T .C. Ege fJniversitesi
e
Bilim-
SAYI
KONU
Teknoloji
Uygulama
7888660881 '65"
ideEGE- Teknolo.ii
ve Ara~tlrma
Merkezi
20 /02 /20 15
Geli~tirme
Bolgesi
Ege Oniversitesi Rektorlugti ile ideEGE Te ° OJl e l~tIrme O gesl
ne lCl ..arasmda universitesanayi i~birligini ilgilendiren tiim konularl kapsayan bir i~birligi protokolti imzalanml~ ve EO EBiL TEM- TTO,
ideEGE- TGB ' de faaliyet gosteren fmnalara her turlu TTO hizmetlerini vel-mek, (jniversitenin bilimsel ve
tel(11olojikalt yaplsmdan yararlanma taleplerini koordine etmek ile gorevlendirilmi~tir.
Bilindigi gibi, Ogretim uyelerimiz, Teknoloji Geli~tirme Bolgeleri mevzuatl uyannca, urettikleri bilgi ve
teknolojilerin ekonomik deger yaratabilmesi iyin ~irket kurabi1mektedir. Bu kapsamda saglayacaklan gelir vergiden
muaf olup Oniversitemiz Doner Sermaye sisteminin dl~mda degerlendirilmektedir. Ancak, ogretim uyelerimiz
urettikleri bilgi ve teknolojilerden ekonomik deger yaratabilmek i~in mutla1(a ~irket kurma1( zorunda degildirler.
Teknoloji Geli~tirme Bolgeleri Yonetmeligi'nin 15. Maddesi (u) fikraslmn (2) bendi, Yonetici ~irket
ideEGE Teknoloji Geli~tirme Bolgesi A.~.'nin dogrudan Ar-Ge faaliyetleride yapmasma imkan vermektedir. Bu
kapsamda, jjgretim iiyelerimiz ile i~ diinyasl arasmda yap1lacak ortak Ar-Ge rah~malarl ideEGE-TGB A.$..
destegi ile kurumsal bir diizlemde yiiriitiilebilece~tir.
ideEGE- T(jB A.~. dogrudan Ar-Ge faaliyetlerini yiiriltecek
bir arayiiz yapl olarak, ba~ta ogretim tiyelerim.iz olmak iizere, tarflflar i~in bir guven unsuru olacak, fikri millkiyet
haklanmn belirlenmesi ve korunmasl gibi kar~lla~1labilecekmaddi ve manevi tilIn sorunlar i~in ~ozi1maranmasmda
gerekirse hukuki yola da ba~vurarak yardlmcl olabilecektir.
.
Firl1lalara Ar-Ge hizmeti verl1lek isteyen ogretim iiyeleril1liz, Eii EBjLTEM
-TTO'ya
ba$VUrl11alarl
halirlde talep sahipleriyle kUrUnlSal olarak bir araya getirileceklerdir.
Taraflarm gorii~meleri sonucunda ortak bir
Ar-Qe
konusunda
uzla~11masl durumunda
ogretim iiyesinin ideEGE-TGB
Benzer ~ekilde
sektorden
bulunan ogretim iiyelerimiz
taraflar
oliak
yall~mada
ideEGE- TGB
A.~.
A.~. adma gorevlendirilmesi
boyle
ile gorii~meler
anla~amazlarsa
tarafmdan
Ar-Ge
niteligi
onaylanan
projelerde
yapl1acaktlr.
bir talep gelmesi
halinde
EU EBiLTEM-TTO
yapl1acaktu. Uygun uzmanllga
ba~ta izmir'deki
iiniversiteler
Dam~man Havuzu'nda
sahip ogretim Uyesi belirlenemezse
olmak
iizere bolgeden
ve iilkeden
veya
yetkin
uzmanlar bulunmaya yall~11acaktu .
Ar-Gehizmeti
ekte bilgilerinize
almak veya vennek isteyen ogretim iiyelerinin
ve fumalann
izlemesi gereken siirey haritasl
sunulmu~tur .
Ek: ideEGE-TGB Fim1alannm Ege Oniversitesi'nden Hizmet/Dal1l~I1:1a1111k
Talebi Slireci Diyagraml
Yazl~ma Adresi
T.C. Ege Oniversitesi
Bilim- Teknoloji Uygulama ve Ara§tlrma Merke.zi
Ege Oniversitesi KampUsU,
35100 Bomova / iZMiR
+90 232 343 44 00
+90232 ~88 03 78/1877-1
+902323744289
Tel
Faks
E-posta
Web
7 71
,
[email protected] ege.edu.tr
ebilte~.ege.edu.tr
~'Zi
~
~
~i1F (':-ti, "0
~
~,
.
EBilTEM
Download

ideEGE-Teknoloji Geliştirme Bölgesi