FIRATUNIVERSITESI
2014_lYILIKURUMIDARIKURULUTOPLANTIVEKARARTUTANAGI
4688SaylllKamuG6revlileriSendikalanKanununun22・MaddesiileKu…m
idariKu…llan,YuksekidariKurul,KamuIsverenKuruluveUzlaSmaKurulununTeskili
ileCallSmaUsulveEsaslanna主IiSkinYOnetmelikhtikumlerigereginceFlratUniversitesi
Kurum主dariKuruluveTtirkEgitim−SentemsilcilerindenolusanKurumidariKurulu
FlratUniversitesiRekt6rluktoplantlSalonunda21Nisan2014tarihinde saatO9:00●da
toplanmlStlr.
ToplantlyaKatllanlar:
FlratUniversitesiRekt6rl破uAdlna:
1−KurumIdariKu…lBaskanl(PersonelDaireBaskanl)MuratHilmiAYDIN
2−idariMaliIslerDaireBaSkanlSerapOZER
3−StrateiiGelistlmeDaireBaSkanlBedriAKKAYA
TurkE壷tim−SenAdma:
1−TnrkEgitim−SenElazlgFlratUniversitesiSubeBaskanl(KurumidariKuruluBaSkan
Vekili)TalatEFE
2−BurhanKOCAN
3−MehmetGUL
KurumIdariKurulu’nun;2014 y111NisanaylnaaitbirincitoplantlSlndaTurk
Egitim−SentaranndanOnerilengundemmaddeleriuzerindekigOmsmelertamamlanarak
aSagldakikararlarallnmlStlr:
Sendika Onerisil:BilgisayarISletmen kadrolarlnln SlnaVSIZ dagltlmlnln devamlnln
Saglanmasl,KldemlieallSanlarieindahafazlakadroistenmesi
Kararl:BilgisayarISletmen kadrolarlnln SlnaVSIZ dagltlmlnln devamlnln Saglanmasl
lelngereglnlnyaPllacaglifadeedilmisolup,dustlkderecelikadroallnmaSllClnyaZlSmalar
baSlatllmlStlr.
SendikaOnerisi2:G6revdeynkselmeslnaVlnlna911masl(Ankara,dantumbranslara90k
kadroistenmesi)
Karar2:GOrevdeyukselmeslnaVlnlnaCllmaeallSmalarlbaslamlS01up,enklSaStirede
yapllacaglitadeedilmlStlr.
_ ′
● 壬∴プ
Sendikaenerisi3:MemurServislerininamrllmasl(bazlhatlardayogunlukyasanlyOr)
Karar3:KurumolarakbuslklntlnlnfarklndaylZVe96ztimmaalesefkib批9emizebuis
lCm Verilen6denege bagllbulunmaktadlr.Personelservis kiralamaisiiein b批9emize
Verilen6denek her yllennasyon oranlnda amrllmaktadlr.Bu oransalamSise servis
ihtiyaclmlZ196zmekte yetersiz kalmaktadlr.Her yl16denek amrllmasllem yaPllan
girisimlersonucuistenilensonucavarllamamaktadlr.Bukonuylailgiliverilereasagldaki
tablodayerverilmistir.
2012ylllndaverilen6denek250.000TLolup6ara9kiralanabilmiS.
2013ylllndaverilen6denek251.000TLolup7araCkiralanabilmis.
2014ylllndaverilen6denek260.000TLolup7araCkiralanabilmis.
Su ankiservis gtlzergah saylmlZ1401up bu guzergahlara,7arae kiralama7araeise
kurumun kendi araelarl Seklinde hizmet verilmektedir.Servis yetersizligi sorununun
96zulebilmeslleln,her yllbuisleln Verilen6denek amSlnln,ihtiyaclmlZl giderecek
boyuttaolmasIVeyakurumumuzaraeSaylSlnlnamrllmaslgerekmektedir.BuikiyoliCin
dekurumolarakgereklieallSmalars批ekliyapllmaktadlr.
SendikaOnerisi4:YemekhanedememurglrlSlninayrllmasI
Karar 4:Yemekhanede su anlem memur glrlSlileilgili herhangi bir sorunun
bulumadlgl,yOgunlukolmaslhalindegereglnlnyaPllacaglifadeedilmistir.
SendikaOnerisi5:YemeklerinkalitesininamrllmasIVeyemekeeSitlerinin90galtllmasI
Karar5:Yemekhanede verilen hizmetlerleilgili sendika temsilcilerinin kendilerine
iletildigi seylenen,yemeklerin kalitesinin denetlemesi ve eeSitlerinin arttlrllmaslna
y6nelik,ilgilidairebaSkanllglnagirisimlerinyapllacaglifadeedilmistir・
SendikaOnerisi6:KurumdlSlndany6neticiatamalarlnlnyaPllmamasI
Karar6:YapllanbtmnatamalarlnmeVZuatCereeVeSindeoldugunakararverilmisolup,
Sendikag6rn担kayltlarageemistir.
Flrat Universitesiile T血k Egitim−Sen(T批kiye Egitim ve O菖retim Bilim
HizmetleriKoluKamuCallSanlarlSendikasl)temsilcilerindenoluSankurultarahndan,
yukarldakararaltlnaallnanmaddelerkonusundagerusbirliginevarllmlSOlup,geregl191n
Rekt6rlnkMakamlnaarZlnakararverilmistir.
MuratHi
Personel
縫九一
Strat匂iGelistimeDaireBaskanl
ミ
主dariMaliIslerDaireB Skanl
SubeBaskanl
妻4均4−
BurhanKOCAN
綴
MehmetGUL
Uye
Download

FIRAT ÜNİVERSİTESİ V 2014-1 YILI KURUM İDARİ