil ve, Geçi~kT
Jlb~ :
aL Hayat Boyu Öğroıı:ıneGenel Müdürlüğüııon 18/0912014 wrihli ve 91554184/490/4013526
sayı!; ya'l.ıı::ı)
h) Millt E~illm nak~ıılı!!ı Onaöğr<.1im Kuruml~n yöneınwliğl.
yılı
ilgi (a) ya.ıd., açık öğretim ve mesleki 89ık lij!retim II,elerirıİrı 2014-2015 ejjitim ve "I:"rclim
bU'inci
kayırtarının uznıılmış "Idu~" iil>de edilnıelcte ol..ıp hyıılarla ilgili iş ve işl~Tnl"riıı
"':;";a,,
mı'sl"ld açık
öb'l'Clim Ibe"nd.. 26 Eylül 2014
taf:blut: karlar dev.ın edecegi bclirtilıııckıodir.
"ırihirh). açık öğretim li"",iııde
i,,, 30 Eylül 2014
AnG.ık a,ık ifğrct;"ı
linMinden öı:güu Qrıaöğretim Kurumlarına n.kil ve geçişleri düzenley~'II
41 inci maddesi ile Geçici 5 inci llllIddesi gereSi nakil w gC~IŞ işlemleri, ders
kesimiı.dM ye"!); ögı-etim yılının bi\~laJ!gıcıııa kadar yapıldığuıdll1l, içinde bulwıoui\Uınuz süre
içerisine\<; açık lliJretim liselecinden örgün ortaöğretim kurum 'arına nakil ye g\.'Çiş işlemleri
ilgi (b)
YÖLetmeliğin
yapıiamamakJadır ,
Konu
c)ıtaö!ire!imin sisteın biiiünlü~ içerisiııde d"b>crleııdiriıdi~tıde. ör!~ln
(!tIJlIIg.-cI.im
öl,;<nrtim liselerinden örgiin ortaııgretim kurunuanna
yapılan nakil ve geçiş işlemlerininl.<ı!rııhklı "lurak devrun etme"..;n;n gerekli olduğu d(ı~QııUIr"",1cdjr,
bu nedenle, ilgi (b) YOlletmeligin 41 inci ve Geçici 5 inci maddeleri kap""mltlda "'iık
öğretim liselerinden 5rgiitl orıaöğl'l1tim kurumlamıa Ydpılıııı nakil ve geı,;ş i~kı:ı\lcri 30 Eylül 2014
kunımlarından .<;ık öğrctir.ı
lIı;cletiııe, ayık
tarılline ~ı;,tr u7.atılmıştır,
HHgikrinizi ve gereğini rica cUerim.
YusufUÜYÜK
Baitaı' ll.
Mii'5teşar Yardımcısı
OAünIM;
Grrçği:
Bi:~i:
-Bilgi işlem D"ires; Bnşkaıılığına
~M",I"k; '/'e Tekoik !:iğitim
-R Planı
-Diıı Öt'tctirıı; Genel
OL"TlC1 MüdUrlüğüne
Müdilrlüi:iiIJc
-Ö".eel Eğiıim ve RehberlikHizmı;tlcri Genel Mtldilrlüilün~ -Haynt Boyu Ögrennıe Genel MüdürlilQııne -Ön,1 ÖjlTcıim Kunımlan Genel Mlldllrlıııune -Rehberlik ve TlL'T1cıhn Dnşkru:ılııım~ -Hukuk Müşavirliğin.
Alı-,türlı ;ll•. W;iı4R,(I7LlayIANKAIlA
Ekktroııil.
AA: www.m•• gov.tr
~ r (liôt.:ı: \')~m{{_$:ni;b.go\', lr
Ayrı"ıılı
"ilgi için: Ü. DOGANM=r
'rel: (~312) 413 1604
F:ık:i:(O 312)4 ıs
07 39
Download

T.C. 967617 Müdüra. Şube Müdürü - mersin